logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
« Anterior 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 Siguiente » Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 720 -- Paginación: 1/15
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Plat.Rep.361bPlato, Respublica: Platón, Repúblicaτὸν δίκαιον αὖ παρ’ αὐτὸν ἱστῶμεν τῷ λόγῳ, ἄνδρα ἁπλοῦν καὶ γενναῖον, κατ’ Αἰσχύλον οὐ δοκεῖν ἀλλ’ εἶναι ἀγαθὸν ἐθέλοντα coloquemos a su vez en el razonamiento junto a ese [el injusto], al justo, un varón sencillo y noble, que, en palabras de Esquilo, no parezca, sino quiera ser buenoγενναῖοςnoble
Plat.Rep.341dPlato, Respublica: Platón, Repúblicaοὐ γὰρ κατὰ τὸ πλεῖν κυβερνήτης καλεῖται, ἀλλὰ κατὰ τὴν τέχνην καὶ τὴν τῶν ναυτῶν ἀρχήν pues no por navegar es llamado piloto, sino por su arte y su mando sobre los marinosπλέωnavegar
Plat.Rep.349ePlato, Respublica: Platón, Repúblicaδοκεῖ ἂν οὖν τίς σοι… μουσικὸς ἀνὴρ ἁρμοττόμενος λύραν ἐθέλειν μουσικοῦ ἀνδρὸς ἐν τῇ ἐπιτάσει καὶ ἀνέσει τῶν χορδῶν πλεονεκτεῖν… ; ¿por tanto, te parece que un hombre músico cuando afina la lira querría aventajar a otro hombre músico en la tensión y distensión de las cuerdas?μουσικόςmusical, músico, cantor
Plat.Rep.399cPlato, Respublica: Platón, Repúblicaτριγώνων ἄρα καὶ πηκτίδων καὶ πάντων ὀργάνων ὅσα πολύχορδα καὶ πολυαρμόνια, δημιουργοὺς οὐ θρέψομεν entonces no mantendremos a los artesanos de trígonos, arpas y de todos los instrumentos que <son> de varias cuerdas y varios tonosτρίγωνοςinstrumento musical, trígono
Plat.Rep.413dPlato, Respublica: Platón, República… ὥσπερ τοὺς πώλους ἐπὶ τοὺς ψόφους τε καὶ θορύβους ἄγοντες σκοποῦσιν εἰ φοβεροί ... como al llevar a potros cerca de ruidos y alborotos observan si <estos> son asustadizosψόφοςruido, sonido inarticulado, estruendo
Plat.Rep.508bPlato, Respublica: Platón, República[ὁ ἥλιος] τἀγαθὸν ἐγέννησεν ἀνάλογον ἑαυτῷ el sol engendró el bien como <algo> análogo a él mismoἀνάλογοςproporcional, correspondiente, análogo
Plat.Rep.327aPlato, Respublica: Platón, Repúblicaκατέβην χθὲς εἰς Πειραιᾶ bajé ayer al Pireoκαταβαίνωbajar, ir hacia la costa
Plat.Rep.327bPlato, Respublica: Platón, Repúblicaἠρόμην ὅπου αὐτὸς εἴη <le> pregunté de dónde era élεἴρομαιpreguntar (algo a alguien)
Plat.Rep.327bPlato, Respublica: Platón, Repúblicaἐκέλευσε… τὸν παῖδα περιμεῖναί ἑ κελεῦσαι ordenó al joven esclavo que (nos) mandara esperarlo (ordenó que el joven esclavo nos ordenara esperarlo)κελεύωordenar a alguno hacer algo, ordenar (que alguien haga algo)
Plat.Rep.327bPlato, Respublica: Platón, Repúblicaἐκέλευσε δραμόντα τὸν παῖδα περιμεῖναί ἑ κελεῦσαι ordenó al esclavo que corriendo <nos> ordenara esperarloτρέχωcorrer, darse prisa, moverse deprisa
Plat.Rep.327cPlato, Respublica: Platón, Repúblicaὁρᾷς οὖν ἡμᾶς... ὅσοι ἐσμέν; ¿ves, así pues, cuántos somos nosotros?ὁράωves (que), mirar (si)
Plat.Rep.327cPlato, Respublica: Platón, Repúblicaοὐκοῦν… ἔτι ἓν λείπεται, τὸ ἢν πείσωμεν ὑμᾶς ὡς χρὴ ἡμᾶς ἀφεῖναι; ¿por tanto, no queda todavía una cosa, si os persuadimos de que es preciso dejarnos marchar?πείθωconvencer (a alguien de hacer algo)
Plat.Rep.327cPlato, Respublica: Platón, Repúblicaκαὶ ὀλίγῳ ὕστερον ὅ τε Πολέμαρχος ἧκε καὶ Ἀδείμαντος y un poco después llegaron Polemarco y Adimantoὕστεροςposteriormente, con posterioridad, después
Plat.Rep.328aPlato, Respublica: Platón, Repúblicaκαὶ πρός γε παννυχίδα ποιήσουσιν y además incluso harán una fiesta nocturnaπρόςademás
Plat.Rep.328bPlato, Respublica: Platón, Repúblicaκαὶ δὴ καὶ Θρασύμαχον y sin duda también a Trasímacoδήprecisamente, desde luego, sin duda
Plat.Rep.328dPlato, Respublica: Platón, Repúblicaαἱ κατὰ τὸ σῶμα ἡδοναὶ los placeres del cuerpoἡδονήplacer de los sentidos
Plat.Rep.328ePlato, Respublica: Platón, Repúblicaἐπειδὴ ἐνταῦθά ἤδη εἶ τῆς ἡλικίας puesto que ahora ya estás en ese momento de la edadἐνταῦθαen ese momento (de)
Plat.Rep.328ePlato, Respublica: Platón, Repúblicaδοκεῖ γάρ μοι χρῆναι παρ’ αὐτῶν πυνθάνεσθαι, ὥσπερ τινὰ ὁδὸν προεληλυθότων ἣν καὶ ἡμᾶς ἴσως δεήσει πορεύεσθαι pues me parece que es necesario preguntarle a ellos, dado que con anterioridad han avanzado por un camino que también será necesario que nosotros recorramosπροέρχομαιir hacia adelante, seguir adelante, avanzar
Plat.Rep.328ePlato, Respublica: Platón, Repúblicaδοκεῖ γάρ μοι χρῆναι... πυνθάνεσθαι... ποία τίς ἐστιν, τραχεῖα καὶ χαλεπή, ἢ ῥᾳδία καὶ εὔπορος pues me parece que es necesario informarse de cómo es [el camino], escabroso y difícil, o fácil y llanoτραχύςrugoso, áspero, escabroso, pedregoso
Plat.Rep.329aPlato, Respublica: Platón, Repúblicaἀναμιμνῃσκόμενοι περί τε τἀφροδίσια rememorando los goces sexualesἀναμιμνῄσκωacordarse, rememorar, pensar en
Plat.Rep.329aPlato, Respublica: Platón, Repúblicaἐγώ σοι… ἐρῶ… οἷόν γέ μοι φαίνεται yo te diré precisamente cómo me pareceγεal menos, concretamente, precisamente
Plat.Rep.329aPlato, Respublica: Platón, Repúblicaἀγανακτοῦσιν ὡς μεγάλων τινῶν ἀπεστερημένοι καὶ τότε μὲν εὖ ζῶντες, νῦν δὲ οὐδὲ ζῶντες están molestos al ser privados de algunas <cosas> importantes, y tanto entonces cuando vivían bien, como ahora que ni siquiera vivenοὐδέni siquiera
Plat.Rep.329aPlato, Respublica: Platón, Repúblicaπολλάκις γὰρ συνερχόμεθά τινες εἰς ταὐτὸν παραπλησίαν ἡλικίαν ἔχοντες pues muchas veces nos reunimos en el mismo sitio algunos que tenemos una edad parecidaπαραπλήσιοςsemejante, casi igual, parecido
Plat.Rep.329aPlato, Respublica: Platón, Repúblicaτὰς ἐν τῇ νεότητι ἡδονὰς ποθοῦντες… ἀγανακτοῦσιν ὡς μεγάλων τινῶν ἀπεστερημένοι añorando los placeres de la juventud se irritan por haber sido privados de algunas cosas importantesποθέωañorar, anhelar, echar de menos
Plat.Rep.329aPlato, Respublica: Platón, Repúblicaἀγανακτοῦσιν ὡς μεγάλων τινῶν ἀπεστερημένοι se irritan en la idea de haber sido privados de algo grandeὡςen la idea de, porque
Plat.Rep.329bPlato, Respublica: Platón, RepúblicaΣοφοκλεῖ ποτε τῷ ποιητῇ παρεγενόμην ἐρωτωμένῳ ὑπό τινος… estuve presente una vez junto a Sófocles el poeta cuando era preguntado por alguien…παραγίγνομαιestar presente en/con/junto a, asistir a
Plat.Rep.329cPlato, Respublica: Platón, República… ὥσπερ λυττῶντά τινα καὶ ἄγριον δεσπότην ἀποδράς como si huyera de un amo rabioso y cruelἄγριοςfiero, cruel
Plat.Rep.329cPlato, Respublica: Platón, Repúblicaἁσμενέστατα μέντοι αὐτὸ ἀπέφυγον verdaderamente huí de eso muy gustosamenteἄσμενοςmuy gustosamente
Plat.Rep.329cPlato, Respublica: Platón, Repúblicaἐν τῷ γήρᾳ πολλὴ εἰρήνη γίγνεται καὶ ἐλευθερία en la vejez se produce una gran paz y libertadγῆραςvejez
Plat.Rep.329cPlato, Respublica: Platón, Repúblicaὦ Σοφόκλεις, ἔχεις πρὸς τἀφροδίσια; ἔτι οἷός τε εἶ γυναικὶ συγγίγνεσθαι; Sófocles, ¿te mantienes en lo sexual? ¿todavía eres capaz de tener relaciones con una mujer?συγγίγνομαιtener relaciones (sexuales)
Plat.Rep.329ePlato, Respublica: Platón, Repúblicaλέγειν αὐτὸν ἐκίνουν le incitaba (yo) a hablarκινέωincitar, provocar
Plat.Rep.330bPlato, Respublica: Platón, Repúblicaμέσος τις γέγονα χρηματιστὴς τοῦ τε πάππου καὶ τοῦ πατρός me he convertido en un negociante a medio camino entre mi abuelo y mi padreμέσοςmediano, intermedio, mediocre, moderado, de clase media
Plat.Rep.330bPlato, Respublica: Platón, Repúblicaὁ γὰρ πάππος σχεδόν τι ὅσην ἐγὼ νῦν οὐσίαν κέκτημαι τοσαύτην ἐποίησεν pues mi abuelo hizo casi tanta fortuna como la que yo ahora poseoτοσοῦτοςtanto (como), tanto (que), tan grande (que)
Plat.Rep.330cPlato, Respublica: Platón, Repúblicaὥσπερ γάρ… οἱ πατέρες τοὺς παῖδας ἀγαπῶσιν, ταύτῃ τε δὴ καὶ οἱ χρηματισάμενοι περὶ τὰ χρήματα σπουδάζουσιν pues igual que los padres aman a sus hijos, de esa manera en verdad también los negociantes se afanan por el dineroοὗτοςasí, de esa manera
Plat.Rep.330cPlato, Respublica: Platón, Repúblicaχαλεποὶ οὖν καὶ συγγενέσθαι εἰσίν, οὐδὲν ἐθέλοντες ἐπαινεῖν ἀλλ’ ἢ τὸν πλοῦτον así pues son difíciles también para convivir por no querer elogiar ninguna otra cosa que el dineroχαλεπόςdifícil (de/para), duro (de), intratable (para)
Plat.Rep.330cPlato, Respublica: Platón, Repúblicaὡς τὸ πολύ en generalὡς
Plat.Rep.330ePlato, Respublica: Platón, Repúblicaὑπὸ τῆς τοῦ γήρως ἀσθενείας por la debilidad de la vejezἀσθένειαfalta de fuerza, debilidad, escasez
Plat.Rep.330ePlato, Respublica: Platón, Repúblicaἐκ τῶν ὕπνων, ὥσπερ οἱ παῖδες, θαμὰ ἐγειρόμενος δειμαίνει despertándose a menudo de los sueños, como los niños, se asustaὕπνοςdespertarse, levantarse (de un sueño)
Plat.Rep.331aPlato, Respublica: Platón, RepúblicaΠίνδαρος… εὖ οὖν λέγει θαυμαστῶς ὡς σφόδρα Píndaro, por tanto, dice bien, de manera muy admirableθαυμαστόςadmirablemente, de manera admirable
Plat.Rep.331aPlato, Respublica: Platón, Repúblicaὃς ἂν δικαίως καὶ ὁσίως τὸν βίον διαγάγῃ quien viva justa y piadosamenteὅσιος
Plat.Rep.331bPlato, Respublica: Platón, Repúblicaἓν γε ἀνθ’ ἑνός uno frente a otroἀντίcomparado con, frente a
Plat.Rep.331bPlato, Respublica: Platón, Repúblicaτὸ γὰρ μηδὲ ἄκοντά τινα ἐξαπατῆσαι ἢ ψεύσασθαι… εἰς τοῦτο ἡ τῶν χρημάτων κτῆσις συμβάλλεται pues a no engañar o mentir a nadie <incluso> involuntariamente, a eso contribuye la posesión de riquezasἐξαπατάωengañar (del todo), embaucar
Plat.Rep.331bPlato, Respublica: Platón, Repúblicaμέγα μέρος εἰς τοῦτο ἡ τῶν χρημάτων κτῆσις συμβάλλεται la adquisición de riqueza contribuye gran parte a esoμέροςparte, porción, fracción
Plat.Rep.331cPlato, Respublica: Platón, Repúblicaτὴν ἀλήθειαν… φήσομεν… diremos que la verdad…ἀλήθειαverdad
Plat.Rep.331dPlato, Respublica: Platón, Repúblicaδεῖ γάρ με ἤδη τῶν ἱερῶν ἐπιμεληθῆναι pues ya es necesario que me ocupe de los sacrificiosἐπιμελέομαιcuidar de, preocuparse de
Plat.Rep.331dPlato, Respublica: Platón, Repúblicaκαὶ μέντοι, ἔφη ὁ Κέφαλος, καὶ παραδίδωμι ὑμῖν τὸν λόγον· δεῖ γάρ με ἤδη τῶν ἱερῶν ἐπιμεληθῆναι y además os concedo el razonamiento, pues necesario que me preocupe ya de los sacrificiosκαίy además, y ahora bien
Plat.Rep.331ePlato, Respublica: Platón, Repúblicaτὰ ὀφειλόμενα ἑκάστῳ ἀποδιδόναι δίκαιόν ἐστι es justo devolver lo que se debe a cada unoὀφείλωdeber, adeudar
Plat.Rep.332aPlato, Respublica: Platón, Repúblicaὡς ἔοικεν así pareceἔοικαasí parece, creo
Plat.Rep.332bPlato, Respublica: Platón, Repúblicaἐάνπερ… φίλοι δὲ ὦσιν ὅ τε ἀπολαμβάνων καὶ ὁ ἀποδιδούς… si son amigos el que recibe y el que entregaἀπολαμβάνωrecibir (algo de alguien), aceptar
Plat.Rep.332bPlato, Respublica: Platón, Repúblicaᾐνίξατο ἄρα, ἤν δ’ ἐγὼ, ὡς ἔοικεν, ὁ Σιμωνίδης ποιητικῶς Lo insinuó pues, creo, Simónides de una forma poética, dije yoἔοικαasí parece, creo

« Anterior 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 Siguiente » Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas