logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 3 4 5 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 244 -- Paginación: 1/5
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Plat.Sym.174ePlato, Symposium: Platón, Banqueteκαί τι ἔφη αὐτόθι γελοῖον παθεῖν y decía que allí le pasó algo ridículoπάσχωpasarle a uno algo, experimentar (algo), sufrir
Plat.Sym.172aPlato, Symposium: Platón, Banqueteεἰς ἄστυ οἴκοθεν ἀνιὼν Φαληρόθεν yendo a la ciudad desde mi casa en Faleroἄστυciudad de Atenas
Plat.Sym.172cPlato, Symposium: Platón, Banqueteπολλῶν ἐτῶν Ἀγάθων ἐνθάδε οὐκ ἐπιδεδήμηκεν durante muchos años Agatón no ha estado residiendo aquíἐπιδημέωestar en su patria, estar en casa
Plat.Sym.173aPlato, Symposium: Platón, Banqueteεἰπέ μοι πότε ἐγένετο ἡ συνουσία dime cuándo ocurrió la reuniónπότε¿cuándo?, cuándo
Plat.Sym.173bPlato, Symposium: Platón, Banqueteἡ ὁδὸς ἡ εἰς ἄστυ el camino hacia la ciudadὁδόςcamino, sendero
Plat.Sym.173cPlato, Symposium: Platón, Banqueteοἴεσθέ τι ποιεῖν, οὐδὲν ποιοῦντες creéis hacer algo, no haciendo nadaτίςalguien (significativo), algo (significativo)
Plat.Sym.173ePlato, Symposium: Platón, Banqueteδῆλόν γε δὴ ὅτι οὕτω διανοούμενος καὶ περὶ ἐμαυτοῦ καὶ περὶ ὑμῶν μαίνομαι καὶ παραπαίω; ¿está claro, sin duda, que al pensar así tanto sobre mí mismo como sobre vosotros estoy loco y desvarío?μαίνομαιestar loco, estar furioso, enfurecerse, enloquecer, delirar
Plat.Sym.173ePlato, Symposium: Platón, Banqueteἦσαν τοίνυν ἐκεῖνοι τοιοίδε τινές—μᾶλλον δ’ἐξ ἀρχῆς ὑμῖν... πειράσομαι διηγήσασθαι así pues, eran aquellos más o menos de tal tipo... pero mejor intentaré contáros<lo> desde el principioμάλαpero más, pero mejor, mejor dicho
Plat.Symp.173ePlato, Symposium: Platón, Banqueteἦσαν τοίνυν ἐκεῖνοι τοιοίδε τινές así pues, eran aquellos unos de tal naturalezaτοῖοςtal, (uno) tal, (alguno) tal, (uno) de tal naturaleza
Plat.Sym.174aPlato, Symposium: Platón, Banqueteἐπὶ δεῖπνον εἰς Ἀγάθωνος a cenar a <casa> de Agatónεἰςhasta, a
Plat.Sym.174aPlato, Symposium: Platón, Banqueteἔφη… ἐρέσθαι αὐτὸν ὅποι ἴοι… καὶ τὸν εἰπεῖν ὅτι ἐπὶ δεῖπνον decía que le preguntó adónde iba y que él dijo que a una comiday este, y él
Plat.Sym.174aPlato, Symposium: Platón, Banqueteὡμολόγησα δ’ εἰς τήμερον παρέσεσθαι pero estuve de acuerdo en que me presentaría hoyσήμερονhoy, ahora
Plat.Sym.174bPlato, Symposium: Platón, Banqueteἰέναι ἄκλητος ἐπὶ δεῖπνον ir a una comida sin ser invitadoεἶμιir
Plat.Sym.174cPlato, Symposium: Platón, Banqueteθυσίαν ποιουμένου… τοῦ Ἀγαμέμνονος haciendo Agamenón un sacrificioθυσίαsacrificio
Plat.Sym.174dPlato, Symposium: Platón, Banquete[Ἀριστόδημος] ἔφη… τὸν οὖν Σωκράτη… περιμένοντος οὗ κελεύειν προϊέναι εἰς τὸ πρόσθεν Aristodemo decía que en efecto Sócrates, cuando él <lo> esperaba, <le> ordenaba ir hacia delantelo, la, le, de él, de ella, ella, él
Plat.Sym.174dPlato, Symposium: Platón, Banqueteἐγὼ μὲν οὐχ ὁμολογήσω ἄκλητος ἥκειν, ἀλλ’ ὑπὸ σοῦ κεκλημένος yo no aceptaré llegar sin invitación, sino invitado por tiκαλέωinvitar
Plat.Sym.174ePlato, Symposium: Platón, Banqueteὦ... Ἀριστόδημε, εἰς καλὸν ἥκεις ὅπως συνδειπνήσῃς Aristodemo, llegas en buena hora para cenar con nosotrosκαλόςa propósito, en buena hora
Plat.Sym.174ePlato, Symposium: Platón, Banqueteἔφη… ἀνεῳγμένην καταλαμβάνειν τὴν θύραν dijo que se encontraron la puerta abiertaκαταλαμβάνωcoger (a alguien o algo en determinada situación), sorprender
Plat.Sym.174ePlato, Symposium: Platón, Banqueteἀλλὰ ποῦ ἔστιν οὗτος; pero, ¿dónde está ese?ποῦ¿dónde?, dónde
Plat.Sym.175aPlato, Symposium: Platón, Banqueteἄτοπόν γε… λέγεις· οὔκουν καλεῖς αὐτὸν καὶ μὴ ἀφήσεις; dices algo extraño, en efecto; ¿no es verdad que lo llamarás y no lo dejarás ir?οὔκουνverdaderamente, no, entonces, no, acaso no, no es verdad que
Plat.Sym.175ePlato, Symposium: Platón, Banqueteδιαδικασόμεθα ἐγώ τε καὶ σὺ περὶ τῆς σοφίας, δικαστῇ χρώμενοι τῷ Διονύσῳ yo y tú juzgaremos sobre la sabiduría usando como juez a DionisoΔιόνυσοςDioniso, Baco
Plat.Sym.176aPlato, Symposium: Platón, Banqueteπάνυ χαλεπῶς ἔχω ὑπὸ τοῦ χθὲς πότου estoy en mucha dificultad por la bebida de ayerχαλεπόςdifícilmente, con dificultad
Plat.Sym.176bPlato, Symposium: Platón, Banqueteδέομαι ὑμῶν ἀκοῦσαι πῶς ἔχει πρὸς τὸ ἐρρῶσθαι πίνειν Ἀγάθωνος os pido escuchar a Agatón sobre cómo está en relación a tener fuerzas para beberῥώννυμιestar sano, tener salud
Plat.Sym.176ePlato, Symposium: Platón, Banqueteκαὶ δι’ οἵων λόγων, εἰ βούλεσθε, ἐθέλω ὑμῖν εἰσηγήσασθαι y, si queréis, deseo explicaros mediante qué palabrasβούλομαιsi quieres
Plat.Sym.176ePlato, Symposium: Platón, Banqueteἔφη… συγχωρεῖν πάντας… οὕτω πίνοντας πρὸς ἡδονήν decía que todos estaban de acuerdo en beber así por placerοὕτωςasí
Plat.Sym.176ePlato, Symposium: Platón, Banqueteσυγχωρεῖν πάντας μὴ διὰ μέθης ποιήσασθαι τήν… συνουσίαν, ἀλλ’ οὕτω πίνοντας πρὸς ἡδονήν que todos estén de acuerdo en no hacer la reunión por borrachera, sino beber así por placerπίνωbeber
Plat.Sym.176ePlato, Symposium: Platón, Banqueteπίνοντας πρὸς ἡδονήν bebiendo para (su) placerπρόςreferido a, para
Plat.Sym.176ePlato, Symposium: Platón, Banquete… συγχωρεῖν πάντας μὴ διὰ μέθης ποιήσασθαι τήν… συνουσίαν ... todos están de acuerdo en hacer el simposio sin que medie la embriaguezσυνουσίαreunión de banquete, simposio
Plat.Sym.177aPlato, Symposium: Platón, Banqueteοὐ γὰρ ἐμὸς ὁ μῦθος, ἀλλὰ Φαίδρου el dicho no es mío sino de Fedroμῦθοςdicho, proverbio
Plat.Sym.177aPlato, Symposium: Platón, Banqueteοὐ δεινόν… ἄλλοις μέν τισι θεῶν ὕμνους… εἶναι ὑπὸ τῶν ποιητῶν πεποιημένους, τῷ δὲ Ἔρωτι, τηλικούτῳ ὄντι καὶ τοσούτῳ θεῷ, μηδὲ ἕνα πώποτε… ; ¿no es terrible que los demás dioses tengan himnos compuestos por los poetas, pero que Eros, a pesar de ser un dios tan importante y tan grande, nunca tenga ni uno solo?τηλικοῦτοςtan importante, tan grande
Plat.Sym.177aPlato, Symposium: Platón, Banqueteοὐ δεινόν… ἄλλοις μέν τισι θεῶν ὕμνους… εἶναι… τῷ δὲ Ἔρωτι, τηλικούτῳ ὄντι καὶ τοσούτῳ θεῷ, μηδὲ ἕνα πώποτε… ; ¿no es terrible que para algunos otros dioses haya himnos pero para el Amor, que es tal y un dios tan grande, no <hay> en absoluto ni uno solo?τοσοῦτοςtan, tanto, tan grande
Plat.Sym.177bPlato, Symposium: Platón, Banqueteἔγωγε ἤδη τινὶ ἐνέτυχον βιβλίῳ ἀνδρὸς σοφοῦ yo mismo me encontré ya con cierto libro de un hombre sabioἐντυγχάνωencontrarse (casualmente) con, toparse con
Plat.Sym.177cPlato, Symposium: Platón, Banqueteἐπιθυμῶ… τούτῳ ἔρανον εἰσενεγκεῖν καὶ χαρίσασθαι deseo aportarle mi contribución (a Eros) y agradarleεἰσφέρωpagar, aportar
Plat.Sym.177dPlato, Symposium: Platón, Banqueteδοκεῖ γάρ μοι χρῆναι ἕκαστον ἡμῶν λόγον εἰπεῖν ἔπαινον Ἔρωτος… ἄρχειν δὲ Φαῖδρον πρῶτον, ἐπειδή… ἔστιν… πατὴρ τοῦ λόγου pues me parece cada uno de nosotros debe decir un discurso elogio de Eros y que empiece primero Fedro, ya que es el padre de la ideaπατήρpadre, creador
Plat.Sym.177ePlato, Symposium: Platón, Banqueteοὐκ ἐξ ἴσου γίγνεται ἡμῖν τοῖς ὑστάτοις κατακειμένοις no hay igualdad de condiciones para nosotros que estamos recostados en última posiciónὕστεροςúltimo, extremo
Plat.Sym.178aPlato, Symposium: Platón, Banqueteπολλαχῇ... καὶ ἄλλῃ de muchas formas y de otra formaἄλλοςde otra manera, de otra forma
Plat.Sym.178bPlato, Symposium: Platón, Banqueteγονῆς γὰρ Ἔρωτος οὔτ’ εἰσὶν οὔτε λέγονται ὑπ’ οὐδενὸς pues padres del Amor ni los hay ni son mencionados por nadieγονεύςpadres
Plat.Sym.178dPlato, Symposium: Platón, Banqueteτὴν ἐπὶ μὲν τοῖς αἰσχροῖς αἰσχύνην la vergüenza ante las feas accionesαἰσχύνηvergüenza, sentido de la vergüenza
Plat.Sym.179aPlato, Symposium: Platón, Banqueteμαχόμενοί γ’ ἂν μετ’ ἀλλήλων οἱ τοιοῦτοι νικῷεν ἂν ὀλίγοι ὄντες luchando en efecto con ayuda mutua, tales <hombres> vencerían incluso siendo pocosμάχομαιluchar (junto a), luchar (con ayuda de)
Plat.Sym.179bPlato, Symposium: Platón, BanqueteἌλκηστις ἱκανὴν μαρτυρίαν παρέχεται ὑπὲρ τοῦδε τοῦ λόγου εἰς τοὺς Ἕλληνας Alcestis proporciona un testimonio suficiente a los griegos en apoyo de este razonamientoἱκανόςsuficiente, bastante
Plat.Sym.179bPlato, Symposium: Platón, Banqueteτούτου δὲ καὶ ἡ Πελίου θυγάτηρ Ἄλκηστις ἱκανὴν μαρτυρίαν παρέχεται y de eso también Alcestis, la hija de Pelias, da suficiente testimonioμαρτυρίαtestimonio
Plat.Sym.179bPlato, Symposium: Platón, Banqueteοὐ μόνον ὅτι ἄνδρες, ἀλλὰ καὶ αἱ γυναῖκες no solo hombres, también las mujeresὅτιno solo…
Plat.Sym.179bPlato, Symposium: Platón, Banqueteτοῦτο… γιγνόμενον παρ’ αὑτοῦ eso que nace de él mismoπαράde parte de
Plat.Sym.179cPlato, Symposium: Platón, Banqueteδιὰ τὸν ἔρωτα a causa del amorδιάa causa de, por
Plat.Sym.179dPlato, Symposium: Platón, BanqueteὈρφέα… ἀτελῆ ἀπέπεμψαν ἐξ Ἅιδου y despacharon del Hades a Orfeo sin realizar nadaἀτελήςinconcluso, no realizado, ineficaz, vano
Plat.Sym.179ePlato, Symposium: Platón, Banqueteοὐχ ὥσπερ Ἀχιλλέα τὸν τῆς Θέτιδος ὑὸν ἐτίμησαν no [lo] honraron como a Aquiles el hijo de TetisἈχιλλεύςAquiles
Plat.Sym.180aPlato, Symposium: Platón, BanqueteΑἰσχύλος δὲ φλυαρεῖ φάσκων Ἀχιλλέα Πατρόκλου ἐρᾶν, ὃς ἦν καλλίων οὐ μόνον Πατρόκλου ἀλλ’ ἅμα καὶ τῶν ἡρώων ἁπάντων y Esquilo se equivoca al decir que Aquiles ama a Patroclo, <él> que era más bello no solo que Patroclo, sino también al mismo tiempo que todos los héroesἥρωςhéroe, noble guerrero, noble
Plat.Sym.180aPlato, Symposium: Platón, Banqueteἀλλὰ γὰρ τῷ ὄντι μάλιστα... ταύτην τὴν ἀρετὴν οἱ θεοὶ τιμῶσιν τὴν περὶ τὸν ἔρωτα pero en realidad los dioses aprecian sobre todo esa virtud, la relativa al amorμάλαmuchísimo, sobre todo, especialmente
Plat.Sym.180dPlato, Symposium: Platón, Banqueteπάντες γὰρ ἴσμεν ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνευ Ἔρωτος Ἀφροδίτη pues todos sabemos que no hay Afrodita sin AmorἈφροδίτηAfrodita, Venus
Plat.Sym.180dPlato, Symposium: Platón, Banqueteπῶς δ’ οὐ δύο τὼ θεά; ἡ μέν γέ που πρεσβυτέρα… Οὐρανοῦ θυγάτηρ… ἡ δὲ νεωτέρα Διὸς καὶ Διώνης ¿y cómo? ¿no son dos las diosas [Afroditas]? una, en concreto, algo mayor, <es> hija de Urano, y otra, la más joven, <es hija> de Zeus y Dioneθεάdiosa

1 2 3 4 5 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas