logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 82 -- Paginación: 1/2
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Eur.Or.13Euripides, Orestes: Eurípides, OrestesΘυέστῃ πόλεμον ὄντι συγγόνῳ θέσθαι trabar lucha con Tiestes que era su hermanoπόλεμοςguerra, lucha
Eur.Or.25Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesπόσιν ἀπείρῳ περιβαλοῦσ’ ὑφάσματι ἔκτεινεν tras envolver a <su> esposo con una red inextricable, lo matóπεριβάλλωenvolver (con/en), rodear (con)
Eur.Or.47Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesἔδοξε δ’ Ἄργει τῷδε μήθ’ ἡμᾶς στέγαις, μὴ πυρὶ δέχεσθαι pero Argos ha decidido no acogernos <bajo su> techo ni en <su> hogarπῦρfuego (del hogar), hogar, fuego de Vesta
Eur.Or.64Euripides, Orestes: Eurípides, Orestes[Ἑρμιόνη] ἣν… παρθένον ἐμῇ… μητρὶ παρέδωκεν τρέφειν Μενέλαος Hermíone, a la que como doncella Menelao entregó a mi madre para criar<la>παραδίδωμιentregar (en mano), transmitir (directamente)
Eur.Or.86Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesσὺ δ’ εἶ μακαρία μακάριός θ’ ὁ σὸς πόσις pero tú eres feliz y feliz tu esposoμακάριοςfeliz, afortunado, dichoso
Eur.Or.143Euripides, Orestes: Eurípides, Orestes—ἀποπρὸ βᾶτ’ ἐκεῖσ’, ἀποπρό μοι κοίτας. —ἰδού, πείθομαι —Id lejos, allí, lejos de la cama. —¡Mira!, obedezco.ἰδού¡mira!, ¡ea!, ¡eh!
Eur.Orest.150Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesλόγον ἀπόδος ἐφ’ ὅ τι χρέος ἐμόλετέ ποτε dame la razón de por qué necesidad vinisteis en algún momentoἀποδίδωμιdar (razón), explicar, presentar
Eur.Or.159Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesὀλεῖς, εἰ βλέφαρα κινήσεις ὕπνου γλυκυτάταν φερομένῳ χάριν <lo> matarás si agitas los párpados de <él> que se beneficia del placer más dulce del sueñoχάριςplacer, placer sexual
Eur.Orest.216Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesἀμνημονῶ γάρ, τῶν πρὶν ἀπολειφθεὶς φρενῶν pues no me acuerdo, al verme privado de mi mente de antesἀπολείπωser privado (de), verse privado (de)
Eur.Or.227Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesκλῖνόν μ’ ἐς εὐνὴν αὖθις acuéstame en el lecho de nuevoκλίνωsentar, acomodar, acostar
Eur.Or.228Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesἄναρθρός εἰμι κἀσθενῶ μέλη estoy desmadejado y enfermo de <mis> miembrosἀσθενέωestar enfermo de
Eur.Or.233Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesἦ κἀπὶ γαίας ἁρμόσαι πόδας θέλεις; ¿y quieres plantar los pies en el suelo?ἁρμόζωajustar, asentar
Eur.Or.234Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesχρόνιον ἴχνος θείς poniendo una huella duraderaἴχνοςhuella, rastro
Eur.Or.234Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesμεταβολὴ πάντων γλυκύ el cambio de todas las cosas <es> agradableμεταβολήcambio
Eur.Or.244Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesἥκει… ἀνὴρ ὁμογενὴς καὶ χάριτας ἔχων πατρός; ¿llega un varón de nuestra misma familia y agradecido con nuestro padre?χάριςtener agradecimiento, estar agradecido
Eur.Orest.251Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesσύ νυν διάφερε τῶν κακῶν tú ahora distínguete de los malosδιαφέρωdistinguirse de, destacar (frente a)
Eur.Or.295Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesἐκ δακρύων τ’ ἄπελθε y <tú> abandona la lágrimasἀπέρχομαιabandonar, cesar
Eur.Or.303Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesσίτων τ’ ὄρεξαι toma alimentosὀρέγωprobar (gustar), tomar
Eur.Or.354Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesεὐτυχίᾳ δ’ αὐτὸς ὁμιλεῖς y tú mismo estás en compañía de la buena fortunaὁμιλέωestar junto (con), estar en compañía (de)
Eur.Or.355Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesθεόθεν πράξας ἅπερ ηὔχου al conseguir (tú) lo que pedías a los diosesπράττωlograr, conseguir
Eur.Or.372Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesἐπεὶ δὲ Ναυπλίας ψαύω χθονός… δοκῶν Ὀρέστην… φίλαισι χερσὶ περιβαλεῖν… ἔκλυον… ἀνόσιον φόνον y cuando <yo> llegaba a tierra de Nauplia esperando abrazar a Orestes con mis manos, escuchaba el horrendo crimenπεριβάλλωabrazar
Eur.Or.394Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesὁ δαίμων δ’ ἐς ἐμὲ πλούσιος κακῶν la divinidad para mí es rica en malesπλούσιοςrico (en)
Eur.Or.396Euripides, Orestes: Eurípides, Orestes— τίς σ’ ἀπόλλυσιν νόσος; — ἡ σύνεσις, ὅτι σύνοιδα δείν’ εἰργασμένος — ¿Qué enfermedad te destruye? — La conciencia, porque soy consciente de que he hecho cosas terriblesσύνεσιςconciencia
Eur.Or.397Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesσοφόν τοι τὸ σαφές, οὐ τὸ μὴ σαφές sabia <es> en verdad la claridad, no la falta de claridadσοφόςsabio, prudente
Eur.Or.408Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesἔδοξα ἰδεῖν me ha parecido verδοκέωcreer, pensar, parecer
Eur.Or.410Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesσεμναὶ γάρ pues <son> venerables <las Erinias>σεμνόςvenerable
Eur.Or.424Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesἀληθὴς δ’ ἐς φίλους ἔφυν φίλος he sido por naturaleza un amigo verdadero para mis amigosἀληθήςverdadero, sincero, justo
Eur.Or.454Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesὄνομα γάρ, ἔργον δ’ οὐκ ἔχουσιν οἱ φίλοι οἱ μὴ ’πὶ ταῖσι συμφοραῖς ὄντες φίλοι usan el nombre pero no los hechos los amigos que no son amigos en las desdichas’ὄνομαnombre, pretexto
Eur.Or.476Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesὦ πρέσβυ, χαῖρε ¡anciano, te saludo!πρέσβυςanciano, viejo
Eur.Or.494Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesτούτου τίς ἀνδρῶν ἐγένετ’ ἀσυνετώτερος, ὅστις τὸ μὲν δίκαιον οὐκ ἐσκέψατο… ; ¿quién entre los hombres fue más estúpido que este que no consideró en verdad lo justo…?σκέπτομαιanalizar, examinar, reflexionar, meditar
Eur.Or.542Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesζηλωτὸς ὅστις εὐτύχησεν ἐς τέκνα (es) envidiable quien fue afortunado en relación a sus hijosεἰςpara, en relación a, para con
Eur.Or.549Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesτὸ γῆρας… τὸ σόν, ὅ μ’ ἐκπλήσσει λόγου tu vejez que me impide hablarἐκπλήττωimpedir, cohibir
Eur.Or.634Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesἐν ἐμαυτῷ τι συννοούμενος discurriendo <yo> algo para mis adentrosἐμαυτοῦpara mí mismo
Eur.Or.638Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesἔστι δ’ οὗ σιγὴ λόγου κρείσσων γένοιτ’ ἄν. ἔστι δ’ οὗ σιγῆς λόγος hay veces en que el silencio sería mejor que la palabra, y hay veces en que la palabra <es mejor> que el silencioὅςhay lugares, hay momentos
Eur.Orest.661Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesδεῖ… κἀμὲ συγγνώμην ἔχειν es necesario que también yo perdoneσυγγνώμηtener perdón (para), perdonar (a alguien)
Eur.Or.665Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesἐρεῖς ἀδύνατον dirás que es imposibleἀδύνατοςimposible
Eur.Or.727Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesεἰσορῶ γὰρ τόνδε… Πυλάδην… ἡδεῖαν ὄψιν pues veo aquí a Pílades, dulce visiónὄψιςvisión (real), observación
Eur.Or.733Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesτί πράσσεις, φίλταθ’ ἡλίκων ἐμοὶ καὶ φίλων καὶ συγγενείας; ¿qué haces, <tú> el más querido por mí de los de mi edad, de amigos y parentela?συγγένειαparentela, miembros de una misma familia
Eur.Or.735Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesκοινὰ γὰρ τὰ τῶν φίλων lo de los amigos es comúnκοινόςcomún, compartido
Eur.Or.752Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesαἰσθάνῃ tú comprendesαἰσθάνομαιdarse cuenta, aprehender (por el conocimiento)
Eur.Or.770Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesοὐ φοβῇ μή σ’ Ἄργος ὥσπερ κἄμ’ ἀποκτεῖναι θέλῃ; ¿no tienes miedo de que Argos quiera matarte a ti como también a mí?φοβέωtemer (que), tener miedo (de que)
Eur.Or.771Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesοὐ προσήκομεν κολάζειν τοῖσδε no es propio de nosotros (no nos concierne) imponer un castigo a estosπροσήκωestar relacionado (con), concernir (a), ser propio (de), tener
Eur.Or.802Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesποῦ γὰρ ὢν δείξω φίλος; ¿cómo voy a probar que soy amigo?δείκνυμιdemostrar, probar
Eur.Or.810Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesὄλβος… ἀνῆλθε la felicidad creceἀνέρχομαιcrecer
Eur.Or.832Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesτίς ἔλεος μείζων κατὰ γᾶν ἢ ματροκτόνον αἷμα χειρὶ θέσθαι; ¿qué hay más digno de compasión sobre la tierra que provocar con <su> mano sangre matricida?ἔλεοςobjeto de compasión
Eur.Or.877Euripides, Orestes: Eurípides, OrestesὈρέστην κεῖνον οὐχ ὁρᾷς πέλας στείχοντα… ; ¿no ves que aquel Orestes anda cerca?πέλαςcerca
Eur.Or.906Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesἀνίσταται ἀνήρ τις… πιθανὸς ἔτ’ αὐτοὺς περιβαλεῖν κακῷ τινι se levanta un hombre convincente para envolverlos aún en algún malπεριβάλλωenvolver (con/en), rodear (con)
Eur.Or.919Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesἄστυ κἀγορᾶς χραίνων κύκλον <él> que frecuenta la ciudad y el círculo del ágoraἀγοράplaza, plaza del mercado, mercado
Eur.Or.919Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesἀνήρ, ὀλιγάκις ἄστυ κἀγορᾶς χραίνων κύκλον un varón que pocas veces se acercaba a la ciudad y al círculo de su plazaκύκλοςplaza, círculo de gente
Eur.Or.936Euripides, Orestes: Eurípides, Orestesεἰ γὰρ ἀρσένων φόνος ἔσται γυναιξὶν ὅσιος, οὐ φθάνοιτ’ ἔτ’ ἂν θνῄσκοντες pues si el asesinato de los maridos va a ser lícito para las mujeres, ya no tardaríais en morirφθάνωno tardar (en)

1 2 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas