logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
« Anterior 1 ... 473 474 475 476 477 478 479 ... 491 Siguiente » Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 24528 -- Paginación: 476/491
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Xen.Hell.3.4.25Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasγνούς… ὁ Περσῶν βασιλεὺς Τισσαφέρνην αἴτιον εἶναι τοῦ κακῶς φέρεσθαι τὰ ἑαυτοῦ sabiendo el rey de los persas que Tisafernes era responsable de que sus asuntos fueran mal gestionadosφέρωtraer, aportar, producir, suministrar, pagar, presentar, gestionar
Xen.Hell.3.4.27Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasτοῦτο δ’ ἐποίησαν οἱ Λακεδαιμόνιοι τοιῷδε λογισμῷ eso hicieron los lacedemonios por el siguiente cálculoλογισμόςconsideración, cálculo, reflexión, razonamiento
Xen.Hell.3.4.29Xenophon, Hellenica: Jenofonte, HelénicasΠείσανδρον… ναύαρχον κατέστησε, φιλότιμον… καὶ ἐρρωμένον τὴν ψυχήν estableció como comandante de la flota a Pisandro, ambicioso y fuerte en su ánimoῥώννυμιestar fuerte, tener fuerza, tener empeño, esforzarse
Xen.Hell.3.5.1Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasδοὺς χρυσίον εἰς πεντήκοντα τάλαντα ἀργυρίου dando <él> oro hasta <el valor de> cincuenta talentos de plataτάλαντονtalento (moneda)
Xen.Hell.3.5.8Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasὅτε δὲ παρεκάλουν ἡμᾶς οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ, τότε ἅπασα ἡ πόλις ἀπεψηφίσατο μὴ συστρατεύειν αὐτοῖς y cuando los lacedemonios nos convocaban <a ir> contra el Pireo, entonces toda la ciudad votó en contra de combatir junto a ellosτότεentonces
Xen.Hell.3.5.12Xenophon, Hellenica: Jenofonte, HelénicasΚορινθίους δὲ καὶ Ἀρκάδας καὶ Ἀχαιοὺς τί φῶμεν de los corintios, los arcadios y los aqueos, ¿qué vamos a decir?φημίdecir (sobre), decir (de)
Xen.Hell.3.5.14Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasαὐτοῦ βασιλέως τοῦ μεγίστην δύναμιν ἔχοντος ἡγεμόνες ἂν γένοισθε seríais los jefes del mismo rey con su vasto poderἡγεμώνlíder, comandante, jefe
Xen.Hell.3.5.14Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοὐδὲ γὰρ ὑπὲρ νησιωτῶν ἢ Συρακοσίων οὐδ’ ὑπὲρ ἀλλοτρίων… ἀλλ’ ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν ἀδικουμένων βοηθήσομεν pues no ayudaremos en defensa de isleños o de siracusanos ni de gente extraña, sino en defensa de nosotros mismos que sufrimos injusticiaοὐδέy no, ni
Xen.Hell.3.5.15Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἡ Λακεδαιμονίων πλεονεξία πολὺ εὐκαταλυτωτέρα ἐστὶ τῆς ὑμετέρας γενομένης ἀρχῆς la hegemonía de los lacedemonios es mucho más fácil de destruir de lo que fue vuestro poderíoπλεονεξίαhegemonía
Xen.Hell.3.5.19Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasὁπότερα μὲν οὖν, εἴτε… εἴτε… de qué manera, si…, o si…ὁπότεροςde qué modo
Xen.Hell.3.5.19Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἔφευγον οἱ ἄλλοι πρὸς τὸ ὄρος los demás huían hacia la montañaφεύγωhuir (hacia), buscar refugio (en), refugiarse
Xen.Hell.3.5.20Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasὡς δὲ ἔπεσον αὐτῶν δύο ἢ τρεῖς… y en cuanto cayeron dos o tres de ellos…δύοdos o tres, unos pocos
Xen.Hell.3.5.20Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasὡς δὲ ἔπεσον αὐτῶν δύο ἢ τρεῖς… y en cuanto cayeron dos o tres de ellos…τρεῖςtres
Xen.Hell.3.5.20Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasὡς δὲ ἄνω ἤδη ἦσαν διώκοντες καὶ δυσχωρία τε καὶ στενοπορία ὑπελάμβανεν αὐτούς y cuando ya estaban arriba persiguiendo, un lugar abrupto y un desfiladero los cogía por sorpresaὑπολαμβάνωcoger por sorpresa, sorprender, sobrecoger
Xen.Hell.3.5.21Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐκ τούτου μεῖζον δὴ ἐφρόνουν ἐπὶ τῷ γεγενημένῳ a partir de eso eran de hecho más conscientes sobre lo que había sucedidoφρονέωser más sensato, ser más consciente
Xen.Hell.3.5.23Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοἱ νεκροὶ ὑπὸ τῷ τείχει ἔκειντο, ὥστε οὐδὲ κρείττοσιν οὖσι… ῥᾴδιον εἴη ἀνελέσθαι los cadáveres yacían a los pies de la muralla de manera que ni siquiera para <ellos> siendo superiores era fácil recogerlosὥστεde modo que, de manera que
Xen.Hell.3.5.25Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasκατηγορουμένου δ’ αὐτοῦ… ὅτι… y él siendo acusado de que…κατηγορέωacusar a
Xen.Hell.3.5.25Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasαὕτη μὲν δὴ οὕτως ἡ στρατιὰ τῶν Λακεδαιμονίων διελύθη. ὁ μέντοι Παυσανίας ἐπεὶ ἀφίκετο οἴκαδε, ἐκρίνετο περὶ θανάτου en efecto, ciertamente, la expedición militar de los lacedemonios se deshizo así. Ahora bien, Pausanias cuando llegó a casa, era juzgado por pena capitalμέντοιahora bien, además
Xen.Hell.4.1.6Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicas—τὸν δὲ υἱόν… ἑόρακας αὐτοῦ ὡς καλός ἐστι; —τί δ’ οὐ μέλλω; —¿Has visto a su hijo qué guapo es? — ¿Pero por qué no iba <yo> a <verlo>?μέλλωtener intención de, ir a
Xen.Hell.4.1.7Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicas... ὥστε φυγάδα πάσης τῆς χώρας, ὡς ὁρᾷς, πεποίηκεν ... de forma que <lo> ha hecho exiliado de cualquier territorio, como vesὁράωves
Xen.Hell.4.1.7Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasσυμβουλεύοιμ’ ἄν σοι τὴν παῖδα ἄγεσθαι γυναῖκα, καλλίστην… οὖσαν te aconsejaría que tomaras como esposa a su hija, que es bellísimaπαῖςhijo, hija
Xen.Hell.4.1.7Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοὕτω τιμωρεῖται αὐτὸν ὥστε φυγάδα πάσης τῆς χώρας… πεποίηκεν lo castiga tanto que lo ha desterrado de cualquier lugarφυγάςexiliar, desterrar
Xen.Hell.4.1.18Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasπροστησάμενος τὰ ἅρματα… ἐλαύνειν εἰς αὐτοὺς ἐκέλευσεν tras poner los carros delante ordenó cargar (a caballo) contra ellos (los griegos)προΐστημιponer delante, poner al frente, exhibir
Xen.Hell.4.1.20Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐκ δὲ τούτου τρίτῃ ἢ τετάρτῃ ἡμέρᾳ αἰσθάνεται ὁ Σπιθριδάτης y a partir de eso al tercer o cuarto día se da cuenta Espitrídatesτρίτοςanteayer, tercer día, dos días después, pasado mañana
Xen.Hell.4.1.21Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasαἰτεῖ τὸν Ἀγησίλαον ὁπλίτας τε εἰς δισχιλίους καὶ πελταστὰς ἄλλους τοσούτους <él> pide a Agesilao hasta dos mil hoplitas y otros tantos peltastasτοσοῦτοςtan, tanto, tan grande
Xen.Hell.4.1.26Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐπεὶ δὲ τὰ ληφθέντα χρήματα ἀπήγαγον οἵ τε Παφλαγόνες καὶ ὁ Σπιθριδάτης, ὑποστήσας Ἡριππίδας ταξιάρχους καὶ λοχαγοὺς ἀφείλετο ἅπαντα… τοὺς Παφλαγόνας y cuando los paflagonios y Espitrídates llevaron los bienes capturados, Herípidas, tras poner al acecho a comandantes y capitanes, se los quitó todos a los paflagoniosὑφίστημιapostar, poner al acecho
Xen.Hell.4.1.30Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasὑποτιθέντων δὲ αὐτῷ τῶν θεραπόντων ῥαπτά, ἐφ’ ὧν καθίζουσιν οἱ Πέρσαι μαλακῶς… y al colocar por debajo sus sirvientes <alfombras> bordadas sobre las que se sientan cómodamente los persas…ὑποτίθημιcolocar debajo, poner debajo, exponer (a un daño)
Xen.Hell.4.1.31Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasπρῶτα… ἀλλήλους χαίρειν προσεῖπαν en primer lugar se dijeron unos a otros holaχαίρω(decir) hola, saludar
Xen.Hell.4.1.32Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasδιπλοῦν… οὐδὲν πώποτέ μου οὔτε ποιήσαντος sin haber hecho yo nunca nada de doble intenciónδιπλοῦςdoble intención, falso, astuto
Xen.Hell.4.1.33Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasεἰ οὖν ἐγὼ μὴ γιγνώσκω… ὑμεῖς δὲ διδάξατέ με si yo no lo sé, enseñadme vosotrosδέ
Xen.Hell.4.1.33Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοὕτω διάκειμαι ὑφ’ ὑμῶν ὡς οὐδὲ δεῖπνον ἔχω me encuentro por causa de vosotros de tal manera que ni tengo comidaδιάκειμαιencontrarse en una situación determinada
Xen.Hell.4.1.33Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasεἰ οὖν ἐγὼ μὴ γιγνώσκω μήτε τὰ ὅσια μήτε τὰ δίκαια, ὑμεῖς δὲ διδάξατέ με ὅπως… por tanto, si yo no conozco ni lo sagrado ni lo justo, vosotros enseñadme cómo…μήτεni… ni...
Xen.Hell.4.1.34Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasσοί γε μέντοι φίλοι γενέσθαι περὶ παντὸς ἂν ποιησαίμεθα sin embargo estimaríamos por encima de todo llegar a ser amigos precisamente de tiσύtú, vosotros
Xen.Hell.4.1.37Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasὑμῖν ἀποκρίνομαι ἅπερ ποιήσω; πρέπει γοῦν σοι ¿os respondo qué voy a hacer?, desde luego que te conviene (que os responda)πρέπωconviene
Xen.Hell.4.1.39Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasκαὶ ὁ μὲν Φαρνάβαζος… ἀπῄει, ὁ δέ… υἱὸς αὐτοῦ… ὑπολειφθεὶς καὶ προσδραμών, Ξένον σε, ἔφη, ὦ Ἀγησίλαε, ποιοῦμαι y Farnabazo se marchaba, pero su hijo, tras quedarse rezagado y acercarse corriendo, decía: «Agesilao, te hago mi huésped»ὑπολείπωquedarse atrás, quedarse rezagado
Xen.Hell.4.2.3Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐνθυμούμενος καὶ οἵων τιμῶν καὶ οἵων ἐλπίδων ἀπεστερεῖτο siendo consciente de qué honras y de qué esperanzas era privadoοἷοςqué, cómo
Xen.Hell.4.2.6Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐπεὶ διαβαίησαν ἐκ τῆς Ἀσίας εἰς τὴν Εὐρώπην… después de que cruzaron de Asia a Europa…
Xen.Hell.4.2.11Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοἵ τε γὰρ ποταμοὶ πρὸς μὲν ταῖς πηγαῖς οὐ μεγάλοι εἰσίν… ὅσῳ δ’ ἂν πορρωτέρω γίγνωνται… ἰσχυρότερον… τὸ ῥεῦμα ποιοῦσι y los ríos, en efecto, no son grandes cerca de sus fuentes, pero en cuanto están más lejos hacen su corriente más fuerteῥεῦμαcorriente, flujo
Xen.Hell.4.2.12Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasὁρῶ δ’ ἔγωγε… ὁπόσοι σφῆκας ἐξαιρεῖν βούλονται… ἐάν… τὸ πῦρ προσφέρωσι, πάσχοντας μὲν οὐδέν, χειρουμένους δὲ τοὺς σφῆκας y yo, en efecto, veo que todos los que quieren eliminar avispas, si aplican fuego, no sufren ningún <daño>, sino que someten a las avispasχειρόομαιsometer, dominar
Xen.Hell.4.2.15Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasτέμνοντες καὶ κάοντες τὴν χώραν arrasando y quemando el territorioκαίωencender, quemar
Xen.Hell.4.2.16Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasσφενδονῆται… οὐκ ἐλάττους τετρακοσίων honderos no menos de cuatrocientosἐλαχύςmenos
Xen.Hell.4.2.17Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasψιλῶν δὲ σὺν τοῖς τῶν Κορινθίων πλέον ἦν y de la infantería ligera había mayor número con los <soldados> de los corintiosψιλόςsoldados con armamento ligero, infantería ligera, caballería ligera
Xen.Hell.4.2.18Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοἱ μὲν Ἀθηναῖοι κατὰ Λακεδαιμονίους ἐγένοντο los atenienses estuvieron ante los lacedemoniosκατάpor (espacial), en, ante
Xen.Hell.4.2.18Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἔτι δὲ καὶ ἦγον ἐπὶ τὰ δεξιά, ὅπως ὑπερέχοιεν τῷ κέρατι τῶν πολεμίων y además también giraban a la derecha para prevalecer con su ala sobre los enemigosὑπερέχωsobresalir sobre, prevalecer sobre, destacar sobre
Xen.Hell.4.2.19Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἦγον δὲ καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐπὶ τὰ δεξιά… ὥστε τῶν Ἀθηναίων αἱ μὲν ἓξ φυλαὶ κατὰ τοὺς Λακεδαιμονίους ἐγένοντο, αἱ δὲ τέτταρες κατὰ Τεγεάτας y los lacedemonios también viraban hacia la derecha de forma que seis contingentes atenienses estuvieron frente a los lacedemonios y cuatro frente a los de Tegeaφυλήcontingente militar, cuerpo de ejército
Xen.Hell.4.2.20Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐμάχοντό τε καὶ ἐν χώρᾳ ἔπιπτον luchaban y morían en <esa> regiónπίπτωcaer (muerto), caer (herido), morir
Xen.Hell.4.2.22Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐπελάβοντο δὲ καὶ Κορινθίων ἀναχωρούντων y atacaron también a los corintios cuando regresabanἐπιλαμβάνωatacar (a), emprender
Xen.Hell.4.8.28Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐλπίδας ὑποθεὶς τοῖς… Μυτιληναίοις… ὡς… tras suscitar en los de Mitilene esperanzas de que…ὑποτίθημιproponer, sugerir, suscitar, aconsejar
Xen.Hell.4.3.17Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasεἰς δόρυ ἀφικόμενοι llegando al alcance de las lanzasδόρυlanza, pica
Xen. Hell.4.3.17Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasσυνιόντων δὲ τέως μὲν σιγὴ πολλὴ ἀπ’ ἀμφοτέρων ἦν· ἡνίκα δ’ ἀπεῖχον ἀλλήλων ὅσον στάδιον… y mientras iban juntos había un gran silencio de una parte y de otra; pero cuando se alejaban entre sí como un estadio…τέωςmientras, mientras tanto, entretanto

« Anterior 1 ... 473 474 475 476 477 478 479 ... 491 Siguiente » Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas