logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 52 -- Paginación: 1/2
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Aristoph.Lys.5Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataνῦν δ’ οὐδεμία πάρεστιν ἐνταυθοῖ γυνή· πλὴν ἥ γ’ ἐμὴ κωμῆτις ἥδ’ ἐξέρχεται y ahora no hay aquí ninguna mujer, excepto que viene precisamente esta mi vecinaπλήνexcepto que, a no ser que
Aristoph.Lys.8Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataοὐ γὰρ πρέπει σοι τοξοποιεῖν τὰς ὀφρῦς pues no te conviene arquear las cejasπρέπωconviene
Aristoph.Lys.9Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataκάομαι τὴν καρδίαν ardo en el corazónκαίωestar encendido, arder, estar caliente
Aristoph.Lys.42Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataτί δ’ ἂν γυναῖκες φρόνιμον ἐργασαίατο ἢ λαμπρόν, αἳ καθήμεθ’ ἐξηνθισμέναι ¿y qué harían sensato o glorioso mujeres que estamos sentadas pintadas de colorete?φρόνιμοςrazonable, prudente, sensato
Aristoph.Lys.88Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataνὴ Δί’ ὡς Βοιωτία, καλόν γ’ ἔχουσα τὸ πεδίον ¡sí por Zeus! [ella] como Beocia tiene sin duda una hermosa llanuraπεδίονllanura, planicie, campo
Aristoph.Lys.104Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataὁ δ’ ἐμός γε [ἀνὴρ ἄπεστιν] τελέους ἑπτὰ μῆνας y mi marido al menos está ausente durante siete meses completosτέλειοςperfecto, entero
Aristoph.Lys.133Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataκἄν με χρῇ διὰ τοῦ πυρὸς ἐθέλω βαδίζειν incluso si me <lo> pides, quiero caminar por el fuegoπῦρfuego
Aristoph.Lys.154Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataσπονδὰς ποιήσαιντ’ ἂν ταχέως, εὖ οἶδ’ ὅτι harían rápidamente la tregua, bien sé que es asíὅτιsé que es así, está claro que sí
Aristoph.Lys.178Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataταῖς πρεσβυτάταις γὰρ προστέτακται τοῦτο δρᾶν, ἕως ἂν ἡμεῖς ταῦτα συντιθώμεθα pues a las más viejas se ha ordenado hacer eso mientras nosotras nos ponemos de acuerdo en estoσυντίθημιponerse de acuerdo (en algo), concertar
Aristoph.Lys.266Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataἀλλ’ ὡς τάχιστα πρὸς πόλιν σπεύσωμεν pero apresurémonos rápidamente hacia la acrópolisπόλιςciudadela, ciudad alta amurallada, acrópolis
Aristoph.Lys.268Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrata… ὅπως ἄν [ταύτας]… ὅσαι τὸ πρᾶγμα τοῦτ’ ἐνεστήσαντο… ἐμπρήσωμεν … para que quememos a <todas esas> cuantas emprendieron ese asuntoἐνίστημιemprender, promover
Aristoph.Lys.270Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrata... μίαν πυρὰν νήσαντες ἐμπρήσωμεν αὐτόχειρες πάσας, ὑπὸ ψήφου μιᾶς y tras amontonar una pira le peguemos fuego por nuestra propia mano a todas con una única votación [porque todos están de acuerdo]ψῆφοςvotación
Aristoph.Lys.276Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, LisístrataΚλεομένης… Λακωνικὸν πνέων ᾤχετο θὤπλα παραδοὺς ἐμοί Cleómenes que apestaba a laconio se marchaba tras entregarme sus armasπνέωexhalar, oler a, apestar
Aristoph.Lys.357Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataοὐ περικατᾶξαι τὸ ξύλον τύπτοντ’ ἐχρῆν τιν’ αὐταῖς; ¿no debía uno romperles el garrote encima, moliéndolas a palos?ξύλονobjeto de madera (en forma de tronco), tronco, poste, estaca, garrote
Aristoph.Lys.394Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataὁ δὲ Δημόστρατος ἔλεγεν ὁπλίτας καταλέγειν Ζακυνθίων y Demóstrato decía que <había que> reclutar hoplitas entre los de Zacintoκαταλέγωlistar, hacer una lista, inscribir en una lista, reclutar, enrolar
Aristoph.Lys.468Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataτί τοῖσδε σαυτὸν ἐς λόγους τοῖς θηρίοις συνάπτεις; ¿por qué te juntas con estas fieras para hablar?συνάπτωaproximar (a), juntar (con), reunir (con)
Aristoph.Lys.484Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataἀλλ’ ἀνερώτα καὶ μὴ πείθου καὶ πρόσφερε πάντας ἐλέγχους pero vuelve a preguntar, no hagas caso y pon todas las objecionesκαίy
Aristoph.Lys.487Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataτὴν πόλιν ἡμῶν ἀπεκλῄσατε τοῖσι μοχλοῖσιν cerrasteis nuestra ciudad con los cerrojosἀποκλείωcerrar, encerrar
Aristoph.Lys.518Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataπῶς ταῦτ’ ὦνερ διαπράττεσθ’ ὧδ’ ἀνοήτως; ¿cómo, marido, <es posible> que realices eso tan tontamente?ἀνόητοςtontamente, de manera insensata, de forma estúpida
Aristoph.Lys.518Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataπῶς ταῦτα… διαπράττεσθ’ ὧδ’ ἀνοήτως; ¿cómo realizáis estas cosas de manera tan estúpida?διαπράττωrealizar, llevar a cabo
Aristoph.Lys.526Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataποῖ γὰρ καὶ χρῆν ἀναμεῖναι; ¿pues por qué hay que esperar?ποῖ¿por qué?
Aristoph.Lys.530Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataσοί γ’ ὦ κατάρατε σιωπῶ ’γώ precisamente ante ti, maldito, yo me calloσιωπάωcallar (ante), guardar silencio (ante)
Aristoph.Lys.547Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataἐθέλω δ’ ἐπὶ πᾶν ἰέναι μετὰ τῶνδε… αἷς… ἔνι φύσις… ἔνι δὲ φιλόπολις ἀρετὴ φρόνιμος y quiero ir a cualquier sitio con estas que tienen en su interior buen natural y un coraje prudente favorable a la ciudadφρόνιμοςrazonable, prudente, sensato
Aristoph.Lys.570Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataδιενεγκοῦσαι διὰ πρεσβειῶν τὸ μὲν ἐνταυθοῖ, τὸ δ’ ἐκεῖσε difundiendo ellas por medio de embajadas una cosa aquí otra allíδιαφέρωllevar de un sitio a otro, difundir
Aristoph.Lys.577Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataπρῶτον… ἐχρῆν… τούς γε συνισταμένους τούτους καὶ τοὺς πιλοῦντας ἑαυτοὺς ἐπὶ ταῖς ἀρχαῖσι διαξῆναι καὶ τὰς κεφαλὰς ἀποτῖλαι en primer lugar sería necesario pasarles el cardador a esos establecidos y consolidados en los cargos y desplumar sus cabezasσυνίστημιconstituirse, organizarse, alinearse
Aristoph.Lys.581Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataκεἴ τις ὀφείλει τῷ δημοσίῳ… y si alguien debe al <tesoro> público…ὀφείλωdeber (a alguien), tener deudas (con alguien)
Aristoph.Lys.612Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataἐς τρίτην γοῦν ἡμέραν σοὶ πρῲ πάνυ ἥξει… τὰ τρίτ’ ἐπεσκευασμένα llegarán, así pues, en dos días, muy pronto, para ti los [sacrificios] del tercer día ya dispuestosπρωίtemprano, pronto
Aristoph.Lys.612Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataἐς τρίτην γοῦν ἡμέραν σοὶ πρῲ πάνυ ἥξει… τὰ τρίτ’ ἐπεσκευασμένα llegarán, así pues, en dos días, muy pronto para ti los [sacrificios] del tercer día ya dispuestosτρίτοςanteayer, tercer día, dos días después, pasado mañana
Aristoph.Lys.612Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataἥξει… τὰ τρίτ’ ἐπεσκευασμένα llegarán los [sacrificios] del tercer día ya dispuestosτρίτος(sacrificio) del tercer día
Aristoph.Lys.618Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataμάλιστ’ ὀσφραίνομαι τῆς Ἱππίου τυραννίδος me huele sobre todo a tiranía de Hipiasτυραννίςpoder absoluto, tiranía, gobierno despótico
Aristoph.Lys.627Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataδεινὰ γάρ τοι τάσδε… λαλεῖν γυναῖκας οὔσας ἀσπίδος χαλκῆς πέρι pues <es> terrible en efecto que estas hablen, siendo mujeres, sobre un escudo de bronceλαλέωhablar
Aristoph.Lys.629Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrata… Λακωνικοῖς, οἷσι πιστὸν οὐδὲν εἰ μή περ λύκῳ κεχηνότι … con los laconios con los que no <existe> ninguna confianza, si precisamente no <la hay> con un lobo con las fauces abiertasλύκοςlobo
Aristoph.Lys.645Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataκᾆτ’ ἔχουσα τὸν κροκωτὸν ἄρκτος ἦ Βραυρωνίοις y después llevando la <túnica> azafranada <yo> era una osa en las <fiestas> de Brauroniaἄρκτοςosa
Aristoph.Lys.785Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataἦν νεανίσκος Μελανίων τις había un joven, un tal Melaniónνεανίσκοςmuchacho, joven
Aristoph.Lys.787Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataφεύγων γάμον ἀφίκετ’ ἐς ἐρημίαν huyendo del matrimonio llegó al desierto (soledad)ἐρημίαsoledad
Aristoph.Lys.855Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataἀεὶ γὰρ ἡ γυνή σ’ ἔχει διὰ στόμα pues siempre tu mujer te tiene en bocaστόμαboca
Aristoph.Lys.893Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataμὴ πρόσαγε τὴν χεῖρά μοι no me acerques tu mano (no me pongas la mano encima)προσάγωllevar hacia, conducir a, acercar a, presentar ante
Aristoph.Lys.930Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataδεῦρό νυν ὦ χρύσιον <ven> aquí, ya ¡tesoro!χρυσίονtesoro
Aristoph.Lys.958Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataμίσθωσόν μοι τὴν τίτθην contrátame la nodrizaμισθόωcontratar
Aristoph.Lys.1021Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataτὴν ἐξωμίδ’ ἐνδύσω σε προσιοῦσ’ ἐγώ te vestiré con la túnica acercándome yoἐνδύομαιvestir (a alguien con algo)
Aristoph.Lys.1036Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataἀλλ’ ἀποψήσω σ’ ἐγώ, καίτοι πάνυ πονηρὸς εἶ, καὶ φιλήσω pero te limpiaré, aunque eres muy malvado, y te besaréφιλέωbesar
Aristoph.Lys.1062Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataδελφάκιον ἦν τί μοι, καὶ τοῦτο τέθυχ’, ὡς τὰ κρέ’ ἔδεσθ’ ἁπαλὰ καὶ καλά tenía yo un lechoncito y lo he sacrificado para comer carne tierna y buenaθύωsacrificar (un animal), matar (un animal para comer su carne)
Aristoph.Lys.1084Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataὁρῶ καὶ τούσδε… ἀπὸ τῶν γαστέρων θαἰμάτι’ ἀποστέλλοντας veo que también estos están apartando sus mantos de sus vientresἀποστέλλωenviar lejos (de), expulsar (de), apartar (de)
Aristoph.Lys.1111Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataοἱ πρῶτοι τῶν Ἑλλήνων τῇ σῇ ληφθέντες ἴυγγι συνεχώρησάν σοι los primeros griegos se reunieron ante ti atrapados por tu sortilegioσυγχωρέωreunirse, juntarse
Aristoph.Lys.1185Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataὅρκους δ’ ἐκεῖ καὶ πίστιν ἀλλήλοις δότε y allí daos unos a otros juramentos y garantíasπίστις(dar) garantías
Aristoph.Lys.1198Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataπᾶσιν ὑμῖν λέγω… μηδὲν οὕτως εὖ σεσημάνθαι τὸ μὴ οὐχὶ τοὺς ῥύπους ἀνασπάσαι a todos vosotros os digo que nada está tan bien sellado que no se rompan sus sellos de ceraσημαίνωser sellado
Aristoph.Lys.1207Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataἄρτος… μάλα νεανίας pan muy recienteνεανίαςnuevo, fresco
Aristoph.Lys.1227Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataἡμεῖς ἐν οἴνῳ συμπόται σοφώτατοι nosotros como participantes en el simposio más ocurrentesοἶνοςen el simposio, en el banquete, en la bebida
Aristoph.Lys.1267Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataνῦν δ’ αὖ φιλία τ’ αἰὲς εὔπορος εἴη ταῖς συνθήκαις y ahora que la amistad sea siempre fértil según los acuerdosσυνθήκηacuerdo, pacto, convención
Aristoph.Lys.1280Aristophanes, Lysistrata: Aristófanes, Lisístrataἐπὶ δὲ κάλεσον Ἄρτεμιν e ¡invoca a Ártemis!ἐπικαλέωinvocar

1 2 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas