logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 3 4 5 6 7 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 326 -- Paginación: 1/7
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Xen.Mem.1.1.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, MemorablesΣωκράτης οὓς ἡ πόλις νομίζει θεοὺς οὐ νομίζων Sócrates que no cree en los dioses en los que cree la ciudadνομίζωcreer, creer en
Xen.Mem.1.1.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐθαύμασα τίσι ποτὲ λόγοις Ἀθηναίους ἔπεισαν οἱ γραψάμενοι Σωκράτην ὡς ἄξιος εἴη θανάτου me extrañó con qué razonamientos en cierta ocasión los que acusaron a Sócrates convencieron a los atenienses de que era merecedor de la pena capitalΣωκράτηςSócrates
Xen.Mem.1.1.2Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesμοι δοκοῦσιν αὐτὸν αἰτιάσασθαι καινὰ δαιμόνια εἰσφέρειν a mí me parece que lo acusaron de introducir dioses nuevosαἰτιάομαιacusar a alguien de hacer algo
Xen.Mem.1.1.2Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesμοι δοκοῦσιν αὐτὸν αἰτιάσασθαι καινὰ δαιμόνια εἰσφέρειν me parece que lo acusan de introducir nuevas divinidades’εἰσφέρωintroducir, introducir (novedades), proponer (novedades)
Xen.Mem.1.1.4Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοἱ… πλεῖστοί φασιν ὑπό… τῶν ὀρνίθων… ἀποτρέπεσθαί τε καὶ προτρέπεσθαι la mayoría dice que son disuadidos e inducidos por los pájarosπροτρέπωser inducido, ser animado
Xen.Mem.1.1.8Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτὰ μέγιστα ἔφη τοὺς θεοὺς ἑαυτοῖς καταλείπεσθαι decía que la mayor parte se la quedaron los dioses (para ellos)καταλείπωquedarse (algo), reservarse
Xen.Mem.1.1.8Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοὔτε τῷ δυνατοὺς ἐν τῇ πόλει κηδεστὰς λαβόντι δῆλον εἰ διὰ τούτους στερήσεται τῆς πόλεως tampoco para el que consigue parientes poderosos en la ciudad <es> claro si por culpa de esos será privado de la ciudadaníaστερέωser privado (de), ser despojado (de), perder
Xen.Mem.1.1.10Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesκαὶ ἔλεγε μὲν ὡς τὸ πολύ y hablaba muchoπολύςmucho, mucho (tiempo), muy
Xen.Mem.1.1.11Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorables… τίσιν ἀνάγκαις ἕκαστα γίγνεται τῶν οὐρανίων … con qué leyes se gobiernan los fenómenos de los cielosἀνάγκηley natural
Xen.Mem.1.1.11Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὁ καλούμενος ὑπὸ τῶν σοφιστῶν κόσμος lo que los sofistas llaman cosmosκόσμοςcosmos, universo
Xen.Mem.1.1.11Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorables[Σωκράτης] οὐδὲ γὰρ περὶ τῆς τῶν πάντων φύσεως, ᾗπερ τῶν ἄλλων οἱ πλεῖστοι, διελέγετο σκοπῶν ὅπως ὁ… κόσμος ἔχει pues tampoco Sócrates, al analizar cómo es el universo, dialogaba sobre la naturaleza de todas las cosas como la mayoría de los demás [filósofos]φύσιςsustancia primigenia, naturaleza
Xen.Mem.1.1.12Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτὰ δαιμόνια δὲ σκοποῦντες ἡγοῦνται τὰ προσήκοντα πράττειν y al considerar lo divino piensan que hacen lo convenienteπροσήκωlo conveniente
Xen.Mem.1.1.18Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesβουλεύσας γάρ ποτε καὶ τὸν βουλευτικὸν ὅρκον ὀμόσας… pues siendo entonces [Sócrates] miembro del Consejo y habiendo jurado el juramento de consejero…βουλεύωser miembro del Consejo ([url=PKLema=186]Βουλή[/url])
Xen.Mem.1.1.19Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτά τε λεγόμενα καὶ πραττόμενα καὶ τὰ σιγῇ βουλευόμενα lo que se dice, se hace y se decide en silencioσιγήsilencio, voz baja
Xen.Mem.1.1.20Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐπείσθησαν Ἀθηναῖοι Σωκράτην περὶ θεοὺς μὴ σωφρονεῖν los atenienses fueron convencidos de que Sócrates no tenía buen juicio acerca de los diosesσωφρονέωser prudente, tener buen juicio, tener moderación, actuar con prudencia
Xen.Mem.1.2.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, MemorablesΣωκράτης… ἀφροδισίων καὶ γαστρὸς πάντων ἀνθρώπων ἐγκρατέστατος ἦν Sócrates era el más disciplinado de todos los hombres en sus deseos sexuales y apetitosγαστήρvientre, estómago, apetito(s), glotonería
Xen.Mem.1.2.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπρῶτον… ἀφροδισίων καὶ γαστρὸς πάντων ἀνθρώπων ἐγκρατέστατος ἦν, εἶτα πρὸς χειμῶνα καὶ θέρος… καρτερικώτατος en primer lugar (Sócrates) era entre todos los hombres el que más dominaba (su) sexualidad y (su) estómago, después era el más resistente frente al frío y el calorεἶταdespués, luego, a continuación
Xen.Mem.1.2.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, MemorablesΣωκράτης… ἦν… πρὸς χειμῶνα καὶ θέρος καὶ πάντας πόνους καρτερικώτατος Sócrates era muy resistente al invierno, al verano y a todas las penalidadesχειμώνinvierno
Xen.Mem.1.2.2Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπῶς οὖν αὐτὸς ὢν τοιοῦτος ἄλλους ἄν… πρὸς τὸ πονεῖν μαλακοὺς ἐποίησεν; ¿cómo, entonces, él, siendo de tal carácter, hubiera hecho a otros blandos para el esfuerzo?μαλακόςblando, cobarde, relajado
Xen.Mem.1.2.4Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐκπονεῖν ἐδοκίμαζε aprobaba ejercitarseδοκιμάζωaprobar
Xen.Mem.1.2.4Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesταύτην γὰρ τὴν ἕξιν ὑγιεινήν τε ἱκανῶς εἶναι καὶ τὴν τῆς ψυχῆς ἐπιμέλειαν οὐκ ἐμποδίζειν ἔφη pues decía que ese hábito [hacer ejercicio] era suficientemente saludable y no impedía el cuidado del almaἕξιςhábito, experiencia
Xen.Mem.1.2.6Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτοὺς δὲ λαμβάνοντας τῆς ὁμιλίας μισθόν a los que reciben un salario por la instrucciónὁμιλίαrelación educativa, instrucción
Xen.Mem.1.2.7Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐθαύμαζε δ’ εἰ τις ἀρετὴν ἐπαγγελλόμενος ἀργύριον πράττοιτο y se admiraba si alguien prometiendo virtud consiguiera dineroἐπαγγέλλωprofesar, prometer, dedicarse
Xen.Mem.1.2.8Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesεἰ μὴ ἄρα ἡ τῆς ἀρετῆς ἐπιμέλεια διαφθορά ἐστιν a no ser que la preocupación por la virtud sea corrupción
Xen.Mem.1.2.8Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐπίστευε δὲ τῶν συνόντων ἑαυτῷ τοὺς ἀποδεξαμένους ἅπερ αὐτὸς ἐδοκίμαζεν φίλους ἀγαθοὺς ἔσεσθαι y [Sócrates] confiaba en que, entre los que se juntaban con él, los que aceptaran lo que él elegía serían buenos amigosσύνειμι (εἰμί) juntarse (con), ser seguidor (de), ser discípulo (de)
Xen.Mem.1.2.13Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτὴν δὲ πρὸς Σωκράτην συνουσίαν αὐτοῖν ὡς ἐγένετο διηγήσομαι y narraré cómo fue la relación de ellos dos con Sócratesσυνουσίαtrato (social), relación (social)
Xen.Mem.1.2.15Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἢ νομίσαντε, εἰ ὁμιλησαίτην ἐκείνῳ, γενέσθαι ἂν ἱκανωτάτω λέγειν τε καὶ πράττειν; ¿o creen (ambos) que si lo frecuentaran (como discípulos) llegarían a ser los más capaces para hablar y actuar?ὁμιλέωtratar (con), frecuentar (a), conversar (con)
Xen.Mem.1.2.16Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἡγοῦμαι… ἑλέσθαι ἂν μᾶλλον αὐτὼ τεθνάναι pienso que ambos habrían preferido morirαἱρέωpreferir
Xen.Mem.1.2.17Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπάντας δὲ τοὺς διδάσκοντας ὁρῶ αὑτοὺς δεικνύντας τε τοῖς μανθάνουσιν ᾗπερ αὐτοὶ ποιοῦσιν ἃ διδάσκουσι y veo que todos los profesores muestran a sus discípulos cómo ellos mismos llevan a la práctica lo que enseñanμανθάνωdiscípulos, alumnos
Xen.Mem.1.2.19Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων ὑβριστής quizás, en efecto, muchos de los que dicen ser filósofos podrían decir que el [hombre] justo nunca llegaría a ser injusto ni el prudente soberbioφιλοσοφέωser filósofo, filosofar, buscar saber
Xen.Mem.1.2.21Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὁρῶ γὰρ … , οὕτω καὶ τῶν διδασκαλικῶν λόγων τοῖς ἀμελοῦσι λήθην ἐγγιγνομένην pues veo que así también se produce el olvido en los que descuidan los discursos educativosἐγγίγνομαιsurgir, producirse, ser innato, ser natural
Xen.Mem.1.2.24Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, MemorablesἈλκιβιάδης… διά… κάλλος ὑπὸ πολλῶν καὶ σεμνῶν γυναικῶν θηρώμενος… ἠμέλησεν αὑτοῦ Alcibíades por ser perseguido por <su> belleza por muchas y respetables mujeres, se descuidó de sí mismoσεμνόςvenerable, solemne, respetable
Xen.Mem.1.2.24Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesσυνῆν ἀνθρώποις ἀνομίᾳ… χρωμένοις se reunía con hombres que hacían uso del desgobiernoχράωusar, hacer uso de
Xen.Mem.1.2.26Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesεἰ μέν τι ἐπλημμελησάτην, τούτου Σωκράτην ὁ κατήγορος αἰτιᾶται; si, en efecto, ambos [Critias y Alcibíades] fallaron en algo, ¿el acusador censura eso a Sócrates?πλημμελέωfallar, fallar en
Xen.Mem.1.2.30Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesλέγεται τὸν Σωκράτην… εἰπεῖν ὅτι… se dice que Sócrates dijo que…λέγωdecirse
Xen.Mem.1.2.31Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, MemorablesΚριτίας… τῶν τριάκοντα ὤν Critias, que es uno de los Treinta (tiranos)εἰμί
Xen.Mem.1.2.31Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesδιαβάλλων (αὐτὸν) πρὸς τοὺς πολλούς calumniándolo ante la mayoríaπρόςhacia, (dirigido) a, para, con
Xen.Mem.1.2.32Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesεἴ τις γενόμενος βοῶν ἀγέλης νομεὺς καὶ τὰς βοῦς ἐλάττους τε καὶ χείρους ποιῶν μὴ ὁμολογοίη κακὸς βουκόλος εἶναι… si uno tras hacerse pastor de un rebaño de vacas y hacer que las vacas sean menos y peores, no reconoce que es un mal vaquero…βοῦςvacas, ganado vacuno
Xen.Mem.1.2.32Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐπεὶ γὰρ οἱ τριάκοντα πολλοὺς μὲν τῶν πολιτῶν καὶ οὐ τοὺς χειρίστους ἀπέκτεινον… pues cuando los Treinta mataban a muchos ciudadanos, y no a los peores de todos…χείρωνpésimo, peor (de todos), inferior (de todos)
Xen.Mem.1.2.35Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὁρίσατέ μοι μέχρι πόσων ἐτῶν δεῖ νομίζειν νέους fijadme la edad para considerar a uno jovenὁρίζωestablecer, determinar
Xen.Mem.1.2.36Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesσύγε, ὦ Σώκρατες, εἴωθας εἰδὼς πῶς ἔχει τὰ πλεῖστα ἐρωτᾶν tú ciertamente, Sócrates, acostumbras a preguntar aun sabiendo cómo son la mayoría de las cosasπῶςcómo
Xen.Mem.1.2.42Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπάντες γὰρ οὗτοι νόμοι εἰσίν, οὓς τὸ πλῆθος συνελθὸν καὶ δοκιμάσαν ἔγραψε pues están todas esas leyes que la multitud tras reunirse y aprobar<las> promulgóγράφωprescribir, redactar (una ley, un decreto), promulgar
Xen.Mem.1.2.42Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοὐδέν τι χαλεποῦ πράγματος ἐπιθυμεῖς deseas una cosa en absoluto nada difícilοὐδείςnada en absoluto
Xen.Mem.1.2.45Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesμάλα τοι, φάναι τὸν Περικλέα muy ciertamente, dijo Periclesμάλαsin duda, desde luego, ciertamente
Xen.Mem.1.2.47Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, MemorablesΣωκράτει… οὐκέτι προσῇσαν ya no se acercaban a Sócratesπρόσειμι (εἶμι)acercarse a, presentarse ante
Xen.Mem.1.2.47Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, MemorablesΣωκράτει… οὐκέτι προσῇσαν ya no iban junto a Sócratesπροσέρχομαιir hacia, avanzar hacia, dirigirse a
Xen.Mem.1.2.54Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesαὐτοί τέ γε αὑτῶν ὄνυχάς τε καὶ τρίχας καὶ τύλους ἀφαιροῦσι καὶ τοῖς ἰατροῖς παρέχουσι μετὰ πόνων τε καὶ ἀλγηδόνων καὶ ἀποτέμνειν καὶ ἀποκάειν y, en efecto, ellos se quitan sus uñas, pelos y callos, y permiten a los médicos amputar y cauterizar con dolores y sufrimientosἀποτέμνωcortar (separando), amputar, extirpar
Xen.Mem.1.2.54Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτοῖς ἰατροῖς παρέχουσι μετὰ πόνων τε καὶ ἀλγηδόνων καὶ ἀποτέμνειν καὶ ἀποκάειν permiten a los médicos extirpar y cauterizar entre sufrimientos y doloresπαρέχωpermitir, conceder
Xen.Mem.1.2.54Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτούτων χάριν οἴονται δεῖν αὐτοῖς καὶ μισθὸν τίνειν creen que es necesario que <él> les pague incluso un salario como agradecimiento de esoτίνωpagar
Xen.Mem.1.2.61Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, MemorablesΣωκράτης δὲ διὰ παντὸς τοῦ βίου… πάντας τοὺς βουλομένους ὠφέλει y Sócrates a lo largo de toda su vida ayudaba a todos los que querían <ser ayudados>βίοςvida, duración de la vida

1 2 3 4 5 6 7 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas