logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 46
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Plat.Phileb.11dPlato, Philebus: Platón, Fileboνῦν ἡμῶν ἑκάτερος ἕξιν ψυχῆς καὶ διάθεσιν ἀποφαίνειν τινὰ ἐπιχειρήσει τὴν δυναμένην ἀνθρώποις πᾶσι τὸν βίον εὐδαίμονα παρέχειν ahora cada uno de nosotros dos intentará mostrar un estado y disposición del alma que pueda proporcionar a todos los hombres la vida felizδιάθεσιςdisposición, estado físico, actitud
Plat.Phileb.12bPlato, Philebus: Platón, Fileboἀληθῆ λέγεις dices verdadλέγωdecir, hablar
Plat.Phileb.13dPlato, Philebus: Platón, Fileboὁ λόγος ἡμῖν ἐκπεσὼν οἰχήσεται nuestra discusión al decaer se irá a piqueἐκπίπτωdecaer (de), ser derribado, abandonar
Plat.Phileb.14dPlato, Philebus: Platón, Fileboτιθέμενος καὶ βαρὺν καὶ κοῦφον τὸν αὐτόν proponiendo a la misma persona como pesado y liviano a la vezκοῦφοςligero
Plat.Phileb.15cPlato, Philebus: Platón, Fileboἁπάσης ἀπορίας αἴτια μὴ καλῶς ὁμολογηθέντα καὶ εὐπορίας ἂν αὖ καλῶς es causa de una inseguridad total llegar a falsos acuerdos; y origen de la mayor claridad, estar plenamente de acuerdoεὐπορίαabundancia de recursos, facilidad
Plat.Phileb.15cPlato, Philebus: Platón, Fileboμὴ κινεῖν εὖ κείμενον no mover lo que está bien (mejor no menearlo)κινέωincitar, provocar
Plat.Phileb.17ePlato, Philebus: Platón, Fileboὅταν τε ἄλλο τῶν ἓν ὁτιοῦν ταύτῃ σκοπούμενος ἕλῃς cuando examinándolo de ese modo captes otra unidad cualquieraαἱρέωcaptar (con la mente), entender
Plat.Phileb.18cPlato, Philebus: Platón, Fileboτρίτον δὲ εἶδος γραμμάτων διεστήσατο τὰ νῦν λεγόμενα ἄφωνα ἡμῖν y distinguió un tercer tipo de sonidos, los ahora llamados sordos por nosotrosγράμμαletra, sonido (correspondiente a una letra)
Plat.Phileb.18dPlato, Philebus: Platón, Fileboτὸ δ’ αὐτό μοι τοῦ λόγου νῦν τε καὶ σμικρὸν ἔμπροσθεν ἐλλείπεται y la misma <parte> del discurso ha sido omitida por mí, ahora y un poco antesἐλλείπωdejar atrás, omitir
Plat.Phileb.20dPlato, Philebus: Platón, Fileboτόδε γε μήν, ὡς οἶμαι, περὶ αὐτοῦ ἀναγκαιότατον εἶναι λέγειν esto, precisamente, según creo, es lo más necesario de decir sobre esoμήνprecisamente, es más, sin duda, sin embargo
Plat.Phileb.23bPlato, Philebus: Platón, Fileboοἷον βέλη… ἕτερα τῶν ἔμπροσθεν λόγων como dardos (argumentos) distintos a nuestros argumentos anterioresβέλοςarma arrojadiza, dardo, flecha
Plat.Phileb.23dPlato, Philebus: Platón, Fileboεἰμὶ δέ… ἐγὼ γελοῖός τις ἄνθρωπος κατ’ εἴδη διιστὰς καὶ συναριθμούμενος y soy una persona ridícula al distinguir en clases y enumerarδιίστημιdistinguir
Plat.Phileb.25ePlato, Philebus: Platón, Fileboἄλληλα τἀναντία διαφόρως ἔχοντα los contrarios que son de forma diferente unos respecto a otrosδιάφοροςdiferentemente, de diferente manera
Plat.Phileb.26cPlato, Philebus: Platón, Fileboοὐ… κατέχω τί βούλει φράζειν no entiendo qué quieres decirκατέχωsostener, entender
Plat.Phileb.27cPlato, Philebus: Platón, Fileboἆρ’ οὖν ἴσως νῦν, ἐπειδὴ ταῦτα οὕτω διειλόμεθα, κάλλιον ἂν καὶ τὴν κρίσιν ἐπιτελεσαίμεθα πρώτου πέρι καὶ δευτέρου… ; ¿entonces es que ahora quizás, después de que hemos decidido eso así, asumiríamos mejor también la decisión sobre lo primero y lo segundo?ἐπιτελέωcumplir (su propia decisión), asumir, asumir (el pago)
Plat.Phileb.31cPlato, Philebus: Platón, Fileboἅμα φαίνεσθον λύπη τε καὶ ἡδονὴ γίγνεσθαι κατὰ φύσιν parece que el dolor y el placer se originan por naturaleza al mismo tiempoλύπηdolor, sufrimiento, pena, tristeza
Plat.Phileb.31dPlato, Philebus: Platón, Fileboεἰ δεῖ δι’ ὀλίγων περὶ μεγίστων ὅτι τάχιστα ῥηθῆναι si hay que hablar de lo más importante en pocas palabras lo más deprisa posibleὀλίγοςen pocas palabras
Plat.Phileb.33cPlato, Philebus: Platón, Fileboοὐδὲν πρὸς λόγον ἐστίν… ὃ σὺ νῦν ἤρου τὸ ἐρώτημα no hay ninguna relación con el asunto en la cuestión que tú preguntaste ahoraλόγοςdiscusión, debate, tema (de discusión), asunto
Plat.Phileb.33ePlato, Philebus: Platón, Fileboτὰ τοίνυν ὀνόματα μετάβαλε… ἀντί… τοῦ λεληθέναι τὴν ψυχήν, ὅταν ἀπαθὴς αὕτη γίγνηται τῶν σεισμῶν τῶν τοῦ σώματος, ἣν νῦν λήθην καλεῖς ἀναισθησίαν ἐπονόμασον <tú> cambia los nombres, en vez de <decir> que el alma se ha olvidado, cuando esta es insensible a las sacudidas del cuerpo, cosa que ahora llamas ‘olvido’, denomínalo ausencia de percepciónσεισμόςagitación, sacudida, conmoción
Plat.Phileb.34bPlato, Philebus: Platón, Fileboὅταν ἀπολέσασα μνήμην εἴτ’ αἰσθήσεως εἴτ’ αὖ μαθήματος… ταῦτα σύμπαντα ἀναμνήσεις cuando (el alma) ha perdido el recuerdo de una percepción o de algo aprendido, todo eso (lo) recordarásεἴτεo… o…, bien… bien…, ya… ya…
Plat.Phileb.36ePlato, Philebus: Platón, Fileboἐν μανίαις… οὐδεὶς ἔσθ’ ὅστις ποτὲ δοκεῖ μὲν χαίρειν en las locuras no hay nadie en ningún caso que parezca alegrarseπότεnunca
Plat.Phileb.38cPlato, Philebus: Platón, Fileboἆρ’ οὖν ἡμᾶς ὧδε περὶ ταῦτα ἀναγκαῖον ἡγούμεθ’ ἴσχειν; ¿acaso, entonces, pensamos que <es> obligado que nosotros tengamos opinión así sobre eso?ἴσχωtener una posición, tener una opinión
Plat.Phileb.39ePlato, Philebus: Platón, Fileboἐλπίδες εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον esperanzas relativas al tiempo futuroἔπειταfuturo
Plat.Phileb.40dPlato, Philebus: Platón, Fileboκαὶ ταῦτά γε ἦν… τὰ ἀπεργαζόμενα δόξαν ψευδῆ τότε καὶ τὸ ψευδῶς δοξάζειν y esto precisamente fue lo que producía una opinión falsa entonces y que se opinase falsamenteψευδήςfalsamente, con falsedad, sin fundamento
Plat.Phileb.43bPlato, Philebus: Platón, Fileboοὐ τοίνυν καλῶς ἡμῖν εἴρηται … ὡς αἱ μεταβολαί… λύπας τε καὶ ἡδονὰς ἀπεργάζονται así pues no está bien dicho por nuestra parte que los cambios producen penas y placeresμεταβολήcambio
Plat.Phileb.43dPlato, Philebus: Platón, Filebo—οὐκοῦν οὐκ ἂν εἴη τὸ μὴ λυπεῖσθαί ποτε ταὐτὸν τῷ χαίρειν; —πῶς γὰρ ἄν; ¿Por tanto, no sería el no afligirse quizá lo mismo que el alegrarse? —¿Pues cómo podría?οὐκοῦν¿por tanto no… ?, ¿entonces no… ?
Plat.Phileb.44aPlato, Philebus: Platón, Fileboχαίρειν οἴονται τότε ὅταν μὴ λυπῶνται; ¿creen estar alegres cuando no están tristes?μή
Plat.Phileb.45dPlato, Philebus: Platón, Fileboἔμαθον ὃ λέγεις, καὶ πολὺ τὸ διαφέρον ὁρῶ pero comprendí lo que dices, y veo que la diferencia es muchaδιαφέρωlo diferente, lo importante, lo que interesa
Plat.Phileb.47ePlato, Philebus: Platón, Fileboπόθον καὶ θρῆνον καὶ ἔρωτα καὶ ζῆλον καὶ φθόνον dolor, luto, amor, celos, envidiaζῆλοςrivalidad, emulación, envidia
Plat.Phileb.48bPlato, Philebus: Platón, Fileboἐπὶ κακοῖς τοῖς τῶν πέλας ἡδόμενος ἀναφανήσεται se hará evidente que disfruta de los males de sus vecinosἥδομαιalegrarse de algo, disfrutar de
Plat.Phileb.49bPlato, Philebus: Platón, Fileboγελοίους τούτους φάσκων εἶναι τἀληθῆ φθέγξῃ diciendo que esos <son> ridículos dirás la verdadφθέγγομαιemitir, proferir, pronunciar, decir, significar
Plat.Phileb.50aPlato, Philebus: Platón, Fileboἡδονὴν δὲ ἐπὶ τοῖς τῶν φίλων κακοῖς, οὐ φθόνον ἔφαμεν εἶναι; el placer por los males de los amigos, ¿no decimos que es envidia?ἡδονήplacer (intelectual)
Plat.Phileb.50aPlato, Philebus: Platón, Fileboγελῶντας ἄρα ἡμᾶς ἐπὶ τοῖς τῶν φίλων γελοίοις φησὶν ὁ λόγος, κεραννύντας ἡδονὴν αὖ φθόνῳ, λύπῃ τὴν ἡδονὴν συγκεραννύναι entonces el razonamiento dice que nosotros al reírnos de lo risible de los amigos, por mezclar una vez más el placer con la envidia, estamos combinando el placer con penaκεράννυμιmezclar, combinar
Plat.Phileb.51cPlato, Philebus: Platón, Fileboεὐθύ τι λέγω… καὶ περιφερὲς καὶ ἀπὸ τούτων δὴ τά… [σχήματα] γιγνόμενα ἐπίπεδά τε καὶ στερεά y hablo de recto y circular y en concreto de las figuras planas y tridimensionales que surgen de esas [formas]ἐπίπεδοςplano, bidimensional
Plat.Phileb.51cPlato, Philebus: Platón, Fileboεὐθύ τι λέγω… καὶ περιφερὲς καὶ ἀπὸ τούτων δὴ τά τε τοῖς τόρνοις γιγνόμενα ἐπίπεδά τε καὶ στερεά aludo a una [línea] recta o circular y a partir de estas, ciertamente, a las [figuras] planas o tridimensionales que se formanστερεόςtridimensional
Plat.Phileb.52cPlato, Philebus: Platón, Fileboπροσθῶμεν τῷ λόγῳ ταῖς μὲν σφοδραῖς ἡδοναῖς ἀμετρίαν, ταῖς δὲ μὴ τοὐναντίον ἐμμετρίαν· καὶ τὰς τὸ μέγα καὶ τὸ σφοδρὸν αὖ δεχομένας… προσθῶμεν αὐτὰς εἶναι γένους añadamos en el razonamiento la desmesura a los placeres violentos y la mesura a los que, por el contrario, no <lo son>; y añadamos que los que, por su parte, admiten exageración y exceso son de ese géneroσφοδρόςvehemencia, exceso
Plat.Phileb.53bPlato, Philebus: Platón, Fileboἀρκεῖ νοεῖν ἡμῖν αὐτόθεν ὡς ἄρα καὶ σύμπασα ἡδονὴ σμικρά nos basta con pensar a partir de ahí en que en efecto todo placer <es> pequeñoνοέωpensar (que), pensar en
Plat.Phileb.55aPlato, Philebus: Platón, Fileboτὴν δὴ φθορὰν καὶ γένεσιν αἱροῖτ’ ἄν τις τοῦθ’ αἱρούμενος uno al escoger eso escogería en efecto la destrucción y la generaciónγένεσιςorigen, fuente de vida, generación, nacimiento, creación
Plat.Phileb.58ePlato, Philebus: Platón, Fileboαἱ πολλαὶ τέχναι, καὶ ὅσοι περὶ ταῦτα πεπόνηνται la mayoría de las artes y cuantos están instruidos en ellasπονέωestar entrenado, estar instruido
Plat.Phileb.61ePlato, Philebus: Platón, Fileboεἰς τὸ ἀληθὲς ἐπισκοπούμενοι reflexionando respecto a lo verdaderoἐπισκοπέωconsiderar, reflexionar
Plat.Phileb.63aPlato, Philebus: Platón, Fileboεἴπερ πάσας ἡδονὰς ἥδεσθαι διὰ βίου συμφέρον ἡμῖν ἐστι si es conveniente de que nos alegremos en la vida de todos los placeresἥδομαιalegrarse de algo
Plat.Phileb.64dPlato, Philebus: Platón, Fileboοὐδείς που τοῦτο ἀνθρώπων ἀγνοεῖ ninguna persona, de alguna manera, desconoce esoποῦde alguna manera
Plat.Phileb.65cPlato, Philebus: Platón, Fileboτὸ ἐπιορκεῖν συγγνώμην εἴληφε παρὰ θεῶν el hecho de perjurar ha recibido el perdón de los diosesἐπιορκέωjurar en falso, perjurar
Plat.Phileb.66dPlato, Philebus: Platón, Fileboὥσπερ κεφαλὴν ἀποδοῦναι τοῖς εἰρημένοι para ponerle un remate a lo dichoκεφαλήculminación, remate
Plat.Phileb.67bPlato, Philebus: Platón, Fileboσμικρὸν ἔτι τὸ λοιπόν, ὦ Σώκρατες lo restante todavía <es> pequeño, Sócratesλοιπόςlo demás, lo restante
Plat.Phileb.67bPlato, Philebus: Platón, Filebo... πιστεύοντες, ὥσπερ μάντεις ὄρνισιν teniendo confianza, como los adivinos en las avesὄρνιςave

1 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas