logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 3 4 5 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 211 -- Paginación: 1/5
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Soph.Aj.2Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyax... ὦ παῖ Λαρτίου, δέδορκά σε πεῖράν τιν’ ἐχθρῶν ἁρπάσαι ... ¡hijo de Laertes! te he visto atrapar cualquier tentativa contra los enemigosπεῖραtentativa (militar), prueba (del combate)
Soph.Aj.3Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxκαὶ νῦν ἐπὶ σκηναῖς σε ναυτικαῖς ὁρῶ Αἴαντος y ahora te veo junto al campamento naval de Áyaxσκηνήcampamento, morada, conjunto de tiendas
Soph.Aj.5Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxἐπὶ σκηναῖς σε ναυτικαῖς ὁρῶ Αἴαντος… μετρούμενον ἴχνη τὰ κείνου te veo en las tiendas marineras de Áyax recorriendo sus huellasμετρέωmedir, recorrer
Soph.Aj.8Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxκυνὸς Λακαίνης εὔρινος buen olfato de perra laconiaκύωνperro, perra
Soph.Aj.27Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxἐφθαρμένας γὰρ ἀρτίως εὑρίσκομεν λείας ἁπάσας… ἐκ χειρός pues descubrimos que todo el ganado robado había sido exterminado a mano recientementeχείρcon la mano, a mano, a corta distancia
Soph.Aj.32Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxκαὶ τὰ μὲν σημαίνομαι, τὰ δ’ ἐκπέπληγμαι κοὐκ ἔχω μαθεῖν ὅτου y unas cosas las conjeturo y otras me dejan estupefacto y no puedo entender por quéσημαίνωobtener señales, conjeturar
Soph.Aj.50Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxκαὶ πῶς ἐπέσχε χεῖρα μαιμῶσαν φόνου; ¿y cómo retenía una mano ansiosa de matar?ἐπέχωretener
Soph.Aj.68Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxμηδὲ συμφορὰν δέχου τὸν ἄνδρα no consideres al hombre una desgraciaδέχομαιconsiderar, entender
Soph.Aj.71Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxοὗτος, σὲ... καλῶ ¡ese!, a ti <te> llamoοὗτος(tú) ese, (tú) ese de ahí
Soph.Aj.72Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxσέ… προσμολεῖν καλῶ te invito a acercarteκαλέωinvitar a
Soph.Aj.73Sophocles, Ajax: Sófocles, ÁyaxΑἴαντα φωνῶ llamo a Ayaxφωνέωllamar (a alguien)
Soph.Aj.75Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxοὐ σῖγ’ ἀνέξει… ; ¿no aguantarás en silencio?ἀνέχωsostener, aguantar, soportar
Soph.Aj.78Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxἐχθρός γε τῷδε τἀνδρὶ καὶ τανῦν ἔτι enemigo de mí mismo ahora incluso másἀνήρeste hombre
Soph.Aj.79Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxοὔκουν γέλως ἥδιστος εἰς ἐχθροὺς γελᾶν; ¿acaso no <es> la risa más placentera reírse de los enemigos?γελάωreírse (de)
Soph.Aj.79Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxοὔκουν γέλως ἥδιστος εἰς ἐχθροὺς γελᾶν; ¿no es la risa más placentera reírse ante los enemigos?εἰςante
Soph.Aj.80Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxἐμοί… ἀρκεῖ τοῦτον ἐν δόμοις μένειν me basta que ese se quede en casaἀρκέωser suficiente, bastar
Soph.Aj.83Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxἀλλ’ οὐδὲ νῦν σε μὴ παρόντ’ ἴδῃ πέλας pero <temo> que, ni siquiera ahora, ve que tú estás cercaπέλαςcerca
Soph.Aj.89Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxὦ οὕτος, Αἴας, δεύτερόν σε προσκαλῶ eh, Ayax, por segunda vez te llamo
Soph.Aj.91Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxὦ χαῖρ’ Ἀθάνα, χαῖρε Διογενὲς τέκνον eh, te saludo, Atenea, te saludo, hija nacida de Zeus
Soph.Aj.95Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxἔβαψας ἔγχος εὖ πρὸς Ἀργείων στρατῷ; ¿bañaste bien tu espada en el ejército argivo?πρόςjunto a, en, cerca de
Soph.Aj.113Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxκεῖνος δὲ τείσει τήνδε κοὐκ ἄλλην δίκην ese pagará esta pena y no otraδίκηdar satisfacción, pagar pena, retribuir, ser castigado
Soph.Aj.113Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxκεῖνος δὲ τίσει τήνδε κοὐκ ἄλλην δίκην y aquel pagará esta y no otra penaτίνωpagar, pagar (una pena), expiar
Soph.Aj.124Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxοὐδὲν τὸ τούτου μᾶλλον ἢ τοὐμὸν σκοπῶν sin mirar <yo> en nada más lo de ese que lo míoἐμόςlo mío, mis cosas, mi propiedad, mis recursos, lo que me concierne
Soph.Aj.129Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxμηδ’ ὄγκον ἄρῃ μηδένα y no asumas ninguna pretensiónαἴρωasumir, emprender
Soph.Aj.130Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxμηδ’ ὄγκον ἄρῃ μηδέν’, εἴ τινος πλέον… μακροῦ πλούτου βάθει y no hinches el orgullo nada, si <eres> más que otro por la cantidad de gran riqueza (por la gran cantidad de riqueza)βάθοςprofundidad, espesor, magnitud, cantidad
Soph.Aj.131Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxἡμέρα κλίνει τε κἀνάγει πάλιν ἅπαντα τἀνθρώπεια un día (el tiempo) abate y levanta de nuevo todo lo humanoἡμέραdía
Soph.Aj.131Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxὡς ἡμέρα κλίνει τε κἀνάγει πάλιν ἅπαντα τἀνθρώπεια porque un día empuja abajo todo lo humano y <otro> lo eleva de nuevoκλίνωinclinar, empujar abajo, desviar, desplazar
Soph.Aj.132Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxτοὺς δὲ σώφρονας θεοὶ φιλοῦσι καὶ στυγοῦσι τοὺς κακούς y los dioses aman a los moderados y aborrecen a los malvadosσώφρωνmoderado, templado, discreto
Soph.Aj.139Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxμέγαν ὄκνον ἔχω καὶ πεφόβημαι πτηνῆς ὡς ὄμμα πελείας tengo un gran temor y estoy aterrado como la mirada de una alada palomaφοβέωatemorizarse, temer, tener miedo, estar aterrado
Soph.Aj.140Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxπεφόβημαι πτηνῆς ὡς ὄμμα πελείας me estremezco como ojo de alada paloma (como paloma alada)ὄμμα
Soph.Aj.142Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxμεγάλοι θόρυβοι κατέχουσ’ ἡμᾶς ἐπὶ δυσκλείᾳ… σέ… ὀλέσαι Δαναῶν βοτά se apoderan de nosotros intensos rumores con deshonor de que tú has destruido el ganado de los dánaosθόρυβοςtumulto (como signo de desaprobación), murmullo (de desaprobación)
Soph.Aj.142Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxμεγάλοι θόρυβοι κατέχουσ’ ἡμᾶς nos sobrecogen unos fuertes tumultosμέγαςgrande, fuerte, poderoso, importante
Soph.Aj.144Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxμεγάλοι θόρυβοι κατέχουσ’ ἡμᾶς ἐπὶ δυσκλείᾳ, σὲ τὸν ἱππομανῆ λειμῶν’ ἐπιβάντ’ ὀλέσαι Δαναῶν βοτά grandes murmullos de desaprobación nos oprimen para <nuestra> deshonra: que tú, tras pisar el prado rico en caballos, mataste ganado de los dánaosἐπιβαίνωandar sobre, pisar
Soph.Aj.148Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxτοιούσδε λόγους ψιθύρους πλάσσων εἰς ὦτα φέρει πᾶσιν Ὀδυσσεύς tales palabras calumniosas inventa Odiseo y lleva hasta los oídos de todosλόγοςpalabras, conversación
Soph.Aj.150Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxλόγους ψιθύρους… εἰς ὦτα φέρει πᾶσιν Ὀδυσσεύς, καὶ σφόδρα πείθει Odiseo lleva palabras infamantes a los oídos de todos y es muy persuasivoσφόδραcon vehemencia, fuertemente, con fuerza, muy, mucho
Soph.Aj.157Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxὁ ἔχων el que tiene (el rico)ἔχωtener
Soph.Aj.162Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxἀλλ’ οὐ δυνατὸν τοὺς ἀνοήτους τούτων γνώμας προδιδάσκειν pero no es posible que los insensatos aprendan con antelación las opiniones sobre esoἀνόητοςtonto, insensato
Soph.Aj.167Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxἀλλ’ ὅτε γὰρ δὴ τὸ σὸν ὄμμ’ ἀπέδραν, παταγοῦσιν ἅπερ πτηνῶν ἀγέλαι pero cuando en efecto huyen de tu vista hacen estrépito como bandadas de avesἀποδιδράσκωhuir de, abandonar
Soph.Aj.178Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxὥρμασε... ἤ ῥα κλυτῶν ἐνάρων ψευσθεῖσα… ; ¿<lo> lanzó [Ártemis] decepcionada por los gloriosos despojos?ψεύδομαιser engañado (en), ser defraudado (en)
Soph.Aj.182Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxοὔ ποτε γὰρ φρενόθεν γ’ ἐπ’ ἀριστερά, παῖ Τελαμῶνος, ἔβας τόσσον pues nunca por tu decisión hubieras marchado tanto a lo siniestro, hijo de Telamónἀριστερόςizquierdo, de mal agüero, siniestro
Soph.Aj.185Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxἐν ποίμναις πίτνων cayendo <él> sobre los rebañosἐνen, hacia
Soph.Aj.197Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxἐχθρῶν δ’ ὕβρις ὧδ’ ἀτάρβητα ὁρμᾶται la insolencia de tus enemigos brota así sin miedoὁρμάωprecipitarse, surgir con fuerza, brotar
Soph.Aj.207Sophocles, Ajax: Sófocles, ÁyaxΑἴας θολερῷ κεῖται χειμῶνι νοσήσας Áyax yace víctima de un agitado tormento (tras desvariar en un agitado tormento)νοσέωestar loco, desvariar
Soph.Aj.212Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxλέγ’, ἐπεὶ σὲ λέχος... στέρξας ἀνέχει... Αἴας habla, puesto que enamorado de ti Áyax sostiene una unión sexualἀνέχωlevantar, sostener, mantener
Soph.Aj.218Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxτοιαῦτ’ ἂν ἴδοις σκηνῆς ἔνδον tales cosas podrías ver dentro de (su) moradaἔνδονdentro de, en casa de
Soph.Aj.226Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxἀγγελίαν… τὰν ὁ μέγας μῦθος ἀέξει mensaje que el gran rumor agrandaráμῦθοςdicho, rumor
Soph.Aj.238Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxγλῶσσαν ἄκραν ῥιπτεῖ arroja la punta de la lenguaἄκροςextremo
Soph.Aj.246Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxὥρα τινά… κρᾶτα καλύμμασι κρυψάμενον… ἀρέσθαι es momento que uno, ocultándose la cabeza con velos, levante…κρύπτωocultarse
Soph.Aj.259Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxκαὶ νῦν φρόνιμος νέον ἄλγος ἔχει y ahora [otra vez] cuerdo tiene un nuevo sufrimientoφρόνιμοςcuerdo
Soph.Aj.267Sophocles, Ajax: Sófocles, Áyaxκοινὸς ἐν κοινοῖσι λυπεῖσθαι ξυνών reuniéndose como amigo entre amigos en el dolorκοινόςamigo

1 2 3 4 5 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas