logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 75 -- Paginación: 1/2
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Eur.Hec.1Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaἥκω νεκρῶν κευθμῶνα καὶ σκότου πύλας λιπών llego tras abandonar el refugio y las puertas de las tinieblasπύληpuerta, entrada, acceso
Eur.Hec.10Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaπολὺν δὲ σὺν ἐμοὶ χρυσὸν ἐκπέμπει λάθρᾳ πατήρ y <mi> padre envía lejos conmigo mucho oro a escondidasἐκπέμπωenviar fuera, mandar lejos, enviar, despachar
Eur.Hec.13Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaὃ καί με γῆς ὑπεξέπεμψεν por lo que también a mí me mandó lejos del paísὅςque (relativo), porque, por lo que, en cuanto que
Eur.Hec.43Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaἡ πεπρωμένη δ’ ἄγει θανεῖν ἀδελφὴν τῶιδ’ ἐμὴν ἐν ἤματι el destino conduce a mi hermana a morir en este díaἄγωconducir, llevar, traer
Eur.Hec.72Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaἀποπέμπομαι ἔννυχον ὄψιν me deshago de una visión nocturnaἀποπέμπωenviar lejos de uno, deshacerse (de), repudiar
Eur.Hec.93Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaἦλθ’ ὑπὲρ ἄκρας τύμβου κορυφᾶς φάντασμ’ Ἀχιλέως llegó sobre el extremo de la cima de la tumba el fantasma de Aquilesκορυφήcima, vértice, parte más alta
Eur.Hec.121Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaἦν δ’ ὁ τὸ μὲν σὸν σπεύδων ἀγαθὸν τῆς μαντιπόλου Βάκχης ἀνέχων λέκτρ’ Ἀγαμέμνων y estaba Agamenón que favorecía tu bien al sostener sus vínculos sexuales con la bacanteἀνέχωlevantar, alzar, sostener
Eur.Hec.124Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaτὼ Θησείδα… δισσῶν μύθων ῥήτορες ἦσαν los <dos> hijos de Teseo eran oradores de sendos discursosῥήτωρorador
Eur.Hec.146Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaκήρυσσε θεοὺς ¡invoca a los dioses!κηρύττωconvocar por medio de un heraldo, invocar
Eur.Hec.242Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaοὐ γὰρ ἄκρας καρδίας ἔψαυσέ μου no me sentí herido en lo hondo del corazónἄκροςextremo
Eur.Hec.244Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaμεμνήμεθ’ ἐς κίνδυνον ἐλθόντες tenemos el recuerdo de marchar hacia un peligroμιμνήσκωacordarse de
Eur.Hec.256Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaτοὺς φίλους βλάπτοντες οὐ φροντίζετε no os preocupáis por estar perjudicando a los amigosφροντίζωpreocuparse (de), preocuparse (por)
Eur.Hec.263Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaτοὺς κτανόντας ἀνταποκτεῖναι θέλων ἐς τήνδ’ Ἀχιλλεὺς ἐνδίκως τείνει φόνον; ¿queriendo vengar con muerte a los que dieron muerte, dirige Aquiles su violencia asesina con justicia contra esta?τείνωdirigir
Eur.Hec.282Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaοὐ τοὺς κρατοῦντας χρὴ κρατεῖν ἃ μὴ χρεὼν los que mandan no deben mandar lo que no es debidoκρατέωdominar, vencer
Eur.Hec.303Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaἃ δ’ εἶπον… οὐκ ἀρνήσομαι no negaré lo que dijeἀρνέομαιnegar, decir que no, rehusar
Eur.Hec.303Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaἃ δ’ εἶπον εἰς ἅπαντας οὐκ ἀρνήσομαι y lo que dije ante todos no <lo> negaréεἶπονdecir (a), decir (ante)
Eur.Hec.304Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaοὐκ ἀρνήσομαι… ἀνδρὶ τῷ πρώτῳ στρατοῦ σὴν παῖδα δοῦναι no negaré que entregaré a tu hija al (varón) primero del ejércitoπρῶτοςprimero (en dignidad), principal, más importante
Eur.Hec.309Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaἡμῖν δ’Ἀχιλλεὺς ἄξιος τιμῆς para nosotros Aquiles es digno de honraἄξιοςdigno de, merecedor
Eur.Hec.333Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaτὸ δοῦλον ὡς κακὸν πέφυκ’ ἀεὶ τολμᾷ θ’ ἃ μὴ χρή la esclavitud, por ser mala por naturaleza, siempre aguanta lo que no convieneτολμάωaguantar (algo)
Eur.Hec.339Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaπρόσπιπτε δ’ οἰκτρῶς τοῦδ’ Ὀδυσσέως γόνυ y póstrate dando lástima ante la rodilla de este Odiseoγόνυ(caer) de rodillas
Eur.Hec.342Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaὁρῶ σ’, Ὀδυσσεῦ, δεξιὰν ὑφ’ εἵματος κρύπτοντα χεῖρα veo, Odiseo, que tú escondes la mano derecha bajo la ropaὁράωver (hacer algo), ver (que algo o alguien hace algo)
Eur.Hec.343Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaδεξιὰν ὑφ’ εἵματος κρύπτοντα χεῖρα ocultando la mano derecha bajo el mantoκρύπτωcubrir, ocultar
Eur.Hec.352Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaζῆλον οὐ σμικρὸν γάμων ἔχουσα ocasionando una envidia no pequeña por mi bodaζῆλοςemulación hacia, rivalidad hacia
Eur.Hec.374Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaσυμβούλου δέ μοι θανεῖν πρὶν αἰσχρῶν μὴ κατ’ ἀξίαν τυχεῖν y aconséjame morir antes de alcanzar vergüenzas que no <son> según <mi> merecimientoἀξίαmerecimiento, merecido, mérito, recompensa
Eur.Hec.376Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaἀλγεῖ δ’ αὐχέν’ ἐντιθεὶς ζυγῷ y siente dolor al colocar el cuello en el yugoἐντίθημιcolocar en, poner en, provocar en
Eur.Hec.380Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaἐσθλῶν γενέσθαι ser hijo de buenas personasγίγνομαιnacer de, ser hijo de
Eur.Hec.397Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaπῶς; οὐ γὰρ οἶδα δεσπότας κεκτημένος ¿cómo?, pues no sé que (yo) tenga dueñosοἶδαsaber, conocer, enterarse
Eur.Hec.398Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaὁποῖα κισσὸς δρυός, ὅπως τῆσδ’ ἕξομαι como la hiedra a la encina, así me aferraré a estaὁποῖοςtal que, como
Eur.Hec.400Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaὡς τῆσδ’ ἑκοῦσα παιδὸς οὐ μεθήσομαι porque voluntariamente no abandonaré a esta hijaμεθίημιabandonar
Eur.Hec.418Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaἐκεῖ δ’ ἐν Ἅιδου κείσομαι χωρὶς σέθεν y estaré tendido allí, en el Hades, lejos de tiἐκεῖallí, en el Hades
Eur.Hec.429Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaπάντα δυστυχῶ soy desdichada en todoδυστυχέωser desdichado, ser infeliz
Eur.Hec.443Euripides, Hecuba: Eurípides, HécubaἙλένην ἴδοιμι· διὰ καλῶν γὰρ ὀμμάτων αἴσχιστα Τροίαν εἷλε τὴν εὐδαίμονα ojalá vea <yo> a Helena, pues con sus bellos ojos se apoderó muy vergonzosamente de la próspera Troyaαἰσχρόςmuy vergonzosamente
Eur.Hec.449Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaτῶι δουλόσυνος πρὸς οἶκον κτηθεῖσ’ ἀφίξομαι; ¿a casa de quién llegaré tras ser adquirida como esclava?κτάομαιser adquirido
Eur.Hec.504Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaἥκω… Ἀγαμέμνονος πέμψαντος… μέτα llego por mandarme a buscar(te) Agamenónμεταπέμπωenviar en pos de, mandar a buscar
Eur.Hec.561Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaκαθεῖσα πρὸς γαῖαν γόνυ ἔλεξε… λόγον tras dejar caer su rodilla en tierra dijo unas palabrasκαθίημιdejar caer, tirar, arrojar
Eur.Hec.571Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaἀφῆκε πνεῦμα θανασίμῳ σφαγῇ exhaló <su> hálito vital por su mortal heridaἀφίημιproducir, dejar salir, verter
Eur.Hec.571Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaἐπεὶ δ’ ἀφῆκε πνεῦμα θανασίμῳ σφαγῇ y cuando exhaló su aliento por la mortal heridaπνεῦμαaliento, espíritu vital, respiración
Eur.Hec.592Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaοὔκουν δεινόν, εἰ γῆ μὲν κακὴ… εὖ στάχυν φέρει…; ¿no es terrible que una tierra mala produzca grano?δεινόςterrible
Eur.Hec.594Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaοὔκουν δεινόν, εἰ γῆ… χρηστή… ἁμαρτοῦσ’ ὧν χρεὼν αὐτὴν τυχεῖν κακὸν δίδωσι καρπόν por tanto no es extraño si una tierra buena, por estar privada de lo que necesita obtener, produce un mal frutoχρηστόςútil, bueno
Eur.Hec.607Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaἀκόλαστος ὄχλος ναυτική τ’ ἀναρχία una muchedumbre licenciosa y un desorden de marinerosναυτικόςmarítimo, naval
Eur.Hec.609Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaσύ… ἀρχαία λάτρι tú, vieja sirvientaἀρχαῖοςanciano, viejo
Eur.Hec.701Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaπόντου νιν ἐξήνεγκε πελάγιος κλύδων una ola marina lo sacó del marἐκφέρωsacar (de), sacar (del mar)
Eur.Hec.704Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaοὔ με παρέβα φάσμα μελανόπτερον …no me pasó de largo la aparición de negras alasπαραβαίνωpasar de largo, omitir
Eur.Hec.744Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaοὔτοι πέφυκα μάντις, ὥστε μὴ κλύων ἐξιστορῆσαι σῶν ὁδὸν βουλευμάτων desde luego no he nacido adivino, como para, sin escucharte, interpretar el rumbo de tus decisionesὁδόςcamino, rumbo
Eur.Hec.761Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaὁρῶ· τὸ μέντοι μέλλον οὐκ ἔχω μαθεῖν <lo> veo; sin embargo no puedo entender el futuroμέντοιpero (no), sin embargo (no)
Eur.Hec.764Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaοὐ τῶν θανόντων Πριαμιδῶν ὑπ’ Ἰλίῳ no <es uno> de los hijos de Príamo muertos al pie de Troyaὑπόbajo (prep.), debajo de, al pie de
Eur.Hec.787Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaὧνπερ οὕνεκ’ ἀμφὶ σὸν πίπτω γόνυ, ἄκουσον escucha <eso> por lo que caigo junto a tu rodillaγόνυ(caer) de rodillas
Eur.Hec.794Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaξενίας τ’ ἀριθμῷ πρῶτ’ ἔχων ἐμῶν φίλων teniéndo<lo> en primer lugar de mis amigos en la categoría de hospitalidadἀριθμόςnúmero, categoría
Eur.Hec.809Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaτύραννος ἦ ποτ’, ἀλλὰ νῦν δούλη σέθεν reina en verdad una vez, pero ahora tu esclavaτύραννοςsoberana, reina, princesa
Eur.Hec.835Euripides, Hecuba: Eurípides, Hécubaἑνός μοι μῦθος ἐνδεὴς ἔτι mi relato todavía <está> carente de una sola cosaἐνδεήςnecesitado (de), carente (de)

1 2 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas