logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 72 -- Paginación: 1/2
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Eur.Alc.2Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisἔτλην ἐγὼ θῆσσαν τράπεζαν αἰνέσαι θεός περ ὤν yo me resigné a consentir una mesa de jornalero a pesar de ser un diosπερaunque, sin embargo, no obstante, por más que
Eur.Alc.4Euripides, Alcestis: Eurípides, AlcestisΖεὺς γὰρ κατακτὰς παῖδα τὸν ἐμὸν αἴτιος Ἀσκληπιόν, στέρνοισιν ἐμβαλὼν φλόγα pues Zeus <es> culpable por matar a mi <hijo> Asclepio, tras lanzarle la llama <del rayo> dentro del pechoφλόξllama
Eur.Alc.11Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestis[Ἄδμητος]... ὃν θανεῖν ἐρρυσάμην Μοίρας δολώσας Admeto, al que salvé de morir, tras engañar a las Moirasἔρυμαιproteger, salvar, defender
Eur.Alc.15Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisπάντας δ’ ἐλέγξας καὶ διεξελθὼν φίλους preguntando y recorriendo uno por uno a todos sus seres queridosδιεξέρχομαιmarchar a través de, recorrer punto por punto, transitar
Eur.Alc.39Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisτί δῆτα τόξων ἔργον pues qué necesidad hay de flechasἔργονhaber necesidad
Eur.Alc.48Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisοὐ γὰρ οἶδ’ ἂν εἰ πείσαιμί σε pues no sé si podría convencerteοἶδαsaber, conocer, enterarse
Eur.Alc.78Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisτί σεσίγηται δόμος Ἀδμήτου; ¿por qué está silenciada la casa de Admeto?σιγάωser silenciado, callarse
Eur.Alc.83Euripides, Alcestis: Eurípides, AlcestisἌλκηστις, ἐμοὶ πᾶσί τ’ ἀρίστη δόξασα γυνὴ πόσιν εἰς αὑτῆς γεγενῆσθαι Alcestis que a mí y a todos parece haber sido la mejor mujer para su maridoἄριστοςel mejor (en/para)
Eur.Phoen.124Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisτίς ὀνομάζεται; ¿cuál es su nombre?τίςquién, qué, cuál
Eur.Alc.138Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisεἴ τι δεσπόταισι τυγχάνει si algo le sucede por casualidad a los amosτυγχάνωencontrarse casualmente (en un lugar), coincidir, suceder casualmente
Eur.Alc.146Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisἐλπὶς μὲν οὐκέτ’ ἐστὶ σῴζεσθαι βίον; ¿no hay ya en efecto esperanza de salvar la vida?οὐκέτιya no
Eur.Alc.152Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestis—γυνή... ἀρίστη… —πῶς δ’ οὐκ ἀρίστη; τίς δ’ ἐναντιώσεται; —<es> la mejor mujer —¿cómo no <va a ser> la mejor? ¿quién se opondrá?ἐναντιόομαιoponerse (a), negarse (a)
Eur.Alc.171Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisπάντας δὲ βωμούς… προσῆλθε y se dirigió a todos los altaresπροσέρχομαιir hacia, avanzar hacia, dirigirse a
Eur.Alc.177Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisλέκτρον, ἔνθα παρθένει’ ἔλυσ’ ἐγὼ κορεύματ’ ἐκ τοῦδ’ ἀνδρός lecho donde yo dejé ir mi doncellez virginal a manos de este hombreλύωsoltar, desatar, dejar ir
Eur.Alc.213Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisἰὼ Ζεῦ, τίς ἂν… πόρος κακῶν γένοιτο…; ay Zeus, ¿qué remedio habría de los males…?πόροςrecurso, medio (sust.)
Eur.Alc.238Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisοὔποτε φήσω γάμον εὐφραίνειν πλέον ἢ λυπεῖν nunca diré que el matrimonio alegra más que entristeceπότεnunca
Eur.Alc.239Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisοὔποτε φήσω γάμον εὐφραίνειν πλέον ἢ λυπεῖν nunca diré que el matrimonio alegra más que disgustaλυπέωmolestar, disgustar
Eur.Alc.284Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisθνῄσκω, παρόν μοι μὴ θανεῖν, ὑπὲρ σέθεν muero, pudiendo no morir, por tiσύtú, vosotros
Eur.Alc.307Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisτοῖς σοῖσι κἀμοῖς παισὶ χεῖρα προσβαλεῖ lanzará la mano (golpeará con la mano) contra tus hijos y los míosπροσβάλλωlanzar contra, empujar contra, obligar
Eur.Alc.311Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisκαὶ παῖς ἄρσην πατέρ’ ἔχει πύργον μέγαν y un niño varón tiene a su padre <como> una gran torreπύργοςtorre, defensa
Eur.Alc.395Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisμαῖα… οὐκέτ’ ἔστιν… ὑφ’ ἁλίῳ madre ya no está bajo el solἥλιοςsol
Eur.Alc.400Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisὑπάκουσον ἄκουσον, ὦ μᾶτερ, ἀντιάζω ¡presta atención, escucha, madre, <te lo> suplico!ὑπακούωescuchar, prestar atención
Eur.Alc.419Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisπᾶσιν ἡμῖν κατθανεῖν ὀφείλεται es obligado que todos nosotros muramosὀφείλωes obligado (que)
Eur.Alc.443Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisγυναῖκ’ ἀρίσταν λίμναν Ἀχεροντίαν πορεύσας habiendo llevado a la laguna del Aqueronte a la mejor mujerπορεύομαιllevar, transportar
Eur.Alc.460Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisσὺ γάρ, ὦ μόνα ὦ φίλα γυναικῶν… ἔτλας πόσιν ἀντὶ σᾶς ἀμεῖψαι ψυχᾶς ἐξ Ἅιδα pues tú <fuiste> única, amiga, entre las mujeres en atreverte a cambiar a tu marido por tu vida <sacándolo> del Hadesφίλοςamigo, querido
Eur.Alc.462Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisπόσιν ἀντὶ σᾶς ἀμεῖψαι ψυχᾶς cambiar a tu esposo por tu propia vidaἀμείβωcambiar una cosa por otra
Eur.Alc.462Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisκούφα σοι χθὼν ἐπάνωθε πέσοι leve caiga sobre ti la tierraκοῦφοςligero
Eur.Alc.466Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisτὸ γὰρ ἐν βιότῳ σπάνιον μέρος pues la parte en vida <es> escasaμέροςparte (asignada por el destino), parte (de la vida)
Eur.Alc.477Euripides, Alcestis: Eurípides, AlcestisἌδμητον ἐν δόμοισιν ἆρα κιγχάνω; ¿acaso voy a encontrar a Admeto en casa?ἆρα¿acaso?, si
Eur.Alc.496Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisφάτνας ἴδοις ἂν αἵμασιν πεφυρμένας podrías ver pesebres manchados en sangreαἷμαchorro de sangre
Eur.Alc.528Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisχωρὶς τό τ’ εἶναι καὶ τὸ μὴ νομίζεται se considera que ser y no <ser> son distintosχωρίςser distinto
Eur.Alc.551Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisτοιαύτης συμφορᾶς προκειμένης, Ἄδμητε, τολμᾷς ξενοδοκεῖν; ¿estando presente tal desgracia, Admeto, osas acoger un huésped?πρόκειμαιestar delante, estar presente, ser actual
Eur.Alc.572Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisὦ πολυξείνου καὶ ἐλευθέρου ἀνδρὸς ἀεί ποτ’ οἶκος, σέ τοι… Ἀπόλλων ἠξίωσε ναίειν ¡vivienda de un varón siempre hospitalario y generoso! Apolo en verdad estimó habitarteἀξιόωestimar, apreciar, honrar
Eur.Alc.628Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisφημὶ τοιούτους γάμους λύειν βροτοῖσιν afirmo que tales bodas benefician a los mortalesλύωbeneficiar
Eur.Alc.640Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisἔδειξας εἰς ἔλεγχον ἐξελθὼν ὃς εἶ mostraste quién eres tras enfrentarte a una pruebaἐξέρχομαιsalir (hacia), salir (tras), salir (para), enfrentarse (a)
Eur.Alc.642Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisἦ τἄρα πάντων διαπρέπεις ἀψυχίᾳ de hecho sin duda, sobresales sobre todos en falta de ánimoἄραde hecho, de veras, sin duda
Eur.Alc.664Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestis… παῖδας… οἳ γηροβοσκήσουσι καὶ θανόντα σε περιστελοῦσι καὶ προθήσονται νεκρόν … hijos que te alimentarán en tu vejez y que, una vez muerto, te vestirán y expondrán <tu> cadáverπροτίθημιexhibir (algo propio), hacer gala de, exponer (un cadáver)
Eur.Alc.671Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisἢν δ’ ἐγγὺς ἔλθῃ θάνατος, οὐδεὶς βούλεται θνῄσκειν si la muerte se acerca, nadie quiere morirἄν
Eur.Alc.671Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisἢν δ’ ἐγγὺς ἔλθῃ θάνατος, οὐδεὶς βούλεται θνῄσκειν si la muerte se acerca, nadie quiere morirεἰ
Eur.Alc.678Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisοὐκ οἶσθα Θεσσαλόν με κἀπὸ Θεσσαλοῦ πατρὸς γεγῶτα γνησίως ἐλεύθερον; ¿no sabes que yo he nacido tesalio y de padre tesalio, genuinamente libre?γνήσιοςgenuinamente, auténticamente, de forma genuina
Eur.Alc.680Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisἄγαν ὑβρίζεις, καὶ νεανίας λόγους ῥίπτων ἐς ἡμᾶς οὐ βαλὼν οὕτως ἄπει tienes mucha soberbia y, por proferir <siendo> joven insultos contra nosotros no te irás así tras lanzar<los>οὕτωςasí
Eur.Alc.684Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisοὐ γὰρ πατρῷον τόνδ’ ἐδεξάμην νόμον, παίδων προθνῄσκειν πατέρας, οὐδ’ Ἑλληνικόν pues no acepté esta ley como propia de los antepasados ni como griega, que mueran los padres en favor de los hijosἙλληνικόςgriego, helénico
Eur.Alc.685Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisσαυτῷ γὰρ εἴτε δυστυχὴς εἴτ’ εὐτυχὴς ἔφυς pues eras o feliz o infeliz para tiεἴτεo… o…, bien… bien…, ya… ya…
Eur.Alc.691Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisχαίρεις ὁρῶν φῶς te alegras por ver la luzχαίρωalegrarse (al/por)
Eur.Alc.692Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisἦ μὴν πολὺν γε τὸν κάτω λογίζομαι χρόνον ciertamente creo que <es> largo el tiempo allá abajo (en el mundo de los muertos)λογίζομαιconsiderar (que), contar con (que), creer (que), reflexionar (que)
Eur.Alc.695Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisζῇς παρελθὼν τὴν πεπρωμένην τύχην vives tras eludir el destino asignadoπαρέρχομαιeludir, evitar, transgredir
Eur.Alc.699Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisσοφῶς δ’ ἐφηῦρες ὥστε μὴ θανεῖν ποτε, εἰ τὴν παροῦσαν κατθανεῖν πείσεις ἀεὶ γυναῖχ’ ὑπὲρ σοῦ y encontraste con astucia <algo> para no morir jamás, si vas a convencer siempre a la mujer a tu lado de morir en tu lugarσοφόςastutamente, sofisticadamente
Eur.Alc.708Euripides, Alcestis: Eurípides, AlcestisΔιός γε μείζονα ζῴης χρόνον un tiempo de vida incluso mayor que el de Zeusμέγαςmayor, más alto
Eur.Alc.766Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisνῦν ἐγώ… ἐν δόμοισιν ἑστιῶ ξένον, πανοῦργον κλῶπα καὶ λῃστήν τινα ahora agasajo en casa a un huésped, un vil ladrón y bandidoλῃστήςladrón, bandido, pirata
Eur.Alc.773Euripides, Alcestis: Eurípides, Alcestisτί σεμνὸν καὶ πεφροντικὸς βλέπεις; ¿por qué miras <con mirada> seria y preocupada?βλέπωmirar (con determinada mirada)

1 2 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas