logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
« Anterior 1 ... 478 479 480 481 482 483 484 ... 491 Siguiente » Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 24528 -- Paginación: 481/491
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Xen.Hell.7.4.30Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasεἰς τὰ πολεμικὰ καταφρονούμενοι μὲν ὑπ’ Ἀρκάδων desdeñados por los arcadios en asuntos bélicosκαταφρονέωdesdeñar, despreciar
Xen.Hell.7.4.31Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasκαὶ ἐώθουν πρὸς τὸν βωμόν y empujaban [al enemigo] hacia el altarὠθέωempujar, arrojar
Xen.Hell.7.4.32Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοὕτως ἐπεφόβηντο τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν ὥστε οὐδ’ ἀνεπαύσαντο τῆς νυκτός estaban tan temerosos por el día venidero que ni siquiera descansaron durante la nocheὥστε(tan/tal)... que, (tan/tal)... como para (que)
Xen.Hell.7.5.6Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicas... λογιζόμενος μέγα ἂν τοῦτο γενέσθαι τοῖς... σφετέροις συμμάχοις ... pensando <él> que eso sería importante para sus aliadosμέγαςgrande, fuerte, poderoso, importante
Xen.Hell.7.5.6Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasὡς δὲ συνελόντι εἰπεῖν para decirlo resumidamenteὡςpara, por
Xen.Hell.7.5.8Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἦν… τοῖς πολεμίοις ἐν ἀδηλοτέρῳ ὅ τι πράττοιτο lo que hacía estaba más en secreto para sus enemigosἄδηλοςen secreto
Xen.Hell.7.5.8Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοὐδέν μοι δοκεῖ ἁνὴρ ἐλλιπεῖν no me parece que este hombre haya fallado en nadaἐλλείπωquedarse corto, fallar, faltar
Xen.Hell.7.5.12Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοἱ τῷ παντὶ πλείους… οὐκ ἐδέξαντο τοὺς περὶ τὸν Ἀρχίδαμον los más numerosos en todo no hicieron frente a los de Arquídamoπᾶςtodo, cualquier cosa
Xen.Hell.7.5.12Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐνταῦθα δὴ οἱ πῦρ πνέοντες, οἱ νενικηκότες τοὺς Λακεδαιμονίους… οὐκ ἐδέξαντο τοὺς περὶ τὸν Ἀρχίδαμον, ἀλλ’ ἐγκλίνουσι entonces precisamente los ardorosos, los que han vencido a los lacedemonios, no resistieron ante las <tropas> de Arquidamo sino que cedenπνέωechar fuego, ser ardoroso
Xen.Hell.7.5.13Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐδίωξαν… πορρωτέρω τοῦ καιροῦ persiguieron más allá de lo convenienteπόρρωmás adelante de, más allá de
Xen.Hell.7.5.16Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasσυνέρραξαν, ἐρῶντες ἀνασώσασθαι τὴν πατρῴαν δόξαν irrumpieron juntos deseando recobrar la fama heredadaπατρῷοςheredado
Xen.Hell.7.5.19Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasτὸ μέντοι τὸ στράτευμα παρεσκευακέναι ὡς πόνον τε μηδένα ἀποκάμνειν… ταῦτά μοι δοκεῖ θαυμαστότερα εἶναι sin embargo, haber dispuesto a su ejército de modo que no desfalleciera ante ninguna fatiga ni de noche ni de día, eso me parece ser más admirableπαρασκευάζωdisponer (de forma que), procurar (que), hacer (disponer) que
Xen.Hell.7.5.20Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasὅτε τὸ τελευταῖον παρήγγειλεν αὐτοῖς παρασκευάζεσθαι cuando finalmente les ordenó prepararseτελευταῖοςfinalmente, por última vez, por último
Xen.Hell.7.5.21Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasδόξαν παρεῖχε τοῖς πολεμίοις μὴ ποιήσεσθαι μάχην producía la opinión a sus enemigos de que no combatiríaδόξαexpectativa, opinión
Xen.Hell.7.5.22Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἔλυσε... τὴν ἐν ταῖς ψυχαῖς πρὸς μάχην παρασκευήν debilitó la disposición de los ánimos para el combateλύωdisolver, deshacer, poner fin, destruir, romper, debilitar
Xen.Hell.7.5.23Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasτὸ ἀσθενέστατον τοῦ στρατεύματος ἀπέστησεν dejó al margen el ala más débil de su ejércitoἀφίστημιapartar, dejar al lado
Xen.Hell.7.5.24Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasὁ δ’ Ἐπαμεινώνδας αὖ καὶ τοῦ ἱππικοῦ ἔμβολον ἰσχυρὸν ἐποιήσατο, καὶ ἁμίππους πεζοὺς συνέταξεν αὐτοῖς y Epaminondas por su parte también formó un poderoso cuerpo de ataque de caballería e integró con ellos a la infantería que va con la caballeríaσυντάττωorganizar militarmente, organizar en formación, integrar en el ejército
Xen.Hell.7.5.25Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοἱ ὁπλῖται οὐδὲ προῆλθον ἐκ τοῦ χωρίου ἔνθα ἡ συμβολὴ ἐγένετο los hoplitas tampoco avanzaron más allá del lugar donde el choque se produjoπροέρχομαιadelantarse, presentarse, salir fuera, publicarse
Xen.Hell.7.7.45Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοἴει αὐτούς… προθυμίαν πολλὴν περὶ σὲ κατανοήσαντας; ¿crees que ellos se han dado cuenta de (mi) enorme buena voluntad por ti?προθυμίαdeseo, buena voluntad, disposición, entusiasmo
Xen.Hier.1.2Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónεἰδέναι… πῇ διαφέρει ὁ τυραννικός τε καὶ ὁ ἰδιωτικὸς βίος saber de qué forma es distinta la vida del tirano y la del particularδιαφέρωser diferente, diferenciarse, destacar
Xen.Hier.1.18Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónπάντες ἄνθρωποι ἡδέως προσδέχονται τὰς ἑορτὰς πλὴν οἱ τύραννοι todos los hombres esperan con placer los festivales, excepto los déspotasπλήνexcepto, salvo
Xen.Hiero1.19Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónὥστε καὶ τῷ χρόνῳ τῆς ἡδονῆς μειονεκτεῖ ὁ παρατιθέμενος πολλὰ τῶν μετρίως διαιτωμένων de manera que también con el tiempo tiene menos placer el que pone a su disposición muchos [alimentos] que los que tienen costumbres moderadasπαρατίθημιcolocar a su lado, poner cerca de uno, poner a su disposición
Xen.Hier.1.28Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónἂν μὴ ξένην γήμῃ, ἀνάγκη ἐκ μειόνων γαμεῖν si no se casa con una extranjera, es forzoso que se case <eligiendo> entre <mujeres> más humildesγαμέωcasarse (con), desposar (a)
Xen.Hier.2.2Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónμεγάλα μὲν ἐπινοεῖτε, ταχὺ δὲ κατεργάζεσθε tenéis grandes aspiraciones y las realizáis rápidamenteκατεργάζομαιrealizar, llevar a cabo, lograr
Xen.Hier.3.2Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónποθοῦσι δέ, ἤν που ἀπῇ y lo añoran, si acaso se vaποῦ(si) quizá, (si) acaso
Xen.Hier.4.3Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónδορυφοροῦσι δ’ ἐπὶ τοὺς κακούργους, ὑπὲρ τοῦ μηδένα τῶν πολιτῶν βιαίῳ θανάτῳ ἀποθνῄσκειν y portan armas contra los malhechores para que ningún ciudadano muera de muerte violentaὑπέρpara, para que
Xen.Hier.4.8Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónτὰ ὑπερβάλλοντα τὰ ἱκανὰ πολλά ἐστι son muchas las cosas que están por encima de lo que es suficienteὑπερβάλλωsuperar, estar por encima de
Xen.Hier.4.9Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónτοῖς μὲν γὰρ ἰδιώταις ἔξεστι τὰς δαπάνας συντέμνειν… τοῖς δὲ τυράννοις οὐκ ἐνδέχεται es posible a los particulares recortar los gastos pero para los tiranos no es admisibleἐνδέχομαιse admite, es posible
Xen.Hier.6.9Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónδείπνου τε καὶ ὕπνου λαγχάνομεν conseguimos por turno comida y sueñoλαγχάνωobtener por suerte, conseguir por turno
Xen.Hier.6.12Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónἐζήλωσας ἡμᾶς ὡς τούς... φίλους μάλιστα εὖ ποιεῖν δυνάμεθα nos envidiaste porque podemos beneficiar a los amigos en máxima medidaὡςcomo, porque
Xen.Hier.6.15Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónὥσπερ γε καὶ ἵππος εἰ ἀγαθὸς μὲν εἴη, φοβερὸς δὲ μὴ ἀνήκεστόν τι ποιήσῃ precisamente también como un caballo si fuera bueno pero que diera miedo porque pudiera hacer algo irreparableφοβερόςque da miedo (de que…), temible (no sea que…)
Xen.Hier.7.10Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónαἰσθάνομαι γὰρ αὐτὸν οὐκ ἐπιβουλευόμενον ἀλλὰ φροντιζόμενον μή τι πάθῃ pues me doy cuenta de que él no está maquinando sino reflexionando para no sufrir nadaφροντίζωreflexionar, meditar, preocuparse
Xen.Hier.9.4Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónἆθλα μὲν ὁ ἄρχων προτίθησιν el arconte propone premiosἆθλονpremio, trofeo
Xen.Hier.11.5Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónεἰ αὐτὸς πλεῖστα τῶν Ἑλλήνων ἅρματα τρέφοις si tú personalmente alimentaras la mayor parte de los tiros de caballos de los griegosἅρμαcaballos (del carro), tiro de caballos
Xen.Hier.11.15Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónἐὰν γὰρ τοὺς φίλους κρατῇς εὖ ποιῶν si conquistas a los amigos con benevolenciaκρατέωdominar, vencer
Xen.Hell.5.4.43Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónτοῖς ἄλλοις ἅπτεσθαι τῶν ἀνδρῶν παρεκελεύετο ordenaba a los demás atacar a los hombresἅπτωtocar (al enemigo), atacar (a alguien)
Xen.Mem.1.1.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, MemorablesΣωκράτης οὓς ἡ πόλις νομίζει θεοὺς οὐ νομίζων Sócrates que no cree en los dioses en los que cree la ciudadνομίζωcreer, creer en
Xen.Mem.1.1.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐθαύμασα τίσι ποτὲ λόγοις Ἀθηναίους ἔπεισαν οἱ γραψάμενοι Σωκράτην ὡς ἄξιος εἴη θανάτου me extrañó con qué razonamientos en cierta ocasión los que acusaron a Sócrates convencieron a los atenienses de que era merecedor de la pena capitalΣωκράτηςSócrates
Xen.Mem.1.1.2Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesμοι δοκοῦσιν αὐτὸν αἰτιάσασθαι καινὰ δαιμόνια εἰσφέρειν a mí me parece que lo acusaron de introducir dioses nuevosαἰτιάομαιacusar a alguien de hacer algo
Xen.Mem.1.1.2Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesμοι δοκοῦσιν αὐτὸν αἰτιάσασθαι καινὰ δαιμόνια εἰσφέρειν me parece que lo acusan de introducir nuevas divinidades’εἰσφέρωintroducir, introducir (novedades), proponer (novedades)
Xen.Mem.1.1.4Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοἱ… πλεῖστοί φασιν ὑπό… τῶν ὀρνίθων… ἀποτρέπεσθαί τε καὶ προτρέπεσθαι la mayoría dice que son disuadidos e inducidos por los pájarosπροτρέπωser inducido, ser animado
Xen.Mem.1.1.8Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτὰ μέγιστα ἔφη τοὺς θεοὺς ἑαυτοῖς καταλείπεσθαι decía que la mayor parte se la quedaron los dioses (para ellos)καταλείπωquedarse (algo), reservarse
Xen.Mem.1.1.8Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοὔτε τῷ δυνατοὺς ἐν τῇ πόλει κηδεστὰς λαβόντι δῆλον εἰ διὰ τούτους στερήσεται τῆς πόλεως tampoco para el que consigue parientes poderosos en la ciudad <es> claro si por culpa de esos será privado de la ciudadaníaστερέωser privado (de), ser despojado (de), perder
Xen.Mem.1.1.10Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesκαὶ ἔλεγε μὲν ὡς τὸ πολύ y hablaba muchoπολύςmucho, mucho (tiempo), muy
Xen.Mem.1.1.11Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorables… τίσιν ἀνάγκαις ἕκαστα γίγνεται τῶν οὐρανίων … con qué leyes se gobiernan los fenómenos de los cielosἀνάγκηley natural
Xen.Mem.1.1.11Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὁ καλούμενος ὑπὸ τῶν σοφιστῶν κόσμος lo que los sofistas llaman cosmosκόσμοςcosmos, universo
Xen.Mem.1.1.11Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorables[Σωκράτης] οὐδὲ γὰρ περὶ τῆς τῶν πάντων φύσεως, ᾗπερ τῶν ἄλλων οἱ πλεῖστοι, διελέγετο σκοπῶν ὅπως ὁ… κόσμος ἔχει pues tampoco Sócrates, al analizar cómo es el universo, dialogaba sobre la naturaleza de todas las cosas como la mayoría de los demás [filósofos]φύσιςsustancia primigenia, naturaleza
Xen.Mem.1.1.12Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτὰ δαιμόνια δὲ σκοποῦντες ἡγοῦνται τὰ προσήκοντα πράττειν y al considerar lo divino piensan que hacen lo convenienteπροσήκωlo conveniente
Xen.Mem.1.1.18Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesβουλεύσας γάρ ποτε καὶ τὸν βουλευτικὸν ὅρκον ὀμόσας… pues siendo entonces [Sócrates] miembro del Consejo y habiendo jurado el juramento de consejero…βουλεύωser miembro del Consejo ([url=PKLema=186]Βουλή[/url])
Xen.Mem.1.1.19Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτά τε λεγόμενα καὶ πραττόμενα καὶ τὰ σιγῇ βουλευόμενα lo que se dice, se hace y se decide en silencioσιγήsilencio, voz baja

« Anterior 1 ... 478 479 480 481 482 483 484 ... 491 Siguiente » Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas