logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 86 -- Paginación: 1/2
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Xen.Oec.1.8Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoοὐδὲ ἡ γῆ μέντοι χρήματά ἐστιν, εἴπερ ἀντὶ τοῦ τρέφειν πεινῆν παρασκευάζει sin embargo, tampoco la tierra es riqueza si en lugar de dar alimento provoca tener hambreχρῆμαbienes, propiedades, enseres, utensilios, riqueza, dinero
Xen.Oec.1.9Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoσύ… τὰ μὲν ὠφελοῦντα χρήματα ἡγῇ, τὰ δὲ βλάπτοντα οὐ χρήματα tú consideras que lo que beneficia <es> riqueza y lo que perjudica no <es> riquezaὠφελέωayudar, socorrer, beneficiar
Xen.Oec.1.13Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoοὐδαμῶς, εἰ μή πέρ γε καὶ τὸν ὑοσκύαμον καλούμενον χρήματα εἶναι φήσομεν de ninguna manera, si precisamente no vamos a afirmar que es riqueza también, el llamado beleñoπερprecisamente, justamente, al menos
Xen.Oec.1.22Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἐπειδὰν δὲ αὐτοὺς ἀδυνάτους αἴσθωνται ὄντας ἐργάζεσθαι διὰ τὸ γῆρας, ἀπολείπουσι τούτους κακῶς γηράσκειν después de que se dan cuenta de que son incapaces de trabajar por su vejez, los abandonan a que envejezcan de mala maneraἀπολείπωdejar atrás, abandonar
Xen.Oec.2.1Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoὁ οὖν Κριτόβουλος ἐκ τούτων ὧδέ πως εἶπεν Critóbulo, así pues, a partir de eso dijo más o menos asíοὗτοςa partir de eso, a partir de ahí
Xen.Oec.3.4Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoτί οὖν, ἄν σοι… καὶ οἰκέτας αὖ ἐπιδεικνύω… λελυμένους ἐργάζεσθαι καὶ παραμένειν… ; ¿qué, entonces, si además incluso te muestro a esclavos domésticos que siendo liberados trabajan y se quedan?παραμένωquedarse, permanecer, quedarse (quieto)
Xen.Oec.4.2Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoαἵ γε βαναυσικαὶ [τέχναι]… ἀναγκάζουσαι καθῆσθαι los oficios artesanales que fuerzan a estar sentado (ser sedentario)κάθημαιestar sentado, estar ocioso
Xen.Oec.4.8Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoὁπόσην μὲν τῆς χώρας… ἐφορᾷ inspeccionaba cuanto territorio…ὁπόσοςtodo lo que, cuanto
Xen.Oec.4.13Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económico… ἐν ὁπόσαις τε χώραις ἐνοικεῖ καὶ εἰς ὁπόσας ἐπιστρέφεται … en cuantos lugares habita y a cuantos se dirigeἐπιστρέφωdirigirse (hacia)
Xen.Oec.4.15Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoτοὺς πολέμῳ ἀγαθοὺς γεγονότας los que se han hecho buenos para guerraἀγαθόςbueno (en algo), hábil
Xen.Oec.5.1Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἔοικε γὰρ ἡ ἐπιμέλεια αὐτῆς εἶναι ἅμα τε ἡδυπάθειά τις καὶ οἴκου αὔξησις pues parece que el cuidado de eso [el cultivo del campo] es al mismo tiempo un placer y aumento de la haciendaαὔξησιςcrecimiento, aumento
Xen.Oec.5.3Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoκαὶ γὰρ ἡ προβατευτικὴ τέχνη συνῆπται τῇ γεωργίᾳ pues también el arte de la cría de ganado está conectado con la agriculturaσυνάπτωjuntar, reunir, atar, concertar, vincular, conectar
Xen.Oec.5.4Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoψύχη τε χειμῶνος καὶ θάλπη θέρους ἐθίζει καρτερεῖν y los fríos del invierno y los calores del verano acostumbran a hacer fuertes [a las personas]ψῦχοςfrío
Xen.Oec.5.9Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoτίς δὲ ξένους ἀφθονώτερον δέχεται; ¿quién acoge a invitados extranjeros con más generosidadἄφθονοςmás generosamente, más abundantemente
Xen.Oec.5.20Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoοἱ σώφρονες καὶ ὑπὲρ ὑγρῶν καὶ ξηρῶν καρπῶν… τοὺς θεοὺς θεραπεύουσιν los (hombres) prudentes honran a los dioses por (agradecimiento de) los frutos húmedos y los secos…καρπόςfruto
Xen.Oec.6.1Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἔνθεν λέγων… ἀπέλιπες, πειρῶ τὰ τούτων ἐχόμενα διεκπεραίνειν a partir de donde dejaste de hablar, intenta concluir lo relacionado con esoἀπολείπωdejar (de hacer algo)
Xen.Oec.6.2Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoτί οὖν… ἄρα… ¿por qué así pues…?ἄραentonces (sin valor temporal), así pues
Xen.Oec.6.2Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoτί οὖν… εἰ πρῶτον μὲν ἐπανέλθοιμεν ὅσα συνομολογοῦντες διεληλύθαμεν, ἵν’, ἄν πως δυνώμεθα, πειραθῶμεν οὕτω καὶ τὰ λοιπὰ διεξιέναι συνομολογοῦντες; ¿qué, entonces, si recapituláramos todo lo que hemos expuesto estando de acuerdo para que, si podemos de algún modo, intentemos del mismo modo también exponer el resto estando de acuerdo?ἐπανέρχομαιrecapitular
Xen.Oec.6.7Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoοὕτως γὰρ ἂν τούς… ἀμφὶ γῆν ἔχοντας ᾠόμεθ’ ἂν ψηφίζεσθαι ἀρήγειν pues así creíamos que los relacionados con la tierra votarían para defender<la>ἀμφίa causa de, por, en relación a
Xen.Oec.6.11Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoκάλλιστόν τε καὶ ἄριστον καὶ ἥδιστον ἀπὸ γεωργίας τὸν βίον ποιεῖσθαι lo más hermoso, mejor y placentero es ganarse el sustento a partir del cultivo de la tierraβίοςmedio de vida, sustento
Xen.Oec.6.14Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoπάνυ μου ἡ ψυχὴ ἐπεθύμει αὐτῶν τινι συγγενέσθαι mi ánimo deseaba mucho reunirse con alguno de ellosψυχήalma, ánimo, espíritu
Xen.Oec.6.16Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἐνίους ἐδόκουν καταμανθάνειν τῶν καλῶν τὰς μορφὰς πάνυ μοχθηροὺς ὄντας τὰς ψυχάς me parecía comprender que algunos de los <que son> bellos en su aspecto son muy malvados en sus mentesψυχήalma, mente, conciencia
Xen.Oec.7.13Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἐγώ τε γὰρ ὅσα μοι ἔστιν ἅπαντα εἰς τὸ κοινὸν ἀποφαίνω y yo todo cuanto tengo lo declaro para el <patrimonio> comúnἀποφαίνωdeclarar, denunciar
Xen.Oec.7.14Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἐμὸν δ’ ἔφησεν ἡ μήτηρ ἔργον εἶναι σωφρονεῖν y mi madre dijo que mi tarea es ser prudentemi, tu, su
Xen.Oec.7.19Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoτὸ γηροβοσκοὺς κεκτῆσθαι… τοῖς γοῦν ἀνθρώποις πορίζεται se proporciona a los hombres tener a quienes sustenten su ancianidadπορίζωproporcionar, procurar
Xen.Oec.7.22Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἐπιμελείας δεῖται τά τε ἔνδον καὶ τὰ ἔξω tanto los asuntos de casa como los de fuera exigen atenciónἔνδονlos asuntos domésticos, el interior (de la mente)
Xen.Oec.7.26Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoτὸ ἔθνος τὸ θῆλυ ἢ τὸ ἄρρεν sexo femenino o masculinoἔθνοςlinaje, casta, sexo
Xen.Oec.7.29Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoδεῖ ἡμᾶς… πειρᾶσθαι ὅπως ὡς βέλτιστα τὰ προσήκοντα ἑκάτερον ἡμῶν διαπράττεσθαι es preciso que nosotros tratemos de que cada uno de nosotros dos lleve a cabo lo mejor posible lo que nos concierneβελτίωνlo mejor posible, de la mejor manera
Xen.Oec.8.8Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoτριήρης δέ τοι ἡ σεσαγμένη ἀνθρώπων διὰ τί ἄλλο φοβερόν ἐστι πολεμίοις… ἢ ὅτι ταχὺ πλεῖ; y una trirreme, en efecto, repleta de hombres, ¿por qué otra cosa es temible para los enemigos sino porque navega con rapidez?πλέωnavegar
Xen.Oec.8.9Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoδιαλέγειν δέοι αὐτῷ le era necesario seleccionar (los productos)διαλέγομαιescoger, seleccionar, separar
Xen.Oec.8.10Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoχώραν δοκιμασώμεθα τὴν προσήκουσαν elijamos el lugar convenienteδοκιμάζωelegir
Xen.Oec.8.10Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἡ γὰρ χώρα αὐτὴ τὸ μὴ ὂν ποθήσει pues la propia tierra añorará lo que no hayποθέωañorar, anhelar, echar de menos
Xen.Oec.8.10Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económico<εἰ>... βούλοιο… ἐμοί, ἐάν τι αἰτῶ, ἐν χάριτι διδόναι… si quisieras, si algo pido, dárme<lo> de buen grado …χάριςpor placer, de buen grado
Xen.Oec.8.11Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoκαλλίστην δέ ποτε καὶ ἀκριβεστάτην ἔδοξα σκευῶν τάξιν ἰδεῖν… εἰσβὰς ἐπὶ θέαν εἰς τὸ μέγα πλοῖον τὸ Φοινικικόν y una vez creí haber visto la disposición más bella y precisa de los aparejos, tras embarcar en un gran mercante fenicio para verloσκεῦοςaparejos
Xen.Oec.8.20Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoχορὸς γὰρ σκευῶν ἕκαστα φαίνεται pues parece una hilera cada <grupo> de utensiliosχορόςcoro, círculo, hilera, corro
Xen.Oec.9.1Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἡ γυνὴ ἐδόκει σοι… ὑπακούειν ὧν σὺ ἐσπούδαζες διδάσκων; ¿te parecía que tu mujer prestaba atención a lo que tú te empeñabas en enseñarle?σπουδάζωinteresarse en, esforzarse en, empeñarse en
Xen.Oec.9.2Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoτὰ οἰκήματα ᾠκοδόμηται… ὅπως ἀγγεῖα ὡς συμφορώτατα ᾖ τοῖς μέλλουσιν ἐν αὐτοῖς ἔσεσθαι las habitaciones han sido construidas para que sean receptáculos adaptados lo mejor posible a lo que va a haber en ellasἀγγεῖονreceptáculo, cavidad
Xen.Oec.9.6Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoκατὰ φυλὰς διεκρίνομεν τὰ ἔπιπλα. ἠρχόμεθα δὲ πρῶτον... ἁθροίζοντες οἷς ἀμφὶ θυσίας χρώμεθα. μετὰ ταῦτα κόσμον γυναικὸς τὸν εἰς ἑορτὰς διῃροῦμεν… separábamos los utensilios por categorías; y empezábamos primero reuniendo los que usamos en los sacrificios; después de eso apartábamos el adorno femenino para las fiestas…φυλήcategoría, tipo
Xen.Oec.9.8Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoεἰς τὰς χώρας τὰς προσηκούσας ἕκαστα διηνέγκαμεν enviamos cada cosa a los lugares convenientesδιαφέρωllevar de un sitio a otro, difundir
Xen.Oec.9.8Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoτὰ εἰς ἐνιαυτὸν ἀπολελογισμένα κατέθεμεν depositamos lo calculado para el añoκατατίθημιdepositar, pagar
Xen.Oec.9.14Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἐπὶ δὲ τούτοις πᾶσιν εἶπον, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐγὼ τῇ γυναικὶ ὅτι πάντων τούτων οὐδὲν ὄφελος «tras todo eso, Sócrates, <yo> decía a mi mujer», afirmaba <él>, «que nada de todo eso era útil»φημίdecir, afirmar
Xen.Oec.10.1Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económico… ἅ μου ἅπαξ ἀκούσασα ταχὺ ἐπείθετο [cosas] que al escuchármelas ella, rápidamente obedecíaἅπαξuna vez
Xen.Oec.10.1Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoὡς ἐμοὶ πολὺ ἥδιον ζώσης ἀρετὴν γυναικὸς καταμανθάνειν ἢ εἰ Ζεῦξίς μοι καλὴν εἰκάσας γραφῇ γυναῖκα ἐπεδείκνυεν porque para mí <es> mucho más placentero observar atentamente la excelencia de una mujer viva que si Zeuxis, tras representar en pintura una bella mujer, me la mostraraεἰκάζωrepresentar, reproducir, imitar
Xen.Oec.10.10Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἔχειν κατὰ χώραν mantenerse por un territorioἔχωmantenerse
Xen.Oec.11.3Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoπῶς ἂν δικαίως μεταρρυθμίσαιμι ἄνδρα ἀπειργασμένον καλόν τε κἀγαθόν… ; ¿cómo remodelaría <yo> con justicia a un hombre que es por completo bueno y noble?ἀπεργάζομαιser realizado, ser completado
Xen.Oec.11.6Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἀγαθή ἐστιν… ἡμέρα ὡς ἀρετῆς ἄρχεσθαι es un buen día para empezar en la virtudἀγαθόςbueno, útil
Xen.Oec.11.9Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoμέλει μοι τούτων ὧν ἐρωτᾷς me preocupa eso que preguntasμέλωpreocupar (a), importar (a), interesar (a)
Xen.Oec.11.10Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoβαθεῖς τε καὶ ἐρρωμένους ἄνδρας hombres ricos y poderososβαθύςfuerte, avanzado, rico
Xen.Oec.11.20Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἐν τοῖς… πλουσιωτάτοις λεγόμενόν σε ἐπιστάμεθα sabemos que tú eres considerado entre los más ricosλέγωcontar, numerar, considerar
Xen.Oec.11.23Xenophon, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoοὐδέν… παύομαι… λέγειν μελετῶν… ἢ ἀπολογουμένου ἀκούσας ἐλέγχειν πειρῶμαι, ἢ μέμφομαί τινα πρὸς τοὺς φίλους ἢ ἐπαινῶ en absoluto dejo de practicar <el arte de> argumentar: o intento, tras escuchar al que se defiende, refutar<lo>, o critico o elogio a alguien ante sus amigosμέμφομαιcriticar, censurar, reprochar

1 2 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas