logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 28
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Isoc.3.3Isocrates, Nicocles: Isócrates, Nicoclesθαυμάζω δὲ τῶν ταύτην τὴν γνώμην ἐχόντων y admiro a los que tienen esa opiniónθαυμάζωadmirar, admirarse (de), sorprenderse (de), maravillarse (de), extrañarse (de/por)
Isoc.3.3Isocrates, Nicocles: Isócrates, Nicoclesεἴπερ… πρὸς τοὺς λόγους χαλεπῶς ἔχουσι, προσήκει… si en concreto están enojados con los discursos, conviene…χαλεπόςenojosamente, con enojo
Isoc.3.5Isocrates, Nicocles: Isócrates, Nicoclesνῦν δ’ ἀμελήσαντες τοῦτον τὸν τρόπον περὶ ἑκάστου διορίζεσθαι πρὸς ἅπαντας τοὺς λόγους δυσκόλως διάκεινται y ahora tras despreocuparse de ese modo de hacer distinciones sobre cada cosa, están mal dispuestos contra todos los discursosδιορίζωdistinguir de palabra, explicar con claridad, hacer distinciones
Isoc.3.8Isocrates, Nicocles: Isócrates, Nicoclesταῖς γὰρ πίστεσιν αἷς τοὺς ἄλλους λέγοντες πείθομεν, ταῖς αὐταῖς ταύταις βουλευόμενοι χρώμεθα pues de los argumentos con los que al hablar convencemos a los demás, de esos mismos hacemos uso al deliberarπίστιςargumento, procedimiento persuasivo
Isoc.3.8Isocrates, Nicocles: Isócrates, Nicoclesῥητορικούς… καλοῦμεν τοὺς ἐν τῷ πλήθει δυναμένους λέγειν llamamos buenos oradores a los que pueden hablar ante una multitudῥητορικόςhábil de palabra, buen orador
Isoc.3.9Isocrates, Nicocles: Isócrates, Nicoclesοὐδὲν τῶν φρονίμως πραττομένων εὑρήσομεν ἀλόγως γιγνόμενον nada de lo realizado con inteligencia descubriremos que se ha producido sin palabrasἄλογοςsin palabras
Isoc.3.9Isocrates, Nicocles: Isócrates, Nicocles… ὥστε τοὺς τολμῶντας βλασφημεῖν περὶ τῶν παιδευόντων καὶ φιλοσοφούντων… ἄξιον μισεῖν … de manera que es digno odiar a los que osan insultar a propósito de los que educan y buscan saberφιλοσοφέωser filósofo, filosofar, buscar saber
Isoc.3.12Isocrates, Nicocles: Isócrates, Nicoclesἡγοῦμαι δ’ οὕτως ἂν μάλιστα παρακαλέσαι καὶ προτρέψαι πρὸς τὸ μνημονεύειν ὑμᾶς τὰ ῥηθέντα y pienso que así en mayor medida os incitaría y exhortaría a recordar lo dichoπαρακαλέωexhortar, incitar, animar, provocar
Isoc.3.12Isocrates, Nicocles: Isócrates, Nicoclesἡγοῦμαι δ’ οὕτως ἂν μάλιστα παρακαλέσαι… πρὸς τὸ μνημονεύειν ὑμᾶς… οὐκ εἰ περὶ τὸ συμβουλεύειν μόνον γενοίμην y pienso que así sobre todo os incitaría a recordar, no si solo me ocupara de aconsejar<os>περί(ocuparse) de, (trabajar) en
Isoc.3.13Isocrates, Nicocles: Isócrates, Nicoclesαὐτὸς αὑτοῦ καταγνώσεται τὴν μεγίστην ζημίαν, ἂν μὴ πειθαρχῇ τοῖς ὑπ’ ἐμοῦ συμβουλευθεῖσι él se condenará al mayor castigo si no obedece a mis consejosσυμβουλεύωlo aconsejado, consejo
Isoc.3.19Isocrates, Nicocles: Isócrates, Nicoclesτὰς ἡμέρας καὶ τὰς νύκτας ἐπὶ ταῖς πράξεσιν ὄντες οὐκ ἀπολείπονται τῶν καιρῶν estando de día y de noche sobre los asuntos no se veían privados de las ocasiones (no se dejaban pasar las ocasiones)ἀπολείπωser privado (de), verse privado (de)
Isoc.3.22Isocrates, Nicocles: Isócrates, Nicoclesοὐ μόνον… τοῖς κατὰ τὴν ἡμέραν ἑκάστην γιγνομένοις αἱ μοναρχίαι διαφέρουσιν, ἀλλὰ καὶ τὰς ἐν τῷ πολέμῳ πλεονεξίας ἁπάσας περιειλήφασιν las monarquías se distinguen no sólo en los sucesos cotidianos, sino también abarcan todas las ventajas <existentes> en la guerraπλεονεξίαganancia, ventaja
Isoc.3.23Isocrates, Nicocles: Isócrates, Nicoclesαὐτοὶ δ’ εἰκάζοντες οὕτω... ὑπειλήφαμεν y nosotros mismos por conjeturas <lo> hemos supuesto asíεἰκάζωdeducir, conjeturar
Isoc.3.33Isocrates, Nicocles: Isócrates, Nicoclesτῷ μὲν λόγῳ διηλλαγμένου τῇ δ’ ἀληθεία τραχέως ἔχοντος estando <él>, de palabra, reconciliado, pero, en realidad, en mala disposiciónτραχύςásperamente, rudamente, en mala disposición
Isoc.3.35Isocrates, Nicocles: Isócrates, Nicoclesτί δεῖ καθ’ ἓν ἕκαστον λέγοντα διατρίβειν; ¿qué necesidad hay de que yo me dedique a hablar sobre cada cosa?διατρίβωperder tiempo, dedicarse
Isoc.3.35Isocrates, Nicocles: Isócrates, Nicoclesχρὴ τοὺς μέγα φρονοῦντας ἐπὶ δικαιοσύνῃ… τοιαύτας ὑπερβολὰς ἔχειν εἰπεῖν περὶ αὑτῶν es conveniente que los orgullosos de su justicia puedan manifestar tales superioridades acerca de sí mismosὑπερβολήsuperioridad
Isoc.3.39Isocrates, Nicocles: Isócrates, Nicoclesἐν οἷς ἔμελλον… τῶν ἄλλων διοίσειν en las que yo iba a destacar frente a los demásδιαφέρωdistinguirse de, destacar (frente a)
Isoc.3.44Isocrates, Nicocles: Isócrates, Nicoclesταῦτα διανοηθεὶς περιττοτέρως τῶν ἄλλων ἤσκησα τὴν σωφροσύνην por reflexionar así, ejercité más exageradamente que otros la prudencia [τῶν ἄλλων funciona como segundo término de comparación]περιττόςextraordinariamente, exageradamente, en exceso
Isoc.3.45Isocrates, Nicocles: Isócrates, Nicoclesἐγὼ τοίνυν ἐν πᾶσι τοῖς καιροῖς φανήσομαι πεῖραν τῆς ἐμαυτοῦ φύσεως δεδωκώς así pues, yo demostraré que en todas las circunstancias he dado prueba de mi propia forma de serπεῖρα(dar) prueba (de)
Isoc.348Isocrates, Nicocles: Isócrates, Nicoclesἀνάγκη κακῶς σχεῖν ταύτῃ τὰς πράξεις es necesario que los asuntos estén bien de esa maneraἔχωestar mal
Isoc.3.50Isocrates, Nicocles: Isócrates, Nicoclesμὴ τὸ μὲν λαβεῖν κέρδος εἶναι νομίζετε, τὸ δ’ ἀναλῶσαι ζημίαν no consideréis que ingresar es un beneficio y gastar una pérdidaζημίαpérdida, daño
Isoc.3.53Isocrates, Nicocles: Isócrates, Nicoclesτοὺς μὲν γὰρ εἰκὸς τοιαῦτα παθεῖν οἷά περ αὐτοὶ ποιοῦσιν, τοὺς δὲ χάριν ἀπολαβεῖν pues es lógico que unos sufran lo mismo que precisamente hacen ellos y que otros obtengan agradecimientoπερprecisamente
Isoc.3.54Isocrates, Nicocles: Isócrates, Nicoclesαἱ γὰρ τοιαῦται συστάσεις ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις πολιτείαις πλεονεκτοῦσιν, ἐν δὲ ταῖς μοναρχίαις κινδυνεύουσιν pues tales asociaciones tienen ventaja en los demás sistemas políticos, pero en las monarquías corren riesgosσύστασιςreunión, grupo, asociación
Isoc.3.55Isocrates, Nicocles: Isócrates, Nicoclesμὴ μόνον τὰς φύσεις αἰτίας νομίζετε τοῦ χαλεποὺς ἢ πράους εἶναι τοὺς τυράννου no consideréis que solo los caracteres son responsables de que sean ásperos de trato o suaves los tiranosπρᾶοςmanso, suave, afable, tranquilo
Isoc.3.55Isocrates, Nicocles: Isócrates, Nicoclesτραχύτερον ἢ κατὰ τὴν αὑτῶν γνώμην ἄρχειν ἠναγκάσθησαν se vieron forzados a gobernar con más rudeza que la propia de su talanteτραχύςásperamente, rudamente, en mala disposición
Isoc.3.56Isocrates, Nicocles: Isócrates, Nicoclesλαμπροὺς δ’ ἐν ταῖς ὑπὲρ τῆς πόλεως λειτουργίαις espléndidos en las contribuciones a la ciudadλαμπρόςmanifiesto, conocido, famoso
Isoc.3.57Isocrates, Nicocles: Isócrates, Nicoclesκινδυνεύσουσι περὶ τῶν ὑπαρχόντων se arriesgan por sus propiedadesὑπάρχωcircunstancias, recursos, propiedades
Isoc.3.61Isocrates, Nicocles: Isócrates, Nicoclesἃ πάσχοντες ὑφ’ ἑτέρων ὀργίζεσθε, ταῦτα τοὺς ἄλλους μὴ ποιεῖτε no hagáis a otros eso que cuando lo sufrís por parte de otros os encolerizaπάσχωsufrir (algo por parte de)

1 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas