logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
« Anterior 1 ... 472 473 474 475 476 477 478 Siguiente » Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 23890 -- Paginación: 475/478
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Xen.Mem.4.4.20Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοὐκοῦν καὶ [πανταχοῦ νομίζεται] μήτε γονέας παισὶ μίγνυσθαι μήτε παῖδας γονεῦσιν; ¿por tanto no está también establecido en todas partes que ni los padres tengan relaciones con sus hijos ni los hijos con sus padres?μίγνυμιunirse (sexualmente con), tener relaciones sexuales (con)
Xen.Mem.4.4.21Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοἱ ὑπὸ τῶν θεῶν κείμενοι νόμοι las leyes establecidas por los diosesκεῖμαιdisponerse, establecerse, estar dispuesto
Xen.Mem.4.4.23Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesδοκεῖ σοι ὅμοια τὰ σπέρματα εἶναι τὰ τῶν ἀκμαζόντων τοῖς τῶν μήπω ἀκμαζόντων… ; ¿te parece que son iguales las simientes de los [hombres] que están en su madurez a las de los que todavía no lo están?σπέρμαsemen, simiente (animal)
Xen.Mem.4.4.25Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorables… ἄλλα τῶν δικαίων; ¿otras cosas distintas de las justas?ἄλλοςdistinto de
Xen.Mem.4.5.4Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπαντάπασί γ’, ἔφη sin ninguna duda, desde luego, decía <él>παντάπασιsin ninguna duda, totalmente
Xen.Mem.4.5.9Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἡ ἀκρασία… οὐκ ἐῶσα καρτερεῖν οὔτε λιμὸν οὔτε δίψος… δι’ ὧν μόνων ἔστιν ἡδέως μὲν φαγεῖν τε καὶ πιεῖν… κωλύει… ἥδεσθαι la incontinencia, al no permitir aguantar ni el hambre ni la sed, gracias solo a las cuales es posible comer y beber con placer, impide tener placerφαγεῖνcomer, devorar
Xen.Mem.4.6.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτοὺς δὲ μὴ εἰδότας οὐδὲν ἔφη θαυμαστὸν εἶναι αὐτούς τε σφάλλεσθαι καὶ ἄλλους σφάλλειν y decía que no es nada extraño que los que no saben se dejen engañar y engañen (induzcan a error) a otrosσφάλλωengañar
Xen.Mem.4.6.4Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὁ ἄρα τὰ περὶ τοὺς θεοὺς νόμιμα εἰδὼς ὀρθῶς ἂν ἡμῖν εὐσεβὴς ὡρισμένος εἴη; ¿el que conoce bien lo estipulado sobre los dioses sería definido como piadoso?ὁρίζωser apartado, ser definido, definirse
Xen.Mem.4.6.6Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὀρθῶς ἄν ποτε ἄρα ὁριζοίμεθα ὁριζόμενοι δικαίους εἶναι τοὺς εἰδότας con razón definiríamos, pues, definiendo que son justos los que sabenὁρίζωdeterminar (en su interés), definir (en su interés)
Xen.Mem.4.6.13Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesεἰ δέ τις αὐτῷ περί του ἀντιλέγοι si uno hablaba en contra de él sobre algoἀντιλέγωhablar en contra (de alguien), replicar a (alguien), contradecir (a alguien)
Xen.Mem.4.6.14Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesφημὶ γὰρ οὖν pues en verdad <lo> afirmoγάρpues efectivamente, pues en verdad
Xen.Mem.4.6.15Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesνομίζων ταύτην τὴν ἀσφάλειαν εἶναι λόγου considerando que esa es la veracidad de un argumentoἀσφάλειαseguridad (intelectual), veracidad
Xen.Mem.4.6.15Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἔφη δὲ καὶ Ὅμηρον τῷ Ὀδυσσεῖ ἀναθεῖναι τὸ ἀσφαλῆ ῥήτορα εἶναι y decía también que Homero atribuyó a Odiseo ser un orador fiable (convincente)ἀσφαλήςfirme, seguro, fiable
Xen.Mem.4.6.15Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὅτε λέγοι, τοὺς ἀκούοντας ὁμολογοῦντας παρεῖχε cuando hablaba disponía a sus oyentes al acuerdoὅτεcuando
Xen.Mem.4.7.5Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἀστρονομίαν μανθάνειν… τοὺς πλάνητάς τε καὶ… τὰς ἀποστάσεις αὐτῶν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τὰς περιόδους… ἰσχυρῶς ἀπέτρεπεν <él> disuadía enérgicamente de aprender astronomía… los planetas, sus distancias desde la tierra, sus órbitas…περίοδοςórbita
Xen.Mem.4.7.7Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἠγνόει ὅτι… οἱ ἄνθρωποι… ὑπό… τοῦ ἡλίου καταλαμπόμενοι τὰ χρώματα μελάντερα ἔχουσιν <él> desconocía que los hombres que reciben el brillo del sol tienen sus pieles más negrasχρῶμαpiel, color de piel
Xen.Mem.4.8.2Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἀνάγκη... ἐγένετο αὐτῷ μετὰ τὴν κρίσιν τριάκοντα ἡμέρας βιῶναι διὰ τὸ Δήλια μὲν ἐκείνου τοῦ μηνὸς εἶναι hubo necesidad de que él [Sócrates] viviera después del juicio treinta días por ser en aquel mes el festival de Delosμείςen el mes, al mes
Xen.Mem.4.8.2Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἅπασι τοῖς συνήθεσι φανερὸς ἐγένετο οὐδὲν ἀλλοιότερον διαβιοὺς ἢ τὸν ἔμπροσθεν χρόνον se hizo evidente para todos sus allegados que él no vivía en nada de manera diferente al tiempo anteriorσυνήθηςfamiliares, allegados
Xen.Mem.4.8.8Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesεἰ δὲ βιώσομαι πλείω χρόνον, ἴσως ἀναγκαῖον ἔσται τὰ τοῦ γήρως ἐπιτελεῖσθαι y si voy a vivir más tiempo quizá será necesario asumir las <cargas> de la vejezἐπιτελέωcumplir (su propia decisión), asumir, asumir (el pago)
Xen.Mem.4.8.10Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοἶδα γὰρ ἀεὶ μαρτυρήσεσθαί μοι ὅτι ἐγὼ ἠδίκησα μὲν οὐδένα πώποτε ἀνθρώπων pues sé que siempre se testificará a mi favor que yo no actué injustamente nunca contra ninguna personaμαρτυρέωser testificado, ser atestiguado
Xen.Mem.4.8.11Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὥστε… ὠφελεῖν δὲ τὰ μέγιστα τοὺς χρωμένους αὐτῷ de forma que [Sócrates] ayudaba muchísimo a los que lo tratabanχράωtener trato (con alguien), tratar (a alguien)
Xen.Mem.1.1.16Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπερὶ τῶν ἀνθρωπείων ἀεὶ διελέγετο σκοπῶν…. τί δίκαιον, τί ἄδικον, τί σωφροσύνη, τί μανία dialogaba sobre lo humano, averiguando … qué es justo, qué es injusto, qué es cordura, qué es locuraσωφροσύνηcordura
Xen.Oec.1.8Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoοὐδὲ ἡ γῆ μέντοι χρήματά ἐστιν, εἴπερ ἀντὶ τοῦ τρέφειν πεινῆν παρασκευάζει sin embargo, tampoco la tierra es riqueza si en lugar de dar alimento provoca tener hambreχρῆμαbienes, propiedades, enseres, utensilios, riqueza, dinero
Xen.Oec.1.9Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoσύ… τὰ μὲν ὠφελοῦντα χρήματα ἡγῇ, τὰ δὲ βλάπτοντα οὐ χρήματα tú consideras que lo que beneficia <es> riqueza y lo que perjudica no <es> riquezaὠφελέωayudar, socorrer, beneficiar
Xen.Oec.1.13Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoοὐδαμῶς, εἰ μή πέρ γε καὶ τὸν ὑοσκύαμον καλούμενον χρήματα εἶναι φήσομεν de ninguna manera, si precisamente no vamos a afirmar que es riqueza también, el llamado beleñoπερprecisamente, justamente, al menos
Xen.Oec.1.22Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἐπειδὰν δὲ αὐτοὺς ἀδυνάτους αἴσθωνται ὄντας ἐργάζεσθαι διὰ τὸ γῆρας, ἀπολείπουσι τούτους κακῶς γηράσκειν después de que se dan cuenta de que son incapaces de trabajar por su vejez, los abandonan a que envejezcan de mala maneraἀπολείπωdejar atrás, abandonar
Xen.Oec.2.1Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoὁ οὖν Κριτόβουλος ἐκ τούτων ὧδέ πως εἶπεν Critóbulo, así pues, a partir de eso dijo más o menos asíοὗτοςa partir de eso, a partir de ahí
Xen.Oec.3.4Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoτί οὖν, ἄν σοι… καὶ οἰκέτας αὖ ἐπιδεικνύω… λελυμένους ἐργάζεσθαι καὶ παραμένειν… ; ¿qué, entonces, si además incluso te muestro a esclavos domésticos que siendo liberados trabajan y se quedan?παραμένωquedarse, permanecer, quedarse (quieto)
Xen.Oec.4.2Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoαἵ γε βαναυσικαὶ [τέχναι]… ἀναγκάζουσαι καθῆσθαι los oficios artesanales que fuerzan a estar sentado (ser sedentario)κάθημαιestar sentado, estar ocioso
Xen.Oec.4.8Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoὁπόσην μὲν τῆς χώρας… ἐφορᾷ inspeccionaba cuanto territorio…ὁπόσοςtodo lo que, cuanto
Xen.Oec.4.13Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económico… ἐν ὁπόσαις τε χώραις ἐνοικεῖ καὶ εἰς ὁπόσας ἐπιστρέφεται … en cuantos lugares habita y a cuantos se dirigeἐπιστρέφωdirigirse (hacia)
Xen.Oec.4.15Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoτοὺς πολέμῳ ἀγαθοὺς γεγονότας los que se han hecho buenos para guerraἀγαθόςbueno (en algo), hábil
Xen.Oec.5.1Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἔοικε γὰρ ἡ ἐπιμέλεια αὐτῆς εἶναι ἅμα τε ἡδυπάθειά τις καὶ οἴκου αὔξησις pues parece que el cuidado de eso [el cultivo del campo] es al mismo tiempo un placer y aumento de la haciendaαὔξησιςcrecimiento, aumento
Xen.Oec.5.3Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoκαὶ γὰρ ἡ προβατευτικὴ τέχνη συνῆπται τῇ γεωργίᾳ pues también el arte de la cría de ganado está conectado con la agriculturaσυνάπτωjuntar, reunir, atar, concertar, vincular, conectar
Xen.Oec.5.4Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoψύχη τε χειμῶνος καὶ θάλπη θέρους ἐθίζει καρτερεῖν y los fríos del invierno y los calores del verano acostumbran a hacer fuertes [a las personas]ψῦχοςfrío
Xen.Oec.5.9Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoτίς δὲ ξένους ἀφθονώτερον δέχεται; ¿quién acoge a invitados extranjeros con más generosidadἄφθονοςmás generosamente, más abundantemente
Xen.Oec.5.20Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoοἱ σώφρονες καὶ ὑπὲρ ὑγρῶν καὶ ξηρῶν καρπῶν… τοὺς θεοὺς θεραπεύουσιν los (hombres) prudentes honran a los dioses por (agradecimiento de) los frutos húmedos y los secos…καρπόςfruto
Xen.Oec.6.1Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἔνθεν λέγων… ἀπέλιπες, πειρῶ τὰ τούτων ἐχόμενα διεκπεραίνειν a partir de donde dejaste de hablar, intenta concluir lo relacionado con esoἀπολείπωdejar (de hacer algo)
Xen.Oec.6.2Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoτί οὖν… ἄρα… ¿por qué así pues…?ἄραentonces (sin valor temporal), así pues
Xen.Oec.6.2Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoτί οὖν… εἰ πρῶτον μὲν ἐπανέλθοιμεν ὅσα συνομολογοῦντες διεληλύθαμεν, ἵν’, ἄν πως δυνώμεθα, πειραθῶμεν οὕτω καὶ τὰ λοιπὰ διεξιέναι συνομολογοῦντες; ¿qué, entonces, si recapituláramos todo lo que hemos expuesto estando de acuerdo para que, si podemos de algún modo, intentemos del mismo modo también exponer el resto estando de acuerdo?ἐπανέρχομαιrecapitular
Xen.Oec.6.7Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoοὕτως γὰρ ἂν τούς… ἀμφὶ γῆν ἔχοντας ᾠόμεθ’ ἂν ψηφίζεσθαι ἀρήγειν pues así creíamos que los relacionados con la tierra votarían para defender<la>ἀμφίa causa de, por, en relación a
Xen.Oec.6.11Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoκάλλιστόν τε καὶ ἄριστον καὶ ἥδιστον ἀπὸ γεωργίας τὸν βίον ποιεῖσθαι lo más hermoso, mejor y placentero es ganarse el sustento a partir del cultivo de la tierraβίοςmedio de vida, sustento
Xen.Oec.6.14Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoπάνυ μου ἡ ψυχὴ ἐπεθύμει αὐτῶν τινι συγγενέσθαι mi ánimo deseaba mucho reunirse con alguno de ellosψυχήalma, ánimo, espíritu
Xen.Oec.6.16Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἐνίους ἐδόκουν καταμανθάνειν τῶν καλῶν τὰς μορφὰς πάνυ μοχθηροὺς ὄντας τὰς ψυχάς me parecía comprender que algunos de los <que son> bellos en su aspecto son muy malvados en sus mentesψυχήalma, mente, conciencia
Xen.Oec.7.13Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἐγώ τε γὰρ ὅσα μοι ἔστιν ἅπαντα εἰς τὸ κοινὸν ἀποφαίνω y yo todo cuanto tengo lo declaro para el <patrimonio> comúnἀποφαίνωdeclarar, denunciar
Xen.Oec.7.14Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἐμὸν δ’ ἔφησεν ἡ μήτηρ ἔργον εἶναι σωφρονεῖν y mi madre dijo que mi tarea es ser prudentemi, tu, su
Xen.Oec.7.19Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoτὸ γηροβοσκοὺς κεκτῆσθαι… τοῖς γοῦν ἀνθρώποις πορίζεται se proporciona a los hombres tener a quienes sustenten su ancianidadπορίζωproporcionar, procurar
Xen.Oec.7.22Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἐπιμελείας δεῖται τά τε ἔνδον καὶ τὰ ἔξω tanto los asuntos de casa como los de fuera exigen atenciónἔνδονlos asuntos domésticos, el interior (de la mente)
Xen.Oec.7.26Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoτὸ ἔθνος τὸ θῆλυ ἢ τὸ ἄρρεν sexo femenino o masculinoἔθνοςlinaje, casta, sexo
Xen.Oec.7.29Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoδεῖ ἡμᾶς… πειρᾶσθαι ὅπως ὡς βέλτιστα τὰ προσήκοντα ἑκάτερον ἡμῶν διαπράττεσθαι es preciso que nosotros tratemos de que cada uno de nosotros dos lleve a cabo lo mejor posible lo que nos concierneβελτίωνlo mejor posible, de la mejor manera

« Anterior 1 ... 472 473 474 475 476 477 478 Siguiente » Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas