logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 68 -- Paginación: 1/2
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Eur.Hel.37Euripides, Helena: Eurípides, Helenaτὰ δ’ αὖ Διὸς βουλεύματ’ ἄλλα τοῖσδε συμβαίνει κακοῖς y a su vez otras decisiones de Zeus se juntan con estos males (se añaden a estos males)συμβαίνωjuntarse, acercarse
Eur.Hel.38Euripides, Helena: Eurípides, Helenaπόλεμον γὰρ εἰσήνεγκεν Ἑλλήνων χθονί καὶ Φρυξί pues llevó la guerra a tierra de griegos y a los frigiosεἰσφέρωllevar hacia, llevar dentro
Eur.Hel.46Euripides, Helena: Eurípides, Helenaλαβὼν δέ μ’ Ἑρμῆς… τόνδ’ ἐς οἶκον Πρωτέως ἱδρύσατο y tras recogerme Hermes me instaló en esta casa de Proteoἱδρύωfundar, instalar, establecer, erigir
Eur.Hel.65Euripides, Helena: Eurípides, Helenaἵν’ ἀνδρὶ τἀμὰ διασῴσῃ λέχη para que conserve mi lecho para mi esposoδιασώζωconservar, mantener
Eur.Hel.83Euripides, Helena: Eurípides, Helenaτίς δ’ εἶ; πόθεν γῆς τῆσδ’ ἐπεστράφης πέδον; ¿y quién eres? ¿desde dónde te dirigiste al territorio de esta tierra?ἐπιστρέφωdirigirse (hacia)
Eur.Hel.93Euripides, Helena: Eurípides, Helenaτὸ γάρ τοι πρᾶγμα συμφορὰν ἔχει pues seguramente el asunto conlleva una desgraciaγάρpues seguramente, porque sin duda, porque ciertamente
Eur.Hel.95Euripides, Helena: Eurípides, Helenaοὔ τί που σῷ φασγάνῳ βίον στερείς; ¿no [pereció] de alguna manera tal vez privado de la vida por tu espada?στερέωser privado de algo
Eur.Hel.102Euripides, Helena: Eurípides, Helenaἀπηλλάχθη βίου se apartó de la vida (murió)ἀπαλλάττωapartarse (de), librarse (de), alejarse (de)
Eur.Hel.114Euripides, Helena: Eurípides, Helena—χρόνον δ’ ἐμείνατ’ ἄλλον ἐν Τροίᾳ πόσον; —πολλὰς σελήνας, δέκα διελθούσας ἔτη —¿Cuánto tiempo más permanecisteis en Troya? —Muchos meses que llegaron a diez añosσελήνηluna, mes
Eur.Hel.128Euripides, Helena: Eurípides, Helenaχειμὼν ἄλλοσ’ ἄλλον ὥρισεν una tormenta los dispersó a uno por un lado a otro por otroὁρίζωseparar, apartar, atravesar
Eur.Hel.136Euripides, Helena: Eurípides, Helenaφασίν, βρόχῳ γ’ ἅψασαν εὐγενῆ δέρην [ὤλεσεν] dicen que <ella> atando su noble cuello a un lazo murióἅπτωatar, sujetar
Eur.Hel.151Euripides, Helena: Eurípides, Helenaπλοῦς, ὦ ξέν’, αὐτὸς σημανεῖ la propia navegación orientará, extranjeroσημαίνωdar señales, orientar
Eur.Hel.210Euripides, Helena: Eurípides, Helenaλέλοιπε γυμνάσια… νεανιᾶν πόνον ha abandonado los gimnasios, esfuerzo de jóvenesπόνοςtrabajo, esfuerzo, dificultad
Eur.Hel.222Euripides, Helena: Eurípides, Helenaχθόνα δὲ πάτριον οὐχ ὁρᾷς y no ves el suelo patrioπάτριοςpaterno, del padre, patrio
Eur.Hel.226Euripides, Helena: Eurípides, Helenaὁ δὲ σὸς (πόσις) ἐν ἁλὶ κύμασί τε λέλοιπε βίοτον tu marido en las olas y el mar ha dejado la vidaλείπωdejar (atrás), abandonar
Eur.Hel.262Euripides, Helena: Eurípides, Helenaἐξαλειφθεῖσ’ ὡς ἄγαλμα borrada como un retratoἄγαλμαestatua, imagen
Eur.Hel.262Euripides, Helena: Eurípides, Helenaἐξαλειφθεῖσ’ ὡς ἄγαλμα borrada como un retratoἄγαλμαretrato, imagen
Eur.Hel.286Euripides, Helena: Eurípides, Helenaτοῖς πράγμασιν τέθνηκα τοῖς δ’ ἔργοισι δ’ οὔ estoy muerta por circunstancias (externas), no por mis actuacionesπρᾶγμαhechos, circunstancias, situación (política), negocios
Eur.Hel.353Euripides, Helena: Eurípides, Helenaφόνιον αἰώρημα διὰ δέρης ὀρέξομαι tensaré un lazo mortal en mi cuelloὀρέγωtensar
Eur.Hel.392Euripides, Helena: Eurípides, HelenaἈγαμέμνον’ ἐμέ τε Μενέλεων, κλεινὸν ζυγόν a Agamenón y a mí mismo, Menelao, ilustre parejaζυγόνpareja
Eur.Hel.398Euripides, Helena: Eurípides, Helena… τοὺς δ’ἐκ θαλάσσης ἀσμένους πεφευγότας … a los que habían huido contentos del marἄσμενοςcontento, feliz
Eur.Hel.418Euripides, Helena: Eurípides, Helenaὅταν δ’ ἀνὴρ πράξῃ κακῶς ὑψηλός, εἰς ἀηθίαν πίπτει κακίω τοῦ πάλαι δυσδαίμονος y cuando a un hombre de alta cuna le va mal cae en una situación no acostumbrada, peor que <la> del desgraciado de antiguoὑψηλόςelevado, excelso, de alta cuna, altanero
Eur.Hel.420Euripides, Helena: Eurípides, Helenaχρεία δὲ τείρει μ’· οὔτε γὰρ σῖτος πάρα οὔτ’ ἀμφὶ χρῶτ’ ἐσθῆτες y la pobreza me atormenta, pues ni <hay> trigo cerca ni ropas alrededor de la pielχρείαnecesidad, pobreza
Eur.Hel.421Euripides, Helena: Eurípides, Helenaαὐτὰ… ἃ ἀμπίσχομαι lo que llevo puestoαὐτόςellos, él, ella(s), ello, lo(s), la(s), le(s)
Eur.Hel.442Euripides, Helena: Eurípides, Helenaὦ γραῖα, ταὐτὰ ταῦτ’ ἔπη κἄλλως λέγειν ἔξεστι ¡anciana!, esas mismas palabras es posible decirlas también de otra maneraἔξειμι (εἰμί)ser posible, poderse
Eur.Hel.448Euripides, Helena: Eurípides, Helenaπικρῶς ἄρ’ οἶμαί γ’ ἀγγελεῖν τοὺς σοὺς λόγους entonces creo, en efecto, que con amargura anunciaré tus palabrasπικρόςamargamente, con amargura, duramente, dolorosamente
Eur.Hel.451Euripides, Helena: Eurípides, Helenaοὔκ, ἀλλ’ ἔσω πάρειμι no, sino que pasaré dentroπάρειμι (εἶμι)pasar, pasar (dentro)
Eur.Hel.483Euripides, Helena: Eurípides, Helenaτί φῶ; τί λέξω; ¿qué puedo decir? ¿qué contaré?φημίdecir, afirmar
Eur.Hel.536Euripides, Helena: Eurípides, Helenaἀπέστην τοῦτ’ ἐρωτῆσαι σαφῶς me abstuve de preguntar eso claramenteἀφίστημιapartarse (de)
Eur.Hel.556Euripides, Helena: Eurípides, Helenaἵστημ’, ἐπεί γε τοῦδ’ ἐφάπτομαι τόπου me detengo puesto que, en efecto, toco este lugarἐφάπτομαιtocar, alcanzar, poner la mano encima
Eur.Hel.593Euripides, Helena: Eurípides, Helenaμε μέγεθος τῶν πόνων πείθει, σὺ δ’ οὔ la magnitud de mis sufrimientos me convence, pero tú noμέγεθοςmagnitud, tamaño, altura
Eur.Hel.606Euripides, Helena: Eurípides, Helenaοὐρανῷ κρύπτεται se oculta en el cieloκρύπτωocultarse
Eur.Hel.622Euripides, Helena: Eurípides, Helenaξυμβεβᾶσιν οἱ λόγοι οἱ τῆσδ’ ἀληθεῖς han resultado verdaderas las palabras de estaσυμβαίνωresultar
Eur.Hel.653Euripides, Helena: Eurípides, Helenaᾐσθόμην τὰ τῆς θεοῦ comprendí los <engaños> de la diosaαἰσθάνομαιdarse cuenta, aprehender (por el conocimiento)
Eur.Hel.710Euripides, Helena: Eurípides, Helenaλόγοις δ’ ἐμοῖσι πίστευσον τάδε y créete esto según mis palabrasπιστεύωcreer(se), confiar en
Eur.Hel.729Euripides, Helena: Eurípides, Helenaἐγὼ μὲν εἴην, κεἰ πέφυχ’ ὅμως λάτρις, ἐν τοῖσι γενναίοισιν ἠριθμημένος δούλοισι que yo, en efecto, aunque he nacido siervo, sea numerado entre los esclavos noblesἀριθμέωser numerado
Eur.Hel.756Euripides, Helena: Eurípides, Helenaκοὐδεὶς ἐπλούτησ’ ἐμπύροισιν ἀργὸς ὤν y nadie siendo indolente se hizo rico en sacrificios hechos con fuegoπλουτέωser rico (en algo)
Eur.Hel.757Euripides, Helena: Eurípides, Helenaγνώμη δ’ ἀρίστη μάντις ἥ τ’ εὐβουλία la razón y la prudencia son el mejor adivinoμάντιςadivino, adivina
Eur.Hel.773Euripides, Helena: Eurípides, Helenaἓν δ’ εἰπὲ πάντα παραλιπών, πόσον χρόνον πόντου ’πὶ νώτοις ἅλιον ἐφθείρου πλάνον; pero dime una cosa sola omitiendo todo, ¿durante cuánto tiempo te desgarrabas en un salado deambular sobre el dorso del mar?παραλείπωomitir
Eur.Hel.774Euripides, Helena: Eurípides, Helenaπόσον χρόνον πόντου ’πὶ νώτοις… ἐφθείρου ¿cuánto tiempo estabas a la deriva sobre las espaldas del mar?φθείρωestar a la deriva
Eur.Hel.811Euripides, Helena: Eurípides, Helenaτὸ τολμᾶν δ’ ἀδύνατ’ ἀνδρὸς οὐ σοφοῦ atreverse a lo imposible no es propio de hombre sabioἀδύνατοςimposible
Eur.Hel.828Euripides, Helena: Eurípides, Helenaπείσαντε δ’ ἐκ γῆς διορίσαιμεν ἂν πόδα; ¿y tras convencer<la ambos>, trasladaríamos <nuestro> pie fuera de <esta> tierra?διορίζωtrasladar
Eur.Hel.858Euripides, Helena: Eurípides, HelenaΜενέλαε, διαπεπράγμεθ’ Menelao, estamos destruidosδιαπράττωestar destruido
Eur.Hel.948Euripides, Helena: Eurípides, Helenaοὔτ’ τλαίην ἂν δακρῦσαι βλέφαρα no podría soportar bañar mis párpados con lágrimasδακρύωllorar
Eur.Hel.977Euripides, Helena: Eurípides, Helenaὅρκοις κεκλῄμεθα estamos atadas con juramentosκλείωestar atado
Eur.Hel.1007Euripides, Helena: Eurípides, Helenaἡ Κύπρις δ’ ἐμοὶ ἵλεως μὲν εἴη, ξυμβέβηκε δ’ οὐδαμοῦ y que Cipris (Afrodita) me sea favorable, aunque en nada ha estado de acuerdo (conmigo)συμβαίνωestar de acuerdo (con), llevarse bien (con), convenir
Eur.Hel.1041Euripides, Helena: Eurípides, Helenaτίνα φυγὴν φευξούμεθα πεδίων ἄπειροι ¿qué huida huiremos, sin experiencia del terreno?φεύγωhuir
Eur.Hel.1057Euripides, Helena: Eurípides, Helenaκενὸς τάφος tumba vacía (cenotafio)κενόςvacío
Eur.Hel.1094Euripides, Helena: Eurípides, Helena... Ἥρα, δύ’ οἰκτρὼ φῶτ’ ἀνάψυξον πόνων Hera, alivia los sufrimientos de dos seres humanos lamentablesφώςhombre, (ser) humano
Eur.Hel.1096Euripides, Helena: Eurípides, HelenaἭρα… αἰτούμεθ’ ὀρθὰς ὠλένας πρὸς οὐρανὸν ῥίπτονθ’, ἵν’ οἰκεῖς ἀστέρων ποικίλματα ¡Hera! <te> pedimos [Menelao y yo] levantando nuestros brazos rectos al cielo, donde habitas bordados de estrellasῥίπτωarrojar, abandonar, agitar, levantar, lanzar

1 2 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas