logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 33
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Dem.1.2Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primeroὁ… παρὼν καιρός… μόνον οὐχὶ λέγει φωνὴν ἀφιείς la presente circunstancia casi lo dice emitiendo su vozμόνοςsólo no, casi, en cierto modo
Dem.1.2Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primeroἡμεῖς δ’ οὐκ οἶδ’ ὅντινά μοι δοκοῦμεν ἔχειν τρόπον πρὸς αὐτά pero no sé qué actitud aprobamos tener frente a elloοἶδαsaber, conocer, enterarse
Dem.1.2Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primeroἔστι δὴ τά γ’ ἐμοὶ δοκοῦντα… πρεσβείαν δὲ πέμπειν, ἥτις ταῦτ’ ἐρεῖ καὶ παρέσται τοῖς πράγμασιν en verdad lo que a mí me parece es enviar una embajada que diga eso y esté próxima a los acontecimientosπάρειμι (εἰμί)estar al lado (de), estar presente (junto a), asistir (a)
Dem.1.2Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primero… τῶν πραγμάτων ὑμῖν ἐκείνων αὐτοῖς ἀντιληπτέον ἐστίν, εἴπερ ὑπὲρ σωτηρίας αὐτῶν φροντίζετε es preciso que vosotros mismos os encarguéis de aquellos asuntos, si es que os preocupáis por su salvaguardaφροντίζωpreocuparse (de), reflexionar (en), meditar (en), pensar (en)
Dem.1.3Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primeroδεινὸς ἅνθρωπος πράγμασι χρῆσθαι, τὰ μὲν εἴκων, ἡνίκ’ ἂν τύχῃ, τὰ δ’ ἀπειλῶν [Filipo] es un hombre hábil para tratar los asuntos, cediendo en unos en cualquier momento y amenazando en otrosτυγχάνωcuando sea, en cualquier momento, ocasionalmente
Dem.1.4Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primeroτὸ γὰρ εἶναι πάντων ἐκεῖνον ἕν’ ὄντα κύριον καὶ ῥητῶν καὶ ἀπορρήτων καὶ ἅμα στρατηγὸν… πολλῷ προέχει pues el ser aquel [Filipo], siendo solo uno, señor de todo tanto de lo que puede decirse como de lo que no y a la vez general, [le] da mucha ventajaἀπόρρητοςindecible, secreto
Dem.1.5Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primeroὅλως ἄπιστον, οἶμαι, ταῖς πολιτείαις ἡ τυραννίς en conjunto, creo, la tiranía es poco fiable para los gobiernos constitucionalesπολιτείαconstitución, gobierno constitucional
Dem.1.8Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primeroεἰ...τὴν αὐτὴν παρειχόμεθ’ ἡμεῖς ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν προθυμίαν ἥνπερ ὑπὲρ τῆς Εὐβοέων σωτηρίας, εἴχετ’ ἂν Ἀμφίπολιν si hubiéramos tenido la misma disposición por nosotros mismos que la que (tuvimos) por la salvación de los eubeos, tendríais Anfípolisπροθυμίαdeseo, buena voluntad, disposición, entusiasmo
Dem.1.9Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primero… ἵνα μὴ καθ’ ἕκαστα λέγων διατρίβω … para que yo no pierda el tiempo hablando de cada cosaδιατρίβωperder tiempo, dedicarse
Dem.1.9Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primeroνῦν δὲ τό… παρὸν ἀεὶ προϊέμενοι… ηὐξήσαμεν… Φίλιππον y ahora por dejar pasar siempre (la ocasión) presente haremos que crezca Filipoπροΐημιdejar(se) pasar, abandonar, pasar por alto, permitir
Dem.1.9Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primeroεἰ τότε… ὡς προσῆκεν ἐβοηθήσαμεν αὐτοί, ῥᾴονι καὶ πολὺ ταπεινοτέρῳ νῦν ἂν ἐχρώμεθα τῷ Φιλίππῳ si entonces nosotros hubiéramos ayudado como convenía, ahora trataríamos con un Filipo más fácil y mucho más humildeῥᾴδιοςfácil (de trato), poco escrupuloso
Dem.1.10Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primeroἔμοιγε δοκεῖ τις… λογιστὴς τῶν παρὰ τῶν θεῶν ἡμῖν ὑπηργμένων καταστάς… μεγάλην ἂν ἔχειν αὐτοῖς χάριν a mí me parece que alguno que hiciera de contable de lo promovido por los dioses en nuestro favor les otorgaría gran agradecimientoὑπάρχωempezar, emprender, promover
Dem.1.11Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primero… ἵνα ταῦτ’ ἐπανορθωσάμενοι τὴν ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις ἀδοξίαν ἀποτριψώμεθα ... para que al corregir eso borremos la deshonra por los sucesosπράττωlos sucesos, los hechos
Dem.1.11Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primeroοὐδ’ εἰ συνέβη τι παρὰ τῶν θεῶν χρηστὸν μνημονεύουσι ni siquiera, si ocurrió algo bueno de parte de los dioses, (lo) recuerdanσυμβαίνωocurrir casualmente, suceder, acontecer
Dem.1.11Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primeroπρὸς γὰρ τὸ τελευταῖον ἐκβὰν ἕκαστον τῶν πρὶν ὑπαρξάντων κρίνεται pues según el resultado último se juzga cada una de las posibilidades anterioresτελευταῖοςúltimo
Dem.1.12Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primeroἆρα λογίζεταί τις ὑμῶν… καὶ θεωρεῖ τὸν τρόπον δι’ ὃν μέγας γέγονεν ἀσθενὴς ὢν τὸ κατ’ ἀρχὰς Φίλιππος; ¿acaso alguno de vosotros analiza y considera el modo por el que Filipo se ha hecho grande cuando al principio era débil?θεωρέωobservar, considerar, juzgar
Dem.1.13Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primeroεἶτ’ ἐκεῖ [Φίλιππος] ἠσθένησε luego Filipo enfermó allíἀσθενέωestar débil, estar enfermo, enfermar
Dem.1.14Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primeroοὐκ ἔστιν ὅπως ἀγαπήσας τοῖς πεπραγμένοις ἡσυχίαν σχήσει no es posible que esté tranquilo contentándose con las cosas hechasἀγαπάωestar contento con algo
Dem.1.15Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primeroοἱ δανειζόμενοι ῥᾳδίως ἐπὶ τοῖς μεγάλοις [τόκοις] los que fácilmente piden préstamos a un interés elevadoδανείζωpedir prestado
Dem.1.15Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primeroπρὸς θεῶν, τίς οὕτως εὐήθης ἐστὶν ὑμῶν..; ¡por los dioses!, ¿quién es tan estúpido de vosotros…?πρόςpor (medio de)
Dem.1.16Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primeroοὐ τοὺς αἰτίους, ἀλλὰ τοὺς ὑστάτους… εἰπόντας ἐν ὀργῇ ποιεῖσθε consideráis con cólera no a los culpables, sino a los últimos en hablarποιέωconsiderar (como)
Dem.1.18Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primeroὀκνῶ μὴ μάταιος ἡμῖν ἡ στρατεία γένηται temo que la expedición nos sea inútil (temo que la expedición no nos sirva de nada)μάταιοςvano, inútil, necio
Dem.1.19Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primeroπερί… τῆς βοηθείας ταῦτα γιγνώσκω sobre la expedición de ayuda eso opinoγιγνώσκωopinar
Dem.1.20Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primeroἕως ἐστὶ καιρός, ἀντιλάβεσθε τῶν πραγμάτων mientras existe oportunidad, asumid los hechosἕωςmientras
Dem.1.20Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primeroἡγοῦμαι στρατιώτας δεῖν κατασκευασθῆναι creo que es necesario pertrechar a los soldadosἡγέομαιcreer
Dem.1.21Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primeroὡς ἐπιὼν ἅπαντα τότ’ ἤλπιζε [Φίλιππος] τὰ πράγματ’ ἀναιρήσεσθαι, κᾆτα διέψευσται Filipo, por atacar, tenía entonces la esperanza de que desbarataría todos los asuntos, y después ha quedado desengañadoἔπειμι (εἶμι)atacar
Dem.1.22Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primeroταῦτα γὰρ ἄπιστα μὲν ἦν δήπου φύσει καὶ ἀεὶ πᾶσιν ἀνθρώποις, κομιδῇ δ’, ὥσπερ ἦν, καὶ ἔστι νῦν τούτῳ pues eso era, ciertamente, difícil de creer por naturaleza y en cualquier momento para todos los hombres y <lo> es ahora, como lo era, por completo para eseκομιδήcon cuidado, perfectamente, completamente
Dem.1.24Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primeroεἶτ’ οὐκ αἰσχύνεσθε εἰ… ταῦτα ποιῆσαι καιρὸν ἔχοντες οὐ τολμήσετε; ¿por tanto, no sentís vergüenza de no atreveros a hacer eso teniendo ocasión?εἶταluego, entonces, por lo tanto
Dem.1.26Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primeroτῶν ἀτοπωτάτων μέντἂν εἴη sería de lo más absurdoἄτοποςextravagante, fuera de lugar, absurdo
Dem.1.27Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primeroὅσ’ εἰς ἅπαντα τὸν πρὸ τοῦ πόλεμον δεδαπάνησθε cuanto habéis gastado en toda la guerra anteriorδαπανάωgastar dinero en algo
Dem.1.27Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primeroκαὶ πρόσεσθ’ ἡ ὕβρις καὶ ἔθ’ ἡ τῶν πραγμάτων αἰσχύνη y se añade la soberbia <del enemigo> y además la vergüenza <nuestra> ante los hechosπρόσειμι (εἰμί)estar al lado (de), añadirse (a)
Dem.1.28Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primeroαἱ τῶν πεπολιτευμένων αὐτοῖς εὔθυναι las rendiciones de cuentas de sus actividades políticasπολιτεύωparticipar en política, gobernar
Dem.39.27Demosthenes, Olynthiaca I: Demóstenes, Olintiaco primero… ἄλλον τινα… νεώτερον ὄντ’ ἐμοῦ καὶ συχνῷ algún otro que era incluso mucho más joven que yoσυχνόςmucho

1 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas