logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 3 4 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 189 -- Paginación: 1/4
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Aesch.Pers.5Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasἄναξ βασιλεύς rey soberanoβασιλεύςrey, soberano, monarca
Aesch.Pers.14Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasκοὔτε τις ἄγγελος οὔτε τις ἱππεὺς ἄστυ τὸ Περσῶν ἀφικνεῖται y no llega ni un mensajero ni un jinete a la ciudad de los persasἱππεύςjinete, caballero, hombre a caballo
Aesch.Pers.15Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasοὔτε τις ἱππεὺς ἄστυ τὸ Περσῶν ἀφικνεῖται y ni un jinete llega a la ciudad de los Persasἀφικνέομαιllegar a, llegar hasta
Aesch.Pers.15Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasκοὔτε τις ἄγγελος οὔτε τις ἱππεὺς ἄστυ τὸ Περσῶν ἀφικνεῖται y ningún mensajero ni jinete llega a la ciudad de los persasΠέρσηςpersa
Aesch.Pers.25Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasστρατιᾶς πολλῆς ἔφοροι capitanes de un ejército inmensoἔφοροςsupervisor, guardián
Aesch.Pers.27Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasβασιλέως ὕποχοι μεγάλου… σοῦνται… φοβεροὶ μὲν ἰδεῖν, δεινοὶ δὲ μάχην súbditos del gran rey se precipitan, terribles de ver y temibles en el combateφοβερόςterrible (de), terrible (para)
Aesch.Pers.38Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasτάς… Θήβας ἐφέπων que gobernaba Tebasἐφέπωcuidar, administrar
Aesch.Pers.48Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasφοβερὰν ὄψιν προσιδέσθαι visión terrible de verὄψιςvisión (real), observación
Aesch.Pers.53Aeschylus, Persae: Esquilo, PersasΒαβυλὼν δ’ ἡ πολύχρυσος πάμμικτον ὄχλον πέμπει y Babilonia de mucho oro envía una tropa muy mezcladaὄχλοςtropa
Aesch.Pers.55Aeschylus, Persae: Esquilo, PersasΒαβυλὼν δ’ ἡ πολύχρυσος πάμμικτον ὄχλον πέμπει… ναῶν τ’ ἐπόχους καὶ τοξουλκῷ λήματι πιστούς y Babilonia, la rica en oro, envía una abigarrada muchedumbre, a bordo de naves y confiados en una audacia que tensa el arcoπιστόςque confía, confiado
Aesch.Pers.67Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasπεπέρακεν… ὁ περσέπτολις ἤδη βασίλειος στρατὸς εἰς ἀντίπορον γείτονα χώραν el ejército real destructor de ciudades ya ha pasado al territorio vecino que está enfrenteγείτωνvecino, vecina
Aesch.Pers.69Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasπορθμὸν ἀμείψας tras haber pasado el estrechoἀμείβωcambiar (de lugar), pasar (de un lugar a otro), cruzar
Aesch.Pers.87Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasδόκιμος δ’ οὔτις ὑποστὰς μεγάλῳ ῥεύματι φωτῶν y no <hay> nadie valeroso que se enfrente al gran flujo de hombresῥεῦμαflujo
Aesch.Pers.101Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasἔμαθον... θαλάσσας πολιαινομένας πνεύματι λάβρῳ ἐσορᾶν… ἄλσος aprendieron a contemplar la sagrada extensión del mar espumoso por el viento impetuosoπνεῦμαsoplo, viento
Aesch.Pers.117Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasφόβῳ… Περσικοῦ στρατεύματος con miedo al ejército persaστράτευμαejército, infantería, armada
Aesch.Pers.119Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasἄστυ Σουσίδος la ciudad de Susaἄστυciudad (lugar de residencia)
Aesch.Pers.151Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasἥδε θεῶν ἴσον ὀφθαλμοῖς φάος ὁρμᾶται se precipita esta luz igual a los ojos de los diosesὁρμάωprecipitarse, surgir con fuerza, brotar
Aesch.Pers.156Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasμῆτερ ἡ Ξέρξου γεραιά, χαῖρε, Δαρείου γύναι ¡vieja madre de Jerjes, mujer de Darío, te saludo!ΔαρεῖοςDarío
Aesch.Pers.159Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasταῦτα δὴ λιποῦσ’ ἱκάνω χρυσεοστόλμους δόμους por eso ciertamente vengo, tras abandonar <mi> morada adornada de oroοὗτοςpor eso
Aesch.Pers.163Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasμὴ μέγας πλοῦτος κονίσας οὖδας ἀντρέψῃ ποδὶ ὄλβον ¡que una gran riqueza tras cubrir de polvo el suelo no arruine de una patada la felicidad!ἀνατρέπωderribar, arruinar, trastornar
Aesch.Pers.173Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasεὖ τόδ’ ἴσθι sabe bien estoεὖbien
Aesch.Pers.175Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasεὐμενεῖς γὰρ ὄντας ἡμᾶς… καλεῖς nos llamas a nosotros, que estamos bien predispuestosεὐμενήςfavorable, bien dispuesto
Aesch.Pers.177Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasπολλοῖς μὲν αἰεὶ νυκτέροις ὀνείρασιν ξύνειμι ciertamente estoy siempre con frecuentes sueñosσύνειμι (εἰμί) estar con, estar en contacto con, convivir con, conjuntarse con
Aesch.Pers.179Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasοὔτι πω τοιόνδ’ ἐναργὲς εἰδόμην nunca vi [sueño] tan evidente como esteὁράωmirar, ver
Aesch.Pers.179Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasἀλλ’ οὔτι πω τοιόνδ’ ἐναργὲς εἰδόμην ὡς τῆς πάροιθεν εὐφρόνης pero en modo alguno jamás tuve yo una visión tan clara como durante la noche pasadaτοῖοςtal... (cual), tal… (como), algo tal… (que), tan… (como)
Aesch.Pers.182Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasἡ μὲν πέπλοισι Περσικοῖς ἠσκημένη ella adornada con vestidos persasἀσκέωadornar
Aesch.Pers.184Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasἐδοξάτην μοι δύο γυναῖκε... μεγέθει τε τῶν νῦν ἐκπρεπεστάτα πολύ, κάλλει τ’ ἀμώμω se me aparecieron dos mujeres, en estatura mucho más sobresalientes que las de ahora y en belleza, sin tachaμέγεθοςtamaño (corporal), estatura
Aesch.Pers.202Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasἐπεὶ δ’ ἀνέστην καὶ χεροῖν καλλιρρόου ἔψαυσα πηγῆς… y cuando me levanté y toqué con las manos el agua de una fuente de bella corriente…πηγήagua de manantial, agua de fuente
Aesch.Pers.215Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasοὔ σε βουλόμεσθα… οὔτ’ ἄγαν φοβεῖν λόγοις οὔτε θαρσύνειν no queremos ni asustarte en exceso con palabras ni animarteφοβέωasustar, atemorizar, meter miedo
Aesch.Pers.226Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasὁ πρῶτος τῶνδ’ ἐνυπνίων κριτὴς el primer intérprete de estos sueñosκριτήςjuez, árbitro
Aesch.Pers.228Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasἐκτελοῖτο δὴ τὰ χρηστά que se cumplan en verdad las cosas beneficiosasχρηστόςcosas beneficiosas, beneficios, favores
Aesch.Pers.230Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasεὖτ’ ἂν εἰς οἴκους μόλωμεν… cuando lleguemos a palacio…οἶκοςcasa, morada, habitación
Aesch.Pers.231Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasὦ φίλοι, ποῦ τὰς Ἀθήνας φασὶν ἱδρῦσθαι χθονός; amigos, ¿en dónde de la tierra afirman que se asienta Atenas?ποῦ¿dónde (de)?, dónde (de)
Aesch.Pers.233Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasἀλλὰ μὴν ἵμειρ’ ἐμὸς παῖς τήνδε θηρᾶσαι πόλιν; ¿pero verdaderamente mi hijo deseaba capturar esta ciudad?μήνpero verdaderamente
Aesch.Pers.236Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasκαὶ στρατὸς τοιοῦτος, ἔρξας πολλὰ δὴ Μήδους κακά … y un ejército tal que provocó muchos daños, en efecto, a los persasΜῆδοςmedo, persa
Aesch.Pers.237Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasκαὶ τί πρὸς τούτοισιν ἄλλο; ¿y qué otra cosa, además de eso?πρόςademás de eso
Aesch.Pers.238Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasἀργύρου πηγή τις αὐτοῖς ἐστι, θησαυρὸς χθονός tienen una fuente de plata, tesoro de la tierraθησαυρόςtesoro, cosa valiosa
Aesch.Pers.242Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasοὔτινος δοῦλοι κέκληνται no son llamados esclavos de nadieδοῦλοςesclavo
Aesch.Pers.242Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasοὔτινος δοῦλοι κέκληνται φωτὸς οὐδ’ ὑπήκοοι no son llamados esclavos de nadie ni súbditos de mortal (no son esclavos de nadie)καλέωser llamado, llamarse, decirse
Aesch.Pers.244Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasὥστε Δαρείου πολύν τε καὶ καλὸν φθεῖραι στρατόν hasta el punto de haber destruido el numeroso y hermoso ejército de Daríoφθείρωdestruir, arruinar, devastar, hacer perecer
Aesch.Pers.247Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasτοῦδε γὰρ δράμημα φωτὸς Περσικὸν πρέπει μαθεῖν pues la carrera de este hombre destaca como (propia) de un persa al conocer<la>πρέπωdestacar, sobresalir
Aesch.Pers.250Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasὦ Περσὶς αἶα καὶ πολὺς πλούτου λιμήν ¡tierra persa! ¡también cobijo de riqueza!λιμήνpuerto, refugio, cobijo
Aesch.Pers.252Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasὡς ἐν μιᾷ πληγῇ κατέφθαρται πολὺς ὄλβος, τὸ Περσῶν δ’ ἄνθος οἴχεται πεσόν porque con un solo golpe se ha destruido mucha prosperidad y la flor de los persas al caer ha quedado destruidaοἴχομαιestar destruido, estar arruinado
Aesch.Pers.255Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasστρατὸς γὰρ πᾶς ὄλωλε βαρβάρων pues todo el ejército de los bárbaros ha perecidoὄλλυμιmorir, perecer
Aesch.Pers.260Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasπάντα γ’ ἔστ’ ἐκεῖνα διαπεπραγμένα todo aquel (ejército) está destruidoδιαπράττωestar destruido
Aesch.Pers.289Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasστυγναί γ’ Ἀθᾶναι δᾴοις· μεμνῆσθαί τοι πάρα ὡς πολλὰς Περσίδων μάταν ἔκτισαν εὔνιδας ἠδ’ ἀνάνδρους ¡odiosa sin duda Atenas para sus enemigos! recordemos contigo cómo en vano hizo que muchas <mujeres> persas <quedaran> sin hijos y viudasκτίζωprovocar, hacer (provocar), inventar
Aesch.Pers.290Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasσιγῶ πάλαι δύστηνος ἐκπεπληγμένη κακοῖς hace rato que callo, infeliz, desconcertada por las desgraciasἐκπλήττωasustarse (por), desconcertarse (por), quedar atónito
Aesch.Pers.291Aeschylus, Persae: Esquilo, Persasὑπερβάλλει γὰρ ἥδε συμφορὰ τὸ μήτε λέξαι μήτ’ ἐρωτῆσαι πάθη pues esta desgracia supera decir los sufrimientos o preguntar <por ellos>ὑπερβάλλωsuperar, estar por encima de
Aesch.Pers.299Aeschylus, Persae: Esquilo, PersasΞέρξης… αὐτὸς ζῇ τε καὶ βλέπει φάος el propio Jerjes está vivo y ve la luzβλέπωver
Aesch.Pers.299Aeschylus, Persae: Esquilo, PersasΞέρξης μὲν αὐτὸς ζῇ τε καὶ βλέπει φάος Jerjes, él en concreto, vive y ve la luzφῶςluz, vida

1 2 3 4 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas