logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 3 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 101 -- Paginación: 1/3
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Aristot.Pol.1305b10Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaκαὶ ἔνθα μὲν πολιτικωτέρα ἐγένετο ἡ ὀλιγαρχία… y allí la oligarquía resultó más cívica (preocupada por la ciudadanía)πολιτικόςcívico, social, público, político
Aristot.Pol.1261bAristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaοἱ μὲν γὰρ ἄρχουσιν οἱ δ’ ἄρχονται κατὰ μέρος pues por turnos unos gobiernan y otros son gobernadosμέροςparte por parte, por turnos, sucesivamente
Aristot.Pol.1269a9Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaπρὸς δὲ τούτοις οὐδὲ τοὺς γεγραμμένους ἐᾶν ἀκινήτους βέλτιον además de eso ni siquiera permitir que las [leyes] escritas <sean> inmutables <es> lo mejorἀκίνητοςinactivo, inalterado, inmutable
Aristot.Pol.1252b33Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaοἷον γὰρ ἕκαστόν ἐστι τῆς γενέσεως τελεσθείσης, ταύτην φαμὲν τὴν φύσιν εἶναι ἑκάστου pues tal como cada cosa es una vez completado su desarrollo, esa decimos que es la naturaleza de cada cosaφύσιςnaturaleza, cualidad natural, condición natural, aspecto
Aristot.Pol.1253a3Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaὁ ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζῷον el hombre es por naturaleza un animal socialζῷονser viviente, animal
Aristot.Pol.1253a3Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaὁ ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζῷον el hombre (es) por naturaleza un ser vivo socialπολιτικόςcívico, social, público, político
Aristot.Pol.1253a3Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaὁ ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζῷον el hombre <es> por naturaleza un animal socialφύσιςnaturalmente, por naturaleza, según lo natural
Aristot.Pol.1253a37Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaἡ δίκη πολιτικῆς κοινωνίας τάξις ἐστίν la justicia es la regulación de la comunidad socialδίκηorden, justicia
Aristot.Pol.1253b32Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaὁ δοῦλος κτῆμά τι ἔμψυχον el esclavo es una posesión con almaκτῆμαposesión
Aristot.Pol.1254a2Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaτὰ μὲν οὖν λεγόμενα ὄργανα ποιητικὰ ὄργανά ἐστι, τὸ δὲ κτῆμα πρακτικόν por tanto, los instrumentos mencionados son instrumentos productivos mientras que un objeto que poseemos es activoποιητικόςproductivo, creativo
Aristot.Pol.1254b32Aristoteles, Politica: Aristóteles, Política[πολιτικὸς βίος] γίνεται διῃρημένος εἴς τε τὴν πολεμικὴν χρείαν καὶ τὴν εἰρηνικήν la vida política se encuentra dividida entre la <destinada> a la utilidad de la guerra y a la de la pazχρείαutilidad, ventaja
Aristot.Pol.1255a7Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaτὰ κατὰ πόλεμον κρατούμενα τῶν κρατούντων εἶναί φασιν lo conquistado en la guerra dicen que es de los conquistadoresκρατέωdominar, vencer
Aristot.Pol.1258a3Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaὅσοι δὲ καὶ τοῦ εὖ ζῆν ἐπιβάλλονται y cuantos también desean ansiosamente el buen vivirἐπιβάλλωlanzarse (a), desear con ansia (algo)
Aristot.Pol.1258b18Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaπερὶ γεωργίας… ψιλῆς τε καὶ πεφυτευμένης sobre la agricultura, tanto la sin vegetación <arbórea>, como la plantada <de árboles>ψιλόςpelado, sin vegetación, desprovisto (de)
Aristot.Pol.1259a40Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaκαὶ γὰρ γυναικὸς ἄρχει καὶ τέκνων, ὡς ἐλευθέρων μὲν ἀμφοῖν, οὐ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον τῆς ἀρχῆς, ἀλλὰ γυναικὸς μὲν πολιτικῶς τέκνων δὲ βασιλικῶς y, en efecto, [el marido] manda sobre la mujer y los hijos, sobre ambos como <personas> libres pero no con la misma forma de mando, sino que sobre la mujer constitucionalmente y sobre los hijos de forma regiaβασιλικόςregiamente, al modo de un rey
Aristot.Pol.1262a23Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaεἰσὶ δέ τινες καὶ γυναῖκες καὶ τῶν ἄλλων ζῴων, οἷον ἵπποι καὶ βόες, αἳ σφόδρα πεφύκασιν ὅμοια ἀποδιδόναι τὰ τέκνα τοῖς γονεῦσιν y hay incluso algunas hembras también de los otros animales, como yeguas y vacas, que por naturaleza producen crías iguales a sus progenitoresγυνήhembra
Aristot.Pol.1262aAristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaὅπερ φασὶ καὶ συμβαίνειν τινὲς τῶν τὰς τῆς γῆς περιόδους πραγματευομένων lo cual afirman que sucede también algunos de los que se ocupan de los viajes alrededor de la tierraπερίοδοςviaje alrededor del mundo
Aristot.Pol.1262b5Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaσυμβαίνειν ἀνάγκη τοὐναντίον διὰ τὸν τοιοῦτον νόμον ὧν προσήκει τοὺς ὀρθῶς κειμένους νόμους αἰτίους γίνεσθαι es necesario que ocurra por tal ley lo contrario de lo que conviene que sean causa las leyes rectamente promulgadasὀρθόςrectamente, con acierto, bien, justamente, de verdad
Aristot.Pol.1264bAristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaδιὸ καὶ περὶ τῆς ἐνταῦθα πολιτείας ἐπισκέψασθαι μικρὰ βέλτιον por lo que también <es> preferible examinar un poco sobre la constitución de allíβελτίωνser mejor, ser preferible
Aristot.Pol.1265aAristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaτὸ μὲν οὖν περιττὸν ἔχουσι πάντες οἱ τοῦ Σωκράτους λόγοι, καλῶς δὲ πάντα ἴσως χαλεπόν así pues, todas las palabras de Sócrates contienen lo extraordinario pero quizá <es> difícil que todo <esté> bienπεριττόςextraordinario, fuera de lo común, sobresaliente
Aristot.Pol.1265b15Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaτὸ πρῶτον τοὺς κλήρους ἀνίσους εἶχον al principio tenían lotes desigualesκλῆροςlote
Aristot.Pol.1266a1Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaἐν δὲ τοῖς νόμοις εἴρηται τούτοις ὡς δέον συγκεῖσθαι τὴν ἀρίστην πολιτείαν ἐκ δημοκρατίας καὶ τυραννίδος y en esas leyes se dice que es necesario que la mejor constitución política esté compuesta de democracia y tiraníaσύγκειμαιestar compuesto, estar formado
Aristot.Pol.1266a26Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaἔχει δὲ καὶ περὶ τὴν αἵρεσιν τῶν ἀρχόντων τὸ ἐξ αἱρετῶν αἱρετοὺς ἐπικίνδυνον y es también peligroso sobre la elección de los arcontes el hecho de que sean elegidos a partir de personas elegidasαἵρεσιςelección (por votación)
Aristot.Pol.1266b2Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaτοῦτο δὲ κατοικιζομέναις μὲν εὐθὺς οὐ χαλεπὸν ᾤετο ποιεῖν, τὰς δ’ ἤδη κατοικουμένας... τάχιστ’ ἂν ὁμαλισθῆναι <él> creía que hacer eso no <era> difícil para [ciudades] recientemente fundadas pero que las ya habitadas rápidamente se igualaríanκατοικέωser habitado
Aristot.Pol.1267bAristoteles, Politica: Aristóteles, PolíticaἹππόδαμος… Μιλήσιος… γενόμενος καὶ περὶ τὸν ἄλλον βίον περιττότερος διὰ φιλοτιμίαν… πρῶτος τῶν μὴ πολιτευομένων ἐνεχείρησέ τι περὶ πολιτείας εἰπεῖν τῆς ἀρίστης Hipodamo de Mileto, que llegó a ser excéntrico en exceso también en el resto de su vida por afán de notoriedad, fue el primero entre los que no se dedicaban a la política que intentó decir algo sobre la mejor forma de organización políticaπεριττόςexcesivo, exagerado, desmesurado, extravagante
Aristot.Pol.1267b34Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaδιῄρει δ’ εἰς τρία μέρη τὴν χώραν, τὴν μὲν ἱερὰν τὴν δὲ δημοσίαν τὴν δ’ ἰδίαν dividía en tres partes el terreno, una sagrada, otra pública y otra privadaδημόσιοςpúblico
Aristot.Pol.1268a18Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaκοινωνοῦσι τῆς πολιτείας πάντες todos participan en la administración del estadoκοινωνέωparticipar (en algo)
Aristot.Pol.1268b28Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaκινεῖν τοὺς πατρίους νόμους cambiar las leyes tradicionalesκινέωmover
Aristot.Pol.1270b40Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaἔστι γάρ, ὥσπερ καὶ σώματος, καὶ διανοίας γῆρας pues existe también una vejez de la mente, como también del cuerpoδιάνοιαmente
Aristot.Pol.1272a6Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaοἱ μὲν ἔφοροι πέντε τὸν ἀριθμὸν οἱ δὲ κόσμοι δέκα εἰσίν los éforos son cinco en número y los cosmos son diezκόσμοςcosmo
Aristot.Pol.1272a22Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaπρὸς δὲ τὴν ὀλιγοσιτίαν ὡς ὠφέλιμον πολλὰ πεφιλοσόφηκεν ὁ νομοθέτης y el legislador ha reflexionado mucho en relación a la moderación en el comer como <algo> beneficiosoφιλοσοφέωreflexionar, meditar, investigar
Aristot.Pol.1272a35Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaαἱροῦνται τοὺς κόσμους ἀλλ’ ἐκ τινῶν γενῶν, καὶ τοὺς γέροντας ἐκ τῶν κεκοσμηκότων eligen a los cosmos de entre determinadas familias y los senadores entre los que han ejercido como cosmosκοσμέωejercer como cosmos
Aristot.Pol.1273a16Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaκαὶ γὰρ ἐξεληλυθότες ἄρχουσι καὶ μέλλοντες pues tienen poder tanto una vez que han cesado como cuando están a punto [de ocuparlo]ἐξέρχομαιcesar, concluir
Aristot.Pol.1273bAristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaτούτων οἱ μὲν νόμων ἐγένοντο δημιουργοὶ μόνον, οἱ δὲ καὶ πολιτείας, οἷον καὶ Λυκοῦργος καὶ Σόλων entre esos unos fueron solo creadores de leyes, otros también de una constitución como Licurgo y Solónδημιουργόςcreador, fabricante, artífice
Aristot.Pol.1275a13Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaπολλαχοῦ μὲν οὖν οὐδὲ τούτων τελέως οἱ μέτοικοι μετέχουσιν, ἀλλὰ νέμειν ἀνάγκη προστάτην, ὥστε ἀτελῶς πως μετέχουσι τῆς τοιαύτης κοινωνίας por tanto en muchos sitios en efecto los metecos ni siquiera participan de esos [derechos] completamente, sino que es necesario que tengan un representante, de forma que de algún modo participan imperfectamente de tal derecho comúnἀτελήςincompletamente, no totalmente, imperfectamente
Aristot.Pol.1275a23Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaπολίτης ὁρίζεται τῷ μετέχειν κρίσεως καὶ ἀρχῆς el ciudadano se define por participar en la justicia y el gobiernoκρίσιςjuicio de un tribunal
Aristot.Pol.1275b35Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaμεταβολῆς γενομένης πολιτείας, οἷον Ἀθήνησιν ἐποίησε Κλεισθένης μετὰ τὴν τῶν τυράννων ἐκβολήν produciéndose un cambio de régimen político, como hizo Clístenes en Atenas después de la expulsión de los tiranosμεταβολήcambio
Aristot.Pol.1276b4Aristoteles, Politica: Aristóteles, Política… ὥσπερ γε καὶ χορὸν ὁτὲ μὲν κωμικὸν ὁτὲ δὲ τραγικὸν ἕτερον εἶναί φαμεν como precisamente también decimos que el coro es distinto, unas veces cómico y otras trágicoχορόςcoro de cantantes o danzantes
Aristot.Pol.1278a30Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaἐπεὶ δι’ ἔνδειαν τῶν γνησίων πολιτῶν ποιοῦνται πολίτας τοὺς τοιούτους… cuando por carencia de ciudadanos legítimos hacen ciudadanos a tales [personas]...γνήσιοςlegítimo, auténtico, nacido de padre y madre ciudadanos
Aristot.Pol.1278b23Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaκαὶ κοινῇ πᾶσι καὶ χωρίς en común y por separadoκοινόςen común, de común acuerdo
Aristot.Pol.1279a37Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaὅταν δὲ τὸ πλῆθος πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύηται συμφέρον, καλεῖται… πολιτεία y cuando la mayoría gobierna a favor del común, se denomina gobierno ciudadanoπλῆθοςgrueso (sust.), mayoría
Aristot.Pol.1280a23Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaὅλως οἴονται ἄνισοι εἶναι creen que son totalmente desigualesὅλοςenteramente, totalmente, del todo, por completo
Aristot.Pol.1280a26Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaἐκοινώνησαν καὶ συνῆλθον se pusieron de acuerdo y se juntaronκοινωνέωcompartir una opinión, estar de acuerdo
Aristot.Pol.1280a39Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaπάντες οἷς ἔστι σύμβολα πρὸς ἀλλήλους, ὡς μιᾶς ἂν πολῖται πόλεως ἦσαν· εἰσὶ γοῦν αὐτοῖς συνθῆκαι περὶ τῶν εἰσαγωγίμων καὶ σύμβολα περὶ τοῦ μὴ ἀδικεῖν καὶ γραφαὶ περὶ συμμαχίας odos los que tienen convenios entre ellos, como si fueran ciudadanos de una sola ciudad: en efecto tienen acuerdos sobre los bienes que importan y tratados para no cometer injusticia y denuncias sobre <su> alianzaσύμβολονacuerdo, contrato, convenio, tratado
Aristot.Pol.1280a40Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaεἰσὶ γοῦν αὐτοῖς… γραφαὶ περὶ συμμαχίας ellos tienen en todo caso tratados de defensa mutuaγραφήescrito, documento (escrito), tratado, obra (escrita), Escritura
Aristot.Pol.1280b28Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaοὐδ’ οὕτως ἂν εἶναι δόξειεν πόλις τοῖς ἀκριβῶς θεωροῦσιν ni siquiera así parecería que es una ciudad a los que reflexionen con rigorθεωρέωreflexionar, analizar
Aristot.Pol.1281a11Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaτὸ κύριον el poderκύριοςque tiene autoridad, que manda, soberano
Aristot.Pol.1281a31Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaτοὺς ἐπιεικεῖς ἄρχειν δεῖ… οὐκοῦν ἀνάγκη τοὺς ἄλλους ἀτίμους εἶναι πάντας, μὴ τιμωμένους ταῖς πολιτικαῖς ἀρχαῖς· τιμὰς γὰρ λέγομεν εἶναι τὰς ἀρχάς es preciso que gobiernen los capaces, por tanto, es necesidad que todos los demás estén sin honra, al no ser honrados con magistraturas ciudadanas, pues afirmamos que las magistraturas son honrasτιμήhonor (otorgado por la ciudad), honra (cívica), cargo que honra, magistratura
Aristot.Pol.1283aAristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaοἱ πλούσιοι… πρὸς τὰ συμβόλαια πιστοὶ μᾶλλον ὡς ἐπὶ τὸ πλέον los ricos en los contratos <son> más fiables por lo generalπιστόςdigno de crédito, fiable, creíble
Aristot.Pol.1284b26Aristoteles, Politica: Aristóteles, Políticaἐπὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας ἔχει πολλὴν ἀπορίαν sobre el (tema) de la mejor organización política hay una gran cuestión (filosófica)ἀπορíαcuestión filosófica

1 2 3 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas