logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 65 -- Paginación: 1/2
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Plat.Pol.89dPlato, Politicus: Platón, Político—ἴθι δὴ σκεψώμεθα τοὺς λοιπούς… —οὐκοῦν χρή —Venga consideremos en efecto los restantes… —Sí, seguro, es necesario.οὐκοῦνsí, seguro, sí, ciertamente
Plat.Pol.258aPlato, Politicus: Platón, PolíticoΘεαιτήτῳ μὲν οὖν αὐτός τε συνέμειξα χθὲς διὰ λόγων καὶ νῦν ἀκήκοα ἀποκρινομένου, Σωκράτους δὲ οὐδέτερα ciertamente con Teeteto yo mismo trabé ayer conversación y ahora lo he escuchado al responderte, pero a Sócrates ni una cosa ni la otraοὐδέτεροςde ninguna de ambas formas, en ninguno de ambos casos
Plat.Pol.259bPlato, Politicus: Platón, Políticoἀλλὰ μὴν ἥ γε [ἐπιστήμη] ἀληθινοῦ βασιλέως βασιλική; ¿pero en verdad <es> regia precisamente la ciencia de un rey verdadero?βασιλικόςreal, regio
Plat.Pol.262dPlato, Politicus: Platón, Políticoτό… Ἑλληνικὸν ὡς ἓν ἀπὸ πάντων ἀφαιροῦντες χωρίς apartando <ellos> al pueblo griego como unidad lejos de todosἀφαιρέωquitar (algo de), apartar (algo de)
Plat.Pol.263aPlato, Politicus: Platón, Políticoἡμεῖς μὲν καὶ νῦν μακροτέραν τοῦ δέοντος ἀπὸ τοῦ προτεθέντος λόγου πεπλανήμεθα, σὺ δὲ ἔτι πλέον ἡμᾶς κελεύεις πλανηθῆναι nosotros incluso ahora estamos apartados más lejos de lo necesario del tema propuesto y tú me pides que nos apartemos aún másπλανάωdesviarse (de), apartarse (de)
Plat.Pol.263dPlato, Politicus: Platón, Político… εἴ που φρόνιμόν ἐστί τι ζῷον ἕτερον, οἷον δοκεῖ τὸ τῶν γεράνων … si quizá existe algún otro animal inteligente [aparte del hombre], como parece <ser> la <especie> de las grullasφρόνιμοςinteligente
Plat.Pol.264cPlato, Politicus: Platón, Políticoγερανοβωτίας, εἰ καὶ μὴ πεπλάνησαι περὶ τὰ Θετταλικὰ πεδία, πέπυσαι γοῦν incluso si no has vagado por las llanuras de Tesalia, sin duda has oído hablar de la cría de grullasπεδίονllanura, planicie, campo
Plat.Pol.265bPlato, Politicus: Platón, Político—τίνι; —τῷ τῶν μὲν τὴν γένεσιν ἄκερων εἶναι, τῶν δὲ κερασφόρον —¿En qué forma? —En que hay por una parte una especie sin cuernos y por otra una con cuernosγένεσιςestirpe, especie
Plat.Pol.268bPlato, Politicus: Platón, Políticoοὐκ ἄλλος κρείττων παραμυθεῖσθαι nadie mejor para apaciguarlasκρείττωνmejor
Plat.Pol.268ePlato, Politicus: Platón, Políticoοὐ πολλὰ ἐκφεύγεις παιδιὰς ἔτη dejas atrás los juegos infantiles no hace muchos añosἐκφεύγωdejar atrás, estar libre
Plat.Pol.269aPlato, Politicus: Platón, Políticoτὸ περὶ τῆς μεταβολῆς δύσεώς τε καὶ ἀνατολῆς ἡλίου καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων… ὁ θεός.. μετέβαλεν αὐτὸ ἐπὶ τὸ νῦν σχῆμα lo relativo al cambio en la puesta y salida del sol y demás astros, la divinidad lo cambió a la forma actualἀνατολήorto, salida de un astro
Plat.Pol.269cPlato, Politicus: Platón, Políticoλέγε μηδὲν ἐλλείπων <tú> di sin omitir nadaἐλλείπωdejar atrás, omitir
Plat.Pol.269cPlato, Politicus: Platón, Políticoπρέψει ῥηθέν convendrá que sea dichoπρέπωes adecuado, es propio, conviene
Plat.Pol.270ePlato, Politicus: Platón, Políticoκαὶ τῶν… πρεσβυτέρων αἱ λευκαὶ τρίχες ἐμελαίνοντο y los pelos blancos de los viejos se volvían negrosθρίξcabello, pelo
Plat.Pol.270ePlato, Politicus: Platón, Políticoκαὶ τῶν… πρεσβυτέρων αἱ λευκαὶ τρίχες ἐμελαίνοντο y los canos cabellos de los ancianos se ennegrecíanλευκόςblanco, cano
Plat.Pol.272cPlato, Politicus: Platón, Políticoδιελέγοντο πρὸς ἀλλήλους dialogaban entre síδιαλέγομαιdialogar
Plat.Pol.272ePlato, Politicus: Platón, Políticoπᾶν ἀνήλωτο γένος pereció todo el linajeἀναλίσκωmatar, destruir
Plat.Pol.273aPlato, Politicus: Platón, Políticoκράτος ἔχων αὐτὸς τῶν ἑαυτοῦ teniendo él poder sobre lo suyoκράτοςpoder sobre
Plat.Pol.274cPlato, Politicus: Platón, Políticoἄνθρωποι… ἀμήχανοι καὶ ἄτεχνοι κατὰ τοὺς πρώτους ἦσαν χρόνους los hombres estaban sin recursos e inexpertos en los primeros tiemposἀμήχανοςsin recursos, incapaz, inútil
Plat.Pol.274cPlato, Politicus: Platón, Político... ὅθεν δὴ τὰ πάλαι λεχθέντα παρὰ θεῶν δῶρα ἡμῖν δεδώρηται… πῦρ μὲν παρὰ Προμηθέως, τέχναι δὲ παρ’ Ἡφαίστου ... por lo que en efecto los regalos que se dice desde antiguo que nos han sido regalados por los dioses: el fuego por parte de Prometeo, las artes [metalúrgicas] por parte de Hefestoδωρέομαιser regalado, ser concedido
Plat.Pol.275bPlato, Politicus: Platón, Políticoδιὰ ταῦτα μὴν καὶ τὸν μῦθον παρεθέμεθα, ἵνα ἐνδείξαιτο περὶ τῆς ἀγελαιοτροφίας μὴ μόνον ὡς… precisamente por eso adujimos también ese relato para que se mostrase a propósito del cuidado de rebaños no solo que…παρατίθημιaducir
Plat.Pol.276bPlato, Politicus: Platón, Políticoἠμφεσβητήθη μηδεμίαν εἶναι τέχνην se nos objetaba que no había ningún arteἀμφισβητέωser objeto de disputa, objetar
Plat.Pol.277cPlato, Politicus: Platón, Políticoγραφῆς… λέξει καὶ λόγῳ δηλοῦν πᾶν ζῷον μᾶλλον πρέπει conviene más representar cualquier animal con el discurso y la palabra que con una pinturaγραφήpintura, dibujo, representación gráfica
Plat.Pol.277dPlato, Politicus: Platón, Políticoπαραδείγματος τὸ παράδειγμα αὐτὸ δεδέηκεν el propio ejemplo ha requerido de otro ejemploδέωestar privado de, carecer de, requerir (de)
Plat.Pol.278bPlato, Politicus: Platón, Político… ἐνδεικνύναι τὴν αὐτὴν ὁμοιότητα καὶ φύσιν ἐν ἀμφοτέραις οὖσαν ταῖς συμπλοκαῖς … hacer evidente que la misma igualdad y naturaleza existe en ambas combinacionesἐνδείκνυμιmostrar, hacer evidente
Plat.Pol.279bPlato, Politicus: Platón, Políticoτάχα γὰρ ἂν ἡμῖν καὶ τοῦτο τὸ μέρος αὐτῆς μαρτυρήσειε προαιρεθὲν ὃ βουλόμεθα pues quizá esa parte, una vez escogida, nos aportaría pruebas de lo que queremosπροαιρέομαιcoger (antes), coger (y exponer), escoger
Plat.Pol.279dPlato, Politicus: Platón, Políticoτῶν δὲ προβλημάτων τὰ μὲν πρὸς τὸν πόλεμον ὁπλίσματα, τὰ δὲ φράγματα entre las protecciones, unas <son> armas para la lucha y otras empalizadasπρόβλημαprotección, defensa
Plat.Pol.279ePlato, Politicus: Platón, Políticoτὸ μὲν ὄνομα ἱμάτια ἐκαλέσαμεν les pusimos el nombre de ‘vestidos’καλέωllamar (algo de determinada manera), nombrar
Plat.Pol.280aPlato, Politicus: Platón, Políticoφῶμεν δὲ καὶ ὑφαντικήν… μηδὲν διαφέρειν πλὴν ὀνόματι ταύτης τῆς ἱματιουργικῆς y digamos que el arte de tejer no difiere en nada excepto en el nombre del arte de hacer ropaμηδείςnada, en nada, en absoluto
Plat.Pol..281bPlato, Politicus: Platón, Políticoεἴ τις ὑφαντικὴν προσαγορεύει, παράδοξόν τε καὶ ψεῦδος ὄνομα λέγει y si alguien [lo] denomina arte de tejer dice un nombre extraño y <que es> mentiraψεῦδοςmentira, falsedad, engaño
Plat.Pol.283ePlato, Politicus: Platón, Políticoτὸ τὴν τοῦ μετρίου φύσιν ὑπερβάλλον καὶ ὑπερβαλλόμενον ὑπ’ αὐτῆς lo que supera la naturaleza de lo moderado y es superado por ellaὑπερβάλλωsuperar, estar por encima de
Plat.Pol.284bPlato, Politicus: Platón, Políticoἄπορος ἡμῖν ἡ μετὰ τοῦτο ἔσται ζήτησις nos resultará inabordable la investigación posteriorἄποροςsin solución, irremediable, inabordable
Plat.Pol.284ePlato, Politicus: Platón, Políticoπρὸς τὸ μέτριον καὶ τὸ πρέπον καὶ τὸν καιρὸν respecto a lo mesurado, lo conveniente y lo oportunoπρέπωconveniente, adecuado
Plat.Pol.285ePlato, Politicus: Platón, Políticoτοῖς… τῶν ὄντων ῥᾳδίως καταμαθεῖν αἰσθηταί τινες ὁμοιότητες πεφύκασιν tienen por naturaleza los seres fáciles de observar algunas similitudes perceptiblesαἰσθητόςperceptible, sensible
Plat.Pol.287dPlato, Politicus: Platón, Políticoκαὶ μὲν δὴ χαλεπὸν ἐπιχειροῦμεν δρᾶν además intentamos hacer algo difícilκαίademás
Plat.Pol.287ePlato, Politicus: Platón, Políticoτοῦτο ὃ δὴ ξηροῖς καὶ ὑγροῖς… παντοδαπὸν εἶδος ἐργασθὲν ἀγγεῖον… μιᾷ κλήσει προσφθεγγόμεθα eso, que en efecto <es> fabricado en todo tipo de formas para líquidos o áridos, llamamos con una única denominación «recipiente»ἀγγεῖονrecipiente, vasija
Plat.Pol.289bPlato, Politicus: Platón, Políticoἃ παραλείπομεν… εἴς τι τούτων δυνατὸν ἁρμόττειν, οἷον ἡ τοῦ νομίσματος ἰδέα καὶ σφραγίδων καὶ παντὸς χαρακτῆρος lo que hemos omitido es posible vincularlo a alguno de esos [tipos], como la clase de la moneda, sellos y cualquier marcaχαρακτήρmarca, (marca de) impresión, cuño
Plat.Pol.289cPlato, Politicus: Platón, Políticoτὸ δὲ δὴ δούλων καὶ πάντων ὑπηρετῶν λοιπόν y de hecho queda lo de los esclavos y todos los sirvientesὑπηρέτηςservidor, sirviente
Plat.Pol.290dPlato, Politicus: Platón, Políticoπερὶ μὲν Αἴγυπτον οὐδ’ ἔξεστι βασιλέα χωρὶς ἱερατικῆς ἄρχειν de hecho en Egipto no se puede mandar como rey fuera del sacerdocioἔξειμι (εἰμί)ser posible (a alguien)..., ser posible que alguien…, poder
Plat.Pol.291dPlato, Politicus: Platón, Políticoμοναρχία τῶν πολιτικῶν ἡμῖν ἀρχῶν ἐστι μία… καὶ μετὰ μοναρχίαν εἴποι τις ἂν οἶμαι τὴν ὑπὸ τῶν ὀλίγων δυναστείαν la monarquía es una de nuestras <formas> de poder político, y después de la monarquía uno podría decir, creo, el gobierno por parte de los oligarcasὀλίγοςlos partidarios de la oligarquía
Plat.Pol.291dPlato, Politicus: Platón, Políticoτρίτον δὲ σχῆμα πολιτείας οὐχ ἡ τοῦ πλήθους ἀρχή, δημοκρατία τοὔνομα κληθεῖσα; y la tercera forma de régimen político, ¿no es el gobierno del pueblo, que es llamado democracia de nombre?πλῆθοςpueblo
Plat.Pol.291ePlato, Politicus: Platón, Políticoμοναρχίαν μὲν προσαγορεύουσιν ὡς δύο παρεχομένην εἴδη δυοῖν ὀνόμασι, τυραννίδι, τὸ δὲ βασιλικῇ [la] denominan monarquía, con dos denominaciones por presentar dos formas, <una> tiránica, la otra regiaβασιλικόςreal, regio
Plat.Pol.292bPlato, Politicus: Platón, Políticoτῷ ῥηθέντι κατὰ πρώτας πότερον ἐμμενοῦμεν ἢ διαφωνήσομεν; ¿insistiremos en lo dicho en un principio o mostraremos desacuerdo?πρῶτοςen un principio
Plat.Pol.292dPlato, Politicus: Platón, Políticoδεῖ γὰρ δὴ ποιεῖν τοῦτο, ὡς ὁ λόγος ἡμῖν προείρηκεν pues es, en efecto, necesario hacer eso, tal como nos ha predicho el razonamientoπροερῶpredecir, decir antes
Plat.Pol.293dPlato, Politicus: Platón, Político… εἴτε καὶ ἀποικίας οἷον σμήνη μελιττῶν ἐκπέμποντές ποι σμικροτέραν ποιῶσιν… … y si también enviando lejos colonias hacia algún lugar como enjambres de abejas hacen la ciudad más pequeña…ἐκπέμπωenviar fuera, mandar lejos, enviar, despachar
Plat.Pol.293dPlato, Politicus: Platón, Político… ἤ τινας ἐπεισαγόμενοί ποθεν ἄλλους ἔξωθεν … o introduciendo <ellos> a algunos otros desde algún lugar de fueraἔξωθενdesde fuera, de fuera
Plat.Pol.294ePlato, Politicus: Platón, Políticoοἴονται δεῖν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ ἐπὶ πολλοὺς τὴν τοῦ λυσιτελοῦντος τοῖς σώμασι ποιεῖσθαι τάξιν piensan que es necesario establecer de forma general y para la mayoría la norma de lo que beneficia al cuerpoπολύςmuy, mucho
Plat.Pol.295cPlato, Politicus: Platón, Políticoτί δ’ εἰ παρὰ δόξαν ἐλάττω χρόνον ἀποδημήσας ἔλθοι πάλιν; ¿y qué si tras ausentarse volviera de nuevo en un tiempo inferior al esperado?ἐλαχύςmenor, más pequeño, inferior, peor
Plat.Pol.295cPlato, Politicus: Platón, Políticoἆρ’ οὐκ ἂν παρ’ ἐκεῖνα τὰ γράμματα [ὁ ἰατρὸς] τολμήσειεν ἄλλ’ ὑποθέσθαι, συμβαινόντων ἄλλων βελτιόνων τοῖς κάμνουσι ¿no se atrevería el médico a prescribir otras recetas en lugar de aquellas siendo las otras mejores para sus pacientes?ὑποτίθημιproponer (para su beneficio), sugerir (en su beneficio), recomendar, prescribir
Plat.Pol.295dPlato, Politicus: Platón, Políticoκαρτερῶν δ’ ἂν ἡγοῖτο δεῖν… μήτε τὸν κάμνοντα ἕτερα τολμῶντα παρὰ τὰ γραφέντα δρᾶν… ; ¿y <él> creería con insistencia que es necesario que el enfermo no se atreva a hacer otra cosa al margen de lo prescrito?γράφωprescribir, redactar (una ley, un decreto), promulgar

1 2 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas