logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 3 4 5 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 213 -- Paginación: 1/5
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Soph.El.2Sophocles, Electra: Sófocles, Electraνῦν ἐκεῖν’ ἔξεστί σοι παρόντι λεύσσειν ὧν πρόθυμος ἦσθ’ ἀεί ahora te es posible, estando presente, contemplar aquello de lo que siempre tenías deseoἔξειμι (εἰμί)ser posible (a alguien)...
Soph.El.3Sophocles, Electra: Sófocles, Electraνῦν ἐκεῖν’ ἔξεστί σοι... λεύσσειν, ὧν πρόθυμος ἦσθ’ ἀεί ahora te es posible a ti ver <aquello> de lo que siempre estabas deseosoπρόθυμοςdeseoso (de)
Soph.El.4Sophocles, Electra: Sófocles, Electraτὸ γὰρ παλαιὸν Ἄργος οὑπόθεις τόδε pues la vieja Argos que anhelabas <es> estaποθέωañorar, anhelar, echar de menos
Soph.El.18Sophocles, Electra: Sófocles, Electraσέλας ἑῷα κινεῖ φθέγματ’ ὀρνίθων la luz mañanera incita el canto de las avesὄρνιςgallo, gallina
Soph.El.18Sophocles, Electra: Sófocles, Electraὡς ἡμὶν ἤδη λαμπρὸν ἡλίου σέλας ἑῷα κινεῖ φθέγματ’ ὀρνίθων σαφῆ porque para nosotros la luz brillante del sol ya provoca los nítidos cantos mañaneros de los pájarosσαφήςclaro, nítido, evidente, manifiesto
Soph.El.21Sophocles, Electra: Sófocles, Electraπρὶν οὖν τιν’ ἀνδρῶν ἐξοδοιπορεῖν στέγης, ξυνάπτετον λόγοισιν por tanto, antes de que algún varón salga de la casa, aproximaos <ambos> en <vuestros> razonamientosσυνάπτωjuntarse, reunirse, aproximarse, estar en conjunción
Soph.El.22Sophocles, Electra: Sófocles, Electraοὐκέτ’ ὀκνεῖν καιρός, ἀλλ’ ἔργων ἀκμή no es momento de vacilar, sino instante de obrarὀκνέωvacilar, dudar, no atreverse
Soph.El.27Sophocles, Electra: Sófocles, Electraὀρθὸν οὖς ἵστησιν pone tiesa la oreja (pone atención)ἵστημιponer (de pie), levantar, colocar
Soph.El.30Sophocles, Electra: Sófocles, Electraὀξεῖαν ἀκοὴν τοῖς ἐμοῖς λόγοις διδούς prestando un oído agudo a mis palabrasἀκοήoído, (órgano del) oído
Soph.El.39Sophocles, Electra: Sófocles, Electraὅταν σε καιρὸς εἰσάγῃ, δόμων ἔσω τῶνδε cuando la ocasión te lleve dentro, en el interior de ese palacioεἰσάγωllevar a, llevar dentro, introducir
Soph.El.40Sophocles, Electra: Sófocles, Electraἴσθι πᾶν τὸ δρώμενον conoce todo lo realizadoδράωhacer, actuar, llevar a cabo
Soph.El.53Sophocles, Electra: Sófocles, Electraπατρὸς τύμβον... στέψαντες εἶτ’ ἄψορρον ἥξομεν πάλιν tras adornar con guirnaldas la tumba de <nuestro> padre, luego de vuelta regresaremos de nuevoἥκωllegar de vuelta, regresar
Soph.El.54Sophocles, Electra: Sófocles, Electraτύπωμα ἠρμένοι χεροῖν sosteniendo en las manos una urnaαἴρωsostener
Soph.El.60Sophocles, Electra: Sófocles, Electraτί γάρ με λυπεῖ τοῦθ’, ὅταν... σωθῶ κἀξενέγκωμαι κλέος; ¿por qué me entristece eso cuando me salvo y consigo gloria?ἐκφέρωllevarse fuera, llevarse, conseguir
Soph.El.63Sophocles, Electra: Sófocles, Electraἤδη γὰρ εἶδον πολλάκις καὶ τοὺς σοφοὺς λόγῳ μάτην θνῄσκοντας pues he visto ya muchas veces que también los sabios morían falsamente de palabraμάτηνfalsamente, sin motivo
Soph.El.67Sophocles, Electra: Sófocles, Electraὦ πατρῴα γῆ θεοί τ’ ἐγχώριοι, δέξασθέ μ’ εὐτυχοῦντα ¡tierra patria y dioses locales! recibidme victoriosoπατρῷοςpaterno, patrio
Soph.El.70Sophocles, Electra: Sófocles, Electraπρὸς θεῶν ὡρμημένος impelido por los diosesὁρμάωimpulsar (a alguien a algo)
Soph.El.71Sophocles, Electra: Sófocles, Electraκαὶ μή μ’ ἄτιμον τῆσδ’ ἀποστείλητε γῆς y no me expulséis deshonrado de esta tierraἀποστέλλωenviar lejos (de), expulsar (de), apartar (de)
Soph.El.74Sophocles, Electra: Sófocles, Electraσοὶ δ’ ἤδη, γέρον, τὸ σὸν μελέσθω… χρέος ¡y a ti, viejo, que te preocupe ya tu obligación!μέλωpreocupar (a), importar (a)
Soph.El.74Sophocles, Electra: Sófocles, Electraσοὶ δ’ ἤδη, γέρον, τὸ σὸν μελέσθω βάντι φρουρῆσαι χρέος y a ti, viejo, que te preocupe ya, cuando te marches, vigilar tu propósitoχρέοςmotivo de interés, propósito, cosa
Soph.El.78Sophocles, Electra: Sófocles, Electraθυρῶν ἔδοξα προσπόλων τινὸς ὑποστενούσης ἔνδον αἰσθέσθαι me pareció oír lamentarse a alguna de las sirvientas por dentro de las puertas (dentro de casa)θύραpuertas, casa
Soph.El.87Sophocles, Electra: Sófocles, Electraὦ φάος ἁγνὸν καὶ γῆς ἰσόμοιρ’ ἀήρ ¡luz sagrada y aire que participas por igual de la tierra!ἀήρaire, atmósfera
Soph.El.88Sophocles, Electra: Sófocles, Electraὦ φάος ἁγνὸν καί… ἀήρ, ὥς μοι πολλὰς μὲν θρήνων ᾠδάς… ᾔσθου luz pura y aire, así escuchaste muchos cantos míos de dueloᾠδήcanción, canto (composición cantada)
Soph.El.91Sophocles, Electra: Sófocles, Electra... ὁπόταν δνοφερὰ νὺξ ὑπολειφθῇ ... cuando la oscura noche se quede atrásὑπολείπωquedarse atrás, quedarse rezagado
Soph.El.113Sophocles, Electra: Sófocles, Electra… Ἐρινύες, αἳ τοὺς ἀδίκως θνῄσκοντας ὁρᾶτε ... Erinias, que veis a los que mueren injustamenteἄδικοςinjustamente, con injusticia, sin razón
Soph.El.139Sophocles, Electra: Sófocles, Electraπαγκοίνου λίμνας πατέρ’ ἀνστάσεις sacarás al padre de la laguna comúnἀνίστημιdespertar, resucitar
Soph.El.140Sophocles, Electra: Sófocles, Electraἀπὸ τῶν μετρίων ἐπ’ ἀμήχανον ἄλγος ἀεὶ στενάχουσα διόλλυσαι lejos de lo mesurado en dirección a un dolor desesperado, siempre lamentándote te destruyesἀμήχανοςirremediable, desesperado
Soph.El.146Sophocles, Electra: Sófocles, Electraνήπιος ὃς τῶν οἰκτρῶς οἰχομένων γονέων ἐπιλάθεται insensato el que se olvida de sus padres lamentablemente muertosοἴχομαιirse, desaparecer, morir
Soph.El.149Sophocles, Electra: Sófocles, ElectraΔιὸς ἄγγελος mensajero de Zeusἄγγελοςmensajero, enviado
Soph.El.150Sophocles, Electra: Sófocles, Electraσὲ δ’ ἔγωγε νέμω θεόν a ti yo, al menos, te considero divinidadνέμωconsiderar
Soph.El.155Sophocles, Electra: Sófocles, Electra… πρὸς ὅ τι σὺ τῶν ἔνδον εἶ περισσά (dolor) en el que tú sobrepasas a tus familiaresἔνδονlos de casa, la familia
Soph.El.155Sophocles, Electra: Sófocles, Electraοὔτοι σοὶ μούνᾳ, τέκνον, ἄχος ἐφάνη βροτῶν, πρὸς ὅ τι σὺ τῶν ἔνδον εἶ περισσά hija, no solo para ti entre los mortales apareció el dolor, frente al que tú eres más exagerada que las de dentroπεριττόςexcesivo, exagerado, desmesurado, extravagante
Soph.El.174Sophocles, Electra: Sófocles, Electraἔτι μέγας οὐρανῷ Ζεύς, ὃς ἐφορᾷ πάντα καὶ κρατύνει todavía <es> grande en el cielo Zeus, que todo contempla y gobiernaοὐρανόςcielo, morada de los dioses
Soph.El.185Sophocles, Electra: Sófocles, Electraἐμὲ μὲν ὁ πολὺς ἀπολέλοιπεν ἤδη βίοτος ἀνέλπιστος la vida sin esperanzas en su mayor parte me ha dejado yaἀπολείπωdejar atrás, abandonar
Soph.El.185Sophocles, Electra: Sófocles, Electraἐμὲ μὲν ὁ πολὺς ἀπολέλοιπεν ἤδη βίοτος ἀνέλπιστος a mí la mayor parte de la vida (transcurrida) me ha dejado sin esperanzaπολύςla mayor parte, la mayoría, la gente
Soph.El.197Sophocles, Electra: Sófocles, Electraδόλος ἦν ὁ φράσας, ἔρος ὁ κτείνας quien aconsejó fue el engaño, quien <lo> mató <fue> el amorφράζωaconsejar
Soph.El.213Sophocles, Electra: Sófocles, Electraμὴ πόρσω φωνεῖν no hables en adelante (más)πόρρωen adelante
Soph.El.213Sophocles, Electra: Sófocles, Electraφράζου μὴ πόρσω φωνεῖν considera <tú> no hablar en adelanteφράζωconsiderar, decidir
Soph.El.214Sophocles, Electra: Sófocles, Electraοὐ γνώμαν ἴσχεις ἐξ οἵων τὰ παρόντ’ οἰκείας εἰς ἄτας ἐμπίπτεις οὕτως αἰκῶς; ¿no comprendes por qué en el momento presente caes en ofuscamientos propios de manera tan vergonzosa?γνώμηtener juicio, tener comprensión, comprender, prestar atención
Soph.El.221Sophocles, Electra: Sófocles, Electraδεινοῖς ἠναγκάσθην he sido forzada por terribles circunstanciasἀναγκάζωforzar, obligar
Soph.El.226Sophocles, Electra: Sófocles, Electraτίνι γάρ ποτ’ ἄν, ὦ φιλία γενέθλα, πρόσφορον ἀκούσαιμ’ ἔπος ¿pues a quién, querida allegada, escucharía <yo> una palabra útil?ἀκούωoír, escuchar
Soph.El.226Sophocles, Electra: Sófocles, Electraτίνι γάρ ποτ’ ἄν, ὦ φιλία γενέθλα, πρόσφορον ἀκούσαιμ’ ἔπος ¿pues a quién, querida allegada, escucharía <yo> una palabra útil?φίλιοςquerido, amado
Soph.El.237Sophocles, Electra: Sófocles, Electraπῶς ἐπὶ τοῖς φθιμένοις ἀμελεῖν καλόν; ¿cómo puede ser bueno despreocuparse de los que han muerto?ἀμελέωdescuidarse, despreocuparse
Soph.El.251Sophocles, Electra: Sófocles, Electraἐγὼ μέν, ὦ παῖ, καὶ τὸ σὸν σπεύδουσ’ ἅμα καὶ τοὐμὸν αὐτῆς ἦλθον yo, hija, en verdad vine esforzándome tanto por lo tuyo como a la vez por lo mío propioσόςlo tuyo, tus asuntos, tus propiedades
Soph.El.251Sophocles, Electra: Sófocles, Electraἐγώ... ὦ παῖ, καὶ τὸ σὸν σπεύδουσ’ ἅμα καὶ τοὐμὸν αὐτῆς ἦλθον yo, hija, he venido esforzándome al tiempo tanto en lo tuyo como en lo mío propioσπεύδωesforzarse en/por, perseguir, procurar, empeñarse en
Soph.El.257Sophocles, Electra: Sófocles, Electraἀλλ’ ἡ βία γὰρ ταῦτ’ ἀναγκάζει με δρᾶν, σύγγνωτε pero, en efecto, la violencia me obliga a hacer eso; perdonad<me>συγγιγνώσκωconsentir algo a alguien, perdonar a alguien
Soph.El.261Sophocles, Electra: Sófocles, Electraπρῶτα μὲν τὰ μητρός… ἔχθιστα συμβέβηκεν· εἶτα δώμασιν ἐν τοῖς ἐμαυτῆς τοῖς φονεῦσι τοῦ πατρὸς ξύνειμι en primer lugar, la <actitud> de <mi> madre ha sido muy hostil; después, convivo en mi propia casa con los asesinos de mi padreμέν... después...
Soph.El.264Sophocles, Electra: Sófocles, Electraἐν τοῖς ἐμαυτῆς τοῖς φονεῦσι τοῦ πατρὸς ξύνειμι convivo con los asesinos de mi propio padreσύνειμι (εἰμί) estar en compañía de, juntarse, convivir
Soph.El.271Sophocles, Electra: Sófocles, Electraὅταν… ἴδω δὲ τούτων τὴν τελευταίαν ὕβριν... cuando veo el ultraje más extremo de esos...τελευταῖοςextremo
Soph.El.276Sophocles, Electra: Sófocles, Electraἡ δ’ ὧδε τλήμων ὥστε τῷ μιάστορι ξύνεστι y ella <es> tan insolente como para conhabitar con el infameσύνειμι (εἰμί) conhabitar (con), tener relaciones sexuales con, copular

1 2 3 4 5 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas