logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 58 -- Paginación: 1/2
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Eur.Io15Euripides, Io: Eurípides, Ionγαστρὸς διήνεγκ’ ὄγκον (ella) llevó el fruto de su vientreδιαφέρωllevar de un sitio a otro, difundir
Eur.Io56Euripides, Io: Eurípides, Ionἐν δ’ ἀνακτόροις θεοῦ καταζῇ δεῦρ’ ἀεὶ σεμνὸν βίον y en el templo del dios vive aquí siempre una vida venerableσεμνόςsagrado, venerable
Eur.Io138Euripides, Io: Eurípides, Ionτὸν βόσκοντα γὰρ εὐλογῶ, τὸ δ’ ὠφέλιμον ἐμοὶ πατέρος ὄνομα λέγω pues alabo al que <me> alimenta y lo llamo con el nombre para mí beneficioso de padreὠφέλιμοςde ayuda (para alguien), beneficioso (para alguien)
Eur.Io153Euripides, Io: Eurípides, Ionἀγαθῇ μοίρᾳ por buena suerteμοῖραhado, destino, suerte
Eur.Io166Euripides, Io: Eurípides, Ionπάραγε πτέρυγας desvía <tú> las alas (= cambia la dirección de tu vuelo)παράγωconducir de lado, conducir lateralmente, desviar, alterar
Eur.Io247Euripides, Io: Eurípides, Ionὦ ξένε… ¡forastero!…ξένοςforastero
Eur.Io258Euripides, Io: Eurípides, Ionτίς δ’ εἶ; πόθεν γῆς ἦλθες; ἐκ ποίας πάτρας πέφυκας; mas, ¿quién eres? ¿de dónde de la tierra viniste? ¿de qué patria eres?πόθεν¿de dónde?, ¿por dónde?, de dónde, por dónde
Eur.Io259Euripides, Io: Eurípides, Ionὄνομα τί σε καλεῖν ἡμᾶς χρεών; ¿con qué nombre es preciso que te llamemos?ὄνομαllamar con el nombre, dar el nombre, recibir el nombre
Eur.Io276Euripides, Io: Eurípides, Ionοὐ κάμνω σχολῇ no me canso con el ocioσχολήtiempo libre, ocio
Eur.Io294Euripides, Io: Eurípides, IonΕὔβοι’ Ἀθήναις ἔστι τις γείτων πόλις Eubea es un estado vecino de Atenasγείτωνvecino, vecina
Eur.Io314Euripides, Io: Eurípides, Ionναοῖσι δ’ οἰκεῖς τοισίδ’ ἢ κατὰ στέγας; ¿y habitas en estos templos o bajo techo (en una casa)?οἰκέωvivir, habitar, morar
Eur.Io382Euripides, Io: Eurípides, Ionπολλαί… εἰσι συμφοραὶ… μορφαὶ δὲ διαφέρουσιν muchas son las desgracias y sus formas son diferentesμορφήforma, aspecto, hermosura
Eur.Io391Euripides, Io: Eurípides, Ionκωλυόμεσθα μὴ μαθεῖν ἃ βούλομαι se nos impide saber lo que quieroκωλύωimpedir (a alguien hacer algo)
Eur.Io432Euripides, Io: Eurípides, Ionἡ ξένη… αἰνίσσεται… καί τι σιγῶσ’ ὧν σιωπᾶσθαι χρεών; ¿la extranjera habla con acertijos porque <está> callando también algo de lo que es necesario que sea silenciado?σιωπάωser callado, ser silenciado
Eur.Io439Euripides, Io: Eurípides, Ionπαῖδας… θνῄσκοντας ἀμελεῖ deja morir sin cuidado a los niñosἀμελέωpasar por alto
Eur.Io462Euripides, Io: Eurípides, Ionγᾶς μεσσόμφαλος ἑστία hogar umbilical de la tierra (altar de Delfos)ἑστίαhogar (lugar donde se hace fuego)
Eur.Io520Euripides, Io: Eurípides, Ionεὖ φρονεῖς μέν; ἤ σ’ ἔμηνε θεοῦ τις... βλάβη; ¿estás de verdad en tu sano juicio? ¿o a ti algún perjuicio <procedente> de la divinidad te hizo enloquecer?μαίνομαιhacer enloquecer (a alguien)
Eur.Io532Euripides, Io: Eurípides, Ionμαρτυρεῖς σαυτῷ tú eres tu propio testigoμαρτυρέωser testigo (para alguien), testificar (a favor de)
Eur.Io538Euripides, Io: Eurípides, Ionπρῶτα δῆτ’ ἐμοὶ ξυνάπτεις πόδα σόν; ¿por primera vez entonces aproximas <tu> pie a mí?συνάπτωaproximar (a), juntar (con), reunir (con)
Eur.Io582Euripides, Io: Eurípides, Ionτί πρὸς γῆν ὄμμα σὸν βαλὼν ἔχεις; ¿por qué estás lanzando tu mirada al suelo?βάλλωtirar, lanzar, disparar a, alcanzar con el tiro
Eur.Io596Euripides, Io: Eurípides, Ionτῶν μὲν ἀδυνάτων ὕπο μισησόμεσθα seremos odiados por las clases inferioresἀδύνατοςdébil, inútil, de clase inferior
Eur.Ion625Euripides, Io: Eurípides, Ionτίς εὐτυχής, ὅστις δεδοικὼς καὶ παραβλέπων βίον αἰῶνα τείνει; ¿quién es afortunado? ¿el que con miedo y mirando de lado a la vida prolonga su existencia?τείνωtensar, estirar, extender, prolongar
Eur.Io647Euripides, Io: Eurípides, Ionἡδέως ἔχειν estar contentoἡδύςagradablemente, con placer
Eur.Io659Euripides, Io: Eurípides, Ionπροσάξομαι δάμαρτ’ ἐᾶν σε σκῆπτρα τἄμ’ ἔχειν χθονός induciré a mi mujer a que te deje tener mis cetros sobre (esta) tierraπροσάγωatraerse (a alguien), inducir
Eur.Io671Euripides, Io: Eurípides, Ionἐκ τῶν Ἀθηνῶν μ’ ἡ τεκοῦσ’ εἴη γυνή, ὥς μοι γένηται μητρόθεν παρρησία ¡que la madre que me parió sea de Atenas para que por mi madre tenga libertad de palabra!ἐκde
Eur.Io680Euripides, Io: Eurípides, Ionλελειμμένη τέκνων privada de hijosλείπωquedarse sin, estar privado de
Eur.Io714Euripides, Io: Eurípides, Ionμή ποτ’ εἰς ἐμὰν πόλιν ἵκοιθ’ ὁ παῖς, νέαν δ’ ἁμέραν ἀπολιπὼν θάνοι que nunca llegue a mi ciudad el niño, sino que muera tras abandonar el nuevo día (su nueva vida)ἀπολείπωdejar atrás, abandonar
Eur.Io766Euripides, Io: Eurípides, Ionδιανταῖος ἔτυπεν ὀδύνα με πλευμόνων τῶνδ’ ἔσω un dolor extenso me golpeaba por dentro de estos pulmonesτύπτωgolpear, arrasar
Eur.Io806Euripides, Io: Eurípides, Ionφροῦδος δέ… προθύσων… γενέθλια σκηνὰς ἐς ἱερὰς τῆσδε… πόσις y ausente <está> el marido de esta para hacer los sacrificios del natalicio en las moradas sagradasσκηνήcampamento, morada, conjunto de tiendas
Eur.Io814Euripides, Io: Eurípides, Ionσὸν οὐ στυγῶν πόσιν λέγω… ὅστις σε γήμας ξένος… καὶ δῶμα καὶ σὴν παραλαβὼν παγκληρίαν… no hablo por odio a tu marido, quien, extranjero, tras casarse contigo y apoderarse de <tu> casa y tu herencia toda…παραλαμβάνωcoger (para apropiarse), capturar, apoderarse de, hacer (prisionero)
Eur.Io829Euripides, Io: Eurípides, Ionτυραννίδ’ αὐτῷ περιβαλεῖν ἔμελλε γῆς iba a otorgarle la soberanía de la tierraπεριβάλλωotorgar (a)
Eur.Io923Euripides, Io: Eurípides, Ionθησαυρὸς ὡς ἀνοίγνυται κακῶν ¡qué tesoro de males se ha abierto!ἀνοίγωestar abierto
Eur.Ion934Euripides, Io: Eurípides, Ionαἰσχύνομαι μέν σ’, ὦ γέρον siento vergüenza de ti, ancianoαἰσχύνωavergonzarse
Eur.Io935Euripides, Io: Eurípides, Ionὡς συστενάζειν γ’ οἶδα γενναίως φίλοις sé, sin duda, cómo compadecerme con autenticidad con los seres queridosγενναῖοςcon autenticidad, genuinamente
Eur.Io.940Euripides, Io: Eurípides, Ionἀπαντᾷ δάκρυά μοι τοῖς σοῖς λόγοις las lágrimas me brotan con tus palabrasἀπαντάωpresentarse, brotar
Eur.Io1014Euripides, Io: Eurípides, Ionὁ δεύτερος δ’ ἀριθμὸς ὧν λέγεις τί δρᾷ; y el segundo en número de los que hablas, ¿qué hace?ἀριθμόςnúmero
Eur.Io1020Euripides, Io: Eurípides, Ionσὸν λέγειν, τολμᾶν δ’ ἐμόν <lo> tuyo es hablar y atreverme <lo> míoἐμόςmío
Eur.Io1117Euripides, Io: Eurípides, Ionτὸ μὴ δίκαιον τῆς δίκης ἡσσώμενον ἐξηῦρεν ὁ θεός la divinidad ideó que la falta de justicia <fuera> más débil que la justiciaἡττάομαιser inferior, ser más débil
Eur.Io.1199Euripides, Io: Eurípides, Ionπτηνὸς ἐσπίπτει δόμοις κῶμος πελειῶν… ὡς δ’ ἀπέσπεισαν μέθυ, ἐς αὐτὸ χείλη πώματος κεχρημέναι καθῆκαν una bandada de palomas se abalanza sobre la morada y, porque derramaron el vino, bajaron sus picos hasta él, necesitadas de bebidaχεῖλοςpico, belfo, hocico
Eur.Io1133Euripides, Io: Eurípides, Ionὁ δὲ νεανίας σεμνῶς ἀτοίχους περιβολάς… ἱδρύετο y el joven colocaba solemnemente cubiertas sin paredesσεμνόςsolemnemente, pomposamente
Eur.Io1146Euripides, Io: Eurípides, Ionὑφάσμαθ’ ἱερά… ἐνῆν δ’ ὑφανταὶ γράμμασιν τοιαίδ’ ὑφαί tapices sagrados… y había en ellos los siguientes bordados tejidos con dibujosγράμμαdibujo
Eur.Io1155Euripides, Io: Eurípides, Ionκύκλος δὲ πανσέληνος disco de luna llenaκύκλοςel disco (del sol o la luna)
Eur.Io1157Euripides, Io: Eurípides, IonὙάδες… ναυτίλοις σαφέστατον σημεῖον las Hiades, señal muy segura para los marinosσημεῖονseñal (para la navegación), constelación
Eur.Io1170Euripides, Io: Eurípides, Ionβορᾶς ψυχὴν ἐπλήρουν saciaban su ánimo con alimentoπληρόωllenar algo (de algo o con algo), equipar
Eur.Io1172Euripides, Io: Eurípides, Ionγέλων δ’ ἔθηκε συνδείπνοις πολύν y causó gran risa a los comensalesγέλωςrisa, (provocar) risa, (mover a) risa
Eur.Io1179Euripides, Io: Eurípides, Ionγέρων ἔλεξ’· ἀφαρπάζειν χρεὼν οἰνηρὰ τεύχη σμικρά, μεγάλα δ’ ἐσφέρειν un anciano dijo: «es necesario retirar las copas pequeñas de vino y traer las grandes»εἰσφέρωtraer
Eur.Io1200Euripides, Io: Eurípides, Ionμέθυ… εἷλκον δ’ εὐπτέρους ἐς αὐχένας [las palomas] atraían el vino a sus cuellos emplumadosἕλκωtirar de (hacia uno), desenvainar, atraer
Eur.Io1314Euripides, Io: Eurípides, Ionτούς… γὰρ ἀδίκους βωμὸν οὐχ ἵζειν ἐχρῆν, ἀλλ’ ἐξελαύνειν pues sería necesario que los injustos no se sentaran en el altar, sino expulsar<los>βωμόςaltar
Eur.Io1329Euripides, Io: Eurípides, Ionπρογονοῖς δάμαρτες δυσμενεῖς ἀεί ποτε las esposas son siempre en algún momento hostiles a los hijastrosπρόγονοςhijastro, hijo de un matrimonio anterior
Eur.Io1333Euripides, Io: Eurípides, IonἈθήνας ἔλθ’ ὑπ’ οἰωνῶν καλῶν llegó a Atenas bajo auspicios favorablesκαλόςbueno, favorable, propicio

1 2 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas