logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 3 4 5 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 226 -- Paginación: 1/5
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Plat.Prot.358bPlato, Protagoras: Platón, Protágorasτί δὲ δή... ἔφην ἐγώ, τὸ τοιόνδε; ¿y qué ciertamente dije yo, respecto a lo de tal naturaleza?τοῖοςel tal, el de tal naturaleza
Plat.Prot.327dPlato, Protagoras: Platón, Protágoras… πρὸς ἀνθρώπους οἷς μήτε παιδεία ἐστὶν μήτε δικαστήρια μήτε νόμοι μηδὲ ἀνάγκη μηδεμία … frente a hombres para los que ni existe educación, ni tribunales ni leyes ni ninguna obligaciónμηδέy no, ni
Plat.Prot.309aPlato, Protagoras: Platón, Protágorasεἶτα τί τοῦτο; ¿entonces qué es eso?εἶταluego, entonces, por lo tanto
Plat.Prot.309aPlato, Protagoras: Platón, Protágorasπόθεν, ὦ Σώκρατες, φαίνῃ; ¿Sócrates, de dónde apareces?φαίνωaparecer, descubrirse
Plat.Prot.309cPlato, Protagoras: Platón, Protágorasοὐ γὰρ δήπου τινὶ καλλίονι ἐνέτυχες ἄλλῳ ἔν γε τῇδε τῇ πόλει pues sin duda no encontraste a ningún otro más hermoso al menos en esta ciudadγάρpues en efecto no, pues sin duda no, pues seguramente no
Plat.Prot.309cPlato, Protagoras: Platón, Protágorasπῶς δ’ οὐ μέλλει, ὦ μακάριε, τὸ σοφώτατον κάλλιον φαίνεσθαι; ¿cómo no va a parecer más bello lo <que es> más sabio, querido amigo?μακάριοςquerido amigo
Plat.Prot.309dPlato, Protagoras: Platón, ProtágorasΠρωταγόρας ἐπιδεδήμηκεν; ¿Protágoras ha estado en la ciudad?ἐπιδημέωhallarse en la ciudad, estar de visita
Plat.Prot.309dPlato, Protagoras: Platón, Protágorasὢ τί λέγεις; eh, ¿<tú> qué dices?
Plat.Prot.310aPlato, Protagoras: Platón, Protágorasἀλλ’ οὖν ἀκούετε pero así pues escuchadἀλλάpero así pues
Plat.Prot.310aPlato, Protagoras: Platón, Protágorasτί οὖν οὐ διηγήσω ἡμῖν τὴν συνουσίαν; ¿por qué no nos contaste la reunión? (¿es que no vas a contarnos la reunión?)διηγέομαιnarrar (algo), contar (algo)
Plat.Prot.310bPlato, Protagoras: Platón, Protágorasμή τι νεώτερον ἀγγέλλεις; ¿no anuncias nada nuevo?ἀγγέλλωanunciar, proclamar, comunicar
Plat.Prot.310bPlato, Protagoras: Platón, Protágorasἐγρήγορας ἢ καθεύδεις; ¿estás despierto o duermes?ἐγείρωestar despierto
Plat.Prot.310bPlato, Protagoras: Platón, Protágorasεὐθὺς εἴσω ᾔει ἐπειγόμενος al instante <él> iba dentro al ser urgidoἐπείγωser urgido, apresurarse, darse prisa
Plat.Prot.310cPlato, Protagoras: Platón, Protágorasὁ γάρ τοι παῖς με ὁ Σάτυρος ἀπέδρα pues el esclavo Sátiro me abandonóἀποδιδράσκωhuir de, abandonar
Plat.Prot.310cPlato, Protagoras: Platón, Protágorasκαὶ ἔτι μὲν ἐνεχείρησα εὐθὺς παρὰ σὲ ἰέναι y todavía tuve la intención en aquel mismo instante de venir a tu casaἔτιaún, todavía, ya
Plat.Prot.310cPlato, Protagoras: Platón, Protágorasἔπειτα μοι λίαν πόρρω ἔδοξε τῶν νυκτῶν εἶναι luego me pareció que estaba bien entrada la nocheνύξpor la noche, de noche
Plat.Prot.310cPlato, Protagoras: Platón, Protágorasἐπειδὴ δὲ ἦλθον… τότε μοι ἁδελφὸς λέγει ὅτι… y cuando llegué, entonces mi hermano me dice que…τότεentonces
Plat.Prot.310dPlato, Protagoras: Platón, Protágorasτάχιστά με ἐκ τοῦ κόπου ὁ ὕπνος ἀνῆκεν rápidamente el sueño me quitó la fatigaὕπνοςsueño (dormir)
Plat.Prot.310ePlato, Protagoras: Platón, Protágorasοὔτ’ ἂν τῶν ἐμῶν ἐπιλίποιμι οὐδὲν οὔτε τῶν φίλων no escatimaría <yo> nada de mi dinero ni del de mis amigosἐμόςlo mío, mis cosas, mi propiedad, mis recursos, lo que me concierne
Plat.Prot.310ePlato, Protagoras: Platón, Protágorasἀλλ’ αὐτὰ ταῦτα καὶ νῦν ἥκω παρὰ σέ pero precisamente por eso también ahora llego junto a tiοὗτοςpor eso
Plat.Prot.311aPlato, Protagoras: Platón, Protágorasἀλλὰ δεῦρο ἐξαναστῶμεν εἰς τὴν αὐλήν levantémonos <para ir> aquí dentro del patioαὐλήpatio central
Plat.Prot.311aPlato, Protagoras: Platón, Protágorasτὰ πολλὰ Πρωταγόρας ἔνδον διατρίβει Protágoras pasa la mayor parte del tiempo dentro de casaδιατρίβωpasar tiempo
Plat.Prot.311aPlato, Protagoras: Platón, Protágorasἀλλὰ τί οὐ βαδίζομεν παρ’ αὐτόν, ἵνα ἔνδον καταλάβωμεν; pero, ¿por qué no caminamos donde él para que lo sorprendamos dentro?καταλαμβάνωcoger (a alguien o algo en determinada situación), sorprender
Plat.Prot.311ePlato, Protagoras: Platón, Protágorasσοφιστὴν ὀνομάζουσί γε… τὸν ἄνδρα εἶναι al hombre lo llaman ciertamente sofistaὀνομάζωllamar algo a alguien
Plat.Prot.312aPlato, Protagoras: Platón, Protágorasοὐκ ἂν αἰσχύνοιο εἰς τοὺς Ἕλληνας σαυτὸν σοφιστὴν παρέχων; ¿no te avergonzarías por presentarte ante los griegos como sofista?παρέχωofrecerse (como), presentarse (como), mostrarse (como)
Plat.Prot.312bPlato, Protagoras: Platón, Protágorasἔμαθες… ὡς τὸν ἰδιώτην καὶ τὸν ἐλεύθερον πρέπει aprendiste como conviene que (aprenda) el particular y el (hombre) libreπρέπωconviene
Plat.Prot.312bPlato, Protagoras: Platón, Protágorasοὐκ ἐπὶ τέχνῃ ἔμαθες, ὡς δημιουργὸς ἐσόμενος no aprendiste para un oficio, para llegar a ser artesanoτέχνηoficio, profesión
Plat.Prot.312cPlato, Protagoras: Platón, Protágorasλέγε δή di yaδήjusto, ya
Plat.Prot.312ePlato, Protagoras: Platón, Protágorasμὰ Δί’, ἔφη, οὐκέτι ἔχω σοι λέγειν no, por Zeus, afirmaba <él>, no puedo todavía decirteμάno, por (en juramento)
Plat.Prot.313aPlato, Protagoras: Platón, Protágorasεἰς συμβουλὴν τούς… φίλους ἂν παρεκάλεις…. σκοπούμενος ἡμέρας συχνάς convocarías para (recibir) consejo a los amigos analizando (tú) (la situación) durante muchos díasσυχνόςnumeroso, mucho, frecuente, importante
Plat.Prot.313aPlato, Protagoras: Platón, Protágorasοἶσθα εἰς οἷόν τινα κίνδυνον ἔρχῃ ὑποθήσων τὴν ψυχήν; ¿sabes a qué tipo de peligro vas a exponer tu alma?ὑποτίθημιcolocar debajo, poner debajo, exponer (a un daño)
Plat.Prot.313dPlato, Protagoras: Platón, Protágorasοὔτε αὐτοὶ ἴσασιν ὅτι χρηστὸν ἢ πονηρὸν περὶ τὸ σῶμα… οὔτε… ni ellos mismos saben qué es bueno o malo para el cuerpo, ni…χρηστόςútil, bueno
Plat.Prot.314bPlato, Protagoras: Platón, Protágorasὥσπερ ὡρμήσαμεν, ἴωμεν ya que nos pusimos en marcha, ¡vayamos!ὁρμάωponerse en marcha, partir (irse)
Plat.Prot.314cPlato, Protagoras: Platón, Protágorasδόξαν ἡμῖν ταῦτα ἐπορευόμεθα habiéndolo aprobado nos poníamos en marchaδοκέωaprobar
Plat.Prot.314cPlato, Protagoras: Platón, Protágorasπερί τινος λόγου διελεγόμεθα dialogábamos sobre algún temaλόγοςdiscusión, debate, tema (de discusión), asunto
Plat.Prot.314dPlato, Protagoras: Platón, Protágorasἐκρούσαμεν τὴν θύραν golpeamos la puertaθύραpuerta
Plat.Prot.314dPlato, Protagoras: Platón, Protágorasτὴν θύραν πάνυ προθύμως ὡς οἶός τ’ ἦν ἐπήραξεν cerró la puerta muy violentamente (tanto) como era capazοἷοςser capaz de
Plat.Prot.315aPlato, Protagoras: Platón, Protágorasοὓς ἄγει ἐξ ἑκάστων τῶν πόλεων ὁ Πρωταγόρας, δι’ ὧν διεξέρχεται a los que lleva Protágoras de cada una de las ciudades, por las que transitaδιεξέρχομαιmarchar a través de, recorrer punto por punto, transitar
Plat.Prot.315aPlato, Protagoras: Platón, Protágoras… τῶν πόλεων ὁ Πρωταγόρας, δι’ ὧν διεξέρχεται … de las ciudades por las que pasa Protágorasδιεξέρχομαιpasar por
Plat.Prot.315aPlato, Protagoras: Platón, Protágorasτὸ μὲν πολὺ ξένοι ἐφαίνοντο la mayoría parecían extranjerosπολύςla mayor parte
Plat.Prot.315bPlato, Protagoras: Platón, Protágorasἐν κόσμῳ περιεσχίζοντο οὗτοι οἱ ἐπήκοοι ἔνθεν καὶ ἔνθεν en orden se distribuían esos oyentes, por aquí y por allíἔνθενpor un lado y por otro
Plat.Prot.315Plato, Protagoras: Platón, Protágorasἐφαίνοντο… διερωτᾶν τὸν Ἱππίαν, ὁ δ’ ἐν θρόνῳ καθήμενος ἑκάστοις αὐτῶν διέκρινεν καὶ διεξῄει τὰ ἐρωτώμενα se veía que interrogaban a Hipias y este sentado en una cátedra para cada uno de ellos decidía y contestaba con detalle sus preguntasθρόνοςcátedra, sillón del profesor
Plat.Prot.315dPlato, Protagoras: Platón, Protágorasἐπεδήμει γὰρ ἄρα καὶ Πρόδικος ὁ Κεῖος pues ciertamente estaba en la ciudad también Pródico de Ceosγάρpues realmente, pues ciertamente
Plat.Prot.315dPlato, Protagoras: Platón, Protágorasπαρεκάθηντο δὲ αὐτῷ ἐπὶ ταῖς πλησίον κλίναις Παυσανίας τε… καὶ μετὰ Παυσανίου νέον τι ἔτι μειράκιον y se sentaban con él en los triclinios cercanos Pausanias y con Pausanias un joven todavía adolescenteμειράκιονmuchacho, adolescente, chaval
Plat.Prot.315ePlato, Protagoras: Platón, Protágorasμειράκιον… καλόν τε κἀγαθὸν τὴν φύσιν, τὴν δ’ οὖν ἰδέαν πάνυ καλός un muchacho <que es> honrado y noble en su naturaleza y, de hecho, muy hermoso en cuanto a su aspectoἰδέαapariencia, aspecto
Plat.Prot.316cPlato, Protagoras: Platón, Protágorasπείθοντα τῶν νέων τοὺς βελτίστους ἀπολείποντας τὰς τῶν ἄλλων συνουσίας, καὶ οἰκείων καὶ ὀθνείων… ἑαυτῷ συνεῖναι … convenciendo <él> a los mejores jóvenes de que, abandonando sus relaciones con los demás, tanto familiares como extraños, se reúnan con élοἰκεῖοςde casa, familiar, doméstico
Plat.Prot.317bPlato, Protagoras: Platón, Protágorasἐγὼ οὖν τούτων τὴν ἐναντίαν ἅπασαν ὁδὸν ἐλήλυθα por tanto, yo he recorrido todo el camino contrarioἔρχομαιrecorrer
Plat.Prot.317cPlato, Protagoras: Platón, Protágorasὑπώπτευσα γὰρ βούλεσθαι αὐτὸν τῷ τε Προδίκῳ καὶ τῷ Ἱππίᾳ ἐνδείξασθαι… ὅτι ἐρασταὶ αὐτοῦ ἀφιγμένοι εἶμεν pues sospeché que él quería alardear ante Pródico e Hipias que habíamos venido como amantes de élἐνδείκνυμιalardear, hacer ostentación
Plat.Prot.317ePlato, Protagoras: Platón, Protágorasἀναστήσαντες ἐκ τῆς κλίνης levantándolo de la camaἀνίστημιlevantar
Plat.Prot.318aPlato, Protagoras: Platón, Protágorasἐν ἐπιθυμίᾳ ὢν τῆς σῆς συνουσίας teniendo ganas de estar contigoἐπιθυμίαanhelo, apetito, deseo de, ansia por

1 2 3 4 5 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas