logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 3 4 5 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 246 -- Paginación: 1/5
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Plat.Phaedrus227aPlato, Phaedrus: Platón, Fedroπορεύομαι δὲ πρὸς περίπατον ἔξω τείχους me encamino para <dar> un paseo fuera de la murallaἔξωfuera de, afuera de, hacia fuera de
Plat.Phaedrus227aPlato, Phaedrus: Platón, Fedroὦ φίλε Φαῖδρε, ποῖ δὴ καὶ πόθεν; querido Fedro, ¿adónde (vas) y de dónde (vienes)?πόθεν¿de dónde?, ¿por dónde?, de dónde, por dónde
Plat.Phaedrus227aPlato, Phaedrus: Platón, Fedroὦ φίλε Φαῖδρε, ποῖ δὴ καὶ πόθεν; amigo Fedro, ¿adónde y de dónde?ποῖ¿adónde?
Plat.Phaedrus227bPlato, Phaedrus: Platón, Fedroκαλῶς γάρ… λέγει pues dice bienκαλόςbien, noblemente, rectamente
Plat.Phaedrus227cPlato, Phaedrus: Platón, Fedroγέγραφε γὰρ δὴ ὁ Λυσίας πειρώμενόν τινα τῶν καλῶν, οὐχ ὑπ’ ἐραστοῦ δέ pues en efecto Lisias ha escrito que una de nuestras bellezas <fue> puesta a prueba, pero no por un amanteπειράωser probado, ser puesto a prueba
Plat.Phaedrus227cPlato, Phaedrus: Platón, Fedroὢ γενναῖος ¡noble <tú>!
Plat.Phaedrus228aPlato, Phaedrus: Platón, Fedroὦ Φαῖδρε, εἰ ἐγὼ Φαῖδρον ἀγνοῶ… Fedro, si yo no conozco <bien> a Fedro…ἀγνοέωno conocer, no reconocer, ignorar, desconocer
Plat.Phaedrus228aPlato, Phaedrus: Platón, Fedroπολλοῦ γε δέω estoy muy lejos (de eso)δέωfaltar mucho, faltar poco, estar lejos, estar cerca
Plat.Phaedrus228aPlato, Phaedrus: Platón, Fedro… ἃ Λυσίας ἐν πολλῷ χρόνῳ κατὰ σχολὴν συνέθηκε … lo que Lisias compuso en mucho tiempo con tranquilidadχρόνοςen tiempo, con el tiempo, dentro de un tiempo
Plat.Phaedrus228bPlato, Phaedrus: Platón, Fedroἐξεπιστάμενος τὸν λόγον… ἐπορεύετο δ’ ἐκτὸς τείχους ἵνα μελετῴη y tras aprenderse de memoria el discurso, salía fuera de la muralla para entrenarse <declamando>μελετάωentrenarse para hablar en público, declamar
Plat.Phaedrus228cPlato, Phaedrus: Platón, Fedroδεομένου δὲ λέγειν τοῦ τῶν λόγων ἐραστοῦ, ἐθρύπτετο ὡς δὴ οὐκ ἐπιθυμῶν λέγειν y al pedirle el amante de discursos que hablara, se acobardaba por no desear, en efecto, hablarἐραστήςamante, admirador
Plat.Phaedrus228dPlato, Phaedrus: Platón, Fedroτὴν μέντοι διάνοιαν σχεδὸν ἁπάντων el sentido de casi todas las cosasδιάνοιαsentido, significado
Plat.Phaedrus228ePlato, Phaedrus: Platón, Fedroἀλλὰ ποῦ δὴ βούλει ἀναγνῶμεν; pero ¿dónde quieres que leamos?βούλομαι¿quieres (que)... ?
Plat.Phaedrus228ePlato, Phaedrus: Platón, Fedroπαῦε. ἐκκέκρουκάς με ἐλπίδος… ἣν εἶχον ἐν σοὶ ὡς ἐγγυμνασόμενος ¡para! me has apartado de la esperanza que tenía en ti de que <nos> ibas a entrenarπαύωparar, cesar
Plat.Phaedrus229bPlato, Phaedrus: Platón, Fedroκαθαρὰ καὶ διαφανῆ τὰ ὑδάτια φαίνεται las aguas parecen puras y clarasκαθαρόςlimpio, puro
Plat.Phaedrus229bPlato, Phaedrus: Platón, Fedroοὐκ ἐνθένδε μέντοι ποθὲν ἀπὸ τοῦ Ἰλισοῦ λέγεται ὁ Βορέας τὴν Ὠρείθυιαν ἁρπάσαι; ¿no se dice sin embargo que por aquí de algún lugar del Iliso Bóreas raptó Oritíaπόθενde algún lugar, de alguna manera
Plat.Phaedrus229ePlato, Phaedrus: Platón, Fedroοὐ δύναμαί πω κατὰ τὸ Δελφικὸν γράμμα γνῶναι ἐμαυτόν ya no puedo, conforme a la inscripción délfica, conocerme a mí mismoγράμμαescrito, carta, inscripción
Plat.Phaedrus230aPlato, Phaedrus: Platón, Fedroσκοπῶ… ἐμαυτόν, εἴτε τι θηρίον ὂν τυγχάνω Τυφῶνος πολυπλοκώτερον me estudio a mí mismo por si descubro que soy un monstruo más complejo que Tifónθηρίονmonstruo
Plat.Phaedrus230aPlato, Phaedrus: Platón, Fedroἆρ’ οὐ τόδε ἦν τὸ δένδρον ἐφ’ ὅπερ ἦγες ἡμᾶς; ¿acaso no era este el árbol al que precisamente nos conducías?el, la, lo
Plat.Phaedrus230bPlato, Phaedrus: Platón, Fedroἥ τε αὖ πηγή… ῥεῖ μάλα ψυχροῦ ὕδατος, ὥστε γε τῷ ποδὶ τεκμήρασθαι y la fuente por su parte fluye con agua muy fría tal como de hecho se comprueba con el pieγεde verdad, de hecho
Plat.Phaedrus230bPlato, Phaedrus: Platón, Fedroἥ τε πηγὴ χαριεστάτη ὑπὸ τῆς πλατάνου ῥεῖ μάλα ψυχροῦ ὕδατος y mana bajo el plátano la fuente gratísima de agua muy frescaὑπόbajo (prep.), de abajo
Plat.Phaedrus230dPlato, Phaedrus: Platón, Fedroτὰ δένδρα οὐδέν μ’ ἐθέλει διδάσκειν los árboles nada quieren enseñarmeἐθέλωno querer, no poder
Plat.Phaedrus230dPlato, Phaedrus: Platón, Fedroσὺ μέντοι δοκεῖς μοι τῆς ἐμῆς ἐξόδου τὸ φάρμακον ηὑρηκέναι tú sin embargo me parece que has encontrado el remedio mágico para mi salidaφάρμακονremedio mágico, encantamiento
Plat.Phaedrus231aPlato, Phaedrus: Platón, Fedroοὐ γὰρ ὑπ’ ἀνάγκης ἀλλ’ ἑκόντες, ὡς ἂν ἄριστα… βουλεύσαιντο… εὖ ποιοῦσιν pues no por obligación sino voluntariamente, como si decidieran lo mejor, actúan bienβουλεύωdecidir
Plat.Phaedrus231bPlato, Phaedrus: Platón, Fedroἡγοῦνται… οὔτε τοὺς παρεληλυθότας πόνους ὑπολογίζεσθαι, οὔτε… piensan que ni tienen en cuenta los sufrimientos pasados, ni…παρέρχομαιpasar
Plat.Phaedrus231bPlato, Phaedrus: Platón, Fedroοὐδὲν ὑπολείπεται ἀλλ’ ἢ ποιεῖν προθύμως ὅτι ἂν αὐτοῖς οἴωνται πράξαντες χαριεῖσθαι no queda nada sino hacer con buena voluntad lo que crean que al realizarlo les será grato [a las personas amadas]ὑπολείπωser abandonado, quedar al margen, subsistir
Plat.Phaedrus231cPlato, Phaedrus: Platón, Fedroἔτι δὲ εἰ διὰ τοῦτο ἄξιον τοὺς ἐρῶντας περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι, ὅτι τούτους μάλιστά φασιν φιλεῖν ὧν ἂν ἐρῶσιν y aún más si merece la pena por eso considerar en mucho a los amantes porque dicen que ellos en máximo grado aman a aquellos de los que están enamoradosφιλέωamar, querer
Plat.Phaedrus231dPlato, Phaedrus: Platón, Fedroκαὶ γὰρ αὐτοὶ ὁμολογοῦσι νοσεῖν μᾶλλον ἢ σωφρονεῖν pues ellos mismos reconocen que están enfermos (de la mente) más que cuerdosὁμολογέωadmitir (que), reconocer (que), aceptar (que), confesar (que)
Plat.Phaedrus232aPlato, Phaedrus: Platón, Fedroεἰκός ἐστι… τοὺς δὲ μὴ ἐρῶντας, κρείττους αὑτῶν ὄντας, τὸ βέλτιστον ἀντὶ τῆς δόξης τῆς παρὰ τῶν ἀνθρώπων αἱρεῖσθαι y es probable que los que no están enamorados, por tener control sobre sí mismos, elijan lo mejor en lugar de la opinión procedente de los hombresκρείττωνque controla, que domina
Plat.Phaedrus232aPlato, Phaedrus: Platón, Fedroτὸ βέλτιστον ἀντὶ τῆς δόξης τῆς παρὰ τῶν ἀνθρώπων αἱρεῖσθαι elegir lo mejor en lugar de la fama que viene de los hombresπαράde parte de
Plat.Phaedrus232aPlato, Phaedrus: Platón, Fedro... ἐπιδείκνυσθαι πρὸς ἅπαντας ὅτι οὐκ ἄλλως αὐτοῖς πεπόνηται mostrar a todos que no han sufrido ellos en vanoπονέωsufrir
Plat.Phaedrus232bPlato, Phaedrus: Platón, Fedroἄλλῳ...τρόπῳ… de otro modo…τρόποςde manera, de modo, de forma
Plat.Phaedrus232ePlato, Phaedrus: Platón, Fedroἄδηλον αὐτοῖς εἰ ἔτι τότε βουλήσονται φίλοι εἶναι ellos no tienen claro si todavía entonces querrán ser amigosἄδηλοςes incierto, es dudoso que yo…
Plat.Phaedrus232ePlato, Phaedrus: Platón, Fedroπλείων ἐλπὶς φιλίαν αὐτοῖς… ἢ ἔχθραν γενέσθαι <hay> más esperanza en que haya amistad entre ellos que enemistadἐλπίςesperanza (en que), confianza (en que)
Plat.Phaedrus.233cPlato, Phaedrus: Platón, Fedroεἰ δ’ ἄρα σοι τοῦτο παρέστηκεν, ὡς οὐχ οἷόν τε ἰσχυρὰν φιλίαν γενέσθαι ἐὰν μή τις ἐρῶν τυγχάνῃ, ἐνθυμεῖσθαι χρὴ ὅτι… pero si acaso se te ha ocurrido eso, que no es posible que nazca una fuerte amistad si uno no se encuentra enamorado, es necesario considerar que…παρίστημιestar dispuesto junto (a), estar cerca (de), estar próximo (a), ocurrirse (a)
Plat.Phaedrus233cPlato, Phaedrus: Platón, Fedroτῶν μὲν ἀκουσίων συγγνώμην ἔχων, τὰ δὲ ἑκούσια πειρώμενος ἀποτρέπειν perdonando los (errores) involuntarios e intentando evitar los voluntariosσυγγνώμηperdonar (por)
Plat.Phaedrus234aPlato, Phaedrus: Platón, Fedroπροσήκει οὐ τοῖς σφόδρα δεομένοις χαρίζεσθαι… ἀλλ’ οἵτινες αἰσχυνόμενοι πρὸς ἅπαντας σιωπήσονται conviene no hacer favores a los que piden con insistencia sino <a esos> que avergonzados guardarán silencio ante todosσιωπάωcallar (ante), guardar silencio (ante)
Plat.Phaedrus234bPlato, Phaedrus: Platón, Fedroμέμνησο… ὅτι… τοῖς δὲ μὴ ἐρῶσιν οὐδεὶς πώποτε τῶν οἰκείων ἐμέμψατο recuerda <tú> que nunca ninguno de los parientes criticó a los que no se enamoranμέμφομαιser crítico con, criticar (a), censurar (a)
Plat.Phaedrus234dPlato, Phaedrus: Platón, Fedroοὕτω δὴ δοκεῖ justo así pareceδήprecisamente, justo
Plat.Phaedrus234dPlato, Phaedrus: Platón, Fedroσυνεβάκχευσα μετὰ σοῦ τῆς θείας κεφαλῆς me sentí frenéticamente inspirado en compañía de tu extraordinaria cabezaθεῖοςdivino, excelente, maravilloso, extraordinario
Plat.Phaedrus234dPlato, Phaedrus: Platón, Fedroδοκῶ γάρ σοι παίζειν καὶ οὐχὶ ἐσπουδακέναι; ¿pues te parece que bromeo y que no estoy en serio?παίζωbromear
Plat.Phaedrus234ePlato, Phaedrus: Platón, Fedroδεῖ ὑπ’ ἐμοῦ τε καὶ σοῦ τὸν λόγον ἐπαινεθῆναι, ὡς τὰ δέοντα εἰρηκότος τοῦ ποιητοῦ conviene que el discurso sea alabado por mí y por ti, por haber dicho su autor lo que es menesterποιητήςpoeta, pintor
Plat.Phaedrus234ePlato, Phaedrus: Platón, Fedroὦ Σώκρατες… ὡς ἀληθῶς εἰπὲ πρὸς Διὸς φιλίου, οἴει ἄν τινα ἔχειν εἰπεῖν… ¡Sócrates! di en verdad, por Zeus amigable, crees que alguien podría decir…φίλιοςprotector de los amigos, amigable
Plat.Phaedrus234ePlato, Phaedrus: Platón, Fedroμηδαμῶς… ἀλλ’ ὡς ἀληθῶς εἰπέ… de ninguna manera, pero dime verdaderamente…ὡς
Plat.Phaedrus235aPlato, Phaedrus: Platón, Fedroἐπιδεικνύμενος ὡς οἷός τε ὢν… εἰπεῖν ἄριστα exhibiéndose como capaz de expresarse de la mejor maneraἐπιδείκνυμιmostrarse, exhibirse, hacer una exhibición
Plat.Phaedrus235aPlato, Phaedrus: Platón, Fedroοἷός τε ὢν ταὐτὰ ἑτέρως τε καὶ ἑτέρως λέγων (él) que tiene la capacidad de decir lo mismo en uno y otro sentidoἕτεροςen otro caso, de otro modo
Plat.Phaedrus235aPlato, Phaedrus: Platón, Fedroἴσως οὐδὲν αὐτῷ μέλον τοῦ τοιούτου quizás no le preocupaba nada tal cosaμέλωpreocupar
Plat.Phaedrus235bPlato, Phaedrus: Platón, Fedroτῶν γὰρ ἐνόντων ἀξίως ῥηθῆναι ἐν τῷ πράγματι οὐδὲν παραλέλοιπεν pues de lo que cabe decirse propiamente en el asunto nada ha omitidoἔνειμι (εἰμί)ser posible, caber
Plat.Phaedrus235bPlato, Phaedrus: Platón, Fedroτοῦτο ἐγώ σοι οὐκέτι οἷός τ’ ἔσομαι πιθέσθαι yo ya no seré capaz de hacerte caso en esoπείθωobedecer (a), hacer caso (a)
Plat.Phaedrus235cPlato, Phaedrus: Platón, Fedroπαρά γε ἐμαυτοῦ οὐδὲν αὐτῶν ἐννενόηκα no he reflexionado nada de eso por mí mismoπαράde parte de

1 2 3 4 5 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas