logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 3 4 5 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 222 -- Paginación: 1/5
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Aesch.Ag.8Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónκαὶ νῦν φυλάσσω λαμπάδος τό σύμβολον, αὐγὴν πυρὸς φέρουσαν ἐκ Τροίας φάτιν ἁλώσιμόν τε βάξιν y ahora vigilo la señal de la antorcha, el resplandor de fuego que trae desde Troya el rumor y la fama de su conquistaσύμβολονsigno, señal, prenda
Aesch.Ag.13Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónεὐνὴν ὀνείροις οὐκ ἐπισκοπουμένην lecho no visitado por los sueñosἐπισκοπέωvisitar
Aesch.Ag.15Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónφόβος… τὸ μὴ βεβαίως βλέφαρα συμβαλεῖν ὕπνῳ miedo de juntar con firmeza (cerrar por completo) los párpados para el sueñoσυμβάλλωjuntar, acumular
Aesch.Ag.16Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónὅταν δ’ ἀείδειν… δοκῶ cuando decido cantarδοκέωdecidir
Aesch.Ag.29Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónεἴπερ Ἰλίου πόλις ἑάλωκεν si es que ha sido tomada la ciudad de Iliónπόλιςciudad
Aesch.Ag.33Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónτρὶς ἓξ βαλούσης τῆσδε tirando esta tres veces seisβάλλωtirar, lanzar, disparar a, alcanzar con el tiro
Aesch.Ag.36Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónβοῦς ἐπὶ γλώσσῃ μέγας βέβηκεν un gran buey ha subido sobre <mi> lenguaβοῦςbuey, toro
Aesch.Ag.50Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónτρόπον αἰγυπιῶν, οἵτ’ ἐκπατίοις ἄλγεσι παίδων ὕπατοι λεχέων στροφοδινοῦνται como buitres que con excesivos dolores por sus crías dan vueltas muy por encima de sus nidosπαῖςcría (hijo)
Aesch.Ag.67Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, AgamenónΖεύς... ἀμφὶ γυναικὸς πολλὰ παλαίσματα... θήσων Δαναοῖσι Τρωσί θ’ ὁμοίως Zeus por una mujer va a provocar muchas luchas a dánaos y troyanos por igualὅμοιοςde igual manera, igualmente, por igual
Aesch.Ag.61Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenón Ἀτρέως παῖδας… ἐπ’ Ἀλεξάνδρῳ πέμπει… Ζεύς Zeus envía a los hijos de Atreo contra Alejandroπέμπωenviar, mandar
Aesch.Ag.73Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónτῆς τότ’ ἀρωγῆς ὑπολειφθέντες μίμνομεν permanecemos <aquí> quedándonos sin participar de la expedición de socorro de entoncesὑπολείπωquedarse atrás (de), quedar sin participar de
Aesch.Ag.78Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónὅ τε γὰρ νεαρὸς μυελὸς στέρνων ἐντὸς ἀνᾴσσων ἰσόπρεσβυς, Ἄρης δ’ οὐκ ἔνι χώρᾳ pues la joven médula reinante dentro del pecho es la propia de un viejo y el ardor guerrero no está en [ese] territorioἌρηςardor guerrero, guerra
Aesch.Ag.85Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónβασίλεια Κλυταιμήστρα, τί χρέος; τί νέον; ¡reina Clitemnestra! ¿qué propósito <hay>?, ¿qué novedad?χρέοςmotivo de interés, propósito, cosa
Aesch.Ag.88Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónπάντων δὲ θεῶν τῶν ἀστυνόμων, ὑπάτων, χθονίων, τῶν τ’ οὐρανίων τῶν τ’ ἀγοραίων, βωμοὶ δώροισι φλέγονται resplandecen con ofrendas los altares de todos los dioses: de los protectores de la ciudad, de los excelsos, de los terrenales, de los celestiales, de los del mercadoθεόςdioses
Aesch.Ag.109Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, AgamenónἈχαιῶν δίθρονον κράτος el dúplice mando de los aqueosκράτοςfuerza, poder (sust.)
Aesch.Ag.121Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónτὸ δ’ εὖ νικάτω que el bien triunfeεὖlo correcto, el bien
Aesch.Ag.130Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónπάντα δὲ πύργων… Μοῖρ’ ἀλαπάξει πρὸς τὸ βίαιον y el Destino destruirá todas las fortificaciones con violenciaβίαιοςacción violenta, violencia
Aesch.Ag.140Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἰήιον δὲ καλέω Παιᾶνα… σπευδομένᾱ θυσίαν ἑτέραν e invoco a Peán sanador al apresurarme en otro sacrificioσπεύδωapresurar(se)
Aesch.Ag.205Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἄναξ δ’ ὁ πρέσβυς τότ’ εἶπε y entonces habló el soberano mayorπρέσβυςviejo, sabio
Aesch.Ag.206Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónβαρεῖα μὲν κὴρ τὸ μὴ πιθέσθαι pesada desgracia no obedecerβαρύςpesado, fuerte, profundo, violento
Aesch.Ag.213Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónπῶς λιπόναυς γένωμαι ξυμμαχίας ἁμαρτών; ¿cómo voy a convertirme en un desertor naval al fallar a una alianza?συμμαχίαuna alianza (militar)
Aesch.Ag.229Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónλιτὰς δὲ καὶ κληδόνας πατρῴους παρ’ οὐδὲν… ἔθεντο las súplicas y los presagios paternos los consideraron como nadaπαράcomo, en
Aesch.Ag.247Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónεὔποτμον παιῶνα φίλως ἐτίμα <ella> consideraba con agrado el pean venturosoφίλοςcon agrado, amigablemente
Aesch.Ag.248Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónτὰ δ’ ἔνθεν οὔτ’ εἶδον οὔτ’ ἐννέπω y lo <que ocurrió> a partir de ahí ni <lo> vi ni <lo> voy a decirἔνθενdesde entonces, a partir de ahí, a continuación
Aesch.Ag.259Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónδίκη γάρ ἐστι φωτὸς ἀρχηγοῦ τίειν γυναῖκα pues es justo honrar a la esposa de un mortal soberanoδίκηorden, justicia
Aesch.Ag.265Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἕως γένοιτο μητρὸς εὐφρόνης πάρα que llegue la aurora hija de su propicia madre (la noche)μήτηρmadre, productor
Aesch.Ag.275Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónοὐ δόξαν ἂν λάβοιμι βριζούσης φρενός no aceptaría la ilusión de una mente somnolientaδόξαconjetura, opinión, ilusión
Aesch.Ag.278Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónποίου χρόνου δὲ καὶ πεπόρθηται πόλις; ¿en qué momento la ciudad ha quedado destruida?ποῖος¿cuál?, ¿qué?, ¿de qué clase?, cuál, qué
Aesch.Ag.278Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónποίου χρόνου δὲ καὶ πεπόρθηται πόλις; ¿pero en qué momento también ha quedado destruida la ciudad?χρόνοςmomento, tiempo
Aesch.Ag.281Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, AgamenónἭφαιστος Ἴδης λαμπρὸν ἐκπέμπων σέλας Hefesto, que envía una luz brillante desde el Idaἐκπέμπωenviar lejos de, mandar desde, enviar desde
Aesch.Ag.289Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónπεύκη… σέλας παραγγείλασα Μακίστου σκοπαῖς una antorcha que había anunciado <su> brillo a las atalayas de Macistoπαραγγέλλωanunciar, transmitir
Aesch.Ag.291Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónὕπνῳ νικώμενος vencido por el sueñoνικάωvencer, ganar
Aesch.Ag.291Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónὁ δ’ οὔτι μέλλων οὐδ’ ἀφρασμόνως ὕπνῳ νικώμενος παρῆκεν ἀγγέλου μέρος y este de ningún modo abandonó su labor de mensajero por demorarse, tampoco por ser vencido por el sueño al descuidoπαρίημιdejar, abandonar
Aesch.Ag.293Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἑκὰς δὲ φρυκτοῦ φῶς ἐπ’ Εὐρίπου ῥοὰς Μεσσαπίου φύλαξι σημαίνει μολόν y a lo lejos una luz de farol, que llega por encima de las corrientes del Euripo, da señales a los centinelas de Mesapioσημαίνωdar señales, orientar
Aesch.Ag.295Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἐρείκης θωμὸν ἅψαντες πυρί tras encender un montón de brezo con fuegoἅπτωprender (fuego), encender, inflamar
Aesch.Ag.297Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónσθένουσα λαμπάς… ὑπερθοροῦσα πεδίον Ἀσωποῦ… una vigorosa llama que salta sobre la llanura del Asopoπεδίονllanura, planicie, campo
Aesch.Ag.314Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónνικᾷ δ’ ὁ πρῶτος καὶ τελευταῖος δραμών y vence el que corre primero y últimoτελευταῖοςúltimo
Aesch.Ag.317Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónθεοῖς μὲν αὖθις, ὦ γύναι, προσεύξομαι mujer, suplicaré a los dioses de nuevoαὖθιςde nuevo, otra vez
Aesch.Ag.352Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἐγὼ δ’ ἀκούσας πιστά σου τεκμήρια θεοὺς προσειπεῖν εὖ παρασκευάζομαι y yo, tras escuchar tus pruebas fidedignas, me preparo a invocar a los dioses apropiadamenteπιστόςdigno de crédito, fiable, creíble
Aesch.Ag.360Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónδουλείας γάγγαμον la malla de la esclavitudδουλείαesclavitud, servidumbre, sumisión
Aesch.Ag.365Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenón… ὅπως ἂν μήτε πρὸ καιροῦ… βέλος… σκήψειεν .. para que no caiga el proyectil antes de su objetivoκαιρόςobjetivo, lugar oportuno
Aesch.Ag.370Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónοὐκ ἔφα τις θεοὺς βροτῶν ἀξιοῦσθαι μέλειν alguien decía que los dioses no se dignan a preocuparse de los mortalesἀξιόωdignarse a
Aesch.Ag.370Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónοὐκ ἔφα τις θεοὺς βροτῶν ἀξιοῦσθαι μέλειν… alguien decía que los dioses no se dignan en preocuparse de los mortales…μέλωpreocuparse (de)
Aesch.Ag.398Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónφῶτ’ ἄδικον καθαιρεῖ a un hombre injusto eliminaκαθαιρέωeliminar, destruir
Aesch.Ag.399Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónφῶτ’ ἄδικον… οἷος καὶ Πάρις ἐλθὼν ἐς δόμον τὸν Ἀτρειδᾶν ᾔσχυνε ξενίαν τράπεζαν κλοπαῖσι γυναικός un hombre injusto como también Paris que tras entrar en el palacio de los atridas deshonraba su mesa hospitalaria con el rapto de su mujerοἷοςcual, tal como, como, que (relativo)
Aesch.Ag.401Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónᾔσχυνε ξενίαν τράπεζαν deshonró la mesa del huéspedαἰσχύνωdeshonrar
Aesch.Ag.406Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónβιᾶται δ’ ἁ τάλαινα πειθώ… ἄγουσά τ’ ἀντίφερνον Ἰλίῳ φθορὰν βέβακεν ῥίμφα διὰ πυλᾶν y la infortunada persuasión, que lleva destrucción como dote a Ilión, ha marchado fácilmente a través de las puertas de murallaφθοράdestrucción, ruina
Aesch.Ag.422Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónὀνειρόφαντοι… πάρεισι δόξαι φέρουσαι χάριν ματαίαν se presentan ensoñaciones que traen vana alegríaμάταιοςvano, inútil, necio
Aesch.Ag.435Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónτεύχη καὶ σποδὸς εἰς ἑκάστου δόμους ἀφικνεῖται llegan urnas (funerarias) y ceniza a las casas de cada unoἕκαστοςcada uno, uno por uno
Aesch.Ag.448Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἀλλοτρίας διαὶ γυναικός por culpa de la mujer de otro hombreἀλλότριοςajeno

1 2 3 4 5 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas