logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 38
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Lys.13.1Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoἔπραξε γὰρ οὗτος τοιαῦτα, δι’ ἃ ὑπ’ ἐμοῦ νυνὶ εἰκότως μισεῖται pues ese hizo cosas de una naturaleza tal, por las que con razón ahora es odiado por míτοιοῦτοςtal, de tal clase, de tal naturaleza, que es así
Lys.13.2Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoτὴν δὲ πόλιν κοινῇ πᾶσαν τοιούτων ἀνδρῶν ἀποστερήσας οὐ μικρά… ἔβλαψεν y a toda la ciudad conjuntamente perjudicó no poco al privar<la> de hombres talesβλάπτωdañar, perjudicar, arruinar, malograr
Lys.13.4Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoᾧ τρόπῳ ὑμῖν ἡ δημοκρατία κατελύθη de qué manera vuestra democracia fue suprimidaκαταλύωabatir, destruir, suprimir
Lys.13.5Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoοὐ πολλῷ χρόνῳ ὕστερον no mucho tiempo despuésοὐno
Lys.13.6Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ οἱ βουλόμενοι νεώτερα πράγματα ἐν τῇ πόλει γίγνεσθαι ἐπεβούλευον y en ese tiempo los que querían que se produjeran novedades políticas en la ciudad maquinabanπρᾶγμαhechos, circunstancias, situación (política), negocios
Lys.13.12Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoἐπιβουλεύοντες καταλῦσαι τὴν δημοκρατίαν proyectando destruir la democraciaἐπιβουλεύωaspirar a
Lys.13.15Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoὁρῶντες δὲ οὗτοι οἱ ἄνδρες ὀνόματι μὲν εἰρήνην λεγομένην, τῷ δ’ ἔργῳ τὴν δημοκρατίαν καταλυομένην y al ver esos hombres que por un lado la paz <era> mencionada de palabra y que por otro la democracia <era> anulada de hechoοὗτοςese, ese de ahí
Lys.13.17Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoἐναντιώσονται περὶ τῆς ἐλευθερίας se opondrán respecto a la libertadἐναντιόομαιoponerse (a)
Lys.13.18Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoδοῦλον καὶ ἐκ δούλων ὄντα que era esclavo e hijo de esclavosδοῦλοςesclavo
Lys.13.25Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoἔφασαν συνεκπλευσεῖσθαι, ἕως τὰ πράγματα κατασταίη dijeron que navegarían con ellos hasta que los asuntos se asentasenἕωςhasta que
Lys.13.25Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoἐδέοντο αὐτοῦ παντὶ τρόπῳ ἀπελθεῖν Ἀθήνηθεν le pedían que de cualquier manera se marchara de Atenasτρόποςde manera, de modo, de forma
Lys.13.27Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoοὐκ ἐδεδίσαν βασανισθῆναι no temieron someterse a torturaδείδω
Lys.13.29Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoἐπειδὴ τοίνυν τοῦτο τὸ ψήφισμα ἐψηφίσθη… por tanto, una vez que fue votado ese decretoψηφίζομαιser votado, votarse
Lys.13 31Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoοὕτω σφόδρα ἔρρωτο ἡ βουλὴ κακόν τι ἐργάζεσθαι, ὥστε… el Consejo tenía tanto empeño en hacer algún mal que…ῥώννυμιestar fuerte, tener fuerza, tener empeño, esforzarse
Lys.13.32Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agorato… ὥστε καὶ ἐκεῖ παράγουσιν αὐτὸν εἰς τὸν δῆμον … de forma que lo escoltan también allí, ante la asamblea popularπαράγωllevar al lado, escoltar
Lys.13.33Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoἐγὼ οἶμαι ὑμῖν ἐν κεφαλαίοις ἀποδείξειν yo creo que os <lo> demostraré en lo esencialκεφάλαιοςen esencia, lo principal, lo esencial
Lys.13.35Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoκατεστάθησαν εὐθέως κρίσιν τοῖς ἀνδράσι τούτοις en seguida sometieron a juicio a esos hombresκρίσιςjuicio de un tribunal
Lys.13.37Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoτὴν δὲ ψῆφον… φανεράν… ἔδει τίθεσθαι, τὴν μὲν καθαιροῦσαν era necesario depositar el voto de forma manifiesta, el condenatorioκαθαιρέωanular, condenar
Lys.13.37Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoτὴν δὲ ψῆφον οὐκ εἰς καδίσκους ἀλλὰ φανερὰν ἐπὶ τὰς τραπέζας ταύτας ἔδει τίθεσθαι, τὴν μὲν καθαιροῦσαν ἐπὶ τὴν ὑστέραν y es necesario depositar el voto no en urnas pequeñas sino en público sobre estas mesas, el de absolución en la última <mesa>ψῆφοςdar el voto, depositar el voto, decidir el voto
Lys.13.39Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agorato… ἵνα τὰ ὕστατα ἀσπασάμενοι τοὺς αὑτῶν οὕτω τὸν βίον τελευτήσειαν ... para que tras despedir por última vez a sus familiares terminasen así la vidaἀσπάζομαιsaludar, despedir
Lys.13.41Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoτά τε οἰκεῖα τὰ αὑτοῦ διέθετο ὅπως αὐτῷ ἐδόκει y dispuso su patrimonio como le parecíaοἰκεῖοςbienes propios, patrimonio
Lys.13.42Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoἐπέσκηπτεν… τοῖς φίλοις πᾶσι τιμωρεῖν ὑπὲρ αὑτοῦ Ἀγόρατον suplicaba a todos sus amigos que en su favor castigaran a Agóratoτιμωρέωcastigar (a alguien)
Lys.13.51Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoὁρῶν αὐτοὺς… οὐκ ἐπιτήδεια τῷ δήμῳ τῷ ὑμετέρῳ πράττοντας viendo que ellos… hacían cosas no favorables para vuestro puebloἐπιτήδειοςútil, favorable
Lys.13.57Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra AgoratoἈγόρατός γε δικαίως ἀποθανεῖται, ὅς γε τόν… Μενέστρατον ἀπογράψας αἴτιος ἐκείνῳ ἐστὶ τοῦ θανάτου Al menos Agorato, quien precisamente por haber inscrito en la lista a Menéstrato es responsable de su muerte, morirá con justiciaγεal menos, concretamente, precisamente
Lys.13.60Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoοἱ πράττοντες τότε τὰ πράγματα ἐδέοντο αὐτοῦ κατειπεῖν los que se ocupaban entonces de los asuntos le pedían que denunciaseπράττωdedicarse a, ocuparse de, administrar
Lys.13.62Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoοἱ… στρατηγήσαντες ὑμῖν vuestros generalesστρατηγέωser general, mandar un ejército, planificar
Lys.13.63Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoκατελθόντες ἀπὸ Φυλῆς regresando desde Fileἀπόde, desde
Lys.13.63Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoθάνατος αὐτῶν κατεγνώσθη, ἡ δὲ τύχη καὶ ὁ δαίμων περιεποίησε la muerte fue decretada contra ellos pero la fortuna y el destino <los> salvóδαίμωνfortuna, destino
Lys.13.68Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoὥστε τοῦτο… ἱκανῶς ὑπὸ ὑμῶν ἁπάντων μεμαρτύρηται de forma que eso ha sido atestiguado suficientemente por todos vosotrosμαρτυρέωser testificado, ser atestiguado
Lys.13.70Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoλέξει δέ… καὶ ἐξαπατῆσαι ὑμᾶς πειράσεται, ὡς ἐπὶ τῶν τετρακοσίων Φρύνιχον ἀπέκτεινε pero dirá, e intentará engañaros, que en tiempos de los Cuatrocientos mató a Frínicoἐξαπατάωengañar (del todo), embaucar
Lys.13.71Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoτύπτει τὸν Φρύνιχον καὶ καταβάλλει πατάξας golpea a Frínico y lo derriba tras golpearloκαταβάλλωtirar, derribar, dejar caer
Lys.13.74Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoπότερον οὖν δοκοῦσιν ὑμῖν οἱ τριάκοντα… ἀφεῖναι ἂν λαβόντες τὸν Φρύνιχον ἀποκτείναντα, ἢ τιμωρήσασθαι ὑπὲρ Φρυνίχου καὶ τῆς φυγῆς ἧς αὐτοὶ ἔφυγον; ¿acaso entonces os parece que los treinta [tiranos] dejarían libre al que mató a Frínico o se vengarían por Frínico y el exilio que ellos en persona sufrieron?φυγήexilio, destierro
Lys.13.76Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoἐδίκαζε καὶ ἠκκλησίαζε era juez y miembro de la asambleaδικάζωser juez o jurado
Lys.13.76Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoἐδίκαζε καὶ ἠκκλησίαζε era juez y miembro de la asambleaδικάζωjuzgar, administrar justicia, dictar sentencia, formar parte del jurado
Lys.13.84Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoτὸν χρόνον κερδαίνει ὃν ἔζη οὐ προσῆκον αὐτῷ gana el tiempo de vida que no le correspondíaκερδαίνωganar
Lys.13.88Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoπυνθάνομαι δ’ αὐτὸν… μέλλειν λέγειν, ὡς παρὰ τοὺς ὅρκους καὶ τὰς συνθήκας ἀγωνίζεται ἃς συνεθέμεθα πρὸς τοὺς ἐν ἄστει οἱ ἐν τῷ Πειραιεῖ estoy informado de que él va a decir que es sometido a juicio en contra de los juramentos y los acuerdos que acordamos los del Pireo con los de la ciudadσυνθήκηacuerdo, pacto, convención
Lys.13.91Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoἔμοιγε δοκεῖ οὐχ ἑνὸς θανάτου ἄξιος εἶναι, ὅστις φησὶ μὲν ὑπὸ τοῦ δήμου πεποιῆσθαι, τὸν δὲ δῆμον, ὃν αὐτός φησι πατέρα αὑτοῦ εἶναι, φαίνεται κακώσας a mí, al menos, me parece que es digno no de una sola muerte quien dice que ha sido creado por el pueblo pero es evidente que perjudica al pueblo, que él dice que es su padreκακόωmaltratar, oprimir, dañar, perjudicar
Lys.13.94Lysias, In Agoratum: Lisias, Contra Agoratoἀπολύοντες γὰρ τὸν αἴτιον ὄντα ἐκείνοις τοῦ θανάτου... γιγνώσκετε ἢ ἐκείνους δικαίως ὑπὸ τούτου τεθνηκέναι pues al absolver al que es causa de la muerte de aquellos reconocéis que aquellos han muerto a manos de ese con justiciaἀπολύωabsolver

1 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas