logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 3 4 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 195 -- Paginación: 1/4
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Polyb.1.1.1Polybius, Historiae: Polibio, Historiasεἰ… τοῖς πρὸ ἡμῶν ἀναγράφουσι τὰς πράξεις παραλελεῖφθαι συνέβαινε τὸν ὑπὲρ αὐτῆς τῆς ἱστορίας ἔπαινον… si sucediera que los que antes que nosotros describen los hechos <históricos> hubieran omitido el elogio de la propia historia…ἀναγράφωdescribir, narrar
Polyb.1.3.6Polybius, Historiae: Polibio, Historiasκρατήσαντες Ῥωμαῖοι Καρχηδονίων… ἐθάρσησαν ἐπὶ τὰ λοιπὰ τὰς χεῖρας ἐκτείνειν tras vencer los romanos a los cartagineses tuvieron confianza para alargar sus manos sobre los [territorios] restantesἐκτείνωtender la mano, alargar la mano
Polyb.1.3.8Polybius, Historiae: Polibio, Historiasἐπεὶ δ’ οὔτε τοῦ Ῥωμαίων οὔτε τοῦ Καρχηδονίων πολιτεύματος πρόχειρός ἐστι τοῖς πολλοῖς τῶν Ἑλλήνων ἡ προγεγενημένη δύναμις… ἀναγκαῖον ὑπελάβομεν εἶναι συντάξασθαι ταύτην y porque no está accesible para la mayor parte de los griegos [el relato de] el poderío ni de los romanos ni de los cartagineses que había tenido lugar antes de su organización política, supusimos que era necesario componer esa [obra]συντάττωcomponer
Polyb.1.3.10Polybius, Historiae: Polibio, Historiasἐκ τούτων τῶν βύβλων… δῆλον ᾖ τοῖς ἐντυγχάνουσιν ὅτι… que a partir de esos libros sea claro a sus lectores que…ἐντυγχάνωlector
Polyb.1.4.7Polybius, Historiae: Polibio, Historiasἔμοιγε δοκοῦσιν οἱ πεπεισμένοι διὰ τῆς κατὰ μέρος ἱστορίας μετρίως συνόψεσθαι τὰ ὅλα παραπλήσιόν τι πάσχειν, ὡς ἂν εἴ τινες… a mí al menos me parece que los que están convencidos de que a través de una historia por partes comprenderán apropiadamente la totalidad sufren algo parecido a como si algunos…παραπλήσιοςsemejante (a como)
Pοlyb.1.7.12Polybius, Historiae: Polibio, Historiasοἱ στρατηγοί los cónsulesστρατηγόςalto cargo, alto magistrado, cónsul romano, pretor
Polyb.1.11.11Polybius, Historiae: Polibio, Historiasδιεπρεσβεύετο πρὸς ἀμφοτέρους, βουλόμενος ἐξελέσθαι τοῦ πολέμου τοὺς Μαμερτίνους <él> mandaba embajadas a unos y otros queriendo librar de la guerra a los mamertinosἐξαιρέωquitarse, librar(se)
Polyb.1.15.6Polybius, Historiae: Polibio, Historiasταῦτα δ’, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, τῆς πάσης ἐστὶν ἀλογίας πλήρη y eso, según me parece, está lleno de toda sinrazónπλήρηςlleno (de algo), repleto (de algo)
Polyb.1.15.11Polybius, Historiae: Polibio, Historiasἀνάγκη συγχωρεῖν… ἡττημένους αὐτοὺς ἡμῖν ὑπὸ τοῦ συγγραφέως ἀπηγγέλθαι es necesario reconocer que nos ha sido narrado por el historiador que ellos habían sido derrotadosἀπαγγέλλωser comunicado, ser anunciado, ser narrado
Polyb.1.16.2Polybius, Historiae: Polibio, Historiasἔστι δὲ παρὰ Ῥωμαίοις τὰ πάντα τέτταρα στρατόπεδα Ῥωμαϊκὰ χωρὶς τῶν συμμάχων del lado de los romanos están las cuatro legiones romanas sin (contar) aliadosστρατόπεδονunidad de ejército, legión romana
Polyb.1.16.4Polybius, Historiae: Polibio, Historiasθεωρῶν… ἅμα δὲ τὸ πλῆθος καὶ τὸ βάρος τῶν Ῥωμαϊκῶν στρατοπέδων al observar <él> tanto el tamaño como la importancia de los campamentos romanosβάροςgran carga, abundancia, importancia
Polyb.1.18.3Polybius, Historiae: Polibio, Historiasτήν… ἐντὸς αὐτῶν τάφρον προεβάλοντο χάριν τῆς πρὸς τοὺς ἐξιόντας ἐκ τῆς πόλεως ἀσφαλείας pusieron delante un foso por dentro, para seguridad frente a los que salieran de la poblaciónπροβάλλωponer delante (en su defensa), arrojar (en su defensa), proponer (en su defensa)
Polyb.1.18.4Polybius, Historiae: Polibio, Historiasτὰ δὲ μεταξὺ τῶν τάφρων καὶ τῶν στρατοπέδων διαστήματα φυλακαῖς διέλαβον y asignaban a puestos de guardia los intervalos entre los fosos y las zonas de acampadaδιαλαμβάνωrepartir, dividir, distribuir, asignar
Polyb.1.18.7Polybius, Historiae: Polibio, Historiasσυναγομένων δὲ τῷ λιμῷ τῶν Καρχηδονίων… y reducidos los cartagineses por el hambre…συνάγωconcentrar, estrechar, contraer, reducir
Polyb.1.20.6Polybius, Historiae: Polibio, Historiasπλείους [πόλεις] ἀφίσταντο τῶν παραθαλαττίων, καταπεπληγμέναι τὸν τῶν Καρχηδονίων στόλον mayor número de ciudades costeras se apartaban de la alianza intimidadas ante la flota de los cartaginesesκαταπλήττωser espantado, ser intimidado, espantarse, intimidarse
Polyb.1.24.7Polybius, Historiae: Polibio, HistoriasῬωμαῖοι γὰρ ἅμα τῆς θαλάττης ἥψαντο καὶ τῶν κατὰ Σαρδόνα πραγμάτων εὐθέως ἀντείχοντο pues los romanos al mismo tiempo se iniciaron en el mar y se opusieron inmediatamente a los asuntos de Cerdeñaἅπτωtocar (algo), aplicarse (a algo), iniciarse (en algo)
Polyb.1.24.11Polybius, Historiae: Polibio, Historiasπόλιν… κατὰ κράτος ἔλαβον tomaron la ciudad a la fuerzaλαμβάνωarrebatar, coger a la fuerza, apresar
Polyb.1.33.7Polybius, Historiae: Polibio, Historiasτοὺς δ’ εὐκινητοτάτους ὁμοῦ τοῖς ἱππεῦσιν ἑκατέρου τοῦ κέρατος προέστησεν puso a los más ágiles al frente de una y otra ala junto con la caballeríaπροΐστημιponer delante, poner al frente, exhibir
Polyb.1.33.9Polybius, Historiae: Polibio, Historiasπροορώμενοι τὴν τῶν ἐλεφάντων ἔφοδον, προθέμενοι τοὺς γροσφομάχους πολλὰς ἐπ’ ἀλλήλαις κατόπιν ἵστασαν σημείας previendo <ellos> la carga de los elefantes, tras colocar delante a los lanzadores de jabalina, dispusieron detrás muchos manípulos unos junto a otrosπροτίθημιponer(se) delante, colocar(se) delante, adelantarse, ofrecerse
Polyb.1.33.10Polybius, Historiae: Polibio, Historiasτὴν δὲ σύμπασαν τάξιν βραχυτέραν μὲν ἢ πρόσθεν, βαθυτέραν δὲ ποιήσαντες y haciendo <ellos> el conjunto de la formación más estrecho que antes, aunque con más fondoβραχύςbreve, corto, estrecho, menudo
Polyb.1.35.4Polybius, Historiae: Polibio, Historiasκαὶ μὴν τὸ παρ’ Εὐριπίδῃ… ὡς ἓν σοφὸν βούλευμα τὰς πολλὰς χεῖρας νικᾷ τότε δι’ αὐτῶν τῶν ἔργων ἔλαβε τὴν πίστιν y en efecto aquello de Eurípides de que una decisión sabia vence a muchas manos, entonces cobró credibilidad por los propios hechosπίστιςcredibilidad, crédito
Polyb.1.37.5Polybius, Historiae: Polibio, Historias… σπουδάζοντές τινας τῶν ἐν τῷ παράπλῳ πόλεις… προσλαβέσθαι … esforzándose ellos en asociarse algunas de las ciudades de la costaπροσλαμβάνωasociar(se), agregar(se), añadir(se)
Pοlyb.1.42.1Polybius, Historiae: Polibio, Historiasτήν… σύμπασαν Σικελίαν τῇ θέσει τετάχθαι συμβαίνει πρὸς τὴν Ἰταλίαν καὶ τἀκείνης πέρατα παραπλησίως τῇ τῆς Πελοποννήσου θέσει πρὸς τὴν λοιπὴν Ἑλλάδα καὶ τὰ ταύτης ἄκρα, ocurre que el conjunto de Sicilia y sus contornos están dispuestos en su colocación respecto a Italia de forma semejante a la colocación del Peloponeso respecto al resto de Grecia y los confines de estaἄκροςconfín, extremo
Polyb.1.42.5Polybius, Historiae: Polibio, Historiasτὸ δ’ εἰς τὰς ἄρκτους κεκλιμένον ὁρίζει… τοῦ πορθμοῦ τὸ πρὸς δύσεις μέρος y la parte orientada al norte limita con la parte del estrecho <orientada> a ponienteκλίνωorientarse, encontrarse
Polyb.1.45.4Polybius, Historiae: Polibio, Historiasἀφῆκε, παραγγείλας ἀναπαύεσθαι καθ’ ὥραν καὶ πειθαρχεῖν τοῖς ἡγουμένοις [los] despachó, tras ordenarles descansar de buena hora y obedecer a sus comandantesὥραen el momento oportuno, de buena hora
Polyb.1.48.10Polybius, Historiae: Polibio, Historiasχάρακι περιλαβόντες κύκλῳ τὴν πόλιν… τῷ χρόνῳ παρέδοσαν τὴν πρᾶξιν tras rodear la ciudad en círculo con una empalizada, confiaron el resultado al tiempoπεριλαμβάνωabrazar, rodear
Polyb.1.50.6Polybius, Historiae: Polibio, Historiasὑπέστησε τὴν ἑαυτοῦ ναῦν ἀντίπρωρρον τοῖς πολεμίοις apostó su nave con la proa de cara a los enemigosὑφίστημιapostar, poner al acecho
Polyb.1.58.8Polybius, Historiae: Polibio, Historiasαὐτομάτως ποτὲ περιπεσόντε cayendo uno sobre otro por sí mismosαὐτόματοςpor sí mismo, automáticamente
Polyb.1.67.1Polybius, Historiae: Polibio, Historiasτὸ βάρος τῶν φόρων la carga de los tributosβάροςpeso, carga, pesar
Polyb.1.69.14Polybius, Historiae: Polibio, Historiasπλὴν οὐδενὸς ἔτι τολμῶντος συμβουλεύειν διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν, κατέστησαν αὑτῶν στρατηγοὺς Μάθω καὶ Σπένδιον sin embargo, por no atreverse ya nadie a dar consejos por ese motivo, nombraron como sus generales a Mato y Espendioπλήνsin embargo
Polyb.1.74.11Polybius, Historiae: Polibio, Historiasτοὺς δὲ λοιποὺς ἠνάγκασαν φυγεῖν αἰσχρῶς ὑπὸ τὰ τείχη y a los demás los forzaron a huir de manera vergonzosa bajo las murallasὑπόdebajo, bajo (prep.)
Polyb.1.75.3Polybius, Historiae: Polibio, Historiasἥττησε… τὰς ψυχὰς τῶν ὑπεναντίων derrotó los ánimos de sus adversariosἡττάομαιderrotar
Polyb.1.75.5Polybius, Historiae: Polibio, Historiasτοῦ προσαγορευομένου Μακάρα ποταμοῦ… διὰ τὸ πλῆθος τοῦ ῥεύματος ἀβάτου… ὑπάρχοντος el río denominado Mácar… que era entonces no vadeable por la abundancia de su caudalπλῆθοςgran cantidad, abundancia, gran cuantía
Polyb.1.78.1Polybius, Historiae: Polibio, Historiasοὗτος ἀεί… οἰκείως διέκειτο πρὸς τοὺς Καρχηδονίους πατρικὴν ἔχων σύστασιν ese siempre mantenía una actitud familiar con los cartagineses por tener un vínculo familiar heredadoσύστασιςvínculo
Polyb.1.78.2Polybius, Historiae: Polibio, Historiasνομίσας ἔχειν εὐφυῆ καιρὸν πρὸς ἔντευξιν αὐτῷ καὶ σύστασιν, ἧκεν εἰς τὴν στρατοπεδείαν <él> tras considerar que tenía una ocasión adecuada para el encuentro y alianza con él, llegaba al campamentoσύστασιςalianza, coalición
Polyb.1.80.6Polybius, Historiae: Polibio, Historiasᾔδει διαλέγεσθαι Φοινικιστί sabía hablar en fenicioδιαλέγομαιexpresarse en, usar un dialecto o lengua
Polyb.1.80.9Polybius, Historiae: Polibio, Historiasτὴν τιμωρίαν παραιτοῦνται solicitan evitar el castigoπαραιτέομαιpedir evitar (algo), solicitar evitar (algo)
Polyb.1.82.9Polybius, Historiae: Polibio, Historiasπρὸς δὲ τοὺς Καρχηδονίους ἀπαραίτητον ὀργὴν ἐνεστήσαντο καὶ μῖσος y promovieron cólera y odio inexorable frente a los cartaginesesἐνίστημιemprender, promover
Polyb.1.88.2Polybius, Historiae: Polibio, Historiasδιὰ τὸ μὴ καταλείπεσθαι σφίσι τόπον ἐλέους μηδὲ συγγνώμης por no quedarles a ellos espacio para la compasión ni el perdónτόποςlugar, espacio
Polyb.2.2.7Polybius, Historiae: Polibio, Historiasπόλιν κατὰ τὸ συνεχὲς ἐπολιόρκουν sitiaban la ciudad con continuidadσυνεχήςla continuidad
Polyb.2.2.8Polybius, Historiae: Polibio, Historiasσυνάψαντος δὲ τοῦ χρόνου τῶν ἀρχαιρεσίων… ὁ… στρατηγὸς προσφέρει λόγον τοῖς Αἰτωλοῖς y al aproximarse el tiempo de la elección de magistrados, el general dirige un discurso a los etoliosσυνάπτωestar próximo, aproximarse, acercarse
Polyb.2.3.8Polybius, Historiae: Polibio, Historiasοἱ μὲν οὖν Ἰλλυριοί… διακομίσαντες τὴν ἀποσκευὴν καὶ τὴν ἄλλην ὠφέλειαν ἐπὶ τοὺς λέμβους εὐθέως ἀνήγοντο así pues, los ilirios tras organizar el preparativo también subían al momento el resto del botín sobre las barcasὠφέλειαbeneficio (concreto), recurso, botín, presa
Polyb.2.6.9Polybius, Historiae: Polibio, Historiasἀπεῖχον τοῦ πειράζειν ἀμύνεσθαι τοὺς ἠδικηκότας estaban lejos de intentar defender a los que habían sufrido injusticiaπειράζωintentar, tratar de
Polyb.2.14.4Polybius, Historiae: Polibio, Historiasτῆς δὴ συμπάσης Ἰταλίας τῷ σχήματι τριγωνοειδοῦς ὑπαρχούσης, τὴν μὲν μίαν ὁρίζει πλευρὰν αὐτῆς τὴν πρὸς τὰς ἀνατολὰς κεκλιμένην ὅ τ’ Ἰόνιος πόρος καί… ὁ κατὰ τὸν Ἀδρίαν κόλπος siendo, en efecto, toda Italia en su forma triangular, un lado de ella, el orientado al este, <lo> limitan el mar jónico y el golfo adriáticoἀνατολήoriente, levante, lugar de salida del sol
Polyb.2.14.4Polybius, Historiae: Polibio, Historiasπερὶ τὰς ἀνατολὰς τοῦ Πάδου… Λάοι καὶ Λεβέκιοι… κατῴκησαν en torno a las fuentes del <río> Po habitaron laos y lebeciosἀνατολήfuentes
Polyb.2.14.5Polybius, Historiae: Polibio, Historiasαὗται δ’ αἱ πλευραὶ συμπίπτουσαι πρὸς ἀλλήλας κορυφὴν ποιοῦσι τοῦ τριγώνου y esos lados al coincidir unos con otros forman el pico del triánguloσυμπίπτωcoincidir (con), encontrarse (con)
Polyb.2.14.8Polybius, Historiae: Polibio, Historiasἔστι δὲ τό… ὅλον εἶδος καὶ τῆς ταῦτα τὰ πεδία περιγραφούσης γραμμῆς τριγωνοειδές la forma en conjunto también del contorno que rodea esas llanuras es triangularγραμμήbosquejo, contorno, silueta
Polyb.2.15.6Polybius, Historiae: Polibio, Historiasτοῦτο δ’ ἔστι τέταρτον μέρος ὀβολοῦ· σπανίως δὲ τοῦθ’ ὑπερβαίνουσι y eso es la cuarta parte de un óbolo; raramente superan esa <cantidad>ὑπερβαίνωsuperar, sobrepasar, exceder
Polyb.2.16.14Polybius, Historiae: Polibio, Historiasπᾶσαν δὴ τὴν τραγικήν… ὕλην… ὑπερθησόμεθα dejaremos de lado de hecho todo el tratamiento trágico [de la historia]ὕληmateria literaria, tratamiento literario
Polyb.2.21.4Polybius, Historiae: Polibio, Historiasτὸ μὲν οὖν πρῶτον χωρὶς τοῦ πλήθους δι’ αὐτῶν τῶν ἡγουμένων ἐν ἀπορρήτοις ἐπράττετο τὰ προειρημένα al principio, así pues, lejos de la multitud, entre los propios dirigentes en secreto, se hacía lo acordado previamenteἀπόρρητοςen secreto

1 2 3 4 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas