logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
« Anterior 1 ... 477 478 479 480 481 482 483 ... 491 Siguiente » Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 24528 -- Paginación: 480/491
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Xen.Hell.6.5.23Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοἱ… Βοιωτοὶ ἐγυμνάζοντο πάντες περὶ τὰ ὅπλα los beocios todos eran entrenados en las armasγυμνάζωser entrenado, ser ejercitado, ser agitado
Xen.Hell.6.5.23Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἱκέτευον μηδαμῶς ἀποτρέπεσθαι, πρὶν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν τῶν Λακεδαιμονίων χώραν suplicaban que de ningún modo se retiraran antes de invadir el territorio de los lacedemoniosπρίνhasta que, antes que, antes de que
Xen.Hell.6.5.30Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasκαταλείποντες δὲ τὰ ὅπλα εἰς ἁρπαγὴν ἐπὶ τὰς οἰκίας ἐτρέποντο tras dejar las armas se dedicaban al pillaje por las casasτρέπωcambiar (intr.), dedicarse, poner su atención
Xen.Hell.6.5.33Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἀνεμίμνῃσκόν τε γὰρ τοὺς Ἀθηναίους ὡς ἀεί ποτε ἀλλήλοις ἐν τοῖς μεγίστοις καιροῖς παρίσταντο pues recordaban a los atenienses cómo siempre se habían apoyado mutuamente en los momentos más críticosκαιρόςoportunidad, ocasión, momento (justo), momento (crítico)
Xen.Hell.6.5.33Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἀνεμίμνῃσκον… ὡς ἀεί ποτε ἀλλήλοις ἐν τοῖς μεγίστοις καιροῖς παρίσταντο ἐπ’ ἀγαθοῖς recordaban que siempre en algún momento se ayudaban unos a otros en las ocasiones más importantes para cosas buenasπαρίστημιponerse al lado de, ayudar (a)
Xen.Hell.6.5.33Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasσχεδὸν πάντες παραπλήσια ἔλεγον casi todos decían (cosas) parecidasσχεδόνcasi, más o menos
Xen.Hell.6.5.33Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἔφασαν τοὺς τυράννους συνεκβαλεῖν Ἀθήνηθεν decían haber colaborado en expulsar de Atenas a los tiranosτύραννοςtirano
Xen.Hell.6.5.34Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasτῶν κοινῶν χρημάτων φύλακες guardianes del dinero públicoκοινόςcomún, compartido
Xen.Hell.6.5.48Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasεἰ… ὧν εὖ ἐπάθετε μνησθείητε καὶ χάριν ἀποδοίητε αὐτοῖς si os acordarais de que os beneficiasteis también les devolveríais el favorἀποδίδωμιdevolver, restituir, pagar
Xen.Hell.6.5.49Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἀφικόμενος εἰς Κόρινθον διέτριβέ τινας ἡμέρας tras llegar a Corinto pasaba unos díasδιατρίβωpasar tiempo
Xen.Hell.6.5.49Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐπὶ ταύτῃ τῇ διατριβῇ πρῶτον ἔψεγον αὐτόν le reprochaban primero por ese retrasoψέγωreprender (a), reprochar (a), censurar (a)
Xen.Hell.6.5.52Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasπολὺ ῥᾷον τοῖς ὀλίγοις ἢ τοῖς πολλοῖς… καθ’ ἡσυχίαν ἀποχωρῆσαι es mucho más fácil que unos pocos se retiren en silencio que muchosῥᾴδιος(es) fácil
Xen.Hell.7.1.3Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasπλεῖσται γὰρ πόλεις τῶν δεομένων τῆς θαλάττης περὶ τὴν ὑμετέραν πόλιν οἰκοῦσι la mayor parte de las ciudades que precisan del mar están situadas en torno a vuestra ciudadοἰκέωestar situado
Xen.Hell.7.1.3Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasπάτριον ὑμῖν ἐστι ναυτικὸν ἐπικτᾶσθαι tenéis la tradición de aumentar la flotaπάτριοςes tradición (para), es costumbre (de)
Xen.Hell.7.1.24Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐὰν οὖν σωφρονῆτε, τοῦ ἀκολουθεῖν ὅποι ἄν τις παρακαλῇ φείσεσθε así pues, si sois prudentes evitaréis acompañar <allí> adonde alguien <os> convoqueφείδομαιevitar, dejar a un lado
Xen.Hell.7.1.5Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἀπὸ τῶν θεῶν δέδοται ὑμῖν εὐτυχεῖν ἐν τούτῳ os ha sido concedido por los dioses tener suerte en estas cosasεὐτυχέωprosperar
Xen.Hell.7.1.13Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ὅταν παραγγείλωσιν ὑμῖν κατὰ γῆν στρατείαν… y los lacedemonios cuando os ordenan una expedición militar terrestre…στρατείαexpedición militar, campaña militar
Xen.Hell.7.1.15Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοἱ δὲ Θηβαῖοι… ἀπεῖχον τῶν φυλαττόντων τριάκοντα στάδια y los tebanos estaban separados de los vigilantes treinta estadiosφυλάττωguardián, vigilante
Xen.Hell.7.1.20Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasκαταπλεῖ Λακεδαιμονίοις ἡ παρὰ Διονυσίου βοήθεια zarpan los refuerzos de Dionisio para los Lacedemoniosβοήθειαtropas auxiliares, refuerzos
Xen.Hell.7.1.23Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasτις Λυκομήδης… γένει… οὐδενὸς ἐνδεής un tal Licomedes en nada inferior en estirpeἐνδεήςinferior (a), inadecuado, deficiente
Xen.Hell.7.1.23Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐνέπλησε φρονήματος τοὺς Ἀρκάδας, λέγων… πλεῖστον… τῶν Ἑλληνικῶν φύλων τὸ Ἀρκαδικὸν εἴη llenó de orgullo a los arcadios afirmando que la arcadia era la más numerosa de las estirpes griegasπλεῖστοςmuchísimo, numerosísimo, abundantísimo, máximo número
Xen.Hell.7.1.24Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasὥστε ἄρχοντας ἔταττον οὕστινας ἐκεῖνος κελεύοι de modo que nombraban arcontes a los que aquel ordenabaτάττωasignar, nombrar
Xen.Hell.7.1.26Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἔγνωσαν αὐτούς… τοὺς δὲ Τριφυλίους… περὶ παντὸς ποιουμένους se dieron cuenta de que ellos consideraban por encima de todo a los trifiliosπᾶςpor encima de todo, sobre todo
Xen.Hell.7.1.29Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicas… οὗπέρ ἐστι χωρίον ἐπίπεδον … donde el terreno es llanoἐπίπεδοςllano, liso
Xen.Hell.7.1.29Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasὑπετέμνοντο αὐτὸν οἱ Μεσσήνιοι ἐπὶ στενὸν τῆς ὁδοῦ los mesenios intentaban interceptarlo en el desfiladero del caminoστενόςestrecho (marítimo), paso angosto, desfiladero
Xen.Hell.7.1.31Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicas… ὥστ’ ἔργον εἶναι τοῖς ἡγεμόσιν ἀνείργειν τοὺς στρατιώτας ὠθουμένους εἰς τὸ πρόσθεν … hasta el punto de tener trabajo sus jefes para contener a los soldados que se lanzaban hacia adelanteὠθέωempujar, lanzarse
Xen.Hell.7.1.32Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasκοινόν τι ἄρα χαρᾷ καὶ λύπῃ δάκρυά ἐστιν las lágrimas son algo común, en efecto, a la alegría y a la tristezaλύπηdolor, sufrimiento, pena, tristeza
Xen.Hell.7.1.38Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἀπήγγειλέ τε πρὸς τοὺς μυρίους ὡς... y comunicó a los diez mil que...μυρίοςdiez mil
Xen.Hell.7.1.42Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasμὴ φυγαδεῦσαι τοὺς κρατίστους μηδὲ πολιτείαν μεταστῆσαι no expulsar a los poderosos ni cambiar el régimenκρείττωνlos poderosos, la aristocracia
Xen.Hell.7.1.43Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐπιέζοντο οἱ Ἀρκάδες ἔνθεν μὲν ὑπὸ Λακεδαιμονίων, ἔνθεν δὲ ὑπὸ Ἀχαιῶν los arcadios eran acosados desde un lado por los lacedemonios y desde otro por los aqueosπιέζωpresionar, acosar
Xen.Hell.7.1.45Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasκαθίστησιν Ἀδέαν τὸν αὑτοῦ υἱόν, Λυσιμένην τὸν πρόσθεν ἄρχοντα ἀποστήσας coloca a Adeas, su hijo, tras deponer a Lisimenes, el comandante anteriorἀφίστημιapartar, dejar al lado
Xen.Hell.7.2.2Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasσφαλέντων δ’ αὐτῶν ἐν τῇ ἐν Λεύκτροις μάχῃ… y ellos (los espartanos) al ser derrotados en la batalla de Leuctra…σφάλλωser derrotado, fracasar
Xen.Hell.7.2.5Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἡ δὲ πόλις πρὸς τούτους τὸν νοῦν εἶχεν y la ciudad mantenía su atención en esosἔχωmantener en una dirección, atender
Xen.Hell.7.2.10Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐνέβαλον δὲ καὶ τῷ ὑστέρῳ ἔτει εἰς τὸν Φλειοῦντα y atacaron Fliunte también en el año siguienteὕστεροςposterior, siguiente, postrero, con posterioridad
Xen.Hell.7.2.13Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἀφικέσθαι ἡ πρὸ τοῦ τείχους φάραγξ εἶργε el foso delante del muro impedía llegarεἴργωimpedir
Xen.Hell.7.2.14Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasαἰσθόμενοι τὴν σπουδὴν τῶν Φλειασίων ἡμιλλῶντο ὅπως φθάσειαν τοῖς Πελληνεῦσι βοηθήσαντες al darse <ellos> cuenta de las prisas de los de Fliunte competían por ser los primeros en ayudar a los de Peleneφθάνωadelantarse (en + inf.), ser el primero (en + inf.), apresurarse (a + inf.)
Xen.Hell.7.2.14Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐκ χειρὸς ἐμάχοντο luchaban con la manoχείρcon la mano, a mano, a corta distancia
Xen.Hell.7.2.17Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasτὴν πίστιν τοῖς φίλοις διέσῳζον mantenían la lealtad a sus amigosδιασώζωmantener en la memoria, recordar
Xen.Hell.7.2.17Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἔζων τὰ μὲν ἐκ τῆς πολεμίας λαμβάνοντες, τὰ δὲ ἐκ Κορίνθου ὠνούμενοι vivían cogiendo unas cosas de tierra enemiga y comprando otras de Corintoὠνέομαιcomprar, adquirir
Xen.Hell.7.2.19Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐκάθευδον μέχρι πόρρω τῆς ἡμέρας dormían hasta avanzado el díaπόρρωtarde, avanzado
Xen.Hell.7.2.22Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἦν… τῆς ὥρας μικρὸν πρὸ δύντος ἡλίου era en cuanto a la hora poco antes de la puesta del solὥραperíodo corto de tiempo, parte del día, hora
Xen.Hell.7.3.4Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἀλλὰ γὰρ ἐπείπερ ἠρξάμην, διατελέσαι βούλομαι τὰ περὶ Εὔφρονος pero de hecho, puesto que en efecto empecé, quiero concluir el asunto de Eufrónγάρpero en efecto, pero de hecho
Xen.Hell.7.3.4Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐπείπερ ἠρξάμην, διατελέσαι βούλομαι τὰ περὶ Εὔφρονος puesto que comencé, quiero concluir lo relativo a Eufrónδιατελέωllevar a término, cumplir
Xen.Hell.7.3.6Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasτοὺς ἀποκτείναντας Εὔφρονα διώκομεν περὶ θανάτου acusamos a los que mataron a Eufrón <por un delito> de pena capitalθάνατοςpena de muerte, pena capital
Xen.Hell.7.4.2Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasπροσεδέχοντο τὴν τῶν Ἀρκάδων συμμαχίαν aceptaban la alianza con los arcadiosπροσδέχομαιaceptar
Xen.Hell.7.4.3Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasκἀκεῖνος μὲν οὕτως ἀποθνῄσκει, ἡ μέντοι συμμαχία ὄντως ἐπεραίνετο y, en efecto, así muere aquel; la alianza, sin embargo, se cumplía de hechoπεραίνωser concluido, concluirse, cumplirse, terminarse
Xen.Hell.7.4.10Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasσυνεχώρησαν αὐτοῖς καὶ Φλειασίοις… τὴν εἰρήνην acordaron con ellos y los de Fliunte la pazσυγχωρέωacordar (algo con alguien), estar de acuerdo (en algo con alguien)
Xen.Hell.7.4.20Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasνομίζοντες… ἀπολαβεῖν τοὺς Ἀρκάδας, εἰ ἀμφοτέρωθεν πολεμοῖντο considerando que los arcadios renunciarían, si fueran combatidos desde ambos ladosπολεμέωcombatir (contra)
Xen.Hell.7.4.21Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasπάντα ἐποίει ὅπως, εἰ δύναιτο, ἀπαγάγοι τοὺς πολιορκοῦντας hacía <él> todo para, si podía, alejar a los sitiadoresπᾶςtodo
Xen.Hell.7.4.28Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐπεὶ δὲ ὅ τε μὴν ἧκεν ἐν ᾧ τὰ Ὀλύμπια γίγνεται... y cuando llegaba el mes en el que tiene lugar el festival de Olimpia...μείςmes

« Anterior 1 ... 477 478 479 480 481 482 483 ... 491 Siguiente » Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas