logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 47
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Eur.El.20Euripides, Electra: Eurípides, Electraἥβης χρόνος tiempo de juventudχρόνοςtiempo
Eur.El.38Euripides, Electra: Eurípides, Electraλαμπροὶ γὰρ ἐς γένος γε, χρημάτων δὲ δὴ πένητες, ἔνθεν ηὑγένει’ ἀπόλλυται pues éramos famosos precisamente en relación a <nuestro> nacimiento, pero ciertamente pobres en dinero, por lo que nuestra nobleza está perdidaπένηςpobre, que trabaja para vivir
Eur.El.44Euripides, Electra: Eurípides, Electraἣν οὔποθ’ ἁνὴρ ὅδε (σύνοιδέ μοι Κύπρις) ἤισχυν’ ἐν εὐνῆι este hombre –Cipris es testigo– nunca la ha deshonrado en su lechoαἰσχύνωdeshonrar a una mujer
Eur.El.62Euripides, Electra: Eurípides, Electraμήτηρ ἐμή… τεκοῦσα δ’ ἄλλους παῖδας Αἰγίσθῳ πάρα mi madre que engendró con Egisto a otros hijosτίκτωengendrar (con), engendrar (para)
Eur.El.80Euripides, Electra: Eurípides, Electraἀργὸς γὰρ οὐδεὶς θεοὺς ἔχων ἀνὰ στόμα βίον δύναιτ’ ἂν ξυλλέγειν ἄνευ πόνου pues nadie perezoso, aunque tenga a los dioses en su boca, podría reunir el sustento sin esfuerzoστόμαboca
Eur.El.119Euripides, Electra: Eurípides, Electraκικλήσκουσι δέ μ’ ἀθλίαν Ἠλέκτραν πολιῆται y me llaman desgraciada Electra los ciudadanosπολίτηςciudadano, hombre libre
Eur.El.221Euripides, Electra: Eurípides, Electraὦ Φοῖβ’ Ἄπολλον· προσπίτνω σε μὴ θανεῖν ¡Febo Apolo!, te suplico de rodillas para no morirπροσπίπτωcaer (ante), arrodillarse, prosternarse, suplicar de rodillas
Eur.El.239Euripides, Electra: Eurípides, Electraοὐκοῦν ὁρᾷς μου πρῶτον ὡς ξηρὸν δέμας por tanto estás viendo en primer lugar qué marchito <está> mi cuerpoξηρόςseco, delgado, marchito, rudo, austero
Eur.El.290Euripides, Electra: Eurípides, Electraαἴσθησις γὰρ οὖν κἀκ τῶν θυραίων πημάτων δάκνει βροτούς pues, en efecto, la percepción, incluso de sufrimientos externos a sus puertas, hiere a los mortalesαἴσθησιςpercepción, conocimiento, conciencia
Eur.El.300Euripides, Electra: Eurípides, Electraἄγγελλ’ Ὀρέστῃ τἀμὰ καὶ κείνου κακά… ναίω βασιλικῶν ἐκ δωμάτων… αὐτὴ δὲ πηγὰς ποταμίους φορουμένη informa <tú> a Orestes de mis desgracias y de las suyas: habito fuera de las moradas reales, yo personalmente llevando una y otra vez aguas que fluyen en el ríoφορέωllevar (algo propio), llevar (con sus manos)
Eur.El.372Euripides, Electra: Eurípides, Electraεἶδον… λιμόν τ’ ἐν ἀνδρὸς πλουσίου φρονήματι, γνώμην τε μεγάλην ἐν πένητι σώματι he visto… hambre en los pensamientos de un hombre rico y una mentalidad grande en un cuerpo pobreπένηςpobre, que trabaja para vivir
Eur.El.384Euripides, Electra: Eurípides, Electraοὐ μὴ ἀφρονήσεθ’, οἳ κενῶν δοξασμάτων πλήρεις πλανᾶσθε no seáis insensatos quienes deambuláis llenos de ideas vacíasπλήρηςlleno (de algo), repleto (de algo)
Eur.El.388Euripides, Electra: Eurípides, Electraαἱ δὲ σάρκες αἱ κεναὶ φρενῶν ἀγάλματ’ ἀγορᾶς εἰσιν esos cuerpos vacíos de juicio son ornamentos del ágoraἄγαλμαadorno, ornamento
Eur.El.492Euripides, Electra: Eurípides, Electraδιπλῆν ἄκανθαν espalda doblada (por la edad)διπλοῦςdoblado
Eur.El.511Euripides, Electra: Eurípides, Electraἦλθον γὰρ αὐτοῦ πρὸς τάφον… καί… σπονδάς… ἔσπεισα pues fui hasta su tumba y derramé una libaciónσπονδήlibación
Eur.El.519Euripides, Electra: Eurípides, Electraἐθαύμασ’ ἄθλιον τύμβον πατρός honré la tumba funesta de <su> padreθαυμάζωhonrar, venerar, valorar
Eur.El.559Euripides, Electra: Eurípides, Electraτί μ’ ἐσδέδορκεν ὥσπερ ἀργύρου σκοπῶν λαμπρὸν χαρακτῆρα; ¿por qué me mira como examinando el cuño brillante de una moneda de plata?χαρακτήρmarca, (marca de) impresión, cuño
Eur.El.576Euripides, Electra: Eurípides, Electraμέλλεις προσπίτνειν τοῖς φιλτάτοις; ¿vas a abalanzarte sobre tus seres más queridos? (para abrazarlos)προσπίπτωprecipitarse (sobre), abalanzarse (sobre)
Eur.El.609Euripides, Electra: Eurípides, Electraοὐδ’ ἐλλέλοιπας ἐλπίδα ni siquiera has dejado atrás esperanzaἐλλείπωdejar atrás, omitir
Eur.El.622Euripides, Electra: Eurípides, Electraπροσηκάμην τὸ ῥηθέν acepté lo dichoπροσίεμαιacoger con agrado, aceptar, admitir
Eur.El.634Euripides, Electra: Eurípides, Electraπῶς οὖν ἂν αὐτῷ πλησιασθείην ποτέ; entonces, ¿cómo podría acercarme en algún momento a él?πλησιάζωaproximarse (a alguien)
Eur.El.637Euripides, Electra: Eurípides, Electraσε δαιτὶ κοινωνὸν καλεῖ te llama para compañero de mesaκοινωνόςcompañero (en algo)
Eur.El.656Euripides, Electra: Eurípides, Electraἥξει κλύουσα λόχιά μου νοσήματα llegará <ella> al oír de mis dolencias de partoνόσημαenfermedad, dolencia
Eur.El.677Euripides, Electra: Eurípides, Electraὦ κάτω γῆς ἀνοσίως οἰκῶν πάτερ oh padre, que habitas bajo tierra de forma impíaἀνόσιοςde un modo impío, sin ritos funerarios
Eur.El.728Euripides, Electra: Eurípides, Electraτότε δὴ τότε φαεννὰς ἄστρων μετέβασ’ ὁδοὺς Ζεύς entonces fue cuando Zeus cambió los cursos brillantes de los astrosὁδόςrecorrido, curso (de un astro, un río)
Eur.El.731Euripides, Electra: Eurípides, Electraτὰ δ’ ἕσπερα νῶτ’ ἐλαύνει y [el carro del sol] camina por el costado de ponienteἐλαύνωmarchar, cabalgar, navegar
Eur.El.737Euripides, Electra: Eurípides, Electraλέγεται, τὰν δὲ πίστιν σμικρὰν παρ’ ἔμοιγ’ ἔχει, στρέψαι θερμὰν ἀέλιον χρυσωπὸν ἕδραν ἀλλάξαντα se dice, pero para mí al menos tiene poco crédito, que el sol de mirada dorada se giró tras cambiar de posición su ardiente tronoπίστιςcredibilidad, crédito
Eur.El.751Euripides, Electra: Eurípides, Electraπῶς ἀγῶνος ἥκομεν; ¿a qué situación del enfrentamiento hemos llegado?πῶς¿cómo (en)?, ¿a qué situación (de)?
Eur.El.752Euripides, Electra: Eurípides, Electraοὐκ οἶδα πλὴν ἕν· φόνιον οἰμωγὴν κλύω solo sé una cosa: estoy oyendo un lamento de muerteπλήνexcepto, salvo, a no ser
Eur.El.760Euripides, Electra: Eurípides, Electraοὔτοι βασιλέα φαῦλον κτανεῖν no es ciertamente fácil matar a un reyφαῦλοςsimple, corriente (común), fácil, sin importancia
Eur.El.852Euripides, Electra: Eurípides, Electraἐγνώσθη δ’ ὑπὸ γέροντος ἐν δόμοισιν ἀρχαίου τινός y fue reconocido por un viejo que llevaba tiempo en la casaὑπόpor (agente)
Eur.El.879Euripides, Electra: Eurípides, Electraἀλλ’ ἴτω ξύναυλος βοὰ χαρᾷ pero que vaya delante un canto armonioso acompañado de flauta con alegríaβοήcanto, gorjeo
Eur.El.883Euripides, Electra: Eurípides, Electraἥκεις οὐκ ἀχρεῖον ἔκπλεθρον δραμὼν ἀγῶν’ ἐς οἴκους, ἀλλά... κτανὼν Αἴγισθον llegas a casa, no tras correr una inútil prueba de seis pletros, sino tras matar a Egistoτρέχωcorrer (una prueba), enfrentar (una prueba)
Eur.El.939Euripides, Electra: Eurípides, Electraηὔχεις τις εἶναι τοῖσι χρήμασι σθένων te jactabas de ser alguien por ser poderoso por tu dineroτίςalguien (significativo), algo (significativo)
Eur.El.940Euripides, Electra: Eurípides, Electraηὔχεις τις εἶναι τοῖσι χρήμασι σθένων· τὰ δ’ οὐδὲν εἰ μὴ βραχὺν ὁμιλῆσαι χρόνον te jactas de ser fuerte en riquezas, pero estas no valen nada si no <es> el breve tiempo que se está con ellasὁμιλέωreunirse, estar con
Eur.El.942Euripides, Electra: Eurípides, Electraἡ γὰρ φύσις βέβαιος… αἰεὶ παραμένουσ’ αἴρει κακά pues la naturaleza <es> firme, resistiendo siempre, aparta las desgraciasπαραμένωresistir, persistir
Eur.El.946Euripides, Electra: Eurípides, Electraγνωρίμως αἰνίξομαι propondré acertijos de forma comprensibleγνώριμοςde forma comprensible, comprensiblemente
Eur.El.956Euripides, Electra: Eurípides, Electraπρὶν ἂν πέλας γραμμῆς ἵκηται καὶ τέλος κάμψῃ βίου antes de que llegue <él> cerca de la meta y gire la vuelta final de la vidaγραμμήlínea de meta, meta
Eur.El.962Euripides, Electra: Eurípides, Electraἐπίσχες· ἐμβάλωμεν εἰς ἄλλον λόγον detente, lancémosnos a otro razonamientoἐμβάλλωlanzarse (hacia/contra), atacar (a), embestir (a), desembocar
Eur.El.1054Euripides, Electra: Eurípides, Electraγυναῖκα γὰρ χρὴ πάντα συγχωρεῖν πόσει… ᾗ δὲ μὴ δοκεῖ τάδε, οὐδ’ εἰς ἀριθμὸν τῶν ἐμῶν ἥκει λόγων pues una mujer debe obedecer a su marido y la que no aprueba esto, ni siquiera llega a la categoría de mis palabrasἀριθμόςnúmero, categoría
Eur.El.1058Euripides, Electra: Eurípides, Electraκλύουσα, μῆτερ, εἶτ’ ἔρξεις κακῶς; ¿al oírme, madre, no me harás daño después?εἶταdespués, luego
Eur.El.1061Euripides, Electra: Eurípides, Electraεἴθ’ εἶχες, ὦ τεκοῦσα, βελτίους φρένας ¡ojalá, <tú>, que <me> engendraste, tuvieras mejores intenciones!βελτίωνmejor
Eur.El.1073Euripides, Electra: Eurípides, Electraγυνὴ δ’, ἀπόντος ἀνδρός ἥτις ἐκ δόμων ἐς κάλλος ἀσκεῖ y una mujer que en ausencia del marido fuera de casa se adorna para su bellezaἀσκέωadornar
Eur.El.1080Euripides, Electra: Eurípides, Electraσωφρονεῖν παρεῖχέ σοι se te permitía ser prudenteπαρέχωpermitirse, concederse, ser posible
Eur.El.1085Euripides, Electra: Eurípides, Electraτὰ γὰρ κακὰ παράδειγμα τοῖς ἐσθλοῖσιν... ἔχει pues lo males sirven de punto de referencia para lo buenoπαράδειγμαmodelo, ejemplo
Eur.El.1117Euripides, Electra: Eurípides, Electraκαὶ σὺ δ’ αὐθάδης ἔφυς pero tú también fuiste tercoκαίpero también
Eur.El.1168Euripides, Electra: Eurípides, Electraᾤμωξα κἀγὼ πρὸς τέκνων χειρουμένης también yo me lamenté de <ella> dominada por sus hijosχειρόομαιser sometido1, ser dominado, ser derrotado, ser convencido

1 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas