logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 3 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 146 -- Paginación: 1/3
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Eur.Med.8Euripides, Medea: Eurípides, MedeaΜήδεια… ἔρωτι θυμὸν ἐκπλαγεῖσ’ Ἰάσονος Medea, desconcertada por el amor a Jasónἐκπλήττωasustarse (por), desconcertarse (por), quedar atónito
Eur.Med.10Euripides, Medea: Eurípides, MedeaΜήδεια… οὐδ’ ἂν κατῴκει τήνδε γῆν Κορινθίαν Medea ni siquiera habitaría esta tierra corintiaκατοικέωhabitar (siendo extranjero), habitar
Eur.Med.13Euripides, Medea: Eurípides, MedeaΜήδεια… αὐτῷ… πάντα ξυμφέρουσ’ Ἰάσονι Medea… que favorece al propio Jasón en todoσυμφέρωfavorecer
Eur.Med.27Euripides, Medea: Eurípides, Medeaοὔτ’ ἀπαλλάσσουσα γῆς πρόσωπον y no apartando <ella> la mirada del sueloἀπαλλάττωapartar (de), retirar (de), librar (de)
Eur.Med.35Euripides, Medea: Eurípides, Medeaἔγνωκε δ’ ἡ τάλαινα... οἷον πατρῴας μὴ ἀπολείπεσθαι χθονός se dio cuenta la desgraciada de qué importante es no verse privado de la tierra patriaἀπολείπωser privado (de), verse privado (de)
Eur.Med.45Euripides, Medea: Eurípides, Medeaσυμβαλὼν ἔχθραν τις αὐτῇ enemistándose con ellaἔχθραenemistad hacia
Eur.Med.48Euripides, Medea: Eurípides, Medeaνέα γὰρ φροντὶς οὐκ ἀλγεῖν φιλεῖ pues a un espíritu joven no le gusta sufrirνέοςjoven
Eur.Μed.49Euripides, Medea: Eurípides, Medeaπαλαιὸν οἴκων κτῆμα propiedad antigua de la casaκτῆμαposesión
Eur.Med.50Euripides, Medea: Eurípides, Medeaτήνδ’ ἄγουσ’ ἐρημίαν estando (ella) en esta soledadἐρημίαestar solo, estar en soledad
Eur.Med.56Euripides, Medea: Eurípides, Medeaἐγὼ γὰρ ἐς τοῦτ’ ἐκβέβηκ’ ἀλγηδόνος pues yo he llegado a ese <extremo> de dolorἐκβαίνωllegar (a una situación), pasar (de una situación a otra)
Eur.Med.57Euripides, Medea: Eurípides, Medeaἵμερός μ’ ὑπῆλθε γῇ τε κοὐρανῷ λέξαι... δεσποίνης τύχας entró en mí el deseo de referir a la tierra y al cielo las desventuras de <mi> señoraοὐρανόςcielo, morada de los dioses
Eur.Med.70Euripides, Medea: Eurípides, Medeaἤκουσα… ὡς τούσδε παῖδας γῆς ἐλᾶν Κορινθίας σὺν μητρὶ μέλλοι escuché que va a expulsar a estos niños con su madre de la tierra de Corintoἐλαύνωempujar afuera, perseguir, expulsar
Eur.Med.75Euripides, Medea: Eurípides, Medeaεἰ καὶ μητρὶ διαφορὰν ἔχει incluso si tiene un conflicto con la madreδιαφοράdiferencia, desacuerdo, conflicto
Eur.Med.78Euripides, Medea: Eurípides, Medeaεἰ κακὸν προσοίσομεν νέον παλαιῷ si vamos a añadir un nuevo mal al antiguoπροσφέρωañadir
Eur.Med.86Euripides, Medea: Eurípides, Medeaἄρτι γιγνώσκεις τόδε, ὡς πᾶς τις αὑτὸν τοῦ πέλας μᾶλλον φιλεῖ ahora mismo comprendes esto: que todo el mundo se ama a sí mismo más que al vecinoπέλαςel (que está) cerca, vecino
Eur.Med.89Euripides, Medea: Eurípides, Medeaεὖ γὰρ ἔσται estará bienεἰμίestar
Eur.Med.93Euripides, Medea: Eurípides, Medeaοὐδὲ παύσεται χόλου, σάφ’ οἶδα y no cesará en <su> cólera, bien <lo> séπαύωcesar en, terminar, poner fin a, desistir de
Eur.Med.97Euripides, Medea: Eurípides, Medeaἰώ μοί μοι, πῶς ἂν ὀλοίμαν; ¡ay de mí, de mí! ¡ojalá <yo> muriera!πῶς¿qué (+ verbo en condicional)?, ¿cómo (+ verbo en condicional)?, ojalá
Eur.Med.99Euripides, Medea: Eurípides, Medeaκινεῖ κραδίαν, κινεῖ δὲ χόλον está agitando sus sentimientos, y agitando su cóleraδέy, pero, y es que, sin traduc.
Eur.Med.103Euripides, Medea: Eurípides, Medeaφίλοι παῖδες… φυλάσσεσθ’ ἄγριον ἦθος στυγεράν τε φύσιν φρενὸς αὐθάδους ¡queridos niños! guardaos del carácter fiero y de la disposición abominable propia de una mente obstinadaφύσιςcarácter natural, disposición natural, forma de ser, cualidad innata, condición
Eur.Med.121Euripides, Medea: Eurípides, Medeaὀργὰς μεταβάλλουσιν cambian sus motivos de cóleraμεταβάλλωcambiar
Eur.Med.121Euripides, Medea: Eurípides, Medeaπολλὰ κρατοῦντες χαλεπῶς ὀργὰς μεταβάλλουσιν al tener mucho poder con dificultad ponen fin a <sus> irasχαλεπόςdifícilmente, con dificultad
Eur.Med.128Euripides, Medea: Eurípides, Medeaοὐδένα καιρὸν δύναται ningún provecho produceδύναμαιproducir
Eur.Med.144Euripides, Medea: Eurípides, Medeaδιά μου κεφαλᾶς φλὸξ οὐρανία βαίη que el rayo atraviese mi cabezaφλόξllama celeste, rayo
Eur.Med.179Euripides, Medea: Eurípides, Medeaμήτοι τό γ’ ἐμὸν πρόθυμον φίλοισιν ἀπέστω ¡que en verdad no falte precisamente mi buena voluntad para con los <seres> queridos!ἄπειμι (εἰμί)estar ausente, faltar
Eur.Med.198Euripides, Medea: Eurípides, Medeaδειναί τε τύχαι σφάλλουσι δόμους y azares terribles destruyen casas (familias)σφάλλωarruinar, hacer fracasar
Eur.Med.205Euripides, Medea: Eurípides, Medeaλιγυρὰ δ’ ἄχεα μογερὰ βοᾷ τὸν ἐν λέχει προδόταν κακόνυμφον y le grita con estridencia lamentaciones angustiosas al malvado novio traidor de su lechoβοάωgritar, dar voces, lanzar un grito
Eur.Med.216Euripides, Medea: Eurípides, Medeaοἶδα γὰρ πολλοὺς βροτῶν σεμνοὺς γεγῶτας pues sé que muchos mortales se han vuelto altivosσεμνόςaltivo, digno, estirado
Eur.Med.218Euripides, Medea: Eurípides, Medeaοἱ δ’ ἀφ’ ἡσύχου ποδὸς δύσκλειαν ἐκτήσαντο καὶ ῥᾳθυμίαν y estos por su paso lento, han adquirido mala fama de perezaῥᾳθυμίαpereza, negligencia
Eur.Med.223Euripides, Medea: Eurípides, Medeaοὐδ’ ἀστὸν ᾔνεσ’ ὅστις… πικρὸς πολίταις ἐστίν y no alabé al habitante de la ciudad que es aborrecible para los ciudadanosἀστόςciudadano, residente de una ciudad
Eur.Med.224Euripides, Medea: Eurípides, Medeaοὐδ’ ἀστὸν ᾔνεσ’ ὅστις αὐθάδης γεγὼς πικρὸς πολίταις ἐστὶν ἀμαθίας ὕπο tampoco alabé al ciudadano que al haberse vuelto obstinado es violento para sus conciudadanos por falta de educaciónπικρόςamargo, duro, violento
Eur.Med.229Euripides, Medea: Eurípides, Medeaκάκιστος ἀνδρῶν ἐκβέβηχ’ οὑμὸς πόσις mi marido ha resultado (ser) el peor de los hombresἐκβαίνωsalir, resultar
Eur.Med.231Euripides, Medea: Eurípides, Medeaγυναῖκές ἐσμεν ἀθλιώτατον φυτόν las mujeres somos el ser vivo más desgraciadoφυτόνser vivo, criatura
Eur.Med.232Euripides, Medea: Eurípides, Medeaγυναῖκές ἐσμεν ἀθλιώτατον φυτόν· ἃς πρῶτα… δεῖ χρημάτων ὑπερβολῇ πόσιν πρίασθαι somos las mujeres una criatura muy desgraciada: en primer lugar es necesario que ellas compren al marido con una exageración de dineroὑπερβολήexceso, exageración
Eur.Med.250Euripides, Medea: Eurípides, Medeaτρὶς ἂν παρ’ ἀσπίδα στῆναι θέλοιμ’ ἂν μᾶλλον ἢ τεκεῖν ἅπαξ preferiría estar tres veces en formación a parir una sola vezἀσπίςfila, formación
Eur.Med.260Euripides, Medea: Eurípides, Medeaἤν μοι πόρος τις μηχανή τ’ ἐξευρεθῇ πόσιν δίκην τῶνδ’ ἀντιτείσασθαι κακῶν si se descubre algún procedimiento para mí y recurso para hacer pagar a mi esposo el castigo por estos malesπόροςrecurso, medio (sust.)
Eur.Med.263Euripides, Medea: Eurípides, Medeaγυνὴ γὰρ τἄλλα… φόβου πλέα pues en lo demás la mujer <está> llena de miedoπλέωςlleno (de), rebosante (de)
Eur.Med.290Euripides, Medea: Eurípides, Medeaκρεῖσσον δέ μοι νῦν πρός σ’ ἀπεχθέσθαι, γύναι pero es mejor para mí ahora resultar odioso ante ti, señoraγυνήseñora
Eur.Med.293Euripides, Medea: Eurípides, Medeaοὐ νῦν με πρῶτον ἀλλὰ πολλάκις… ἔβλαψε δόξα no ahora a mí por primera vez, sino muchas veces <me> perjudicó la famaβλάπτωdañar, perjudicar, arruinar, malograr
Eur.Med.295Euripides, Medea: Eurípides, Medeaχρὴ δ’ οὔποθ’ ὅστις ἀρτίφρων πέφυκ’ ἀνὴρ παῖδας περισσῶς ἐκδιδάσκεσθαι σοφούς y nunca conviene que quien ha llegado a ser por naturaleza sensato eduque en exceso a sus hijos <para ser> sabiosπεριττόςextraordinariamente, exageradamente, en exceso
Eur.Med.305Euripides, Medea: Eurípides, Medeaεἰμὶ δ’ οὐκ ἄγαν σοφή no soy sabia en excesoἄγανmucho, demasiado
Eur.Med.326Euripides, Medea: Eurípides, Medea—λόγους ἀναλοῖς· οὐ γὰρ ἂν πείσαις ποτέ —ἀλλ’ ἐξελᾷς με κοὐδὲν αἰδέσῃ λιτάς; —malgastas <tus> palabras; pues nunca podrías convencer<me> —pero ¿me expulsarás y no respetarás nada <mis> súplicas?ἀλλάpero, mas
Eur.Med.327Euripides, Medea: Eurípides, Medeaφιλῶ γὰρ οὐ σὲ μᾶλλον ἢ δόμους ἐμούς no te quiero a ti más que a mi hogarque
Eur.Med.331Euripides, Medea: Eurípides, Medea—φεῦ φεῦ, βροτοῖς ἔρωτες ὡς κακὸν μέγα —ὅπως ἄν, οἶμαι, καὶ παραστῶσιν τύχαι —¡Ay!, ¡ay! ¡qué gran mal para los mortales los amores! —En mi opinión, según también se presenten las circunstanciasπαρίστημιponerse al lado, acercarse, presentarse, aproximarse
Eur.Med.334Euripides, Medea: Eurípides, Medeaπονοῦμεν ἡμεῖς κοὐ πόνων κεχρήμεθα nosotros sufrimos y no queremos sufrimientosχράωestar necesitado de, desear
Eur.Med.382Euripides, Medea: Eurípides, Medeaεἰ ληφθήσομαι δόμους ὑπερβαίνουσα… θανοῦσα θήσω si soy atrapada traspasando <el umbral de> la casa, estaré muertaὑπερβαίνωrebasar, saltar, sobrepasar, traspasar
Eur.Med.385Euripides, Medea: Eurípides, Medeaᾗ πεφύκαμεν σοφοὶ μάλιστα, φαρμάκοις αὐτοὺς ἑλεῖν en eso somos naturalmente sobre todo sabias, en matarlos con venenosφάρμακονveneno
Eur.Med.391Euripides, Medea: Eurípides, Medeaδόλῳ μέτειμι τόνδε καὶ σιγῇ φόνον perseguiré con engaño y silencio este crimenμέτειμι (εἶμι)ir en busca, venir en busca, perseguir
Eur.Med.399Euripides, Medea: Eurípides, Medeaπικροὺς δ’ ἐγώ σφιν καὶ λυγροὺς θήσω γάμους y yo les provocaré unas bodas amargas y funestasπικρόςagudo, penetrante, amargo, duro
Eur.Med.401Euripides, Medea: Eurípides, Medeaἀλλ’ εἶα φείδου μηδὲν ὧν ἐπίστασαι, Μήδεια, βουλεύουσα pero, ¡venga, Medea! al hacer planes no dejes a un lado nada de lo que sabesφείδομαιevitar, dejar a un lado

1 2 3 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas