logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
« Anterior 1 2 3 4 5 6 7 ... 491 Siguiente » Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 24528 -- Paginación: 4/491
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Aesch.Ag.944Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónεἰ δοκεῖ σοι ταῦτα si te parece bien esoδοκέωparecer bien, aprobar
Aesch.Ag.947Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónμε… μή τις πρόσωθεν ὄμματος βάλοι φθόνος no sea que me alcance la envidia del ojo lejano (del ojo divino)βάλλωalcanzar, atacar, provocar (al atacar)
Aesch.Ag.953Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἑκὼν γὰρ οὐδεὶς δουλίῳ χρῆται ζυγῷ pues voluntariamente nadie sufre el yugo de la esclavitudχράωexperimentar, disfrutar, sufrir
Aesch.Ag.954Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónαὕτη δὲ πολλῶν χρημάτων ἐξαίρετον ἄνθος, στρατοῦ δώρημα y esta [Casandra] <es> una flor escogida entre muchos bienes, regalo del ejércitoχρῆμαbienes, propiedades, enseres, utensilios, riqueza, dinero
Aesch.Ag.988Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónπεύθομαι δ’ ἀπ’ ὀμμάτων νόστον y soy informado por <mis> ojos de <su> regresoἀπόpor (agente)
Aesch.Ag.1016Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónδόσις ἐκ Διός… νῆστιν ὤλεσεν νόσον el don de Zeus pone fin a la plaga del hambreὄλλυμιdestruir, acabar con, poner fin a
Aesch.Ag.1035Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónεἴσω κομίζου καὶ σύ ¡vete dentro tú también!κομίζωirse, dirigirse a
Aesch.Ag.1053Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónτὰ λῷστα τῶν παρεστώτων λέγει dice lo mejor en las <circunstancias> presentesπαρίστημιpresente, actual
Aesch.Ag.1061Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónεἰ δ’ ἀξυνήμων οὖσα μὴ δέχῃ λόγον, σὺ δ’ ἀντὶ φωνῆς φράζε καρβάνῳ χερί pero si por ser incapaz de comprender no entiendes <mis>palabras, tú, en lugar de con la voz, haz señas con mano extranjeraφράζωhacer señas (con la mano)
Aesch.Ag.1066Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónχαλινὸν δ’ οὐκ ἐπίσταται φέρειν no sabe aguantar el freno (bocado)φέρωllevar, soportar, aguantar
Aesch.Ag.1082Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἀπώλεσας γὰρ οὐ μόλις pues me has destruido del todoμόλιςsin dificultad, del todo
Aesch.Ag.1084Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónμένει τὸ θεῖον δουλίαι περ ἐν φρενί permanece lo divino, en una mente incluso esclavaπερaunque, sin embargo, no obstante, por más que
Aesch.Ag.1088Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónεἰ σὺ μὴ τόδ’ ἐννοεῖς, ἐγὼ λέγω σοι si tú no entiendes esto, yo te lo digoἐννοέωdarse cuenta, entender, tener la intención (de)
Aesch.Ag.1110Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónπροτείνει δὲ χεὶρ ἐκ χερὸς ὀρέγματα una mano y después otra hace ofrecimientosἐκdespués de, tras
Aesch.Ag.1124Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónταχεῖα δ’ ἄτα πέλει y la ruina se produce con rapidezπέλωser, haber, producirse, llegar a ser
Aesch.Ag.1125Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἄπεχε τῆς βοὸς τὸν ταῦρον aparta <tú> al toro de la vacaβοῦςvaca
Aesch.Ag.1125Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἆ ἆ, ἰδοὺ ἰδού· ἄπεχε τῆς βοὸς τὸν ταῦρον ¡ah!, ¡ah!, ¡mira!, ¡mira!: aparta <tú> el toro de la vacaἰδού¡mira!, ¡ea!, ¡eh!
Aesch.Ag.1197Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónπαλαιὰς τῶνδ’ ἁμαρτίας δόμων las faltas antiguas de este palacioἁμαρτίαfalta, fallo
Aesch.Ag.1201Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónθαυμάζω δέ σου… ἀλλόθρουν πόλιν κυρεῖν λέγουσαν, ὥσπερ εἰ παρεστάτεις y me admiro de ti, por acertar al hablar de una ciudad extraña, como si estuvieras cercaὥσπερcomo si, (igual) que si
Aesch.Ag.1202Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónμάντις μ’ Ἀπόλλων τῷδ’ ἐπέστησεν τέλει Apolo el adivino me puso al frente de este encargoἐφίστημιponer al frente
Aesch.Ag.1203Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónμῶν καὶ θεός περ ἱμέρῳ πεπληγμένος; ¿acaso incluso aunque dios <fue> golpeado por el deseo?περaunque, sin embargo, no obstante, por más que
Aesch.Ag.1208Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónξυναινέσασα Λοξίαν ἐψευσάμην tras ponerme de acuerdo <con él> engañé a Loxiasψεύδομαιmentir (a), engañar (a)
Aesch.Ag.1211Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónπῶς δῆτα; ¿y cómo?δῆτα
Aesch.Ag.1220Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónπαῖδες θανόντες ὡσπερεὶ πρὸς τῶν φίλων, χεῖρας κρεῶν πλήθοντες οἰκείας βορᾶς muchachos que mueren como por culpa de sus seres queridos, que llenan sus manos de carnes de un alimento de su familiaπλήθωllenar (algo de)
Aesch.Ag.1224Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἐκ τῶνδε ποινὰς φημὶ βουλεύειν τινὰ λέοντ’ ἄναλκιν ἐν λέχει στρωφώμενο a partir de esto afirmo que trama venganzas un león cobarde que se revuelca en el lechoλέωνleón
Aesch.Ag.1233Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónτί νιν καλοῦσα δυσφιλὲς δάκος τύχοιμ’ ἄν; … Σκύλλαν τινά…; ¿Llamando qué cosa a esa odiosa alimaña acertaría <yo>? ¿una Escila?τίςun tal, uno
Aesch.Ag.1242Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónτὴν μὲν Θυέστου δαῖτα παιδείων κρεῶν ξυνῆκα καὶ πέφρικα en verdad he entendido: el banquete de Tiestes <es> de carnes infantiles y me he estremecidoκρέαςcarne, pieza de carne
Aesch.Ag.1245Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἐκ δρόμου πεσὼν τρέχω tras caer fuera de la pista, corroδρόμοςestadio, pista
Aesch.Ag.1249Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónεἴπερ ἔσται γε incluso si llega a ocurrirεἴπερsi realmente, si en efecto, incluso si, aunque
Aesch.Ag.1250Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónσὺ μὲν κατεύχῃ, τοῖς δ’ ἀποκτείνειν μέλει tú por tu parte rezas, mientras a ellos <solo> les preocupa matarἀποκτείνωmatar
Aesch.Ag.1527Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἄξια δράσας ἄξια πάσχων actuando <él> dignamente, sufriendo dignamenteπάσχωpasarle (a uno algo malo), sufrir, padecer
Aesch.Ag.1265Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónμαντεῖα περὶ δέρῃ στέφη guirnaldas adivinatorias en torno al cuelloπερίen torno a
Aesch.Ag.1278Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónβωμοῦ πατρῴου δ’ ἀντ’ ἐπίξηνον μένει, θερμῷ κοπείσης φοινίῳ προσφάγματι y en lugar de un altar paterno <me> espera <uno> extranjero, tras ser <yo> abatida en un sacrificio sangrientoκόπτωser golpeado, ser cortado, ser abatido, ser arrasado
Aesch.Ag.1279Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónοὐ μὴν ἄτιμοί γ’ ἐκ θεῶν τεθνήξομεν no estaremos muertos sin castigo (sin ser vengados) por parte de los diosesἄτιμοςsin castigo
Aesch.Ag.1279Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónοὐ μὴν ἄτιμοι τεθνήξομεν no, desde luego, no habremos muerto sin honorμήνverdaderamente no, desde luego que no
Aesch.Ag.1284Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónὀμώμοται γὰρ ὅρκος ἐκ θεῶν μέγας pues un gran juramento ha sido jurado por los diosesὄμνυμιser jurado
Aesch.Ag.1288Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἐπεὶ τὸ πρῶτον εἶδον Ἰλίου πόλιν πράξασαν ὡς ἔπραξεν cuando vi por primera vez la ciudad de Troya pasando por lo que pasóπράττωpasar (por una situación), resultar (de cierta manera)
Aesch.Ag.1293Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónαἱμάτων εὐθνησίμων ἀπορρυέντων mientras fluye la sangre trayéndome muerte fácilαἷμαchorro de sangre
Aesch.Ag.1295Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónὦ πολλὰ μὲν τάλαινα, πολλὰ δ’ αὖ σοφὴ ¡desgraciada en demasía! y, además, muy sabiaπολύςmucho, muchas veces, demasiado
Aesch.Ag.1295Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónὦ πολλὰ μὲν τάλαινα, πολλὰ δ’ αὖ σοφὴ γύναι, μακρὰν ἔτεινας ¡mujer muy desdichada y muy prudente además! largamente te extendisteσοφόςsabio, prudente
Aesch.Ag.1304Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἀλλ’ εὐκλεῶς τοι κατθανεῖν χάρις βροτῷ pero, sin duda, morir honrosamente <es> recompensa para un mortalτοιciertamente, sin duda
Aesch.Ag.1309Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónφόνον δόμοι πνέουσιν αἱματοσταγῆ la morada apesta a asesinato que rezuma sangreπνέωexhalar, oler a, apestar
Aesch.Ag.1311Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónὅμοιος ἀτμὸς ὥσπερ ἐκ τάφου πρέπει se percibe un aroma como el (que sale) de una sepulturaπρέπωser perceptible, percibirse
Aesch.Ag.1328Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἰὼ βρότεια πράγματ’· εὐτυχοῦντα… σκιά τις ἂν τρέψειεν ¡ay, cosas mortales! cuando van bien una sombra las cambiaríaσκιάsombra
Aesch.Ag.1343Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónὤμοι, πέπληγμαι καιρίαν πληγὴν ἔσω ¡ay de mí! recibo dentro <de mí> un golpe mortalπληγήgolpe, azote, latigazo
Aesch.Ag.1349Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἐγώ… ὑμῖν τὴν ἐμὴν γνώμην λέγω, πρὸς δῶμα δεῦρ’ ἀστοῖσι κηρύσσειν βοήν yo os digo mi opinión: pedir a los ciudadanos por medio del heraldo ayuda aquí para el palacioβοήgrito de ayuda, ayuda
Aesch.Ag.1351Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἐμοί… δοκεῖ καὶ πρᾶγμ’ ἐλέγχειν σὺν νεορρύτῳ ξίφει a mí me parece bien también probar el hecho con una espada de la que todavía gotea <sangre>ἐλέγχωprobar (demostrar), demostrar, poner en evidencia
Aesch.Ag.1353Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónκἀγὼ τοιούτου γνώματος κοινωνὸς ὢν ψηφίζομαί τι δρᾶν y yo que comparto tal plan voto hacer algoψηφίζομαιvotar
Aesch.Ag.1364Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónκατθανεῖν κρατεῖ vale más perecerκρατέωvale más, es preferible
Aesch.Ag.1366Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἦ γὰρ τεκμηρίοισιν ἐξ οἰμωγμάτων μαντευσόμεσθα τἀνδρὸς ὡς ὀλωλότος; ¿pues acaso por indicios a partir de unos lamentos adivinaremos que <son> por nuestro señor muerto?τεκμήριονindicio, señal, síntoma

« Anterior 1 2 3 4 5 6 7 ... 491 Siguiente » Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas