logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 74 -- Paginación: 1/2
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Xen.Sym.1.1Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteἀλλ’ ἐμοὶ δοκεῖ τῶν καλῶν κἀγαθῶν ἀνδρῶν ἔργα οὐ μόνον τὰ μετὰ σπουδῆς πραττόμενα ἀξιομνημόνευτα εἶναι, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν ταῖς παιδιαῖς pero me parece que deben ser recordadas las acciones de varones buenos y nobles, no solo las realizadas con seriedad, sino también las <realizadas> entre bromasσπουδήseriedad
Xen.Sym.1.6Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteπρόσθεν… ἀπεκρυπτόμην ὑμᾶς ἔχων πολλὰ καὶ σοφὰ λέγειν antes me escondía de vosotros aun pudiendo decir muchas cosas sabiasσοφόςsabio, prudente
Xen.Sym.1.6Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteἐπιδείξω ὑμῖν ἐμαυτὸν πάνυ πολλῆς σπουδῆς ἄξιον ὄντα os demostraré que yo soy del todo digno de mucha consideraciónσπουδήconsideración
Xen.Sym.1.7Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteἐπαινοῦντες τὴν κλῆσιν οὐχ ὑπισχνοῦντο συνδειπνήσειν agradeciendo la invitación no prometían asistir al banqueteἐπαινέωagradecer
Xen.Sym.1.9Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteοὐδεὶς οὐκ ἔπασχέ τι no hubo quien no sintiera algo (todos sintieron algo)οὐ
Xen.Sym.1.9Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteτῶν ὁρώντων οὐδεὶς οὐκ ἔπασχέ τι τὴν ψυχὴν ὑπ’ ἐκείνου ninguno de los que miraba dejó de experimentar algo en su alma por <obra de> aquelοὐδείςnadie no, nadie deja de
Xen.Sym.1.9Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteτοῦ Αὐτολύκου τὸ κάλλος πάντων εἷλκε τὰς ὄψεις πρὸς αὐτόν la belleza de Autólico atraía los ojos de todos hacia élὄψιςojos
Xen.Sym.1.10Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteφοβερώτερον φθέγγεσθαι expresarse de forma más pavorosaφοβερόςterriblemente, espantosamente, de forma pavorosa
Xen.Sym.1.11Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteκρούσας τὴν θύραν εἶπε τῷ ὑπακούσαντι εἰσαγγεῖλαι ὅστις τε εἴη tras llamar a la puerta dijo al <esclavo> que abrió que anunciara quién eraὑπακούωresponder (al que llama a la puerta), abrir (la puerta)
Xen.Sym.1.14Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteὡς δ’ οὐκ ἐκίνησε γέλωτα, τότε… ἀχθεσθεὶς φανερὸς ἐγένετο y como no movió a la risa, entonces se mostró claramente enfadadoγέλωςrisa, (provocar) risa, (mover a) risa
Xen.Sym.1.15Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteκαὶ ὃς ἀναστενάξας εἶπε y él, suspirando, dijoὅςy él, y ella, y ellos, y ellas
Xen.Sym.1.15Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteἔρρει τὰ ἐμὰ πράγματα mis negocios van bienπρᾶγμαhechos, circunstancias, situación (política), negocios
Xen.Sym.2.1Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteἀφῃρέθησαν αἱ τράπεζαι fueron retiradas las mesasτράπεζαmesa
Xen.Sym.2.10Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteκαὶ οὗτος μὲν δὴ ὁ λόγος οὐκ ἄπο τοῦ σκοποῦ ἔδοξεν εἰρῆσθαι y ese en efecto <fue> el razonamiento que pareció haber sido dicho no lejos del objetivoσκοπόςobjetivo, finalidad
Xen.Sym.2.17Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteκαὶ ὁ Σωκράτης μάλα ἐσπουδακότι τῷ προσώπῳ, «γελᾶτε», ἔφη, «ἐπ’ ἐμοί;» y Sócrates, con cara de mucha seriedad, decía «¿οs reís de mí?’»σπουδάζωser serio, ponerse serio
Xen.Sym.2.18Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteἀρκέσει μοι οἶκος ἑπτάκλινος me bastará una habitación para siete divanesοἶκοςcasa, morada, habitación
Xen.Sym.2.19Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteἐλθὼν οἴκαδε ὠρχούμην μὲν οὔ, οὐ γὰρ πώποτε τοῦτ’ ἔμαθον, ἐχειρονόμουν δέ· ταῦτα γὰρ ἠπιστάμην al llegar <yo> a casa no bailaba, porque nunca aprendí eso sino que gesticulaba al compás, pues eso <sí> sabíaγάρpues, en efecto
Xen.Sym.2.19Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteἢ τόδε γελᾶτε, εἰ… ; ¿o os reís de lo siguiente, de si… ?γελάωreírse (de)
Xen.Sym.2.19Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteμείζω τοῦ καιροῦ τὴν γαστέρα ἔχων μετριωτέραν βούλομαι ποιῆσαι αὐτήν teniendo un estómago mayor que lo conveniente quiero hacerlo más moderadoκαιρόςmedida justa, mesura, conveniencia
Xen.Sym.2.21Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteδιῆλθε μιμούμενος τήν… ὄρχησιν narró imitando el baileμιμέομαιimitar
Xen.Sym.2.25Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteὁ θεὸς αὐτὰ ἄγαν ἀθρόως ποτίζῃ la divinidad las riega en exceso en masaἀθρόοςen masa, en grupo
Xen.Sym.2.26Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteκαὶ οὐδὲ ἀναπνεῖν, μὴ ὅτι λέγειν τι δυνησόμεθα y ni siquiera podremos respirar, mucho menos decir algoὅτιmucho menos
Xen.Sym.3.3Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteἐπιδείξειν τὴν αὑτοῦ σοφίαν mostrar su sabiduríaἐπιδείκνυμιmostrar, enseñar (mostrar)
Xen.Sym.3.5Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteὁ πατὴρ ὁ ἐπιμελούμενος ὅπως ἀνὴρ ἀγαθὸς γενοίμην ἠνάγκασέ με πάντα τὰ Ὁμήρου ἔπη μαθεῖν mi padre, preocupado por que <yo> llegara a ser un hombre cabal, me obligó a aprender todos los versos de Homeroμανθάνωaprender
Xen.Sym.3.6Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteὀλίγου ἀν’ ἑκάστην ἡμέραν casi cada díaὀλίγοςcasi, por poco
Xen.Sym.3.7Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteἕξεις λέγειν ὅτι τῷ σῷ κάλλει ἱκανὸς εἶ βελτίους ἡμᾶς ποιεῖν; ¿podrás decir que con tu belleza eres capaz de hacernos mejores?βελτίωνmejor (persona)
Xen.Sym.4.3Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteθαυμαστά… εἰ… δύνασαι δικαίους [ἂν] ποιεῖν αὐτούς <es> admirable si puedes hacerlos justos <a ellos>θαυμαστόςadmirable (si/que), extraño (si/que)
Xen.Sym.4.9Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteἔνιοι τοὺς ἀλεκτρυόνας σκόροδα σιτίσαντες συμβάλλουσιν algunos tras cebar con ajo a los gallos los hacen pelearσυμβάλλωjuntar (con hostilidad), chocar, hacer pelear, discutir
Xen.Sym.4.11Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteὑμεῖς τὰ αὐτὰ πρὸς ἐμὲ πάσχετε οἷάπερ ἐγὼ πρὸς τὸν ἐμοὶ δοκοῦντα καλὸν εἶναι os pasa en relación a mí lo msmo que a mí en relación a lo que me parece que es belloπάσχωpasarle a uno algo, experimentar (algo), sufrir
Xen.Sym.4.12Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteτυφλὸς δὲ τῶν ἄλλων ἁπάντων μᾶλλον δεξαίμην ἂν εἶναι ἢ Κλεινίου ἑνὸς ὄντος y antes aceptaría <yo> ser ciego para todas las demás [bellezas] antes que para Clinias que es solo unoτυφλόςciego (para algo)
Xen.Sym.4.16Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteἐγὼ γοῦν μετὰ Κλεινίου κἂν διὰ πυρὸς ἰοίην yo en cualquier caso con Clinias atravesaría incluso el fuegoπῦρfuego
Xen.Sym.4.17Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteπαῖς… καὶ μειράκιον καὶ ἀνὴρ καὶ πρεσβύτης niño, joven, hombre, ancianoἀνήρhombre
Xen.Sym.4.17Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteἐπεὶ ὥσπερ γε παῖς γίγνεται καλός, οὕτω καὶ μειράκιον καὶ ἀνὴρ καὶ πρεσβύτης puesto que precisamente igual que un niño se hace bello, así también un muchacho, un hombre y un viejoπαῖςniño, niña
Xen.Sym.4.19Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banquete… ἢ πάντων Σειληνῶν τῶν ἐν τοῖς σατυρικοῖς αἴσχιστος ἂν εἴην ... o de todos los silenos de los dramas satíricos <yo> sería el más deformeαἰσχρόςfeo, deforme
Xen.Sym.4.31Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteἡδέως… καθεύδω ἐκτεταμένος duermo plácidamente acostadoἐκτείνωtenderse, acostarse
Xen.Sym.4.35Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteτἀρκοῦντα ἔχει tiene lo suficienteἀρκέωlo necesario, lo suficiente
Xen.Sym.4.37Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteὅμως δὲ περίεστί μοι καὶ ἐσθίοντι ἄχρι τοῦ μὴ πεινῆν ἀφικέσθαι pero sin embargo resulta que yo también cuando como llego hasta no tener [ya] hambreἄχριhasta, hasta el punto de
Xen.Sym.4.37Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteτούτους… οἰκτίρω τῆς ἄγαν χαλεπῆς νόσου me compadezco de esos por su enfermedad en exceso penosaχαλεπόςdifícil, penoso, duro
Xen.Sym.4.44Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteοὗτος δὲ οὐ τοὺς πλεῖστον ἀριθμοῦντας χρυσίον θαυμάζει y ese no admira a los que cuentan muchísima cantidad de oroἀριθμέωcontar (números), contar (dinero), numerar, enumerar
Xen.Sym.4.47Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteνομίζομέν γε δύνασθαι αὐτοὺς καὶ εὖ καὶ κακῶς ποιεῖν καὶ τοῦτο σαφές pensamos en efecto que ellos pueden hacer bien y mal, y eso de forma manifiestaσαφήςclaro, nítido, evidente, manifiesto
Xen.Sym.4.55Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteἐγώ σου ἤκουον εὐχομένου πρὸς τοὺς θεούς… διδόναι καρποῦ μὲν ἀφθονίαν, φρενῶν δὲ ἀφορίαν yo te escuchaba cuando suplicabas a los dioses que te dieran abundancia de fruto y esterilidad de menteφρήνmente, intelecto, razonamiento
Xen.Sym.4.56Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteτοῦτο πάντες ἐκ τοῦ λοιποῦ ἀπεκρίναντο eso respondieron todos en lo sucesivoἐκen lo sucesivo, en adelante
Xen.Sym.4.58Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteοὐκοῦν καὶ τόδε ἐπιστάμεθα, ὅτι ἔστιν ἀνθρώπῳ τοῖς αὐτοῖς ὄμμασι καὶ φιλικῶς καὶ ἐχθρῶς… βλέπειν; ¿entonces, sabemos también esto, que es posible a una persona mirar tanto de forma amigable como hostil con los mismos ojos?βλέπωmirar (de alguna manera)
Xen.Sym.4.58Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteἔστιν ἀνθρώπῳ τοῖς αὐτοῖς ὄμμασι καὶ φιλικῶς καὶ ἐχθρῶς πρός τινας βλέπειν los hombres tienen los mismos ojos para mirar a algunos tanto con amistad como con enemistadἐχθρόςcon enemistad
Xen.Sym.4.59Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteἀμείνων δ’ ἂν εἴη… ὁ ἑνὶ δυνάμενος ἀρεστοὺς ποιεῖν ἢ ὅστις καὶ πολλοῖς; ἐνταῦθα μέντοι ἐσχίσθησαν, καὶ οἱ μὲν εἶπον... ¿y sería mejor el que pudiera hacer<los> placenteros para uno solo o el que también para muchos? Entonces, ciertamente, se dividieron y los unos dijeron... σχίζωdividirse, distanciarse
Xen.Sym.4.63Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteμε ἐποίησας ἐπιθυμεῖν αὐτοῦ, συνέστησάς μοι αὐτόν hiciste que yo lo deseara tras recomendármeloσυνίστημιpresentar (a alguien), recomendar (a alguien)
Xen.Sym.4.64Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteκαὶ αὕτη μὲν δὴ ἡ περίοδος τῶν λόγων ἀπετελέσθη y, en efecto, ese turno de palabras se completóπερίοδοςturno, ronda
Xen.Sym.4.64Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteοὗτος ἄν μοι δοκεῖ… γάμους ἐπιτηδείους συνάγειν me parece que ese podría contraer matrimonios apropiadosσυνάγωunir, contraer
Xen.Sym.5.6Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteοἱ μὲν γὰρ σοὶ μυκτῆρες εἰς γῆν ὁρῶσιν, οἱ δὲ ἐμοὶ ἀναπέπτανται, ὥστε τὰς πάντοθεν ὀσμὰς προσδέχεσθαι pues tus narices miran al suelo, pero las mías están abiertas hacia arriba de forma que reciben olores de todas partesὀσμήolor, fragancia, hedor
Xen.Sym.5.9Xenophon, Symposium: Jenofonte, Banqueteδιέπραττε τόν τε λύχνον ἀντιπροσενεγκεῖν (él) conseguía que acercaran la lámparaδιαπράττωconseguir

1 2 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas