logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 3 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 141 -- Paginación: 1/3
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Plat.Theaet.142aPlato, Theaetetus: Platón, TeetetoΘεαιτήτῳ ἐνέτυχον φερομένῳ ἐκ Κορίνθου ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου Ἀθήναζε se encontraron con Teeteto que era llevado de Corinto, desde el campamento, hasta Atenasἀπόde, desde
Plat.Theaet.142bPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoκαλόν τε καὶ ἀγαθόν… ἐπεί τοι καὶ νῦν ἤκουόν τινων μάλα ἐγκωμιαζόντων αὐτὸν [digo un hombre] sobresaliente, ya que, es verdad, justo ahora, <yo> escuchaba a unos que lo elogiaban muchoτοιsin duda, ciertamente, sí, es verdad
Plat.Theaet.142bPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoχαλεπῶς… γὰρ ἔχει καὶ ὑπὸ τραυμάτων τινῶν pues se encuentra mal también a causa de ciertas heridasὑπόpor (agente), bajo (prep.), por (causal), a causa de, por parte de
Plat.Theaet.142cPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoπῶς οὐκ αὐτοῦ Μεγαροῖ κατέλυεν; ¿cómo no se alojaba allí, en Mégara?καταλύωalojarse, refugiarse
Plat.Theaet.142dPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoδιηγήσασθαι… ἀπὸ στόματος narrar por la boca (de improviso, sin pensar)ἀπόpor (modal), según
Plat.Theaet.142dPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoκαὶ ἀληθῆ γε, ὡς ἔοικεν, εἶπεν. ἀτὰρ τίνες ἦσαν οἱ λόγοι; y al parecer dijo la verdad. Pero ¿cuáles eran sus palabras?ἀτάρpero
Plat.Theaet.142ePlato, Theaetetus: Platón, Teetetoοὐ μὰ τὸν Δία… no, por Zeus…μάno, por (en juramento)
Plat.Theaet.143aPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoδιατέτριφα δεῦρο he perdido el tiempo aquíδιατρίβωperder tiempo, dedicarse
Plat.Theaet.143aPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoἀλλ’ ἐγραψάμην… τότ’ εὐθὺς οἴκαδ’ ἐλθὼν ὑπομνήματα pero escribí para mí entonces, nada más llegar a casa, unas anotacionesγράφωescribir para sí, inscribirse
Plat.Theaet.143cPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoλαβὲ τὸ βιβλίον καὶ λέγε coge el libro y ponte a leerλέγωdecir (algo escrito), recitar, leer
Plat.Theaet.144bPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoμανικώτεροι ἢ ἀνδρειότεροι más temerarios que valientesque
Plat.Theaet.144bPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoὁ δὲ οὕτω λείως τε καὶ ἀπταίστως καὶ ἀνυσίμως ἔρχεται ἐπὶ τὰς μαθήσεις τε καὶ ζητήσεις… ὥστε… y este se dirige a los conocimientos e investigaciones tan tranquilamente, sin tropiezos y eficazmente que…λεῖοςsuavemente, tranquilamente
Plat.Theaet.144cPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoἀνδρὸς οἷον καὶ σὺ τοῦτον διηγῇ un hombre como ese que tú describesδιηγέομαιnarrar (algo de alguien), describir
Plat.Theaet.145aPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoοὔχ, ὅσον γέ με εἰδέναι no, en cuanto yo séὅσοςtanto como
Plat.Theaet.145bPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoὅρα μὴ παίζων ἔλεγεν mira, (temo) que hablaba en bromaμήque
Plat.Theaet.145dPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoἀλλ’ ὅμως τά… ἄλλα ἔχω περὶ αὐτὰ μετρίως pero sin embargo, en lo demás estoy moderadamente (satisfecho) sobre esoὅμως(pero) de todos modos, (pero) sin embargo
Plat.Theaet.146cPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoἀλλ’ εὖ καὶ γενναίως εἰπέ· τί σοι δοκεῖ εἶναι ἐπιστήμη; pero <tú> habla bien y con nobleza: ¿qué te parece ser la sabiduría?εἶπονhablar (de determinada manera), decir (de determinada manera)
Plat.Theaet.147cPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoγῆ ὑγρῷ φυραθεῖσα πηλὸς ἂν εἴη tierra amasada con agua sería barroὑγρόςhumedad, líquido, agua
Plat.Theaet.147cPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoἐξὸν φαύλως καὶ βραχέως ἀποκρίνασθαι περιέρχεται ἀπέραντον ὁδόν siendo posible responder de manera sencilla y concisa, <él> da un rodeo por un camino interminableφαῦλοςsencillamente
Plat.Theaet.150aPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoτὸ μὲν τοίνυν τῶν μαιῶν τοσοῦτον, ἔλαττον δὲ τοῦ ἐμοῦ δράματος. οὐ γὰρ πρόσεστι γυναιξὶν ἐνίοτε μὲν εἴδωλα τίκτειν, ἔστι δ’ ὅτε ἀληθινά por tanto, tan importante <es> la <tarea> de las parteras, pero menos que mi tarea, pues no es propio de las mujeres parir algunas veces imágenes y otras veces <seres> realesἐνίοτεa veces, algunas veces
Plat.Theaet.150aPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoοὐ γὰρ πρόσεστι γυναιξίν… εἴδωλα τίκτειν pues no es propio de las mujeres parir imágenesπρόσειμι (εἰμί)estar al lado de, ser propio de
Plat.Theaet.150bPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoτὸ κρίνειν τὸ ἀληθές τε καὶ μή el hecho de distinguir lo que es verdad y lo que noκρίνωdistinguir, separar
Plat.Theaet.150dPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoφαίνονται ἔνιοι… θαυμαστὸν ὅσον ἐπιδιδόντες parece que algunos progresan de forma tan admirableθαυμαστόςadmirablemente, de manera admirable
Plat.Theaet.151bPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoὧν πολλοὺς μὲν δὴ ἐξέδωκα Προδίκῳ, πολλοὺς δὲ ἄλλοις σοφοῖς… ἀνδράσι de estos confié (como discípulos) a muchos a Pródico y a (otros) muchos a otros hombres sabiosἐκδίδωμιentregar (como aprendiz o discípulo), confiar (como discípulo)
Plat.Theaet.151cPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoπρός με οὕτω διετέθησαν se dispusieron así contra míδιατίθημιtratar (de determinada manera), disponer (de determinada manera)
Plat.Theaet.152dPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoἀλλ’ ἐὰν ὡς μέγα προσαγορεύῃς, καὶ σμικρὸν φανεῖται, καὶ ἐὰν βαρύ, κοῦφον si designas <algo> como grande, se mostrará (se podrá mostrar) que también es pequeño; si pesado, que también es ligeroβαρύςpesado
Plat.Theaet.152bPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoαὐτὸ ἐφ’ ἑαυτοῦ τὸ πνεῦμα el aire por sí mismoἑαυτοῦ
Plat.Theaet.152bPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoεἰκὸς σοφὸν ἄνδρα μὴ ληρεῖν es de esperar que el hombre sabio no diga tonteríasμήque no
Plat.Theaet.152cPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoτοῖς δὲ μαθηταῖς ἐν ἀπορρήτῳ τὴν ἀλήθειαν ἔλεγεν; ¿y decía <él> la verdad a los discípulos en secreto?ἀπόρρητοςen secreto
Plat.Theaet.152dPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoἐγὼ ἐρῶ… ὡς ἄρα ἓν μὲν αὐτὸ καθ’ αὑτὸ οὐδέν ἐστιν yo diré que, de hecho, nada es uno en sí por sí mismoἄραde hecho, en realidad
Plat.Theaet.152dPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoγίγνεται πάντα ἃ δή φαμεν εἶναι llega a ser todo lo que decimos que existeεἰμίhaber, existir, ser
Plat.Theaet.152dPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoἐκ δὲ δὴ φορᾶς τε καὶ κινήσεως καὶ κράσεως πρὸς ἄλληλα γίγνεται πάντα ἃ δή φαμεν εἶναι y a partir del transporte, movimiento y mezcla de uno y otro se produce todo lo que, en efecto, decimos que esφοράtransporte, movimiento, toma, flujo, impulso
Plat.Theaet.153bPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoκαὶ μήν y ademásμήνy desde luego, y en verdad
Plat.Theaet.153ePlato, Theaetetus: Platón, Teetetoἑπώμεθα τῷ ἄρτι λόγῳ prestemos atención al razonamiento de ahora mismoἄρτιjusto ahora, justo entonces
Plat.Theaet.154ePlato, Theaetetus: Platón, Teetetoσυνελθόντες σοφιστικῶς εἰς μάχην τοιαύτην, ἀλλήλων τοὺς λόγους τοῖς λόγοις ἐκρούομεν tras reunirnos como sofistas para tal batalla, nos lanzábamos mutuamente argumentos frente a argumentosσυνέρχομαιreunirse (hostilmente), mantener un encuentro (hostil)
Plat.Theaet.155bPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoταῦτα δή… ὁμολογήματα τρία μάχεται αὐτὰ αὑτοῖς ἐν τῇ ἡμετέρᾳ ψυχῇ en verdad, esos tres supuestos acordados, precisamente esos, están enfrentados entre sí en nuestra menteμάχομαιpelear, reñir, enfrentarse
Plat.Theaet.155dPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoοὔπω μοι δοκῶ no me parece a mí de ninguna maneraοὔπωde ninguna manera, en absoluto
Plat.Theaet.156bPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoαἱ… αἰσθήσεις τὰ τοιάδε ἡμῖν ἔχουσιν ὀνόματα, ὄψεις τε καὶ ἀκοαὶ καὶ ὀσφρήσεις καὶ ψύξεις τε καὶ καύσεις καὶ ἡδοναί γε δὴ καὶ λῦπαι καὶ ἐπιθυμίαι καὶ φόβοι las sensaciones tienen tales nombres: visiones, audiciones, olores, fríos, calores, placeres, en efecto, tristezas, deseos y temoresαἴσθησιςsensación
Plat.Theaet.156cPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoτί δὴ οὖν ἡμῖν βούλεται οὗτος ὁ μῦθος… βούλεται γὰρ δὴ λέγειν ὡς ταῦτα πάντα… κινεῖται así pues, ¿qué nos quiere <decir> ese relato… pues quiere en efecto decir que todo eso se mueveβούλομαιquerer decir, querer significar
Plat.Theaet.156cPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoτάχος δὲ καὶ βραδυτὴς ἔνι τῇ κινήσει αὐτῶν y hay rapidez y lentitud en el movimiento de ellosτάχοςrapidez, velocidad, presteza, precipitación
Plat.Theaet.157aPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoὥστε… οὐδὲν εἶναι ἓν αὐτὸ καθ’ αὑτό de manera que nada es uno por sí mismoἑαυτοῦ
Plat.Theaet.157b Plato, Theaetetus: Platón, Teetetoδεῖ δέ… κατὰ μέρος… λέγειν y es necesario razonar parte por parteμέροςparte por parte, por turnos, sucesivamente
Plat.Theaet.157bPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoἠναγκάσμεθα ὑπὸ συνηθείας καὶ ἀνεπιστημοσύνης χρῆσθαι αὐτῷ somos forzados a usarlo por costumbre y desconocimientoσυνήθειαhábito, costumbre, familiaridad
Plat.Theaet.157dPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoλέγε… εἴ σοι ἀρέσκει τὸ μή τι εἶναι ἀλλὰ γίγνεσθαι ἀεὶ ἀγαθὸν καὶ καλόν di si te complace (decides) que nada es bueno o malo, sino que se va haciendo siempre (bueno o malo)ἀρέσκωcomplacer, gustar, decidir
Plat.Theaet.158cPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoοὐδὲν κωλύει καὶ ἐν τῷ ὕπνῳ δοκεῖν ἀλλήλοις διαλέγεσθαι· καὶ ὅταν δὴ ὄναρ ὀνείρατα δοκῶμεν διηγεῖσθαι, ἄτοπος ἡ ὁμοιότης τούτων ἐκείνοις nada impide también mientras dormimos que parezca que hablamos unos con otros; y cuando, durante un sueño, nos parece que contamos sueños, es sorprendente el parecido de esos (sueños) con aquellosὄνειροςsueño (soñar), ensoñación
Plat.Theaet.158ePlato, Theaetetus: Platón, Teetetoοὔ μοι δοκῶ me parece que noδοκέωparecer, tener una opinión
Plat.Theaet.159cPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoἐφ’ ἑκατέρου en un caso y en otroἐπίen situación de, en lo tocante a, sobre
Plat.Theaet.159cPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoτί μήν; ¿y qué?μήν
Plat.Theaet.161aPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoσὺ οἴει πάντως δεῖν τό γε σὸν τρέφειν καὶ μὴ ἀποτιθέναι… ; ¿tú crees que es necesario en cualquier caso criar y no exponer a tu [descendencia] precisamenteἀποτίθημιexponer (un niño)
Plat.Theaet.161bPlato, Theaetetus: Platón, Teetetoτὸ δὲ γιγνόμενον οὐκ ἐννοεῖς y no entiendes lo que sucedeἐννοέωdarse cuenta, entender, tener la intención (de)

1 2 3 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas