logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 100 -- Paginación: 1/2
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Aristoph.Vesp.22Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasτί ταὐτὸν ἐν γῇ τ’ ἀπέβαλεν κἀν οὐρανῷ κἀν τῇ θαλάττῃ θηρίον τὴν ἀσπίδα; ¿qué mismo animal arrojó el escudo en el suelo, en el cielo y en el mar?ἀποβάλλωtirar lejos, arrojar
Aristoph.Vesp.53Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasμισθώσομαι οὕτως ὑποκρινόμενον σοφῶς ὀνείρατα (te) contrataré (a ti) que interpretas tan sabiamente sueñosὄνειροςsueño (soñar), ensoñación
Aristoph.Vesp.105Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasὥσπερ λεπὰς προσεχόμενος τῷ κίονι como una lapa que se pega a una columnaπροσέχωadherirse, agarrarse, pegarse
Aristoph.Vesp.106Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasὑπὸ δυσκολίας δ’ ἅπασι τιμῶν τὴν μακράν y por <su> mal carácter condenando <él> a todos a la raya larga (a la máxima pena)μακρόςraya larga, máxima pena
Aristoph.Vesp.106Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasὑπὸ δυσκολίας δ’ ἅπασι τιμῶν τὴν μακράν… εἰσέρχεται y a causa de <su> mal carácter sentenciando <él> a todos a la <pena> larga, entra <en casa>τιμάωcondenar (a alguien a una pena de)
Aristoph.Vesp.122Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasδιέπλευσεν εἰς Αἴγιναν, εἶτα ξυλλαβὼν νύκτωρ κατέκλινεν αὐτὸν εἰς Ἀσκληπιοῦ cruzó navegando a Egina y tras llevarlo de noche lo acostaba en (el templo) de Asclepioσυλλαμβάνωllevar(se) (a la fuerza), arrestar
Aristoph.Vesp.141Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἄθρει… ὅπως μὴ ‘κδύσεται cuida que no se escabullaὅπωςque
Aristoph.Vesp.142Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasταῦτ’ ὦ δέσποτα sí, señorοὗτοςeso (es), (es) así, sí
Aristoph.Vesp.152Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasὅδε τὴν θύραν ὠθεῖ este empuja la puertaὠθέωempujar, impulsar, arrojar
Aristoph.Vesp.157Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasοὐκ ἐκφρήσετε… δικάσοντά μ’, ἀλλ’ ἐκφεύξεται Δρακοντίδης ¿no dejaréis que yo vaya a juzgar, sino que será absuelto Dracóntides?ἐκφεύγωser absuelto, evitar el castigo
Aristoph.Vesp.174Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasοἵαν πρόφασιν καθῆκεν… ἵν’ αὐτὸν ἐκπέμψειας ¿qué pretexto profirió para que lo enviaras fuera?καθίημιlanzar, proferir
Aristoph.Vesp.177Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasεἰσιών μοι τὸν ὄνον ἐξάγειν δοκῶ entrando en casa decido sacar el burroεἴσειμι (εἶμι)entrar, entrar (en casa)
Aristoph.Vesp.178Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispas… ὅπως ἂν ὁ γέρων μηδὲ παρακύψῃ πάλιν … para que el viejo no vuelva otra vez con lo mismoμή
Aristoph.Vesp.191Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispas—περὶ τοῦ μαχεῖ νῷν δῆτα; —περὶ ὄνου σκιᾶς —¿A propósito de qué pelea <él> con nosotros, de hecho? —Por la sombra de un burroὄνοςasno, burro
Aristoph.Vesp.197Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἀμύνατε socorredmeἀμύνωsocorrer, ayudar
Aristoph.Vesp.215Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἥξουσιν ὀλίγον ὕστερον οἱ ξυνδικασταὶ παρακαλοῦντες τουτονὶ τὸν πατέρα vendrán poco después los compañeros del tribunal para convocar a ese de ahí, mi padreπαρακαλέωllamar a su lado, convocar, mandar llamar, invitar
Aristoph.Vesp.223Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasτὸ γένος ἤν τις ὀργίσῃ τὸ τῶν γερόντων si uno encoleriza a la estirpe de los viejosὀργίζωencolerizar
Aristoph.Vesp.236Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἡνίκ’ ἐν Βυζαντίῳ ξυνῆμεν φρουροῦντ’ ἐγώ τε καὶ σύ cuando en Bizancio estábamos juntos haciendo guardia tú y yoσύνειμι (εἰμί) estar juntos, convivir
Aristoph.Vesp.245Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasσπεύδωμεν ὦνδρες ἥλικες πρὶν ἡμέραν γενέσθαι apresurémosnos, hombres de mi quinta, antes de que llegue el díaπρίνhasta que, antes que, antes de que
Aristoph.Vesp.269Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasᾄδων Φρυνίχου cantando algo de Frínicoἀείδωcantar (una canción) de…
Aristoph.Vesp.280Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasὁπότ’ ἀντιβολοίη τις, κάτω κύπτων ἂν οὕτω «λίθον ἕψεις», ἔλεγεν cuando alguien rogaba, inclinándose <él> hacia delante así decía: «cocerás una piedra»λίθοςpiedra, objeto inerte
Aristoph.Vesp.287Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἀνίστασο μηδ’ οὕτω σεαυτὸν ἔσθιε μηδ’ ἀγανάκτε levántate y no te reconcomas así ni te irritesἐσθίωcomer, devorar, reconcomerse
Aristoph.Vesp.338Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasτοῦ δ’ ἔφεξιν ὦ μάταιε ταῦτα δρᾶν σε βούλεται; ¿y a ti, insensato, con qué pretexto quiere hacerte eso?μάταιοςnecio, insensato
Aristoph.Vesp.354Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἐπὶ στρατιᾶς en una expedición militarστρατιάexpedición militar
Aristoph.Vesp.357Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἥβων… ἴσχυόν τ’ αὐτὸς ἐμαυτοῦ cuando era joven también yo por mí mismo era fuerteἐμαυτοῦde mí mismo, mío propio
Aristoph.Vesp.370Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἄλλ’ ἔπαγε τὴν γνάθον vamos, emplea tu mandíbula (híncale el diente)ἐπάγωaplicar, emplear
Aristoph.Vesp.372Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasτηρώμεσθ’ ὅπως μὴ Βδελυκλέων αἰσθήσεται vigilemos para que Bdelicleón no se dé cuentaτηρέωvigilar
Aristoph.Vesp.384Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasὥστ’ οὐ δυνατόν σ’ εἵργειν ἔσται de manera que no será posible excluirteοὐ
Aristoph.Vesp.385Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἤν τι πάθω ’γώ si me pasa algo malo (si muero)πάσχωpasarle (a uno algo malo), sufrir, padecer
Aristoph.Vesp.386Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἀνελόντες καὶ κατακλαύσαντες θεῖναί με tras recogerme y llorar enterradmeἀναιρέωrecoger, obtener
Aristoph.Vesp.430Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasεἷά νυν ὦ ξυνδικασταὶ σφῆκες ὀξυκάρδιοι ¡ea, compañeros, rabiosas avispas!νῦνya
Aristoph.Vesp.443Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasκαὶ νῦν γε τούτω τὸν παλαιὸν δεσπότην πρὸς βίαν χειροῦσιν y ahora en efecto esos dos someten a la fuerza a su antiguo amoχειρόομαιsometer
Aristoph.Vesp.471Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἔσθ’ ὅπως… ἐς λόγους ἔλθοιμεν; ¿es posible que vayamos a dialogar?ὅπως¿es posible que…?
Aristoph.Vesp.508Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἐγὼ γὰρ οὐδ’ ἂν ὀρνίθων γάλα ἀντὶ τοῦ βίου λάβοιμ’ ἂν οὗ με νῦν ἀποστερεῖς pues yo ni siquiera tomaría leche de pájaros a cambio del sustento que ahora me quitasγάλαleche de pájaros
Aristoph.Vesp.517Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasδουλεύων λέληθας no te has dado cuenta de que eres esclavoλανθάνωpasar desapercibido (haciendo algo), no ser observado, no darse cuenta
Aristoph.Vesp.518Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasὑπηρετεῖς οἰόμενος ἄρχειν tú sirves, creyendo mandarὑπηρετέωser sirviente, servir
Aristoph.Vesp.523Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἢν γὰρ ἡττηθῶ λέγων σου, περιπεσοῦμαι τῷ ξίφει pues si soy derrotado en mi discurso por ti, me arrojaré sobre mi espadaἡττάομαιser derrotado, ser vencido
Aristoph.Vesp.524Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἐμμένειν τῇ διαίτῃ aceptar el veredictoδίαιταveredicto, arbitraje
Aristoph.Vesp.525Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasμηδέποτε πίοιμ’ ἀκράτου μισθὸν ἀγαθοῦ δαίμονος que nunca beba <yo> mi sueldo <de heliasta brindando> por el buen genio <estando> sin mezclaδαίμωνgenio bueno
Aristoph.Vesp.554Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἐμβάλλει μοι τὴν χεῖρ’ ἁπαλὴν τῶν δημοσίων κεκλοφυῖαν me da su suave mano que ha robado del erario públicoἐμβάλλωdar (la mano)
Aristoph.Vesp.578Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasπαίδων δοκιμαζομένων haciendo la inspección de los muchachosδοκιμάζωexaminar, comprobar
Aristoph.Vesp.578Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispas—παίδων τοίνυν δοκιμαζομένων αἰδοῖα πάρεστι θεᾶσθαι por tanto, es posible ver las vergüenzas de los niños sometidos a examenτοίνυνpor tanto, entonces (sin valor temporal)
Aristoph.Vesp.581Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasκἂν αὐλητής γε δίκην νικᾷ… y si un flautista gana el pleito…νικάωvencer (algo), ganar (algo), ser superior a (algo)
Aristoph.Vesp.590Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἔτι δ’ ἡ βουλὴ χὠ δῆμος… ἐψήφισται τοὺς ἀδικοῦντας τοῖσι δικασταῖς παραδοῦναι pero incluso el consejo y la asamblea han decidido por votación entregar los criminales a los juecesβουλήconsejo de 500 ciudadanos elegidos por sorteo
Aristoph.Vesp.599Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasκαίτοὐστὶν ἀνὴρ Εὐφημίου οὐδὲν ἐλάττων aunque es un hombre en nada inferior a Eufemioἐλαχύςmenor, más pequeño, inferior, peor
Aristoph.Vesp.601Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasσκέψαι μ’ ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν οἵων ἀποκλῄεις considera <tú> los bienes de los que me excluyesἀποκλείωexcluir (de algo), impedir (algo)
Aristoph.Vesp.616Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasτὸν ὄνον τόνδ’ ἐσκεκόμισμαι οἴνου μεστόν traigo este burro lleno de vinoὄνοςburro
Aristoph.Vesp.631Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasοὐπώποθ’ οὕτω καθαρῶς οὐδενὸς ἠκούσαμεν… λέγοντος jamás oímos a nadie hablar tan claramenteκαθαρόςlimpiamente, honestamente, claramente
Aristoph.Vesp.642Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasοὗτος ἤδη σκορδινᾶται κἄστιν οὐκ ἐν αὑτοῦ ese ya está relajado y no está en sus cabalesἐνen (sus cabales), en (razón)
Aristoph.Vesp.656Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasπρῶτον… λόγισαι φαύλως, μὴ ψήφοις ἀλλ’ ἀπὸ χειρός, τὸν φόρον… τὸν προσιόντα en primer lugar calcula sencillamente, no con piedrecillas sino con los dedos, el tributo que se ingresaλογίζομαιcontar (números), calcular, imputar (en contabilidad)

1 2 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas