logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 37
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Xen.Cyn.1.9Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, CinegéticoΤελαμὼν δὲ τοσοῦτος ἐγένετο, ὥστε… ἣν αὐτὸς ἐβούλετο γῆμαι y Telamón llegó a ser tan <poderoso> que se casó con la <mujer> que él queríaτοσοῦτοςtanto (como), tanto (que), tan grande (que)
Xen.Cyn.1.16Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, CinegéticoἈχιλλεὺς δ’ ἐν ταύτῃ τῇ παιδείᾳ τραφείς... y Aquiles, educado en esta disciplina...τρέφωeducar, enseñar, adiestrar
Xen.Cyn.2.2Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoἄνευ γὰρ δὴ τούτων οὐκ ἂν εἴη πρᾶξις pues en verdad sin estas cosas (insignificantes) no habría resultadoπρᾶξιςresultado, logro
Xen.Cyn.3.1Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoτὰ δὲ γένη τῶν κυνῶν διττά y las razas de los perros de caza son dosγένοςraza, estirpe, género
Xen.Cyn.3.2Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoχείρους δὲ καὶ πλείους αἱ τοιαίδε, μικραί… ψιλαί… y las peores y más numerosas son así: pequeñas, de pelo cortoψιλόςpelado, sin pelo, desnudo, desarmado
Xen.Cyn.4.1Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoχρὴ [κύνας] εἶναι μεγάλας, εἶτα ἐχούσας… στήθη πλατέα, μὴ ἄσαρκα ἀπὸ τῶν ὤμων es necesario que los perros sean grandes, además que tengan el pecho ancho, no sin carne a partir de los hombrosὦμοςhombro
Xen.Cyn.4.6Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoἐν τόποις ψιλοῖς, ξηροῖς, προσηλίοις τοῦ ἄστρου ἐπιόντος en los lugares secos, áridos, soleados, cuando acude la estrella (cuando se ve Sirio al amanecer, en el verano)ἄστρονestrella
Xen.Cyn.4.6Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoὥρᾳ μὴ καταρρηγνύωνται αὐτῶν οἱ πόδες τὰ ὄρη θεουσῶν <él> vigilaba que [las perras] no se destrozaran sus patas mientras corrían por las montañasθέωcorrer
Xen.Cyn.4.7Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoτὰ δὲ χρώματα οὐ χρὴ εἶναι τῶν κυνῶν οὔτε πυρρὰ οὔτε μέλανα οὔτε λευκὰ παντελῶς y no es necesario que los colores de los perros sean por completo ni leonados ni negros ni blancosμέλαςnegro, oscuro, moreno
Xen.Cyn.4.8Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoαἱ μὲν οὖν πυρραὶ ἔχουσαι ἔστωσαν λευκὴν τρίχα ἐπανθοῦσαν περὶ τὰ μέτωπα así pues, que las [perras] sean pelirrojas con pelo blanco creciendo alrededor de la frenteθρίξlana, crin, cerda
Xen.Cyn.4.10Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoἔστι δὲ καί... ἀγαθὸν ἄγειν τὰς κύνας εἰς τὰ τραχέα y también es bueno conducir los perros hacia lugares ásperosτραχύςrugoso, áspero, escabroso, pedregoso
Xen.Cyn.5.5Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoτὰ ἴχνη λαμπρά las huellas clarasλαμπρόςvigoroso, claro, manifiesto
Xen.Cyn.5.18Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoἐὰν ἔχωσιν ἔνιον ἐρύθημα… si tienen algún enrojecimiento…ἔνιοιalgunos
Xen.Cyn.5.28Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoοἱ φόβοι τῶν κυνῶν ὅταν [λαγῴ] διώκωνται… συνεξαιροῦνται τὸ προνοεῖσθαι los miedos a los perros cuando las liebres son perseguidas eliminan su previsiónφόβοςmiedo (a), miedo (por), temor (por)
Xen.Cyn.5.30Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoἔχει… πόδας τοὺς πρόσθεν ἄκρως ὑγρούς [la liebre] tiene las patas de delante completamente flexiblesἄκροςcompletamente, perfectamente
Xen.Cyn.5.30Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoἔχει… τράχηλον λεπτόν tiene un cuello finoλεπτόςfino, delgado, flaco, delicado, ligero
Xen.Cyn.5.32Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoἐν μικρῷ (χρόνῳ) brevementeμικρόςcorto, breve
Xen.Cyn.6.1Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoοὐ γὰρ καλῶς τηροῦσι τὰς κύνας pues no cuidan bien a las perrasτηρέωcuidar, conservar, mantener
Xen.Cyn.6.4Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoοἱ ὀψιζόμενοι ἀφαιροῦνται τὰς μὲν κύνας τοῦ εὑρεῖν τὸν λαγῶ, αὑτοὺς δὲ τῆς ὠφελείας los que llegan tarde privan a las perras de encontrar la liebre, y a sí mismos de la presaὠφέλειαbeneficio (concreto), recurso, botín, presa
Xen.Cyn.6.9Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoτὰ δὲ δίκτυα τεινέτω ἐν ἀπέδοις y que extienda <él> las redes en <terrenos> llanosτείνωtensar, estirar, extender, prolongar
Xen.Cyn.6.15Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoὡς πέφυκε como es naturalφύωcomo es natural
Xen.Cyn.6.16Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoἀφίξονται πρὸς τὴν εὐνὴν τοῦ λαγῶ llegarán a la madriguera de la liebreεὐνήmorada, madriguera
Xen.Cyn.7.7Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoἀνιέναι (τὰς κύνας) soltar los perrosἀνίημιsoltar, dejar, dejar ir
Xen.Cyn.7.8Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegético[κύνες] οὔπω ἔχουσαι συνεστῶτα τὰ σώματα perras que todavía no tienen cuerpos (bien) constituidosσυνίστημιconstituirse, organizarse, unirse, disponerse
Xen.Cyn.7.11Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoπρὸς δὲ ταῖς ἄρκυσι διδόναι τὰ σιτία αὐταῖς, ἕως ἂν νέαι ὦσιν y [hay que] darles comida junto a las redes de caza mientras [las perras] son jóvenesσιτίονcomida, alimento
Xen.Cyn.8.2Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoἡ γὰρ χιὼν καίει τῶν κυνῶν τὰς ῥῖνας pues la nieve quema la nariz a los perrosκαίωquemar, calentar (mucho)
Xen.Cyn.9.20Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoτοῖς γὰρ κέρασι παίει, ἐὰν μὲν ᾖ ἄρρην, καὶ τοῖν ποδοῖν ἐὰν δὲ θήλεια pues (el ciervo) golpea con los cuernos si es macho y con las patas si es hembraπούςpie, pata
Xen.Cyn.10.11Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoτῇ μὲν χειρὶ τῇ ἀριστερᾷ πρόσθεν, τῇ δ’ ἑτέρᾳ ὄπισθεν con la mano derecha delante y con la otra detrásἕτεροςuno, el otro
Xen.Cyn.10.13Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoπαθόντα δὲ τοῦτο πίπτειν δεῖ ἐπὶ στόμα καὶ ἔχεσθαι τῆς ὕλης κάτωθεν y al que le pase eso es necesario que se tire de bruces y que se agarre a la maleza de debajoπίπτωcaer (voluntariamente), tirarse
Xen.Cyn.10.19Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoοἱ δὲ τὰς κύνας ἐπάγουσι τοὺς τόπους ζητοῦντες καλλίστους y ellos azuzan a los perros buscando los mejores lugaresἐπάγωincitar, azuzar
Xen.Cyn.12.9Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoοἱ πόνοι τὰ… αἰσχρά… ἐκ τῆς ψυχῆς… ἀφαιροῦνται los trabajos quitan lo vergonzoso del almaἀφαιρέωquitar (algo a alguien)
Xen.Cyn.13.2Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoπερί… τῶν ματαίων πολλὰ αὐτοῖς γέγραπται sobre asuntos triviales han sido escritas muchas cosas por ellosγράφωescribir, anotar
Xen.Cyn.13.6Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoψέγουσι ἄλλοι πολλοὶ τοὺς νῦν σοφιστὰς καὶ οὐ τοὺς φιλοσόφους, ὅτι ἐν τοῖς ὀνόμασι σοφίζονται, οὐκ ἐν τοῖς νοήμασιν muchos otros censuran a los actuales sofistas y no a los filósofos porque son hábiles en las palabras, no en los pensamientosφιλόσοφοςpersona amante del conocimiento, filósofo
Xen.Cyn.13.16Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoπρὸς δὲ τὰ θεῖα… ἀσεβεῖν ser impío con lo divinoἀσεβέωcometer sacrilegio, profanar
Xen.Cyn.3.3Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoἀφίστανται καὶ ὑποφεύγουσι τὸν ἥλιον se apartan y rehúyen el solἀφίστημιapartarse (de)
Xen.Cyrop.5.2.36Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoσὺν γὰρ τοῖς νικῶσι… θαρροῦντες καὶ οἱ ἀκόλουθοι ἕπονται pues con los vencedores, animosos también siguen los sirvientes [de los soldados]ἀκόλουθοςacompañante, sirviente
Xen.Cyn.7.11Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoἀφεθήσονται δὲ τούτου ὅταν… ἔχωσι πολεμίως se apartarán de eso cuando sean hostilesπολέμιοςhostilmente

1 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas