logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 92 -- Paginación: 1/2
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Aristoph.Ra.1Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasεἴπω τι τῶν εἰωθότων; ¿debo decir algo de lo acostumbrado?εἴωθα
Aristoph.Ra.2Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasεἴπω τι τῶν εἰωθότων… ἐφ’ οἷς ἀεὶ γελῶσιν οἱ θεώμενοι; ¿digo algo de lo acostumbrado por lo que siempre ríen los espectadores?θεάομαιser espectador
Aristoph.Ra.18Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasὅταν τι τούτων τῶν σοφισμάτων ἴδω, πλεῖν ἢ ’νιαυτῷ πρεσβύτερος ἀπέρχομαι cuando veo (como espectador) alguno de esos artificios me marcho más viejo que (lo que envejezco) en un añoπρέσβυςmayor, más viejo, más antiguo, más respetable, más importante
Aristoph.Ra.21Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasοὐχ ὕβρις ταῦτ’ ἐστὶ καὶ πολλὴ τρυφή… ; ¿no es eso soberbia y mucha insolencia?οὗτοςeso
Aristoph.Ra.36Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasἐγγὺς τῆς θύρας ἤδη βαδίζων εἰμί estoy caminando ya cerca de la puertaεἰμίestar
Aristoph.Ra.37Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasπαιδίον, παῖ, ἠμί, παῖ. τίς τὴν θύραν ἐπάταξεν; ¡esclavito, esclavo!, digo, ¡esclavo! ¿quién golpeó la puerta?παιδίονesclavito, pequeño esclavo
Aristoph.Ra.43Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasοὔ… δύναμαι μὴ γελᾶν· καίτοι δάκνω γ’ ἐμαυτόν no puedo dejar de reírme aunque me muerdo los labiosδάκνωmorder, picar
Aristoph.Ra.53Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasπρὸς ἐμαυτὸν ἐξαίφνης πόθος τὴν καρδίαν ἐπάταξε de repente me golpeó en el corazón a mí mismo una congojaἐμαυτοῦa mí mismo
Aristoph.Ra.54Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasἐξαίφνης πόθος τὴν καρδίαν ἐπάταξε, πῶς οἴει σφόδρα la añoranza de repente golpeó mi corazón, no sabes qué fuerte (literalm. ¿cómo crees de fuerte?)οἴομαιcreer
Aristoph.Ra.65Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasπάνυ γὰρ μανθάνω pues del todo <lo> entiendoπάνυ
Aristoph.Ra.114Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasφράσον μοι… διαίτας descríbeme… los lugaresδίαιταmorada, alojamiento
Aristoph.Ra.159Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasνὴ τὸν Δί’ ἐγὼ γοῦν ὄνος ἄγω μυστήρια ¡sí, por Zeus! yo, al menos, <como un> burro cargo con los misteriosὄνοςasno, burro
Aristoph.Ra.165Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranas—καὶ χαῖρε πόλλ’ ὦδελφέ —νὴ Δία καὶ σύ γε ὑγίαινε —y ¡pásalo muy bien, hermano! —¡sí por Zeus! ¡también tú salud!ὑγιαίνω¡salud!
Aristoph.Ra.173Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasδύο δραχμὰς μισθὸν τελεῖς; ¿pagarás dos dracmas como salario?τελέωpagar, gastar
Aristoph.Ra.174Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranas―δύο δραχμὰς μισθὸν τελεῖς; ―μὰ Δί’, ἀλλ’ ἔλαττον ―¿pagarás dos dracmas de sueldo? ―no, por Zeus, sino menosμάno, por (en juramento)
Aristoph.Ra.178Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasὡς σεμνὸς ὁ κατάρατος· οὐκ οἰμώξεται; ¡qué digno, el maldito! ¿no se lamentará?σεμνόςaltivo, digno, estirado
Aristoph.Ra.185Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasτίς εἰς ἀναπαύλας ἐκ κακῶν καὶ πραγμάτων; ¿quién (se dirige) hacia (los lugares de) descanso después de males y problemas?ἐκdespués de, tras
Aristoph.Ra.195Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranas—μανθάνεις; —πάνυ μανθάνω —¿entiendes? —entiendo muy bienμανθάνωentender
Aristoph.Ra.198Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranas—οὗτος τί ποιεῖς; —ὅ τι ποιῶ —Tú, ¿qué haces? —¿Que qué hago?ὅστις
Aristoph.Ra.198Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasοὗτος τί ποιεῖς; ¡<tú> ese! ¿qué haces?οὗτος(tú) ese, (tú) ese de ahí
Aristoph.Ra.211Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranas[βάτραχοι] λιμναῖα κρηνῶν τέκνα ranas, hijas lacustres de las fuentesτέκνονhijo
Aristoph.Ra.228Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasὦ πολλὰ πράττων ¡entrometido! (tú, que actúas demasiado)πολύςmucho, muchas veces, demasiado
Aristoph.Ra.244Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasμᾶλλον μὲν οὖν φθεγξόμεσθα... χαίροντες ᾠδῆς πολυκολύμβοισι μέλεσιν por tanto más bien haremos oír nuestra voz, divirtiéndonos con las melodías de muchas zambullidas del cantoᾠδήcanto, acción de cantar
Aristoph.Ra.268Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasἔμελλον ἄρα παύσειν ποθ’ ὑμᾶς τοῦ κοάξ yo iba de hecho a parar vuestro croarἄραde hecho, en realidad
Aristoph.Ra.278Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasπροϊέναι βέλτιστα νῷν, ὡς οὗτος ὁ τόπος ἐστὶν οὗ… es mejor que avancemos porque ese es el lugar donde…ὡςcomo, porque
Aristoph.Ra.347Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasἀποσείονται δὲ λύπας χρονίους τ’ ἐτῶν παλαιῶν ἐνιαυτούς se sacuden las penas y los largos períodos de sus viejos añosἐνιαυτόςaño cumplido, añada, largo período
Aristoph.Ra.376Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasχώρει νυν πᾶς ἀνδρείως… κἀπισκώπτων καὶ παίζων καὶ χλευάζων avanza, en efecto, cada uno con valentía burlándose, bromeando y mofándoseπαίζωbromear
Aristoph.Ra.378Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasἔμβα… τὴν Σώτειραν γενναίως τῇ φωνῇ μολπάζων, ἣ τὴν χώραν σῴζειν φήσ’ ἐς τὰς ὥρας <tú> camina cantando con tu voz excelentemente a la Salvadora que dice salvar nuestra tierra para siempreὥραen las distintas estaciones, para siempre
Aristoph.Ra.392Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasκαὶ πολλὰ μὲν γέλοιά μ’ εἰπεῖν, πολλὰ δὲ σπουδαῖα y que diga yo muchas cosas graciosas, por una parte, y muchas serias, por otraσπουδαῖοςserio, importante
Aristoph.Ra.445Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasχωρεῖτέ νυν ἱερὸν ἀνὰ κύκλον bailad entonces en sagrado círculoκύκλοςdanza en círculo
Aristoph.Ra.459Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranas... ὅσοι εὐσεβῆ... διήγομεν τρόπον περὶ τοὺς ξένους καὶ τοὺς ἰδιώτας ... cuantos manteníamos una actitud respetuosa con los extranjeros y con los ciudadanosἰδιώτηςindividuo, persona particular, (simple) ciudadano
Aristoph.Ra.462Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasοὐ μὴ διατρίψεις no te demoresδιατρίβωperder tiempo, dedicarse
Aristoph.Ra.463Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasοὐ μὴ διατρίψεις… καθ’ Ἡρακλέα τὸ σχῆμα καὶ τὸ λῆμ’ ἔχων no, de ninguna manera me harás perder tiempo por tener el aspecto y la audacia de Heraclesσχῆμαforma, figura, aspecto, apariencia
Aristoph.Ra.464Aristophanes, Ranae: Aristófanes, RanasἩρακλῆς ὁ καρτερός Heracles el fuerteκαρτερόςfuerte, resistente, firme
Aristoph.Ra.470Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasτοία Στυγός σε… πέτρα Ἀχερόντιός τε σκόπελος… φρουροῦσι así la roca de la Estigia y el acantilado del Aqueronte te vigilanτοῖοςtal, así
Aristoph.Ra.508Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasκάλλιστ’ ἐπαινῶ lo agradezco extraordinariamenteἐπαινέωagradecer
Aristoph.Ra.530Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasτὸ δὲ προσδοκῆσαί σ’ ἀνόητον καὶ κενὸν; esperarte a ti, ¿no es estúpido y vano?κενόςvacío, vano
Aristoph.Ra.537Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasταῦτα μὲν πρὸς ἀνδρός ἐστι νοῦν ἔχοντος… μετακυλίνδειν αὑτὸν ἀεί… μᾶλλον ἢ γεγραμμένην εἰκόν’ ἑστάναι precisamente eso es <propio> de un hombre que tiene cabeza: desplazarse siempre de un lado para otro antes que estar quieto como imagen dibujadaγράφωpintar, dibujar
Aristoph.Ra.543Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasοὐ γὰρ ἂν γέλοιον ἦν, εἰ Ξανθίας… δοῦλος ὢν ἐν στρώμασιν Μιλησίοις ἀνατετραμμένος κυνῶν ὀρχηστρίδ’ εἶτ’ ᾔτησεν ἀμίδα no sería ridículo si Jantias, que es esclavo, revuelto en mantas milesias, mientras besa a una bailarina [me] hubiese después pedido un orinalἀνατρέπωser revuelto, revolverse, ser derribado
Aristoph.Ra.548Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasκᾆτ’ ἐκ τῆς γνάθου πὺξ πατάξας μοὐξέκοψε τοῦ χοροῦ τοὺς προσθίους; ¿y luego tras golpear<me> a puñetazos me arrancó de la mandíbula el corro de dientes delanteros?χορόςcoro, círculo, hilera, corro
Aristoph.Ra.556Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasοὐ… οὖν με προσεδόκας… ἂν γνῶναί σ’ ἔτι; ¿por tanto no esperabas que yo todavía te conocería?προσδοκάωesperar que
Aristoph.Ra.574Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasἐγὼ δέ γ’ ἐς τὸ βάραθρον ἐμβάλοιμί σε y yo te arrojaría a ti al abismoἐμβάλλωtirar (hacia/dentro), lanzar (hacia/dentro), arrojar (hacia/dentro)
Aristoph.Ra.579Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasκάκιστ’ ἀπολοίμην, Ξανθίαν εἰ μὴ φιλῶ que muera de la peor manera si no <te> quiero, Jantiasἀπόλλυμιperecer, morir, desaparecer
Aristoph.Ra.614Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasεἰ πώποτ’ ἦλθον δεῦρ’, ἐθέλω τεθνηκέναι, ἢ ’κλεψα τῶν σῶν ἄξιόν τι καὶ τριχός si alguna vez vine aquí, quiero estar muerto, o si robé algo tuyo incluso del valor de un peloθρίξpelo
Aristoph.Ra.706Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasκρατοῦσι… Κιμωλίας γῆς son dueños de la tierra cimoliaγῆtierra
Aristoph.Ra.720Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasἔδοξεν ἡ πόλις πεπονθέναι ταὐτὸν ἔς τε τῶν πολιτῶν τοὺς καλούς τε κἀγαθοὺς ἔς τε τἀρχαῖον νόμισμα καὶ τὸ καινὸν χρυσίον pareció que ha hecho la ciudad lo mismo respecto a los nobles de entre los ciudadanos que respecto a la antigua moneda y la nueva de oroχρυσίονoro (dinero), moneda de oro
Aristoph.Ra.736Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasἐξ ἀξίου γοῦν τοῦ ξύλου, ἤν τι καὶ πάσχητε, πάσχειν τοῖς σοφοῖς δοκήσετε los sabios pensarán que al menos, si os pasa algo, os pasa (colgados) de un buen árbolξύλονobjeto de madera, cepo (de condenado)
Aristoph.Ra.746Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasὅταν καταράσωμαι λάθρᾳ τῷ δεσπότῃ cuando al amo maldiga yo en secretoλάθρᾳa escondidas, pérfidamente
Aristoph.Ra.748Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasτοῦθ’ ἥδομαι me alegro de esoἥδομαιalegrarse de algo
Aristoph.Ra.797Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasταλάντῳ μουσικὴ σταθμήσεται la música será pesada con una balanzaτάλαντονbalanza, balanza (que marca el destino)

1 2 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas