logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 34
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Strab.1.1.17Strabo, Geographica: Estrabón, Geografíaτοὺς πορθμοὺς ὑπονοήσαντες εἶναι τυφλοὺς στενωπούς al suponer <ellos> que los estrechos <marítimos> están cegadosτυφλόςciego, cegado, sin salida
Strab.1.2.31Strabo, Geographica: Estrabón, GeografíaἈριστόνικος… ἐν τοῖς περὶ τῆς Μενελάου πλάνης πολλῶν ἀναγέγραφεν ἀνδρῶν ἀποφάσεις περὶ ἑκάστου τῶν ἐκκειμένων κεφαλαίων Aristónico en sus <escritos> sobre las andanzas de Menelao ha recogido por escrito opiniones de muchos hombres sobre cada una de los apartados expuestosκεφάλαιοςapartado, sección, capítulo
Strab.2.1.18Strabo, Geographica: Estrabón, Geografíaἐκ δὲ τῶν εἰρημένων δῆλον ὡς καὶ σοφῶς ἀντιλέγει [ὁ Ἵππαρχος] a partir de lo dicho está claro que Hiparco contradice [a Eratóstenes] incluso sofisticadamenteσοφόςastutamente, sofisticadamente
Strab.2.1.39Strabo, Geographica: Estrabón, Geografíaἐροῦμεν δὲ πρὸς αὐτόν, ὅτι τοῦ Ἐρατοσθένους ἐν πλάτει λαμβάνοντος τὰς εὐθείας, ὅπερ οἰκεῖόν ἐστι γεωγραφίας y le diremos que <eso es propio> de Eratóstenes cuando toma de forma laxa las líneas rectas, lo que es habitual en geografíaπλάτοςde forma laxa
Strab.2.3.1Strabo, Geographica: Estrabón, Geografíaτῷ γὰρ ἰσημερινῷ τμηθεῖσα δίχα ἡ σφαῖρα τῆς γῆς εἴς τε τὸ βόρειον ἡμισφαίριον, ἐν ᾧ ἡμεῖς ἐσμεν, καὶ τὸ νότιον pues la esfera de la tierra <está> partida en dos por la zona equinoccial, en hemisferio boreal, en el que estamos, y en meridionalσφαῖραesfera celeste, esfera terrestre
Strab.2.5.35Strabo, Geographica: Estrabón, Geografíaφησί… παρὰ δὲ τούτοις… τὴν μικρὰν ἄρκτον… ἀεὶ φαίνεσθαι dice que en esos [territorios] la Osa Menor siempre es visibleἄρκτοςconstelación de la Osa Menor, Osa Menor
Strab.4.6.7Strabo, Geographica: Estrabón, Geografíaσχίζοντες εἰς τὰς ἐξοχετείας τὸ ὕδωρ τὸ κοινὸν ῥεῖθρον ἐξεκένουν separando el agua hacia desvíos vaciaban el caudal comúnσχίζωseparar, dividir
Strab.5.2.4Strabo, Geographica: Estrabón, Geografíaτὸ Πελασγικὸν Ἄργος ἡ Θετταλία λέγεται Argos pelásgica se denomina TesaliaἌργοςArgos (pelásgica)
Strab.6.1.2Strabo, Geographica: Estrabón, Geografíaοἱ Ἕλληνες… ἐπὶ τοσοῦτον ηὔξηντο ὥστε τὴν μεγάλην Ἑλλάδα ταύτην ἔλεγον καὶ τὴν Σικελίαν los griegos [del sur de Italia y Sicilia] crecían tanto que llamaban magna Grecia a ese <territorio> y a SiciliaἙλλάςMagna Grecia
Strab.7.6.2Strabo, Geographica: Estrabón, Geografíaτὸ κέρας τὸ Βυζαντίων el cuerno de Bizancio (Cuerno de oro)κέραςbrazo de mar, curva de un río
Strab.7.2.2Strabo, Geographica: Estrabón, Geografíaπάντες μέντοι κατελύθησαν ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων... οἱ μὲν ὑπερβαλόντες τὰς Ἄλπεις εἰς τὴν Ἰταλίαν οἱ δ’ ἔξω τῶν Ἄλπεων todos, sin embargo, fueron derrotados por los romanos, unos al atravesar los Alpes en dirección a Italia, otros lejos de los Alpesὑπερβάλλωpasar por encima, atravesar (una montaña)
Strab.8.6.5Strabo, Geographica: Estrabón, GeografíaἈργείους γοῦν καλεῖ πάντας καθάπερ καὶ Δαναοὺς καὶ Ἀχαιούς en efecto, llama [Homero] «argivos» a todos, por igual tanto a dánaos como a aqueosἈργεῖοςgriego, argivo
Strab.8.6.18Strabo, Geographica: Estrabón, Geografíaὕστερον δὲ καὶ μέχρι παντὸς ὑπερεβάλοντο Λακεδαιμόνιοι pero más tarde y para siempre los lacedemonios sobresalíanπᾶςhasta todo (el tiempo), (para) siempre
Strab.8.6.21Strabo, Geographica: Estrabón, Geografíaὄρος ὑψηλὸν ὅσον τριῶν ἥμισυ σταδίων una montaña alta como tres estadios y medioἥμισυς(y) mitad, (y) medio
Strab.8.7.1Strabo, Geographica: Estrabón, GeografíaἼων δέ… πρῶτον μὲν εἰς τέτταρας φυλὰς διεῖλε τὸ πλῆθος, εἶτα εἰς τέτταρας βίους pero Ion primero dividió el pueblo [de los atenienses] en cuatro tribus, después en cuatro estamentosβίοςestamento
Strab.9.1.15Strabo, Geographica: Estrabón, Geografíaπερί… τὸ ἱερὸν τοῦ Διὸς τοῦ σωτῆρος alrededor del templo de Zeus protectorσωτήρprotector, salvador
Strab.9.5.21Strabo, Geographica: Estrabón, Geografíaτυφλῶς καὶ οὐ γνωρίμως a ciegas y sin saberτυφλόςa ciegas
Strab.10.3.17Strabo, Geographica: Estrabón, Geografíaτῶν ὀργάνων ἔνια βαρβάρως ὠνόμασται νάβλας καὶ σαμβύκη alguno de los instrumentos son llamados en lengua extranjera ""nablas"" y ""sambice""βάρβαροςen lengua extranjera
Strab.11.12.1Strabo, Geographica: Estrabón, Geografíaὥστε δεῖ προάγειν ἐπὶ τὰ παρακείμενα ταῖς Κασπίαις πύλαις de manera que es preciso avanzar hasta los <territorios> adyacentes a la entrada del Caspioπύληentrada (de un mar o lago)
Strab.12.3.6Strabo, Geographica: Estrabón, Geografíaὡς ἔφασκεν ἐκεῖνος según decía aquelφάσκωdecir, afirmar, asegurar
Strab.13.1.54Strabo, Geographica: Estrabón, Geografíaτοῖς δ’ ὕστερον, ἀφ’ οὗ τὰ βιβλία ταῦτα προῆλθεν, ἄμεινον μὲν ἐκείνων φιλοσοφεῖν y para los que siguieron, a partir del momento en que se publicaron esos libros, <era> más fácil que para aquellos filosofarπροέρχομαιadelantarse, presentarse, salir fuera, publicarse
Strab.14.1.14Strabo, Geographica: Estrabón, Geografíaναΐσκοι τινές εἰσι πλήρεις τῶν ἀρχαίων τεχνῶν algunos pequeños templos están llenos de antiguas obras de arteτέχνηobra (de arte)
Strab.14.2.19Strabo, Geographica: Estrabón, Geografíaφασὶ δ’ Ἱπποκράτην… γυμνάσασθαι τὰ περὶ τὰς διαίτας y dicen que Hipócrates había practicado lo relativo a los regímenes de vidaγυμνάζωejercitarse, entrenarse, hacer maniobras, practicar
Strab.14.2.28Strabo, Geographica: Estrabón, Geografíaοὐδέ γε ὅτι τραχυτάτη ἡ γλῶττα τῶν Καρῶν... πλεῖστα Ἑλληνικὰ ὀνόματα ἔχει καταμεμιγμένα tampoco, en efecto, la lengua de los carios <es> excesivamente áspera <pues> tiene muchísimas palabras griegas entremezcladasτραχύςáspero, escarpado, severo
Strab.15.1.39Strabo, Geographica: Estrabón, Geografíaφησὶ δὴ τὸ τῶν Ἰνδῶν πλῆθος εἰς ἑπτὰ μέρη διῃρῆσθαι dice, en efecto, que la multitud de los indios se divide en siete castasμέροςclase social, casta
Strab.15.1.60Strabo, Geographica: Estrabón, Geografíaφησίν... τῶν φαρμάκων δὲ μάλιστα εὐδοκιμεῖν τὰ ἐπίχριστα καὶ τὰ καταπλάσματα, τἆλλα δὲ κακουργίας πολὺ μετέχειν dice que de las drogas sobre todo se consideran bien especialmente los ungüentos y cataplasmas pero que el resto tienen mucho de maleficioφάρμακονdroga
Strab.15.1.60Strabo, Geographica: Estrabón, Geografíaφησίν... τῶν φαρμάκων δὲ μάλιστα εὐδοκιμεῖν τὰ ἐπίχριστα καὶ τὰ καταπλάσματα, τἆλλα δὲ κακουργίας πολὺ μετέχειν dice que de las drogas sobre todo se consideran bien especialmente los ungüentos y cataplasmas pero que el resto tienen mucho de maleficioφάρμακονdroga
Strab.15.2.2Strabo, Geographica: Estrabón, Geografíaτὰ κρέα δὲ τῶν θρεμμάτων ἰχθύων προσβάλλει la carne de las crías (de animal) desprende un olor a pescadoπροσβάλλωexhalar, desprender
Strab.16.2.35Strabo, Geographica: Estrabón, Geografíaἔφη.. ὡς… εἴη γὰρ ἓν τοῦτο μόνον θεὸς τὸ περιέχον ἡμᾶς ἅπαντας καὶ γῆν καὶ θάλατταν, ὃ καλοῦμεν οὐρανὸν καὶ κόσμον καὶ τὴν τῶν ὄντων φύσιν <él> afirmaba que la divinidad en efecto es solo esa cosa única que nos abarca a todos nosotros y a tierra y mar, lo que llamamos cielo, universo y la naturaleza de las cosasπεριέχωabarcar, contener, comprender (abarcar)
Strab.16.4.24Strabo, Geographica: Estrabón, Geografíaεἰς γοῦν τὴν Λευκὴν κώμην κατῆρεν, ἤδη στομακάκκῃ τε καὶ σκελοτύρβῃ πειραζομένης τῆς στρατιᾶς finalmente, arribó a Leuce-Come, sufriendo el ejército de escorbuto y debilitamiento de piernasπειράζωser probado, ponerse a prueba, sufrir
Strab.17.1.10Strabo, Geographica: Estrabón, Geografíaἀπὸ δὲ τῆς Νεκροπόλεως ἡ ἐπὶ τὸ μῆκος πλατεῖα διατείνει παρὰ τὸ γυμνάσιον μέχρι τῆς πύλης τῆς Κανωβικῆς desde la necrópolis se extiende una calle ancha en longitud a lo largo del gimnasio hasta la puerta canóbicaπλατύςcamino ancho, calle ancha, explanada
Strab.17.1.33Strabo, Geographica: Estrabón, Geografíaἐν τοῖς ἑπτὰ θεάμασι καταριθμοῦνται se cuentan entre las siete maravillasἑπτάsiete
Strab.17.3.15Strabo, Geographica: Estrabón, Geografíaμάλιστα γὰρ ἐσπουδάσθη παρὰ τοῖς Ῥωμαίοις ὁ Μασανάσσης δι’ ἀρετὴν καὶ φιλίαν pues Masanases fue respetado sobre manera entre los romanos por su valor y amistadσπουδάζωser tomado en serio, ser respetado
Strab.17.3.22Strabo, Geographica: Estrabón, GeografíaἈρίστιππός… ὅστις καὶ τὴν Κυρηναϊκὴν κατεβάλετο φιλοσοφίαν Aristipo, quien también fundó la filosofía cirenaicaκαταβάλλωestablecer, fundar, dar comienzo

1 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas