logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 3 4 5 6 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 270 -- Paginación: 1/6
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Dem.18.210Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaοὐδ’ ὑμᾶς… ἀπὸ τῆς αὐτῆς διανοίας δεῖ τάς τ’ ἰδίας δίκας καὶ τὰς δημοσίας κρίνειν, ἀλλὰ τὰ μὲν τοῦ καθ’ ἡμέραν βίου συμβόλαια ἐπὶ τῶν ἰδίων νόμων καὶ ἔργων σκοποῦντας, τὰς δὲ κοινὰς προαιρέσεις εἰς τὰ τῶν προγόνων ἀξιώματ’ ἀποβλέποντας y no es necesario que vosotros juzguéis con el mismo pensamiento los pleitos privados y los públicos, sino, por una parte, los contratos de la vida cotidiana, atendiendo a leyes y hechos particulares, y, por otra, las decisiones públicas, omando como referencia las valoraciones de los antepasadosἀξίωμαvaloración, estimación
Dem.18.211Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἐμπεσὼν εἰς τὰ πεπραγμένα τοῖς προγόνοις ὑμῶν ἔστιν ἃ τῶν ψηφισμάτων παρέβην καὶ τῶν πραχθέντων al meterme en lo realizado por vuestros antepasados omití algunos de sus decretos y hechosπαραβαίνωpasar de largo, omitir
Dem.18.278Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaοὔτε γὰρ τὴν ὀργὴν οὔτε τὴν ἔχθραν… τὸν καλὸν κἀγαθὸν πολίτην δεῖ τοὺς ὑπὲρ τῶν κοινῶν εἰσεληλυθότας δικαστὰς ἀξιοῦν αὑτῷ βεβαιοῦν pues es preciso que el ciudadano bueno y cabal no pida que le reafirmen su cólera o enemistad a jueces que se han presentado a juicio en defensa de lo comúnεἰσέρχομαιpresentarse (a juicio)
Dem.18.1Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaτοῖς θεοῖς εὔχομαι πᾶσι καὶ πάσαις suplico a los dioses, a todos y todasθεόςdioses
Dem.18.1Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaεὔχομαι... πᾶσιν ὑμῖν... μὴ τὸν ἀντίδικον σύμβουλον ποιήσασθαι περὶ τοῦ πῶς ἀκούειν ὑμᾶς ἐμοῦ δεῖ os pido a todos vosotros que no hagáis a mi contrincante consejero sobre cómo debéis escucharme
Dem.18.1Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaτοῖς θεοῖς εὔχομαι πᾶσι καὶ πάσαις… ὅπερ ἐστὶ μάλισθ’ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῆς ὑμετέρας εὐσεβείας τε καὶ δόξης, τοῦτο παραστῆσαι τοὺς θεοὺς ὑμῖν ruego a los dioses, a todos y a todas, que… lo que en mayor grado es en vuestro favor, vuestra piedad y reputación, eso os inspiren los diosesπαρίστημιponer ante la mente, inspirar, inducir, provocar, inculcar
Dem.18.7Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaὁρῶν ὅτι τὰς αἰτίας… αἷς ἐκ τοῦ πρότερος λέγειν ὁ διώκων ἰσχύει, οὐκ ἔνι τῷ φεύγοντι παρελθεῖν al ver <yo> que las acusaciones con las que se hace fuerte el acusador por hablar primero no es posible que el acusado <las> eludaπαρέρχομαιeludir, evitar, transgredir
Dem.18.8Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaβούλομαι πάλιν τοὺς θεοὺς παρακαλέσαι quiero de nuevo invocar a los diosesπαρακαλέωllamar en ayuda, invocar
Dem.18.9Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaνομίζω καὶ δίκαιον… περὶ τούτων εἰπεῖν πρῶτον, ἵνα μηδεὶς ὑμῶν τοῖς ἔξωθεν λόγοις ἠγμένος ἀλλοτριώτερον τῶν ὑπὲρ τῆς γραφῆς δικαίων ἀκούῃ μου considero también justo hablar sobre eso primero para que ninguno de vosotros arrastrado por argumentos de fuera me escuche algo bastante ajeno a lo justo sobre la acusaciónἔξωθενpor fuera, afuera, de fuera
Dem.18.10Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaεἰ δὲ πολλῷ βελτίω τούτου… μηδενὸς τῶν μετρίων... χείρονα καὶ ἐμὲ καὶ τοὺς ἐμοὺς ὑπειλήφατε… y si suponéis que yo y los míos somos con mucho mejor que ese y que yo no <soy> inferior a ninguno de los ciudadanos medios…μέτριοςmoderado, mesurado, comedido
Dem.18.10Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἐμοὶ δ’, ἣν παρὰ πάντα τὸν χρόνον εὔνοιαν ἐνδέδειχθε… παράσχεσθε ofrecedme la benevolencia que habéis demostrado durante todo el tiempoπαράa lo largo de, durante, de forma simultánea a
Dem.18.10Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἐμοὶ δ’, ἣν παρὰ πάντα τὸν χρόνον εὔνοιαν ἐνδέδειχθ’ ἐπὶ πολλῶν ἀγώνων τῶν πρότερον, καὶ νυνὶ παράσχεσθε la benevolencia que me habéis mostrado todo el tiempo en muchos pleitos anteriores, ofrecédmela también ahoraπαρέχωofrecer (algo propio)
Dem.18.13Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaταῖς ἐκ τῶν νόμων τιμωρίαις παρ’ αὐτὰ τἀδικήματα χρῆσθαι hacer uso de los castigos de las leyes simultáneamente a los comportamientos injustos (el castigo debe seguir inmediatamente a las injusticias)παράa lo largo de, durante, de forma simultánea a
Dem.18.13Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaοὐ γὰρ ἀφαιρεῖσθαι δεῖ τὸ προσελθεῖν τῷ δήμῳ καὶ λόγου τυχεῖν pues es preciso no suprimir (la posibilidad de) dirigirse a la asamblea y obtener la palabraπροσέρχομαιdirigirse a la asamblea
Dem.18.14Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaὡμολογεῖτ’ ἂν ἡ κατηγορία τοῖς ἔργοις αὐτοῦ su acusación sería coherente con sus actuacionesὁμολογέωconcordar, ser coherente
Dem.18.14Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaεἰσὶ νόμοι… καὶ ἀγῶνες καὶ κρίσεις πικρὰ καὶ μεγάλ’ ἔχουσαι τἀπιτίμια hay leyes, pleitos y juicios que tienen castigos duros e importantesπικρόςagudo, penetrante, amargo, duro
Dem.18.15Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaκαὶ τοῦ… ἀγῶνος ὅλου τὴν πρὸς ἔμ’ ἔχθραν προΐσταται y en toda la disputa usa como pretexto su enemistad respecto a míπροΐστημιpretextar, alegar
Dem.18.18Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaοὐ γὰρ ἔγωγ’ ἐπολιτευόμην πω τότε pues yo entonces no participaba en políticaπολιτεύωparticipar en política, actuar en política
Dem.18.203Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἀλλ’ οὐκ ἦν ταῦθ’, ὡς ἔοικε, τοῖς Ἀθηναίοις πάτρια οὐδ’ ἀνεκτὰ οὐδ’ ἔμφυτα pero no era eso, según parece, heredado ni soportable ni natural para los ateniensesπάτριοςde los antepasados, ancestral, heredado
Dem.18.19Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaὁ Φίλιππος… παρεσκευάζετο καὶ κατὰ πάντων ἐφύετο Filipo se preparaba y crecía contra todosκατάcontra
Dem.18.19Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaὁ Φίλιππος… παρεσκευάζετο καὶ κατὰ πάντων ἐφύετο Filipo se preparaba y crecía contra todosπαρασκευάζωprepararse
Dem.18.19Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaὁ Φίλιππος, ἵνα μή… συνέλθοιεν αἱ πόλεις, ὑμῖν μὲν εἰρήνην, ἐκείνοις δὲ βοήθειαν ἐπηγγείλατο Filipo, para que las ciudades no llegaran a un acuerdo, a vosotros os prometió la paz y a aquellos ayudaσυνέρχομαιllegar a un acuerdo (con)
Dem.18.19Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaὁ Φίλιππος… παρεσκευάζετο καὶ κατὰ πάντων ἐφύετο Filipo se preparaba y crecía contra todosφύωnacer, crecer, brotar
Dem.18.20Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaεἰρήνη διὰ ταῦτ’, οὐ δι’ ἐμέ,ὡς οὗτος διέβαλλεν, ἐπράχθη la paz se firmó debido a eso y no a mí, como ese calumniosamente afirmabaδιαβάλλωdesacreditar, calumniar
Dem.18.20Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἡ… τότε συγχωρηθεῖσ’ εἰρήνη διὰ ταῦτ’, οὐ δι’ ἐμέ… ἐπράχθη la paz acordada entonces se llevó a cabo por eso, no por míσυγχωρέωacordar (algo), estar de acuerdo (en algo)
Dem.18.20Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la corona… οὔτ’ ἄλλῳ οὐδενὶ τῶν ἁπάντων συνελάμβανον ὑμῖν ... ni en ninguna otra cosa entre todas colaboraban con vosotrosσυλλαμβάνωayudar (a), colaborar (con)
Dem.18.21Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaπάνθ’ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας ἀκριβολογοῦμαι καὶ διεξέρχομαι en favor de la verdad examino con rigor y expongo todoδιεξέρχομαιexponer detenidamente, relatar
Dem.18.21Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaὁ σός κοινωνός, οὐχ ὁ ἐμός compañero tuyo, no míoκοινωνόςcompañero
Dem.18.21Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaὁ μὲν πρῶτος εἰπὼν καὶ μνησθεὶς ὑπὲρ τῆς εἰρήνης el primero que habló y recordó sobre la pazμιμνήσκω
Dem.18.23Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaοὔτε γὰρ ἦν πρεσβεία πρὸς οὐδέν’ ἀπεσταλμένη τότε τῶν Ἑλλήνων pues tampoco había sido enviada entonces una embajada a ninguno de los (estados) griegosἀποστέλλωenviar (para una misión)
Dem.18.27Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἁγὼ προορώμενος… καὶ λογιζόμενος τὸ ψήφισμα τοῦτο γράφω previendo eso yo y pensándolo, propongo por escrito ese decretoψήφισμαdecreto
Dem.18.28Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaτί ἐχρῆν με ποιεῖν;... ἢ θέαν μὴ κατανεῖμαι τὸν ἀρχιτέκτον’ αὐτοῖς κελεῦσαι; ¿qué era necesario que yo hiciese? ¿acaso ordenar al responsable del teatro que no les asignara una localidad?θέαlocalidad (en el teatro)
Dem.18.28Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaπροσήκειν ὑπολαμβάνοντες τὸν ἐροῦντ’ ἐπὶ τοῖς τετελευτηκόσι καὶ τὴν ἐκείνων ἀρετὴν κοσμήσοντα... τῇ ψυχῇ συναλγεῖν considerando <ellos> que convenía que el que iba a hablar sobre los fallecidos y agasajar su coraje se condoliera en su almaκοσμέωagasajar
Dem.18.28Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaτὰ μικρὰ συμφέροντα τῆς πόλεως ἔδει με φυλάττειν, τὰ δ’ ὅλα, ὥσπερ οὗτοι, πεπρακέναι; ¿era necesario que yo salvaguardara los pequeños intereses de la ciudad pero que vendiera el todo como esos?ὅλοςel todo, universo
Dem.18.28Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἀλλὰ τί ἐχρῆν με ποιεῖν; pero, ¿qué hubiera sido necesario que yo hiciera?χρήsería necesario, hubiera sido necesario
Dem.18.29Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaτοὺς ὅρκους λαβεῖν τε παρ’ αὐτοῦ καὶ δοῦναι tomar los juramentos de él y prestarlos (nosotros)λαμβάνωtomar un juramento
Dem.18.30Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaβραχὺ φροντίσαντες οἱ χρηστοὶ πρέσβεις οὗτοι καθῆντ’ ἐν Μακεδονίᾳ τρεῖς ὅλους μῆνας, ἕως ἦλθε Φίλιππος preocupándose poco, esos valientes mensajeros permanecían sentados en Macedonia tres meses completos hasta que llegó Filipoχρηστόςbueno, valiente, útil, servicial
Dem.18.32Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἐπειδὴ γὰρ ὤμοσε τὴν εἰρήνην ὁ Φίλιππος… pues cuando Filipo juró la paz…ὄμνυμιjurar, afirmar solemnemente
Dem.18.33Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaοὕτω δ’ ἦν ὁ Φίλιππος ἐν φόβῳ καὶ πολλῇ ἀγωνίᾳ… ὥστε μισθοῦται τὸν κατάπτυστον τουτονί pero Filipo estaba en tal <estado de> miedo y gran inquietud… que soborna al despreciable ese de ahí…οὕτωςtanto… (que)..., tal… (que)...
Dem.18.34Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἀνάγκη κἀμοὶ πρὸς ἕκαστα τῶν κατηγορημένων μίκρ’ ἀποκρίνασθαι es necesario que también a mí me responda brevemente a cada una de las acusaciones formuladasἀποκρίνωresponder a los cargos, defenderse
Dem.18.35Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaμάλα σεμνῶς ὀνομάζων expresándose muy solemnementeὀνομάζωexpresar(se), decir (una palabra determinada)
Dem.18.35Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaοὐ γὰρ τὰ ῥήματα τὰς οἰκειότητας ἔφη βεβαιοῦν, μάλα σεμνῶς ὀνομάζων, ἀλλὰ τὸ ταὐτὰ συμφέρειν pues afirmaba que las amistades no las fortalecen las palabras, usando términos de forma muy solemne, sino el hecho de que convenga lo mismoσεμνόςsolemnemente, pomposamente
Dem.18.38Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaὁ ἐπὶ τῶν ὅπλων στρατηγός el general de la infanteríaὅπλονhombres armados
Dem.18.39Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaκαὶ ὅσα… ἑκουσίως προσετίθετο τῶν πολισμάτων y cuantas ciudades se sumaban voluntariamenteπροστίθημιañadirse (a), sumarse (a)
Dem.18.40Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἀκούεθ’ ὡς σαφῶς [Φίλιππος] δηλοῖ καὶ διορίζεται ἐν τῇ πρὸς ὑμᾶς ἐπιστολῇ πρὸς τοὺς αὑτοῦ συμμάχους, ὅτι ‘ἐγὼ ταῦτα πεποίηκ’ ἀκόντων Ἀθηναίων… escuchad con qué claridad Filipo muestra y explica a sus aliados en la carta dirigida a vosotros que «yo he hecho eso contra la voluntad de los atenienses… »διορίζωdistinguir de palabra, explicar con claridad, hacer distinciones
Dem.18.42Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaλόγους, οὓς… ἁρμόσει λέγειν palabras que convendrá decirἁρμόζωconvenir
Dem.18.42Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἐμπέπτωκ’ εἰς λόγους, οὕς… ἁρμόσει λέγειν he caído <en mi digresión> en razonamientos sobre los que convendrá hablarἐμπίπτωcaer en, caer sobre
Dem.18.43Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaοὐ γὰρ ἦν ὅ τι ἂν ἐποιεῖτε pues no había nada que pudiera hacerἄν
Dem.18.43Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaσωτῆρα τὸν Φίλιππον ἡγοῦντο· πάντ’ ἐκεῖνος ἦν αὐτοῖς consideraban a Filipo <su> salvador: aquel era todo para ellosπᾶςtodo
Dem.18.44Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἕτερος λόγος οὗτος, οὐ πρὸς ἐμέ esa es otra historia, no (tiene que ver) conmigoπρόςhacia, (dirigido) a, para, con

1 2 3 4 5 6 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas