logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 52 -- Paginación: 1/2
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Aristoph.Pax 29Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazἀλλ’ εἰ πέπαυται τῆς ἐδωδῆς σκέψομαι pero comprobaré si ha terminado su comidaπαύωcesar en, terminar, poner fin a, desistir de
Aristoph.Pax32Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazἔρειδε, μὴ παύσαιο μηδέποτ’ ἐσθίων τέως ἕως σαυτὸν λάθοις διαρραγείς aguanta, no dejes jamás de comer hasta que sin darte cuenta revientesτέωςhasta entonces, hasta ahora
Aristoph.Pax50Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazἐγὼ δὲ τὸν λόγον γε τοῖσι παιδίοις καὶ τοῖσιν ἀνδρίοισι καὶ τοῖς ἀνδράσιν καὶ τοῖς ὑπερτάτοισιν ἀνδράσιν φράσω y yo mostraré precisamente ese argumento a los niños pequeños, a los hombrecitos, a los hombres y a los hombres más ancianosπαιδίονniño pequeño
Aristoph.Pax57Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazεἰς τὸν οὐρανὸν βλέπων ὡδὶ κεχηνὼς λοιδορεῖται τῷ Διὶ mirando al cielo así, boquiabierto, injuria a Zeusὧδε
Aristoph.Pax78Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazὅ τι ποιεῖ... ὄψομαι veré qué haceὁράωves (que), mirar (si)
Aristoph.Pax90Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazὦ δέσποτ’ ἄναξ Oh rey y señorδεσπότηςseñor, persona de autoridad
Aristoph.Pax98Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazτοῖς τ’ ἀνθρώποισι φράσον σιγᾶν y <tú> manda callar a los hombresφράζωseñalar (con palabras), ordenar (mandar), establecer
Aristoph.Pax133Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazἦλθεν κατ’ ἔχθραν αἰετοῦ vino por odio contra el águilaἔχθραcon enemistad
Aristoph.Pax162Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazἀπὸ μὲν κάκκης τὴν ῥῖν’ ἀπέχων manteniendo la nariz lejos de la mierdaἀπέχωmantener alejado (de), separar (de), impedir
Aristoph.Pax180Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazπόθεν [ὀσμὴ] βροτοῦ με προσέβαλε; ¿de dónde me llegó [un olor] de (hombre) mortal?προσβάλλωalcanzar
Aristoph.Pax207Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazὅπως ἀνωτάτω lo más alto posibleὅπως
Aristoph.Pax218Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazνὴ τὴν Ἀθηνᾶν ¡por Atenea!ναί
Aristoph.Pax220Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazὁ γοῦν χαρακτὴρ ἡμεδαπὸς τῶν ῥημάτων en efecto, el acento oriundo de nuestras expresionesχαρακτήρsigno distintivo, característica, acento
Aristoph.Pax291Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazὡς ἥδομαι καὶ χαίρομαι κεὐφραίνομαι como disfruto, me alegro y me regocijoἥδομαιdisfrutar
Aristoph.Pax316Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazοὔτι καὶ νῦν ἔστιν αὐτὴν ὅστις ἐξαιρήσεται y ahora de ningún modo hay quien nos la vaya a quitarἐξαιρέωsacar de, quitar
Aristoph.Pax336Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazγελῶ μᾶλλον ἢ τὸ γῆρας ἐκδὺς ἐκφυγὼν τὴν ἀσπίδα me río al evitar el escudo más que al desprenderme de la piel viejaγῆραςpiel vieja de serpiente, muda de serpiente
Aristoph.Pax342Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazἤδη γὰρ ἐξέσται τόθ’ ὑμῖν… ἐς πανηγύρεις θεωρεῖν pues ya entonces os será posible asistir a fiestas <religiosas>θεωρέωser espectador, ser enviado en misión (a un oráculo o fiesta religiosa), asistir a una fiesta (religiosa)
Aristoph.Pax366Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazἐς τίν’ ἡμέραν; ¿para qué día?ἡμέραhasta tal día, para tal día
Aristoph.Pax373Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazνῦν ἆρά με ἅπασ’ ἀνάγκη ’στ’ ἀποθανεῖν; ¿acaso ahora es absolutamente necesario que yo muera?ἅπας
Aristoph.Pax397Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazδιὰ παντὸς… ἀεί por siempre jamásἀείsiempre
Aristoph.Pax431Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazσὺ ταχέως ὕπεχε τὴν φιάλην, ὅπως ἔργῳ 'φιαλοῦμεν εὐξάμενοι τοῖσιν θεοῖς tú presenta tu copa rápidamente para que nos pongamos manos a la obra tras suplicar a los diosesὑπέχωpresentar, ofrecer
Aristoph.Pax439Aristophanes, Pax: Aristófanes, Paz[εὐχόμεσθα] ἐν εἰρήνῃ διαγαγεῖν τὸν βίον Aristoph.Pax439 imploramos pasar la vida en pazβίοςvida
Aristoph.Pax505Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazοὐδὲν γὰρ ἄλλο δρᾶτε πλὴν δικάζετε no hacéis otra cosa que administrar justiciaδικάζωjuzgar, administrar justicia, dictar sentencia, formar parte del jurado
Aristoph.Pax555Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazἀλλὰ πᾶς χώρει πρὸς ἔργον εἰς ἀγρὸν παιωνίσας pero que todo el mundo vaya a trabajar al campo tras cantar el peánπᾶςcualquiera, todo el mundo, cada uno
Aristoph.Pax561Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazἡμῶν τοὺς λόφους ἀφεῖλε καὶ τὰς Γοργόνας apartó de nosotros penachos y Gorgonasἀφαιρέωquitar (algo de), apartar (algo de)
Aristoph.Pax585Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazδαιμόνια βουλόμενος εἰς ἀγρὸν ἀνερπύσαι queriendo reptar de vuelta al campo milagrosamenteδαιμόνιοςmaravillosamente, divinamente, milagrosamente
Aristoph.Pax636Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazοἱ δὲ γιγνώσκοντες εὖ τοὺς πένητας ἀσθενοῦντας κἀποροῦντας ἀλφίτων y los que conocen bien a los pobres que están enfermos y carecen de comidaἀσθενέωestar débil, estar enfermo, enfermar
Aristoph.Pax663Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazταῦτ’ ἐπικαλεῖς; μανθάνω. ἀκούσαθ’ ὑμεῖς ὧν ἕνεκα μομφὴν ἔχει ¿haces esas acusaciones? Entiendo. Escuchad vosotros <aquello> por lo que tiene quejaἐπικαλέωacusar de
Aristoph.Pax680Aristophanes, Pax: Aristófanes, Paz... ὅστις κρατεῖ νῦν τοῦ λίθου τοῦ ’ν τῇ πυκνί ... quien manda ahora en la piedra de la Pnyxλίθοςpiedra
Aristoph.Pax742Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazἐξήλασ’ ἀτιμώσας <los> expulsó privándolos de sus derechosἀτιμόωprivar de los derechos civiles
Aristoph.Pax749Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazκωμῳδοποιητής… ἐποίησε τέχνην μεγάλην ἡμῖν κἀπύργωσ’ οἰκοδομήσας ἔπεσιν μεγάλοις un comediógrafo que creó un gran arte para nosotros y le levantó torres fortificándolo con grandes palabrasοἰκοδομέωconstruir, fortificar, fortalecer
Aristoph.Pax820Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazἔγωγέ τοι πεπόνηκα κομιδῇ τὼ σκέλει yo desde luego estoy doliente de las dos piernasπονέωesforzarse (en algo), sufrir (por algo), obtener (algo) con esfuerzo
Aristoph.Pax944Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazἐν ὅσῳ… κατέχει πολέμου μετάτροπος αὔρα mientras la brisa cambiante de la guerra se contieneκατέχωcontenerse, retenerse
Aristoph.Pax1022Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazχοὔτω τὸ πρόβατον τῷ χορηγῷ σῴζεται y así se mantiene el cordero para el coregoσώζωsalvarse, preservarse, mantenerse
Aristoph.Pax.1049Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazοὗτος ... ἐναντιώσεταί τι ταῖς διαλλαγαῖς ese se opondrá de alguna forma a la reconciliaciónἐναντιόομαιoponerse (a)
Aristoph.Pax1076Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazπῶς… λύκος ποτ’ ἂν οἶν ὑμεναιοῖ; ¿cómo alguna vez un lobo entonaría un himeneo a una oveja?λύκοςlobo
Aristoph.Pax1091Aristophanes, Pax: Aristófanes, PazΕἰρήνην εἵλοντο καὶ ἱδρύσανθ’ ἱερείῳ cogieron a la Paz y la instalaron en un temploἱδρύωfundar, instalar, establecer, erigir
Aristoph.Pax1108Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazὦ πότνι’ Εἰρήνη παράμεινον τὸν βίον ἡμῖν soberana Paz, quédate con nosotros durante nuestra vidaπαραμένωpermanecer junto a, quedarse con
Aristoph.Pax1142Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazεἰπέ μοι τί τηνικαῦτα δρῶμεν dime qué hacemos en estas circunstanciasτηνικαῦταen estas circunstancias, en este caso
Aristoph.Pax1171Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazκᾆτα γίγνομαι παχὺς τηνικαῦτα τοῦ θέρους y después, en ese momento del verano, me pongo gordoτηνικαῦταentonces, en ese momento
Aristoph.Pax1173Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazφοινικίδ’ ὀξεῖαν πάνυ muy colorida túnicaὀξύςpenetrante, deslumbrante, colorido
Aristoph.Pax1182Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazτῷ δὲ σιτί’ οὐκ ἐώνητo y por alguno no ha sido comprado el granoὠνέομαιser comprado
Aristoph.Pax1189Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazοἴκοι μὲν λέοντες, ἐν μάχῃ δ’ ἀλώπεκες en casa (en la paz) <son> leones, pero en la batalla zorrosλέωνleón
Aristoph.Pax1190Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazπολλὰ γὰρ δή μ’ ἠδίκησαν, ὄντες οἴκοι μὲν λέοντες ἐν μάχῃ δ’ ἀλώπεκες pues en verdad hicieron muchas injusticias contra mí, porque son leones en casa y zorros en el combateἀλώπηξpersona astuta, cobarde, zorro
Aristoph.Pax1199Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazὅσ’ ἡμᾶς τἀγαθὰ δέδρακας εἰρήνην ποιήσας ¡cuántos bienes nos has hecho al traer la paz!ποιέωcrear, provocar, producir
Aristoph.Pax1262Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazπόσον δίδως δῆτ’; ¿entonces, cuánto das?πόσος¿cuánto?, cuánto
Aristoph.Pax1312Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazπρὸ τοῦ πεινῶντες ἐμβάλλεσθε τῶν λαγῴων en lugar de pasar hambre, abalanzaos sobre las liebresἐμβάλλωlanzarse, abalanzarse
Aristoph.Pax.1318Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazκαὶ τὰ σκεύη πάλιν ἐς τὸν ἀγρὸν νυνὶ χρὴ πάντα κομίζειν y ahora hay que llevar de nuevo todos los aperos al campoσκεῦοςutensilios, aperos, muebles, equipaje
Aristoph.Pax1327Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazκαὶ τἀγαθὰ πάνθ’ ὅσ’ ἀπωλέσαμεν συλλέξασθαι πάλιν ἐξ ἀρχῆς y todos los bienes que perdimos reunirlos de nuevo desde el principioσυλλέγωreunir (para uno), reunir (sus cosas)
Aristoph.Pax9Aristophanes, Pax: Aristófanes, Pazἄνδρες κοπρολόγοι προσλάβεσθε πρὸς θεῶν, εἰ μή με βούλεσθ’ ἀποπνιγέντα περιιδεῖν ¡varones recogedores de mierda! colaborad por los dioses si no queréis pasar por alto que yo esté asfixiadoπροσλαμβάνωayudar, colaborar

1 2 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas