logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 35
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Dem.9.2Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico terceroἕτεροι δὲ τοὺς ἐπὶ τοῖς πράγμασιν ὄντας αἰτιώμενοι y otros acusando a los que están en el gobierno…πρᾶγμαhechos, circunstancias, situación (política), negocios
Dem.9.3Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico terceroἀξιῶ… ἄν τι τῶν ἀληθῶν μετὰ παρρησίας λέγω, μηδεμίαν μοι διὰ τοῦτο παρ’ ὑμῶν ὀργὴν γενέσθαι pido, si digo alguna verdad con libertad, que no se genere por vuestra parte por eso ninguna cólera contra míπαρρησίαcon libertad (de expresión), con franqueza
Dem.9.5Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico terceroτὸ χείριστον ἐν τοῖς παρεληλυθόσι, τοῦτο πρὸς τὰ μέλλοντα βέλτιστον ὑπάρχει lo peor en los <sucesos> pasados, eso resulta <ser> lo mejor para el futuroμέλλωel futuro
Dem.9.5Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico terceroνῦν δὲ τῆς ῥᾳθυμίας τῆς ὑμετέρας καὶ τῆς ἀμελίας κεκράτηκε Φίλιππος, τῆς πόλεως δ’ οὐ κεκράτηκεν y ahora Filipo ha vencido vuestra negligencia y despreocupación pero no ha vencido a la ciudadῥᾳθυμίαpereza, negligencia
Dem.9.6Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico terceroἀνάγκη φυλάττεσθαι hay necesidad de protegerseεἰμί
Dem.9.8Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico terceroεἰ δ’ ἕτερος τὰ ὅπλ’ ἐν ταῖς χερσὶν ἔχων καὶ δύναμιν πολλὴν περὶ αὑτὸν τοὔνομα… τὸ τῆς εἰρήνης ὑμῖν προβάλλει… τί λοιπὸν ἄλλο πλὴν ἀμύνεσθαι; pero si otro, con las armas en sus manos y una gran fuerza militar a su alrededor, os pone como pretexto la palabra de la paz… ¿qué otra cosa queda que defenderse?προβάλλωexponer, plantear, proponer, poner como pretexto
Dem.9.9Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico terceroεἰ δέ τις ταύτην εἰρήνην ὑπολαμβάνει... μαίνεται y si alguien considera que esa <es> paz, está locoοὗτοςese (precisamente), ese (sí)
Dem.9.9Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico terceroεἰ δέ τις ταύτην εἰρήνην ὑπολαμβάνει, ἐξ ἧς ἐκεῖνος πάντα τἄλλα λαβὼν ἐφ’ ἡμᾶς ἥξει, πρῶτον… μαίνεται y si uno supone que es paz esa, por medio de la cual aquel tras apoderarse de todo lo demás llegará contra nosotros, en primer lugar está locoὑπολαμβάνωentender, suponer, interpretar, sospechar
Dem.9.12Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico tercero[Φίλιππος] ἔφη… πυνθάνεσθαι γὰρ αὐτοὺς ὡς νοσοῦσι καὶ στασιάζουσιν, συμμάχων δ’ εἶναι καὶ φίλων ἀληθινῶν ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς παρεῖναι Filipo decía que estaba enterado de que ellos sufrían desórdenes y estaban en conflicto interno y que es <propio> de los aliados y amigos sinceros estar presentes en tales circunstanciasἀληθινόςsincero, auténtico
Dem.9.12Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico terceroτὰ τελευταῖα τοῖς ταλαιπώροις Ὠρείταις τουτοισὶ ἐπισκεψομένους ἔφη τοὺς στρατιώτας πεπομφέναι κατ’ εὔνοιαν por último <él> decía que había enviado soldados para acudir en ayuda de esos desgraciados de Oreoἐπισκέπτομαιacudir (para ver), visitar, acudir en ayuda
Dem.9.20Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico terceroἵνα… πρόνοιάν τιν’ ὑμῶν γ’ αὐτῶν, εἰ μὴ καὶ τῶν ἄλλων ἄρα βούλεσθε, ποιήσησθε ... para que hagáis alguna previsión para vosotros mismos, si es que no queréis, de hecho, (las destinadas a) otrosἄραde hecho, precisamente
Dem.9.21Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico terceroκαὶ πάνθ’ ὅσα τοιαῦτ’ ἂν ἔχοιμι διεξελθεῖν, παραλείψω y omitiré todo cuanto podría exponer del mismo tenorπαραλείπωomitir
Dem.9.22Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico tercero… ὑπὲρ οὗ τὸν ἄλλον ἅπαντα χρόνον πάντες οἱ πόλεμοι γεγόνασιν … por lo que todas las guerras han ocurrido absolutamente todo el tiempoἅπας
Dem.9.23Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico terceroἴσχυσαν δέ τι καὶ Θηβαῖοι τουτουσὶ τοὺς τελευταίους χρόνους μετὰ τὴν ἐν Λεύκτροις μάχην y también los tebanos fueron fuertes de algún modo en esos últimos tiempos tras la batalla de LeuctraΘηβαῖοςtebano
Dem.9.24Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico terceroπάντες ᾤοντο δεῖν… καὶ πάλιν Λακεδαιμονίοις ἄρξασι καὶ παρελθοῦσιν εἰς τὴν αὐτὴν δυναστείαν ὑμῖν todos creían que era necesario que de nuevo los lacedemonios tuvieran el mando y alcanzaran el mismo poder que vosotrosπαρέρχομαιpasar (a), llegar (a), alcanzar
Dem.9.28Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico terceroοὕτω… διορωρύγμεθα κατὰ πόλεις ὥστ’ ἄχρι τῆς τήμερον ἡμέρας οὐδὲν οὔτε τῶν συμφερόντων οὔτε τῶν δεόντων πρᾶξαι δυνάμεθα estamos tan separados por trincheras entre ciudades que hasta el día de hoy no podemos hacer nada de lo conveniente ni necesarioἄχριhasta
Dem.9.30Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico terceroἴστε, ὅτι ὅσα… ὑπὸ Λακεδαιμονίων ἢ ὑφ’ ἡμῶν ἔπασχον οἱ Ἕλληνες, ἀλλ’ οὖν ὑπὸ γνησίων γ’ ὄντων τῆς Ἑλλάδος ἠδικοῦντο sabéis cuánto sufrieron los griegos por parte de los lacedemonios o por nosotros, pero sufrían injusticia por los que eran sin duda auténticos [ciudadanos] de Greciaγνήσιοςlegítimo, auténtico, nacido de padre y madre ciudadanos
Dem.9.33Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico terceroοἱ Ἕλληνες… τὸν αὐτὸν τρόπον ὥσπερ τὴν χάλαζαν ἔμοιγε δοκοῦσιν θεωρεῖν [Φίλιππον] a mí en efecto me parece que los griegos contemplan a Filipo igual que a una granizadaὥσπερtal como, (igual) que
Dem.9.37Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico terceroτί οὖν ἦν τοῦτο; οὐδὲν ποικίλον οὐδὲ σοφόν ¿qué era pues eso? nada complicado ni sofisticadoποικίλοςvariado, variopinto, complicado, elaborado, sutil
Dem.9.37Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico terceroτί οὖν ἦν τοῦτο; οὐδὲν ποικίλον οὐδὲ σοφόν, ἀλλ’ ὅτι τοὺς παρὰ τῶν… βουλομένων… διαφθείρειν τὴν Ἑλλάδα χρήματα λαμβάνοντας ἅπαντες ἐμίσουν ¿qué era, así pues, eso? nada complicado ni sutil, sino que todos odiaban a los que cobraban dinero de los que querían destruir Greciaσοφόςsutil, ingenioso, sofisticado, astuto
Dem.9.41Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico terceroτὰ δ’ ἐν τοῖς ἄνωθεν χρόνοις ὅτι τἀναντί’ εἶχεν ἐγὼ δηλώσω yo mostraré que las cosas en los tiempos anteriores eran lo contrarioἄνωθενde antes, anterior
Dem.9.41Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico tercero… γράμματα τῶν προγόνων τῶν ὑμετέρων ἁκεῖνοι κατέθεντ’ εἰς στήλην χαλκῆν γράψαντες εἰς ἀκρόπολιν … inscripción de vuestros antepasados que aquellos depositaron en la acrópolis tras grabar<la> en una estela de bronceγράφωgrabar, rasgar
Dem.9.45Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico tercero… εἴ τις ἐν Πελοποννήσῳ τινὰς ὠνεῖται καὶ διαφθείρει si alguien en el Peloponeso soborna o corrompe a algunosὠνέομαιcomprar, sobornar
Dem.9.49Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico terceroἀκούετε δὲ Φίλιππον οὐχὶ τῷ φάλαγγ’ ὁπλιτῶν ἄγειν βαδίζονθ’ ὅποι βούλεται, ἀλλὰ τῷ ψιλούς, ἱππέας, τοξότας, ξένους y oís que Filipo va caminando adonde quiere por no conducir una falange de hoplitas sino a soldados ligeros, caballería, arqueros, extranjerosφάλαγξfalange, cuerpo de hoplitas
Dem.9.51Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico terceroοὐ δεῖ προσέσθαι τὸν πόλεμον εἰς τὴν χώραν es necesario no dejar que se acerque la guerra a nuestro territorioπροσίεμαιdejar acercarse (a)
Dem.9.52Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico terceroεἰς ἀγῶνα ἄμεινον ἡμῶν ἐκεῖνος ἤσκηται para la batalla está él mejor entrenado que nosotrosἀσκέωadornarse, prepararse
Dem.9.54Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico terceroοὐδ’ ἂν ἀρνηθεῖεν ἔνιοι ὡς οὐκ εἰσὶ τοιοῦτοι ni siquiera algunos podrían negar que son talesἀρνέομαιnegar que
Dem.9.54Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico terceroπολλάκις γὰρ ἔμοιγ’ ἐπελήλυθε καὶ τοῦτο φοβεῖσθαι, μή τι δαιμόνιον τὰ πράγματ’ ἐλαύνῃ pues a mí, al menos, me ha ocurrido temer también esto: que alguna fatalidad dirija los hechosδαιμόνιοςdestino, fatalidad
Dem.9.54Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico terceroἔμοιγ’ ἐπελήλυθε καὶ τοῦτο φοβεῖσθαι, μή τι δαιμόνιον τὰ πράγματ’ ἐλαύνῃ y a mí al menos se me ha ocurrido temer incluso eso, que algún espíritu maligno dañe los asuntosἐλαύνωproducir (daño), dañar, arrasar
Dem.9.54Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico terceroὃ μὰ τὸν Δία καὶ τοὺς ἄλλους θεοὺς οὐ δυνήσεσθ’ ὑμεῖς ποιῆσαι eso, no por Zeus y los demás dioses, no podréis vosotros hacer<lo>
Dem.9.60Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico terceroἐνιαυτῷ δὲ πρότερον τῆς ἁλώσεως… y en el año antes de la captura…πρότεροςantes, anteriormente
Dem.9.62Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico terceroδικαίως καὶ καθαρῶς justa y limpiamenteκαθαρόςlimpiamente, honestamente, claramente
Dem.9.66Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico terceroδουλεύουσί γε μαστιγούμενοι καὶ σφαττόμενοι son esclavos, sí, por sufrir azotes y degüellosγεde hecho, realmente, en verdad, sí
Dem.9.68Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico terceroτίς γὰρ ἂν ᾠήθη ταῦτα γενέσθαι; ¿quién hubiera creído que eso sucedería?ἄν
Dem.9.68Demosthenes, Philippica III: Demóstenes, Filípico terceroτίς γὰρ ἂν ᾠήθη ταῦτα γενέσθαι; ¿quién, en efecto, hubiera creído que eso sucedería?γάρpues, entonces (sin valor temporal)

1 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas