logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 46
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Diod.1.11.5Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaτοὺς θεοὺς ὑφίστανται τὸν κόσμον διοικεῖν asumen que los dioses gobiernan el universoὑφίστημιencargarse de, asumir
Diod.1.50.2Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaπέντε δ’ ἡμέρας καὶ τέταρτον τοῖς δώδεκα μησὶν ἐπάγουσι y añaden cinco días y un cuarto a los doce mesesτέταρτοςcuarta parte, cuarto
Diod.1.76.2Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaᾤοντο τὰς κρίσεις ἀκριβεῖς ἔσεσθαι, γυμνῶν τῶν πραγμάτων θεωρουμένων creían que los juicios serían rigurosos, al contemplarse los hechos sin tapujosγυμνόςdescubierto, sin funda, lampiño, sin tapujos
Diod.1.80.2Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaἔδει τὸν ἀπολέσαντα τὸ τέταρτον μέρος τῆς ἀξίας δόντα κτήσασθαι τὰ ἑαυτοῦ μόνα era preciso que el arruinado tras entregar la cuarta parte del valor fuera dueño solo de lo suyoτέταρτοςcuarto, en cuarto lugar
Diod.1.85.3Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaδεικνύουσιν ἀνασυράμεναι τὰ ἑαυτῶν γεννητικὰ μόρια <ellas> tras subirse <la ropa> muestran sus genitalesμόριονpartes, órganos sexuales, genitales
Diod.1.91.7Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaπολλοὶ τῶν Αἰγυπτίων… φυλάττοντες τὰ σώματα τῶν προγόνων, κατ’ ὄψιν ὁρῶσι τοὺς γενεαῖς πολλαῖς τῆς ἑαυτῶν γενέσεως προτετελευτηκότας, ὥστε… τοὺς τῆς ὄψεως χαρακτῆρας ὁρωμένους παράδοξον ψυχαγωγίαν παρέχεσθαι muchos egipcios, por conservar los cuerpos de sus antepasados, contemplan con la vista a los que han muerto muchas generaciones antes de su propio nacimiento, de forma que al mirar las características de su rostro les produce una gratificación inesperadaχαρακτήρsigno distintivo, característica, carácter
Diod.2.8.2Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaτὰς τούτων [λίθων] ἁρμονίας ἐπλήρου μόλιβδον ἐντήκουσα y rellenaba las juntas de esas piedras vertiendo en ellas plomo fundidoἁρμονίαjunta, juntura
Diod.2.40.5Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaχωρὶς δὲ τῆς μισθώσεως τετάρτην εἰς τὸ βασιλικὸν τελοῦσι y contribuyen al tesoro real con la cuarta parte parte [de la producción] aparte del arriendoβασιλικόςtesoro real
Diod.2.55.3Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaἦν αὐτοῖς πλοιάριον… ῥᾳδίως ὑπὸ δύο ἀνθρώπων ὑπηρετεῖσθαι δυνάμενον tenían un bote que podía fácilmente ser impulsado por dos hombres remandoὑπηρετέωser remero, remar
Diod.3.21.1Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaνῆσοι γάρ εἰσι… μικραὶ δὲ τοῖς μεγέθεσι καὶ ταπειναί hay unas islas pequeñas en cuanto a sus dimensiones y poco elevadasταπεινόςbajo, poco elevado
Diod.3.33.6Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaδιὸ καὶ πάντας μὲν ἰδεῖν ἔστι τοὺς Τρωγλοδύτας ἀρτίους… τοῖς σώμασιν por lo que es posible ver a todos los trogloditas proporcionados de cuerpoἄρτιοςajustado, proporcionado, encajado
Diod.3.67.1Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaφησί… τὰ γράμματα Φοινίκεια κληθῆναι διὰ τὸ παρὰ τοὺς Ἕλληνας ἐκ Φοινίκων μετενεχθῆναι dice que las letras se llaman fenicias por haber sido trasladadas de los fenicios hasta los griegosγράμμαletras, alfabeto
Diod.4.35.4Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaἈχελῷον ποταμὸν ἀπέστρεψε desvió el río Aquelooἀποστρέφωapartar’, desviar
Diod.4.48.7Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca histórica… ὅταν τῆς γῆς ἅψωνται, τὰς εὐχὰς ἀποδοῦναι τοῖς θεοῖς ... que cuando toquen tierra, hagan plegarias de agradecimiento a los diosesἅπτωtocar (algo)
Diod.4.49.5Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaφονεῦσαι… τοὺς ἀντεχομένους matar a los que resistenἀντέχωaguantar, perseverar
Diod.4.61.3Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaὁ Μίνως πολεμῶν ἐπαύσατο τὰς Ἀθήνας Minos dejó de combatir contra Atenasπολεμέωcombatir (contra)
Diod.4.73.5Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaφθείρας δὲ τὸν ἡνίοχον τοῦ Οἰνομάου… ἔφθασε παραγενόμενος ἐπὶ τὸν Ἰσθμὸν πρὸς τὸν τοῦ Ποσειδῶνος βωμόν tras sobornar al auriga de Enómao logró presentarse el primero en el Istmo ante el altar de Posidónφθείρωcorromper, sobornar
Diod.5.13.1Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaνῆσος... πέτραν... ἔχει πολλὴν σιδηρῖτιν, ἣν τέμνουσιν una isla; tiene mucha piedra ferruginosa que extraenτέμνωcortar (piedra), extraer (piedra de una cantera)
Diod.5.30.3Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaσάλπιγγας δ’ ἔχουσιν ἰδιοφυεῖς… ἐμφυσῶσι γὰρ ταύταις καὶ προβάλλουσιν ἦχον τραχὺν y tienen unas trompetas peculiares, pues soplan en ellas y producen un sonido ásperoπροβάλλωproducir, emitir
Diod.9.12.1Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaμετρῶν γὰρ ἐπιεικείᾳ τὸ πλεῖον, οὐ κέρδει, σοφῶς ἐγίνωσκεν <él>, al evaluar el provecho con equidad, no por interés, <lo> conocía con aciertoσοφόςhábilmente, acertadamente, sabiamente
Diod.10.14.2Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaοὐκ εἰωθότων γὰρ πυρὶ παραδιδόναι τῶν ἐγχωρίων τὰ σώματα τῶν τετελευτηκότων... pues al no acostumbrar los lugareños a entregar al fuego los cuerpos de los muertos...πῦρfuego (de la pira fúnebre)
Diod.11.18.6Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaπολλαὶ τῶν Περσῶν τριήρεις πλάγιαι γινόμεναι ταῖς ἐμβολαῖς πυκνῶς κατετιτρώσκοντο muchas trirremes de los persas al ponerse de lado sufrían fuertemente ataquesπυκνόςsólidamente, fuertemente, cuidadosamente
Diod.11.26.3Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaνόμισμα ἐξέκοψε τὸ κληθέν... Δαμαρέτειον· τοῦτο δ’ εἶχε... Ἀττικὰς δραχμὰς δέκα acuñó una moneda la llamada Damareteia: esa valía diez dracmas áticasἔχωtener, contener, valer
Diod.11.81.5Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaἀπεφαίνετο γὰρ τούς... ἑκουσίως καθυστεροῦντας τῆς ἐξόδου καὶ κατὰ τὴν μάχην ἀγεννῶς καὶ δειλῶς ἕξειν pues <él> declaraba que los que se retrasaban en la salida también en el combate se comportarían poco noblemente y cobardamenteδειλόςdébilmente, cobardemente
Diod.12.18Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaδιωρθώθη νόμος ὁ διδοὺς ἐξουσίαν τῇ γυναικὶ ἀπολύειν τὸν ἄνδρα καὶ συνοικεῖν ᾧ ἂν βούληται se restauró la ley que daba posibilidad a la mujer de repudiar a su marido y cohabitar con quien quisieraἀπολύωrepudiar
Diod.12.23Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaἐν δὲ τῇ Ῥώμῃ δέκα ἄνδρες κατεστάθησαν νομογράφοι y en Roma fueron instituidos diez varones legisladoresδέκαdiez
Diod.12.36.2Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaἐν δὲ τοῖς εἰρημένοις ἔτεσι τὰ ἄστρα τὴν ἀποκατάστασιν ποιεῖται καὶ καθάπερ ἐνιαυτοῦ τινος μεγάλου τὸν ἀνακυκλισμὸν λαμβάνει y en los años dichos (19) los astros hacen una restauración (de posiciones) y como que concluyen el ciclo de un gran añoἐνιαυτόςciclo de Metón, ciclo astral de 19 años
Diod.12.46.3 Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaοἱ… γὰρ πολιορκούμενοι… ταῖς ὑπεροχαῖς τῶν τειχῶν πεποιθότες ἐπλεονέκτουν τοὺς ἐκ τοῦ λιμένος pues los asediados, confiados en la altura superior de los muros, tenían ventaja sobre los del puertoπλεονεκτέωtener ventaja sobre
Diod.13.22.4Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaτί λέγω τὰ μακρὰν καὶ τόποις καὶ χρόνοις ἀφεστηκότα; ¿por qué hablo de cosas que están muy apartadas en tiempos y lugares?ἀφίστημιapartarse (de)
Diod.13.87.5Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaπολλῆς κραυγῆς ἐπεχούσης τὴν ἐκκλησίαν apoderándose de la asamblea un gran griteríoἐπέχωtener poder sobre, apoderarse de
Diod.13.88.8Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaἐθεώρουν ἀναγκαῖον ὑπάρχειν ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν consideraban que era obligado abandonar la ciudadθεωρέωobservar, considerar, juzgar
Diod.13.91.4Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaσυνιστὰς αὐτοὺς οἰκείους ὄντας ὀλιγαρχίας disponiéndolos como si fueran amigos de la oligarquíaσυνίστημιconstituir, organizar, disponer
Diod.14.105Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaπαρέδωκαν αὑτοὺς περὶ ὀγδόην ὥραν, ἤδη τὰ σώματα παρειμένοι se rindieron alrededor de la octava hora, por estar ya agotados en su cuerpoπαρίημιestar abatido, estar agotado, ser vencido
Diod.15.6.3Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaτοῦ Διονυσίου καυχωμένου περὶ τῶν ἰδίων ποιημάτων, καί τινας στίχους τῶν δοκούντων ἐπιτετεῦχθαι προενεγκαμένου… Dionisio vanagloriándose por algunos poemas propios, tras proferir unos versos de los que parecen tener éxito…προφέρωllevar delante, poner delante, provocar, proferir
Diod.15.36.2Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaπολλῆς δὲ ὠφελείας κυριεύσαντες τὴν ἐπάνοδον ἐποιοῦντο tras adueñarse de un gran botín regresabanὠφέλειαbeneficio (concreto), recurso, botín, presa
Diod.15.68.4Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaπροσῆγε τὴν βίαν τοῖς πολεμίοις aplicaba la fuerza a los enemigosπροσάγωaplicar, imponer
Diod.16.66.6Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaδιεμαρτύραντο μὴ κατάρχειν πολέμου μηδ’ ἐπιβαίνειν τῇ Σικελίᾳ atestiguaban no empezar la guerra y no pisar Siciliaἐπιβαίνωpisar, hollar
Diod.17.1.1Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaἡ… βύβλος… τὴν ἀρχὴν ἔσχεν ἀπὸ τῆς Φιλίππου τοῦ Ἀμύντου βασιλείας el libro tuvo su principio desde el reinado de Filipo el hijo de Amintasβασιλείαmonarquía (hereditaria), reinado, reino
Diod.17.7.5Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaγενέσθαι δ’ ἐν τούτῳ λέγεται καὶ τοὺς Ἰδαίους Δακτύλους, οὓς σίδηρον ἐργάσασθαι πρώτους, μαθόντας τὴν ἐργασίαν παρὰ τῆς τῶν θεῶν μητρός y se dice que estuvieron también en ese lugar los Dedos del Ida que <son> los primeros que trabajaron el hierro, tras aprender ese oficio de la madre de los diosesδάκτυλοςDedos del Ida
Diod.17.43.6Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaοὕτω παρέστησαν πρὸς τὸν κίνδυνον ὥστε τοῦ θανάτου καταφρονῆσαι se presentaron así ante el peligro hasta despreciar la muerteπαρίστημιponerse al lado, acercarse, presentarse, aproximarse
Diod.17.56.1Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaοὕτως ἐκοιμήθη βαθέως ὥστε τῆς ἡμέρας ἐπιγενομένης μὴ δύνασθαι διεγερθῆναι se durmió tan profundamente que llegado el día no podía despertarseβαθύςprofundamente
Diod.17.115.6Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaτὸ πλῆθος λαμπρῶς ὑπεδέξατο agasajó a la multitud espléndidamenteὑποδέχομαιagasajar
Diod.17.118.3Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaΣισύγγαμβρις ἡ Δαρείου μήτηρ… ἐπὶ τῆς ἐσχάτης τοῦ βίου γραμμῆς πρὸς τροφὴν ἐγκαρτερήσασα πεμπταία κατέστρεψε τὸν βίον Sisigambris, la madre de Darío, tras refrenarse ante la comida en la última meta de su vida, destruyó su vida cuatro días despuésγραμμήlínea de meta, meta
Diod.19.93.7Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaκατέσκαψε… Ἄκην… τῆς Φοινίκης Συρίας arrasó Ace, de Siria feniciaΣυρίαSiria fenicia
Diod.20.31.5Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaσυνέβη... εἰς πεντακοσίους... θεμένους τὰ ὅπλα παραδοῦναι σφᾶς αὐτούς ocurrió que hasta quinientos, tras deponer sus armas, se entregaronτίθημιdepositar (sus armas en tierra), deponer (sus armas)
Diod.20.51.3Diodorus Siculus, Bibliotheca historica: Diodoro de Sicilia, Biblioteca históricaἀπὸ κράτους δὲ καὶ βίας ἐλαθεισῶν τῶν νεῶν siendo impulsadas las naves con fuerza y violenciaβίαa la fuerza, con violencia

1 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas