logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
« Anterior 1 ... 474 475 476 477 478 479 480 ... 491 Siguiente » Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 24528 -- Paginación: 477/491
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Xen.Hell.4.3.20Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐπεὶ δ’ ἡ μὲν νίκη Ἀγησιλάου ἐγεγένητο después de que la victoria había llegado a ser de Agesilaoγίγνομαιllegar a ser de
Xen.Hell.4.3.20Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasὁ δέ, καίπερ πολλὰ τραύματα ἔχων, ὅμως οὐκ ἐπελάθετο τοῦ θείου y él, aunque tenía muchas heridas, sin embargo no se olvidó de la divinidadτραῦμαherida
Xen.Hell.4.3.22Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐπεὶ δὲ πρὸς ἑσπέραν ἦν… y cuando era hacia el atardecer…πρόςcerca de, hacia
Xen.Hell.4.3.23Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐπεὶ δὲ σκότος τε ἐγίγνετο καὶ ἀποχωροῦντες, οἱ μὲν διὰ τὴν δυσχωρίαν ἔπιπτον, οἱ δέ… y cuando se hacía la oscuridad y se marchaban, unos caían por lo abrupto del terreno, otros…σκότοςoscuridad, atardecer, tiniebla
Xen.Hell.4.4.5Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasκαὶ τό… πρῶτον ὡς φευξόμενοι ἔξω τῆς Κορινθίας ἀπεχώρησαν y al principio con intención de huir se alejaron fuera de la región de CorintoΚορίνθιοςregión de Corinto
Xen.Hell.4.4.6Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasεἰ μὲν δύναιντο καταπρᾶξαι ταῦτα… εἰ δὲ μὴ δύναιντο… si pudieran realizar eso… y si no pudieran…μένsi… y si…
Xen.Hell.4.4.8Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasκατ’ ἐπιμέλειαν con diligenciaἐπιμέλειαcuidado, preocupación, diligencia
Xen.Hell.4.4.8Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐβουλήθη τῶν πιστῶν ἄνδρα εἰσπέμψαι σκεψόμενον τὰ ἔνδον quiso enviar a un hombre de confianza para examinar lo del interiorσκέπτομαιmirar con atención, examinar, observar, vigilar
Xen.Hell.4.4.8Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasτὼ ἄνδρε… ἐγενέσθην φύλακε κατὰ τὰς πύλας ταύτας ambos hombres se convirtieron en vigilantes de esas puertasφύλαξvigilante, guardián
Xen.Hell.4.4.9Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐπὶ τῇ νυκτὶ ᾗ εἰσῆλθον en la noche en la que entraronνύξpor la noche, durante la noche, en la noche
Xen.Hell.4.4.10Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasναὶ τὼ σιώ, ὦ Ἀργεῖοι ¡sí, por los dos dioses, argivos!ναί
Xen.Hell.4.4.12Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἔδωκε γὰρ τότε γε ὁ θεὸς αὐτοῖς ἔργον… τό… ἐγχειρισθῆναι αὐτοῖς πολεμίων πλῆθος πεφοβημένον, ἐκπεπληγμένον, τὰ γυμνὰ παρέχον pues justo entonces la divinidad les concedió un hecho: el tener en sus manos una multitud de enemigos atemorizada, paralizada de miedo, que ofrecía sus partes descubiertasγυμνόςpartes no cubiertas por la armadura, partes descubiertas
Xen.Hell.4.4.16Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐκ τοσούτου διώξαντες persiguiendo <ellos> a una distancia talτοσοῦτοςa tanta (distancia), a tal (distancia)
Xen.Hell.4.4.19Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐνθυμηθέντες τοὺς Ἀργείους τὰ μὲν οἴκοι καρπουμένους, ἡδομένους δὲ τῷ πολέμῳ al considerar (ellos) que los argivos cosechaban las (tierras) de casa y se complacían con la guerraἐνθυμέομαιconsiderar (que)
Xen.Hell.4.4.19Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasὁ Ἀγησίλαος τό τε τῶν συμμάχων στράτευμα διῆκε καὶ τὸ πολιτικὸν οἴκαδε ἀπήγαγεν Agesilao licenció el ejército de aliados y retiró a casa el de ciudadanosπολιτικόςde los ciudadanos, ciudadano, usual
Xen.Hell.4.5.1Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοἱ Ἀργεῖοι αὐτοῦ ἐτύγχανον τότε ποιοῦντες τὴν θυσίαν τῷ Ποσειδῶνι los argivos se encontraban allí entonces realizando el sacrificio a Posidónποιέωrealizar, celebrar
Xen.Hell.4.5.2Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐποίησαν δὲ καὶ οἱ Ἀργεῖοι… πάλιν Ἴσθμια y también los argivos celebraron otra vez las Istmiasποιέωrealizar, celebrar
Xen.Hell.4.5.3Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasαὐτούς… εἰς τὸ Πείραιον ἦγε. καὶ αὐτός… κατὰ τὰ θερμὰ προῄει los conducía al Pireo; y él proseguía por donde las aguas termalesθερμόςaguas termales
Xen.Hell.4.5.4Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasψύχους δὲ ὄντος διά τε τὸ πάνυ ἐφ’ ὑψηλοῦ εἶναι καὶ διὰ τὸ γενέσθαι ὕδωρ καὶ χάλαζαν πρὸς τὴν ἑσπέραν y hacía frío por estar absolutamente en un <lugar> elevado y por producirse lluvia y granizo por la tardeὑψηλόςelevado
Xen.Hell.4.5.5Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasεἰς τὸ Ἥραιον κατέφυγον buscaron refugio en el templo de Heraκαταφεύγωbuscar refugio
Xen.Hell.4.5.8Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasσὺν τοῖς περὶ δαμοσίαν con los que rodeaban la tienda de los reyes (con los consejeros reales)δημόσιοςla tienda de los reyes espartanos
Xen.Hell.4.5.10Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasὥσπερ νικηφόροι λαμπροί resplandecientes como vencedores que eranλαμπρόςmanifiesto, conocido, famoso
Xen.Hell.4.5.14Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasγνόντες δὲ ταῦτα ἐξάγουσι y tras conocer eso se marchanἐξάγωmarcharse, salir
Xen.Hell.4.5.15Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοἵ τε ἐκ τοῦ ἐναντίου… ἠκόντιζον y ellos arrojaban proyectiles desde el lado contrarioἐναντίοςlo opuesto, lo contrario, lado contrario
Xen.Hell.4.6.4Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasδῃώσει πᾶσαν τὴν γῆν αὐτῶν ἐφεξῆς καὶ παραλείψει οὐδέν saqueará toda la tierra de ellos continuamente y no dejará nada de ladoπαραλείπωdejar, dejar de lado
Xen.Hell.4.6.6Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasθυσάμενος πρῲ διεπορεύθη πρὸ δείλης ἑξήκοντα καὶ ἑκατὸν στάδια tras hacer los sacrificios por la mañana, recorrió antes de la tarde ciento sesenta estadiosπρωίde mañana, por la mañana, en la mañana, a primera hora
Xen.Hell.4.6.7Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasεἰς δὲ τὴν νύκτα οἱ… Ἀκαρνᾶνες ἀπῆλθον y hacia la noche los acarnienses se marcharonνύξhacia la noche, por la noche
Xen.Hell.4.6.11Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasμικροῦ ἔδεον ἐν χερσὶν εἶναι τῶν… ὁπλιτῶν estaban cerca de las manos de los hoplitasδέωfaltar mucho, faltar poco, estar lejos, estar cerca
Xen.Hell.4.7.4Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasδειπνοποιουμένου δ’ αὐτοῦ ἐν τῇ Ἀργείᾳ… y estando él comiendo en la Argólide…ἈργεῖοςArgólide
Xen.Hell.4.8.1Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasτὰ κατὰ θάλατταν αὖ καὶ τὰς πρὸς θαλάττῃ πόλεις γενόμενα διηγήσομαι además explicaré los sucesos acaecidos en el mar y en las ciudades junto al marπρόςjunto a, en, cerca de
Xen.Hell.4.8.4Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοὐκ ἀνέξεται ταῦτα ἡ Ἑλλάς Grecia no soportará esoἙλλάςGrecia, Hélade
Xen.Hell.4.8.4Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἱκανὴ ἦν ἡ ἡμετέρα πόλις καὶ εὖ φίλους καὶ κακῶς ἐχθροὺς ποιεῖν pues nuestra ciudad es capaz de hacer bien a los amigos y daño a los enemigosκακόςhacer daño a alguien, tratar mal a alguien
Xen.Hell.4.8.4Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasὅσῳ δὲ μᾶλλον αἱ ἄλλαι πόλεις... ἀπεστράφησαν ἡμῶν, τοσούτῳ ὄντως ἡ ὑμετέρα πιστότης μείζων φανείη ἄν y en cuanto en mayor medida las demás ciudades nos dieron la espalda, en realidad en tanto se mostraría que es mayor vuestra fidelidadτοσοῦτοςtanto (cuanto), en tanto (cuanto)
Xen.Hell.4.8.5Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοὐκ ἀκόντως ἀλλὰ προθύμως ἐπείσθησαν se convencieron no de mala gana sino con entusiasmoἄκωνde mala gana, contra su voluntad
Xen.Hell.4.8.5Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasτούς… ἰόντας ἁρμοστὰς φίλως ἐδέχοντο acogían amigablemente a los gobernadores que llegabanφίλοςcon agrado, amigablemente
Xen.Hell.4.8.5Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasὡς συνελέγησαν πολλοὶ καὶ χρήσιμοι ἄνδρες εἰς τὴν πόλιν… en cuanto fueron reunidos muchos hombres válidos dentro de la ciudad…χρήσιμοςútil, valioso, válido
Xen.Hell.4.8.6Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasὅτι πλεῖστον ναυτικόν la mayor flota posibleὅτι
Xen.Hell.4.8.13Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasαἰσθόμενοι δὲ ταῦτα οἱ Ἀθηναῖοι ἀντιπέμπουσι πρέσβεις y al darse cuenta de eso, los atenienses envían a su vez embajadoresπρέσβυςpersona respetada, embajador, presbítero
Xen.Hell.4.8.14Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἔλεγε… ὅτι εἰρήνης δεόμενος ἥκοι… πρὸς βασιλέα, καὶ ταύτης οἵασπερ βασιλεὺς ἐπεθύμει decía que llegaba pidiendo paz ante el rey y esa <paz> tal como precisamente el rey <la> deseabaοἷοςcual, tal como, que (relativo)
Xen.Hell.4.8.15Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasαὕτη μὲν ἡ εἰρήνη οὕτως ἐγένετο ἀτελής esa paz sin duda resultó así ineficazἀτελήςinconcluso, no realizado, ineficaz, vano
Xen.Hell.4.8.18Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐκέλευσε… ἐλαύνειν ὅ τι δύναιντο ordenó que saquearan lo que pudieranἐλαύνωempujar (para llevarse), apresar, saquear
Xen.Hell.4.8.21Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasσὺν αὐτῇ τῇ γυναικί con su propia mujerαὐτόςpropio (énfasis), ese y no otro
Xen.Hell.4.8.22Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasαἱ τοῦ σώματος ἡδοναί los placeres del cuerpoἡδονήplacer de los sentidos
Xen.Hell.4.8.22Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἦν δ’ οὗτος ἁνὴρ εὔχαρίς τε οὐχ ἧττον τοῦ Θίβρωνος, μᾶλλόν τε συντεταγμένος καὶ ἐγχειρητικώτερος στρατηγός y ese era un varón no menos agraciado que Tibrón, y un general más disciplinado y más emprendedorσυντάττωbajo disciplina militar, en formación (militar)
Xen.Hell.4.8.24Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἔπλει εἰς τὴν Ῥόδον… ἔχων ναῦς ἑπτὰ καὶ εἴκοσι <él> navegaba a Rodas con veintisiete navesἑπτάsiete
Xen.Hell.4.8.27Xenophon, Hellenica: Jenofonte, HelénicasΘρασύβουλος... μετέστησε δὲ ἐξ ὀλιγαρχίας εἰς τὸ δημοκρατεῖσθαι τοὺς Βυζαντίους Trasibulo cambió a los habitantes de Bizancio de la oligarquía a ser gobernados democráticamenteμεθίστημιcambiar, alterar, apartar
Xen.Hell.4.8.28Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasπολλὴν εὐπορίαν χρημάτων una gran cantidad de dineroεὐπορίαabundancia de recursos, facilidad
Xen.Hell.4.8.28Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasφίλην Λέσβον προσποιήσαντες τῇ πόλει πολλὴν εὐπορίαν χρημάτων διαπεπραγμένοι ἔσονται tras añadir a Lesbos como amiga para la ciudad conseguirán abundancia de dineroπροσποιέωañadir
Xen.Hell.4.8.28Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐπ’ οὐδεμίαν αὐτῶν ᾔει, πρὶν ἐν Μυτιλήνῃ συντάξας τούς τε ἀπὸ τῶν ἑαυτοῦ νεῶν τετρακοσίους ὁπλίτας καὶ τοὺς ἐκ τῶν πόλεων φυγάδας no atacaba a ninguna de esas [ciudades] hasta haber organizado en Mitilene a los cuatrocientos hoplitas de sus propias naves y a los exiliados de las ciudadesσυντάττωorganizar militarmente, organizar en formación, integrar en el ejército
Xen.Hell.4.8.35Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐπανελθὼν εἰς τὰ ὄρη ἐνέδραν ἐποιήσατο tras subir a las montañas hizo una emboscadaἐπανέρχομαιir arriba (a), subir (a), llegar (a)

« Anterior 1 ... 474 475 476 477 478 479 480 ... 491 Siguiente » Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas