logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 56 -- Paginación: 1/2
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Lys.11.1Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesἔτη γὰρ ἐστί μοι δύο καὶ τριάκοντα pues tengo treinta y dos añosδύοdos
Lys.12.2Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesχρὴ πυνθάνεσθαι ἥτις ἦν αὐτοῖς… ἔχθρα hay que enterarse de cuál era su odioὅστιςqué, cuál
Lys.12.3Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesδιὰ τὴν ἀπειρίαν... ἀδυνάτως... τὴν κατηγορίαν ποιήσομαι por la inexperiencia haré la acusación débilmenteἀδύνατοςdébilmente, sin posibilidad
Lys.12.3Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesεἰς πολλὴν ἀθυμίαν κατέστην caí en un gran desánimoἀθυμίαdesánimo, desaliento
Lys.12.3Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesοὔτ’ ἐμαυτοῦ πώποτε οὔτε ἀλλότρια πράγματα πράξας sin haber ejercido nunca acciones judiciales mías propias ni ajenasπρᾶγμαasunto, problema, acción judicial
Lys.12.4Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesοὐδενί… ἡμεῖς… δίκην οὔτε ἐδικασάμεθα οὔτε ἐφύγομεν nosotros ni presentamos demanda contra nadie ni fuimos acusadosδικάζωpresentar demanda, iniciar un proceso, querellarse
Lys.12.5Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesοἱ τριάκοντα… εἰς τὴν ἀρχὴν κατέστησαν, φάσκοντες χρῆναι τῶν ἀδίκων καθαρὰν ποιῆσαι τὴν πόλιν los treinta <tiranos> se establecieron en el poder diciendo que era necesario depurar la ciudad de <personas> injustasἄδικοςinjusto, incumplidor de las leyes
Lys.12.6Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra EratóstenesΘέογνις γὰρ καὶ Πείσων ἔλεγον ἐν τοῖς τριάκοντα περὶ τῶν μετοίκων, ὡς εἶέν τινες τῇ πολιτείᾳ ἀχθόμενοι· καλλίστην οὖν εἶναι πρόφασιν τιμωρεῖσθαι μὲν δοκεῖν, τῷ δ’ ἔργῳ χρηματίζεσθαι pues Teognis y Pisón argumentaban sobre los metecos entre los Treinta: que algunos <metecos> estaban disgustados con el régimen [de los Treinta]; que, en efecto, parecía que era la mejor excusa para castigarlos y conseguir dinero de hechoπρόφασιςmotivo (aducido), pretexto, excusa
Lys.12.7Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesἔδοξεν οὖν αὐτοῖς δέκα συλλαβεῖν, τούτων δὲ δύο πένητας así pues aprobaron detener a diez [metecos] y, entre esos, dos [metecos] pobresδέκαdiez
Lys.12.7Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesἀποκτιννύναι μὲν γὰρ ἀνθρώπους περὶ οὐδενὸς ἡγοῦντο, λαμβάνειν δὲ χρήματα περὶ πολλοῦ ἐποιοῦντο pues consideraban en nada matar hombres, pero hacerse con dinero lo estimaban en muchoπολύςen mucho
Lys.12.7Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenes… ἵνα αὐτοῖς ᾖ πρὸς τοὺς ἄλλους ἀπολογία, ὡς οὐ χρημάτων ἕνεκα ταῦτα πέπρακται, ἀλλὰ συμφέροντα τῇ πολιτεία γεγένηται, ὥσπερ τι τῶν ἄλλων εὐλόγως πεποιηκότες … para tener ellos ante los demás la defensa de que no se ha hecho eso por dinero sino que ha sido conveniente para el estado, como si hubieran hecho alguna de las demás cosas con buen criterioὥσπερcomo si, por decirlo así
Lys.12.8Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesδιαλαβόντες δὲ τὰς οἰκίας ἐβάδιζον y tras repartir las casas, caminaban <hacia ellas>διαλαμβάνωrepartir, dividir, distribuir, asignar
Lys.12.10Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesἰδὼν τὰ ἐνόντα καλεῖ τῶν ὑπηρετῶν δύο tras ver lo que había dentro llama a dos de los subordinadosεἴδομαιver
Lys.12.10Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesεἶπον ὅτι τάλαντον ἀργυρίου ἕτοιμος εἴην δοῦναι… ὤμοσεν… λαβὼν τὸ τάλαντόν με σώσειν dije que <yo> estaba dispuesto a dar un talento de plata; juró que me salvaría al recibir el talentoel, la, lo
Lys.12.10Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesὤμοσεν, ἐξώλειαν ἑαυτῷ καὶ τοῖς παισὶν ἐπαρώμενος… με σώσειν juró, imprecando aniquilación para él y sus hijos (juró por su vida y la de sus hijos), que me salvaríaὄμνυμιjurar (imprecando la propia aniquilación si se incumple), jurar por su vida
Lys.12.13Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesᾧ παραδόντες ἐμὲ πάλιν ᾤχοντο tras entregarme <ellos> a este, de nuevo se ibanοἴχομαιir(se), marchar
Lys.12.13Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra EratóstenesΠείσων δὲ προσελθὼν σιγᾶν μοι παρεκελεύετο καὶ θαρρεῖν y Pisón acercándose me ordenaba callar y tener ánimoσιγάωcallar, callarse, guardar silencio
Lys.12.13Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesμοι παρεκελεύετο καὶ θαρρεῖν, ὡς ἥξων ἐκεῖσε me exhortaba también a tener ánimo porque (él) iba a llegar allíὡςen la idea de, porque
Lys.12.13Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesμοι κινδυνεύειν ἐδόκει, ὡς τοῦ γε ἀποθανεῖν ὑπάρχοντος ἤδη me parecía correr riesgo como si morir fuera ya inminenteὡςdado que, como (si)
Lys.12.15Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesἐὰν μὲν λάθω, σωθήσομαι si paso desapercibido me salvaréλανθάνωpasar desapercibido (a alguien), pasar inadvertido
Lys.12.16Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesτριῶν δὲ θυρῶν οὐσῶν, ἃς ἔδει με διελθεῖν habiendo tres puertas que era necesario que yo atravesaraδιέρχομαιatravesar
Lys.12.18Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesτριῶν ἡμῖν οἰκιῶν οὐσῶν ἐξ οὐδεμιᾶς εἴασαν ἐξενεχθῆναι teniendo nosotros tres casas no permitieron que fuera llevado a enterrar desde ningunaἐκφέρωsacar (para enterrar), llevar a enterrar
Lys.12.19Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesτοῦ τρόπου τοῦ αὑτῶν ἀπόδειξιν ἐποιήσαντο hicieron manifestación de su forma de serἁπαλόςsuave, delicado, tierno
Lys.12.19Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesτοῦ τρόπου τοῦ αὑτῶν ἀπόδειξιν ἐποιήσαντο hicieron manifestación de su forma de serἀπόδειξιςmanifestación, revelación
Lys.12.19Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesεἰς τοσαύτην ἀπληστίαν καὶ αἰσχροκέρδειαν ἀφίκοντο… τῆς γὰρ Πολεμάρχου γυναικὸς χρυσοῦς ἑλικτῆρας… Μηλόβιος ἐκ τῶν ὤτων ἐξείλετο llegaron a tal extremo de codicia y avidez; en efecto, Melobio arrancó de las orejas los pendientes de oro de la mujer de Polemarcoγάρpues, porque, ya que, en efecto
Lys.12.19Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesἔχοντες δὲ ἀργύριον καὶ χρυσίον τοσοῦτον, χαλκὸν δὲ καὶ κόσμον καὶ ἔπιπλα καὶ ἱμάτια γυναικεῖα… y teniendo <ellos> tanto [dinero en] plata y oro, bronce, joyas, mobiliario y ropas de mujerχρυσίονoro (dinero), moneda de oro
Lys.12.20Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenes[ἡμᾶς] τοιούτων ἠξίωσαν nos consideraron merecedores de tales <comportamientos>ἀξιόωconsiderar digno, tener por digno, considerar merecedor
Lys.12.20Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesἑλικτῆρας οὓς ἔχουσα ἐτύγχανεν, ὅτε τὸ πρῶτον ἦλθεν pendientes que tenía casualmente cuando vino al principioὅτεcuando
Lys.12.20Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesχρυσοῦς ἑλικτῆρας… ἐκ τῶν ὤτων ἐξείλετο le quitó de las orejas unos pendientes de oroοὖςoreja
Lys.12.23Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesτὸν ἀδελφὸν γάρ μου... Ἐρατοσθένης ἀπέκτεινεν, οὔτε αὐτὸς ἰδίᾳ ἀδικούμενος οὔτε... pues Eratóstenes mató a mi hermano sin ser él agraviado en la esfera privada, ni...ἀδικέωhacer el mal, delinquir
Lys.12.24Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesἀναβιβασάμενος δ’ αὐτὸν βούλομαι ἐρέσθαι y haciéndole subir <a la tribuna> quiero preguntarleεἴρομαιpreguntar (a alguien)
Lys.12.26Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesὅτι δὲ συλλαβὼν ἀπέκτεινας, οὐκ οἴει ἐμοὶ καὶ τουτοισὶ δοῦναι δίκην; ¿y porque, tras colaborar en su detención, <lo> mataste, no quieres sufrir mi castigo y el de esos?οἴομαιcreer, confiar, querer
Lys.12.29Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenes… ἴσως ἂν εἰκότως αὐτῷ συγγνώμην εἴχετε ... quizás convenientemente lo perdonaríaisσυγγνώμηtener perdón (para), perdonar (a alguien)
Lys.12.35Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesὅσοι δὲ ξένοι ἐπιδημοῦσιν y cuantos extranjeros estén en la ciudadἐπιδημέωhallarse en la ciudad, estar de visita
Lys.12.36Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesδιὰ χειμῶνα οὐχ οἷοί τ’ ἔφασαν εἶναι τοὺς ἐκ τῆς θαλάττης ἀνελέσθαι por la tempestad afirmaban que no eran capaces de recoger a los <náufragos> del marφημίafirmar (que), decir (que)
Lys.12.38Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesοὐδέ... αὐτῷ προσήκει... πρός... τὰ κατηγορημένα μηδὲν ἀπολογεῖσθαι y tampoco le conviene no defendese nada de las acusacionesἀπολογέομαιdefenderse, defenderse de
Lys.12.41Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesἐθαύμασα τῆς τόλμης τῶν λεγόντων ὑπὲρ αὐτοῦ, πλὴν ὅταν ἐνθυμηθῶ ὅτι… me admiré de la audacia de los que hablan en favor de él, excepto cuando me doy cuenta de que…πλήνexcepto cuando
Lys.12.42Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesἐν τῷ στρατοπέδῳ ὀλιγαρχίαν καθιστὰς ἔφευγεν tras establecer una oligarquía en el ejército acampado huyóκαθίστημιdisponer (políticamente), establecer (en el poder, como norma), organizar
Lys.12.42Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesοὐ γὰρ νῦν πρῶτον τῷ ὑμετέρῳ πλήθει τὰ ἐναντία ἔπραξεν pues entonces no por primera vez actuó en contra de vuestra genteνῦνen ese momento, entonces
Lys.12.42Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesοὐ γὰρ νῦν πρῶτον τῷ ὑμετέρῳ πλήθει τὰ ἐναντία ἔπραξεν pues no es ahora la primera vez que ha hecho cosas contrarias a vuestro puebloπλῆθοςpueblo
Lys.12.43Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesὑπὸ τῶν καλουμένων ἑταίρων por los llamados sociosἑταῖροςsocio, aliado
Lys.12.51Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesἀμφότερα ταῦτα ἐγὼ πολλοῖς τεκμηρίοις παραστήσω ambas cosas mostraré yo con numerosas pruebasπαρίστημιcolocar al lado, comparar, poner, ofrecer, mostrar
Lys.12.60Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesκαὶ πόλεις ἐπάγοντες, καὶ τελευτῶντες Λακεδαιμονίους… ὁπόσους ἐδύναντο πεῖσαι y atrayendo <a su causa> a ciudades y finalmente a <todos> los lacedemonios a cuantos podían convencerτελευτάωque termina, al final, finalmente
Lys.12.60Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesἐκείνοις χάριν ἀποδώσετε devolveréis un favor a aquellosχάριςfavor, beneficio
Lys.12.62Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesκαὶ μηδενὶ τοῦτο παραστῇ, ὡς Ἐρατοσθένους κινδυνεύοντος Θηραμένους κατηγορῶ y que a nadie se le ocurra esto, que, estando en riesgo Eratóstenes, acuso a Terámenesπαρίστημιpresentarse (a uno), producirse (para), ocurrir (a uno), ocurrirse (a uno)
Lys.12.64Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesπεριέστηκεν οὖν τῇ πόλει τοὐναντίον ἢ ὡς εἰκὸς ἦν así pues, ha sobrevenido en la ciudad lo contrario a lo que era de esperarπεριίστημιsobrevenir en, producirse en
Lys.12.65Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesὁ... πατὴρ αὐτοῦ... ταὔτ’ ἔπραττεν y su padre hacía lo mismoπατήρpadre
Lys.12.78Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesδεινοτάτων ἔργων διδάσκαλος καταστάς erigiéndose maestro de los actos más terriblesδιδάσκαλοςmaestro, instructor
Lys.12.78Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesτῶν μὲν παρόντων καταφρονῶν, τῶν δὲ ἀπόντων ἐπιθυμῶν despreciando lo que hay y deseando lo que no hayκαταφρονέωdespreciar
Lys.12.79Lysias, In Eratosthenem: Lisias, Contra Eratóstenesἥκει δ’ ὑμῖν ἐκεῖνος ὁ καιρός, ἐν ᾧ δεῖ… pero ha llegado para vosotros la ocasión en la que es necesario…ἥκωhaber llegado

1 2 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas