logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 51 -- Paginación: 1/2
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Aristoph.Pax 29Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazἀλλ’ εἰ πέπαυται τῆς ἐδωδῆς σκέψομαι pero comprobaré si ha terminado su comidaπαύωcesar en, terminar, poner fin a, desistir de
Aristoph.Pax32Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazἔρειδε, μὴ παύσαιο μηδέποτ’ ἐσθίων τέως ἕως σαυτὸν λάθοις διαρραγείς aguanta, no dejes jamás de comer hasta que sin darte cuenta revientesτέωςhasta entonces, hasta ahora
Aristoph.Pax50Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazἐγὼ δὲ τὸν λόγον γε τοῖσι παιδίοις καὶ τοῖσιν ἀνδρίοισι καὶ τοῖς ἀνδράσιν καὶ τοῖς ὑπερτάτοισιν ἀνδράσιν φράσω y yo mostraré precisamente ese argumento a los niños pequeños, a los hombrecitos, a los hombres y a los hombres más ancianosπαιδίονniño pequeño
Aristoph.Pax57Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazεἰς τὸν οὐρανὸν βλέπων ὡδὶ κεχηνὼς λοιδορεῖται τῷ Διὶ mirando al cielo así, boquiabierto, injuria a Zeusὧδε
Aristoph.Pax78Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazὅ τι ποιεῖ... ὄψομαι veré qué haceὁράωves (que), mirar (si)
Aristoph.Pax90Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazὦ δέσποτ’ ἄναξ Oh rey y señorδεσπότηςseñor, persona de autoridad
Aristoph.Pax98Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazτοῖς τ’ ἀνθρώποισι φράσον σιγᾶν y <tú> manda callar a los hombresφράζωseñalar (con palabras), ordenar, establecer
Aristoph.Pax133Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazἦλθεν κατ’ ἔχθραν αἰετοῦ vino por odio contra el águilaἔχθραcon enemistad
Aristoph.Pax162Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazἀπὸ μὲν κάκκης τὴν ῥῖν’ ἀπέχων manteniendo la nariz lejos de la mierdaἀπέχωmantener alejado (de), separar (de), impedir
Aristoph.Pax180Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazπόθεν [ὀσμὴ] βροτοῦ με προσέβαλε; ¿de dónde me llegó [un olor] de (hombre) mortal?προσβάλλωalcanzar
Aristoph.Pax207Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazὅπως ἀνωτάτω lo más alto posibleὅπως
Aristoph.Pax218Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazνὴ τὴν Ἀθηνᾶν ¡por Atenea!ναί
Aristoph.Pax291Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazὡς ἥδομαι καὶ χαίρομαι κεὐφραίνομαι como disfruto, me alegro y me regocijoἥδομαιdisfrutar
Aristoph.Pax316Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazοὔτι καὶ νῦν ἔστιν αὐτὴν ὅστις ἐξαιρήσεται y ahora de ningún modo hay quien nos la vaya a quitarἐξαιρέωsacar de, quitar
Aristoph.Pax336Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazγελῶ μᾶλλον ἢ τὸ γῆρας ἐκδὺς ἐκφυγὼν τὴν ἀσπίδα me río al evitar el escudo más que al desprenderme de la piel viejaγῆραςpiel vieja de serpiente, muda de serpiente
Aristoph.Pax342Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazἤδη γὰρ ἐξέσται τόθ’ ὑμῖν… ἐς πανηγύρεις θεωρεῖν pues ya entonces os será posible asistir a fiestas <religiosas>θεωρέωser espectador, ser enviado en misión (a un oráculo o fiesta religiosa), asistir a una fiesta (religiosa)
Aristoph.Pax366Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazἐς τίν’ ἡμέραν; ¿para qué día?ἡμέραhasta tal día, para tal día
Aristoph.Pax373Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazνῦν ἆρά με ἅπασ’ ἀνάγκη ’στ’ ἀποθανεῖν; ¿acaso ahora es absolutamente necesario que yo muera?ἅπας
Aristoph.Pax397Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazδιὰ παντὸς… ἀεί por siempre jamásἀείsiempre
Aristoph.Pax431Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazσὺ ταχέως ὕπεχε τὴν φιάλην, ὅπως ἔργῳ 'φιαλοῦμεν εὐξάμενοι τοῖσιν θεοῖς tú presenta tu copa rápidamente para que nos pongamos manos a la obra tras suplicar a los diosesὑπέχωpresentar, ofrecer
Aristoph.Pax439Aristophanes, Pax: Aristófanes, Paz[εὐχόμεσθα] ἐν εἰρήνῃ διαγαγεῖν τὸν βίον Aristoph.Pax439 imploramos pasar la vida en pazβίοςvida
Aristoph.Pax505Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazοὐδὲν γὰρ ἄλλο δρᾶτε πλὴν δικάζετε no hacéis otra cosa que administrar justiciaδικάζωjuzgar, administrar justicia, dictar sentencia, formar parte del jurado
Aristoph.Pax555Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazἀλλὰ πᾶς χώρει πρὸς ἔργον εἰς ἀγρὸν παιωνίσας pero que todo el mundo vaya a trabajar al campo tras cantar el peánπᾶςcualquiera, todo el mundo, cada uno
Aristoph.Pax561Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazἡμῶν τοὺς λόφους ἀφεῖλε καὶ τὰς Γοργόνας apartó de nosotros penachos y Gorgonasἀφαιρέωquitar (algo de), apartar (algo de)
Aristoph.Pax585Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazδαιμόνια βουλόμενος εἰς ἀγρὸν ἀνερπύσαι queriendo reptar de vuelta al campo milagrosamenteδαιμόνιοςmaravillosamente, divinamente, milagrosamente
Aristoph.Pax636Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazοἱ δὲ γιγνώσκοντες εὖ τοὺς πένητας ἀσθενοῦντας κἀποροῦντας ἀλφίτων y los que conocen bien a los pobres que están enfermos y carecen de comidaἀσθενέωestar débil, estar enfermo, enfermar
Aristoph.Pax663Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazταῦτ’ ἐπικαλεῖς; μανθάνω. ἀκούσαθ’ ὑμεῖς ὧν ἕνεκα μομφὴν ἔχει ¿haces esas acusaciones? Entiendo. Escuchad vosotros <aquello> por lo que tiene quejaἐπικαλέωacusar de
Aristoph.Pax680Aristophanes, Pax: Aristófanes, Paz... ὅστις κρατεῖ νῦν τοῦ λίθου τοῦ ’ν τῇ πυκνί ... quien manda ahora en la piedra de la Pnyxλίθοςpiedra
Aristoph.Pax742Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazἐξήλασ’ ἀτιμώσας <los> expulsó privándolos de sus derechosἀτιμόωprivar de los derechos civiles
Aristoph.Pax749Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazκωμῳδοποιητής… ἐποίησε τέχνην μεγάλην ἡμῖν κἀπύργωσ’ οἰκοδομήσας ἔπεσιν μεγάλοις un comediógrafo que creó un gran arte para nosotros y le levantó torres fortificándolo con grandes palabrasοἰκοδομέωconstruir, fortificar, fortalecer
Aristoph.Pax820Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazἔγωγέ τοι πεπόνηκα κομιδῇ τὼ σκέλει yo desde luego estoy doliente de las dos piernasπονέωesforzarse (en algo), sufrir (por algo), obtener (algo) con esfuerzo
Aristoph.Pax944Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazἐν ὅσῳ… κατέχει πολέμου μετάτροπος αὔρα mientras la brisa cambiante de la guerra se contieneκατέχωcontenerse, retenerse
Aristoph.Pax1022Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazχοὔτω τὸ πρόβατον τῷ χορηγῷ σῴζεται y así se mantiene el cordero para el coregoσώζωsalvarse, preservarse, mantenerse
Aristoph.Pax.1049Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazοὗτος ... ἐναντιώσεταί τι ταῖς διαλλαγαῖς ese se opondrá de alguna forma a la reconciliaciónἐναντιόομαιoponerse (a)
Aristoph.Pax1076Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazπῶς… λύκος ποτ’ ἂν οἶν ὑμεναιοῖ; ¿cómo alguna vez un lobo entonaría un himeneo a una oveja?λύκοςlobo
Aristoph.Pax1091Aristophanes, Pax: Aristófanes, PazΕἰρήνην εἵλοντο καὶ ἱδρύσανθ’ ἱερείῳ cogieron a la Paz y la instalaron en un temploἱδρύωfundar, instalar, establecer, erigir
Aristoph.Pax1108Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazὦ πότνι’ Εἰρήνη παράμεινον τὸν βίον ἡμῖν soberana Paz, quédate con nosotros durante nuestra vidaπαραμένωpermanecer junto a, quedarse con
Aristoph.Pax1142Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazεἰπέ μοι τί τηνικαῦτα δρῶμεν dime qué hacemos en estas circunstanciasτηνικαῦταen estas circunstancias, en este caso
Aristoph.Pax1171Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazκᾆτα γίγνομαι παχὺς τηνικαῦτα τοῦ θέρους y después, en ese momento del verano, me pongo gordoτηνικαῦταentonces, en ese momento
Aristoph.Pax1173Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazφοινικίδ’ ὀξεῖαν πάνυ muy colorida túnicaὀξύςpenetrante, deslumbrante, colorido
Aristoph.Pax1182Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazτῷ δὲ σιτί’ οὐκ ἐώνητo y por alguno no ha sido comprado el granoὠνέομαιser comprado
Aristoph.Pax1189Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazοἴκοι μὲν λέοντες, ἐν μάχῃ δ’ ἀλώπεκες en casa (en la paz) <son> leones, pero en la batalla zorrosλέωνleón
Aristoph.Pax1190Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazπολλὰ γὰρ δή μ’ ἠδίκησαν, ὄντες οἴκοι μὲν λέοντες ἐν μάχῃ δ’ ἀλώπεκες pues en verdad hicieron muchas injusticias contra mí, porque son leones en casa y zorros en el combateἀλώπηξpersona astuta, cobarde, zorro
Aristoph.Pax1199Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazὅσ’ ἡμᾶς τἀγαθὰ δέδρακας εἰρήνην ποιήσας ¡cuántos bienes nos has hecho al traer la paz!ποιέωcrear, provocar, producir
Aristoph.Pax1262Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazπόσον δίδως δῆτ’; ¿entonces, cuánto das?πόσος¿cuánto?, cuánto
Aristoph.Pax1312Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazπρὸ τοῦ πεινῶντες ἐμβάλλεσθε τῶν λαγῴων en lugar de pasar hambre, abalanzaos sobre las liebresἐμβάλλωlanzarse, abalanzarse
Aristoph.Pax.1318Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazκαὶ τὰ σκεύη πάλιν ἐς τὸν ἀγρὸν νυνὶ χρὴ πάντα κομίζειν y ahora hay que llevar de nuevo todos los aperos al campoσκεῦοςutensilios, aperos, muebles, equipaje
Aristoph.Pax1327Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazκαὶ τἀγαθὰ πάνθ’ ὅσ’ ἀπωλέσαμεν συλλέξασθαι πάλιν ἐξ ἀρχῆς y todos los bienes que perdimos reunirlos de nuevo desde el principioσυλλέγωreunir (para uno), reunir (sus cosas)
Aristoph.Pax9Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazἄνδρες κοπρολόγοι προσλάβεσθε πρὸς θεῶν, εἰ μή με βούλεσθ’ ἀποπνιγέντα περιιδεῖν ¡varones recogedores de mierda! colaborad por los dioses si no queréis pasar por alto que yo esté asfixiadoπροσλαμβάνωayudar, colaborar
Aristoph.Pax279Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazνῦν ἐστιν εὔξασθαι καλὸν ἀποστραφῆναι τοῦ μετιόντος τὼ πόδε ahora es buen momento de suplicar que se retuerzan los pies del mensajeroἀποστρέφωser retorcido, retorcerse

1 2 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas