logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 3 4 5 6 7 8 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 382 -- Paginación: 1/8
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Plat.Leg.739aPlato, Leges: Platón, Leyesἡ δὴ τὸ μετὰ τοῦτο φορά… τῆς τῶν νόμων κατασκευῆς, ἀήθης οὖσα, τάχ’ ἂν θαυμάσαι τὸν ἀκούοντα τὸ πρῶτον ποιήσειεν sin duda el movimiento después de eso para el establecimiento de leyes por ser infrecuente quizá provocaría al principio que se admirara el oyenteφοράtransporte, movimiento
Plat.Leg.877bPlato, Leges: Platón, Leyesἐδίκασαν εἰ ἐτελεύτησεν ἐκ τῆς πληγῆς τοῦ τραύματος juzgaron si murió por la herida del golpeπληγήgolpe, azote
Plat.Leg.949aPlato, Leges: Platón, Leyesτὸν τὰς ἀρχὰς τῷ κοινῷ καθιστάντα δι’ ὅρκων ἢ διὰ φορᾶς ψήφων ἀφ’ ἱερῶν φέροντα δρᾶν ἀεὶ τὸ τοιοῦτον que el que establece las magistraturas para la cosa pública haga siempre tal cosa mediante juramentos o votaciones llevando [los votos] desde <lugares> sagradosφοράvotación
Plat.Leg746aPlato, Leges: Platón, Leyesδῆλος ὁ νομοθέτης… ἐστίν… πλάττων καθάπερ ἐκ κηροῦ τινα πόλιν καὶ πολίτας es evidente que el legislador es quien modela como con cera una ciudad y <sus> ciudadanosπλάττωmoldear, plasmar, modelar, dar forma
Plat.Leg.947bPlato, Leges: Platón, Leyes… τοὔνομα ἀναγράφειν τούτου κατ’ ἐνιαυτόν … que inscriban su nombre cada añoἀναγράφωinscribir, registrar
Plat.Leg.641dPlato, Leges: Platón, Leyesδοκεῖς ἡμῖν… τὴν ἐν τοῖς οἴνοις κοινὴν διατριβὴν ὡς εἰς παιδείας μεγάλην μοῖραν τείνουσαν λέγειν nos parece que dices que la conversación compartida en el simposio es una parte importante en la educaciónοἶνοςen el simposio, en el banquete, en la bebida
Plat.Leg.625cPlato, Leges: Platón, Leyesκατὰ τί τὰ συσσίτιά τε ὑμῖν συντέταχεν ὁ νόμος καὶ τὰ γυμνάσια καὶ τὴν τῶν ὅπλων ἕξιν; ¿según qué la ley os ha organizado las comidas en común, los ejercicios gimnásticos y la tenencia de las armas?συντάττωordenar, organizar
Plat.Leg.625cPlato, Leges: Platón, Leyesἔστιν γε… κυπαρίττων τε ἐν τοῖς ἄλσεσιν ὕψη καὶ κάλλη θαυμάσια hay, en efecto, en los recintos alturas y bellezas de cipreses dignas de admiraciónὕψοςaltura, elevación
Plat.Leg.625ePlato, Leges: Platón, Leyesπόλεμος ἀεὶ πᾶσιν διὰ βίου συνεχής ἐστι πρὸς ἁπάσας τὰς πόλεις hay para todos siempre una guerra continua de por vida entre todas las ciudadesσυνεχήςcontinuo, ininterrumpido, constante
Plat.Leg.625ePlato, Leges: Platón, Leyesκαὶ πάνθ’ ὁ νομοθέτης… πρὸς τοῦτο βλέπων συνετάττετο y el legislador organizaba todo teniendo la vista en esoσυντάττωregular, organizar
Plat.Leg.626bPlato, Leges: Platón, Leyesφαίνῃ μοι γεγυμνάσθαι πρὸς τὸ διειδέναι τὰ Κρητῶν νόμιμα me parece que estás entrenado en el conocimiento completo de las leyes de Cretaγυμνάζωejercitarse, entrenarse, hacer maniobras, practicar
Plat.Leg.626dPlato, Leges: Platón, Leyesτὸν γὰρ λόγον ἐπ’ ἀρχὴν ὀρθῶς ἀναγαγὼν tras remitir el argumento a su punto de partidaἀνάγωremitir
Plat.Leg.627aPlato, Leges: Platón, Leyesοἱ ἀμείνονες los mejoresἀμείνωνmejor, más capaz, más fuerte, más valiente
Plat.Leg.627cPlato, Leges: Platón, Leyesνικώντων μὲν τῶν πονηρῶν ἥ τε οἰκία καὶ ἡ συγγένεια αὕτη πᾶσα ἥττων αὑτῆς λέγοιτ’ ἄν, κρείττων δὲ ἡττωμένων si vencen los malvados, la familia y todos sus miembros se diría que son inferiores a sí mismos pero superiores si son derrotadosσυγγένειαparentela, miembros de una misma familia
Plat.Leg.628dPlato, Leges: Platón, Leyesοὔτ’ ἂν νομοθέτης ἀκριβής, εἰ μὴ χάριν εἰρήνης τὰ πολέμου νομοθετοῖ y no [sería] un legislador riguroso si no legislase los <asuntos> de la guerra en favor de la pazεἰρήνηpaz
Plat.Leg.629aPlato, Leges: Platón, Leyesπροστησώμεθα γοῦν Τύρταιον citemos por ejemplo a Tirteoπροΐστημιponer (como ejemplo), citar
Plat.Leg.629aPlato, Leges: Platón, Leyesδεῖ δὲ οὐδὲν σκληρῶς ἡμᾶς αὐτοῖς διαμάχεσθαι τὰ νῦν ἀλλ’ ἠρέμα ἀνερωτᾶν y es necesario que nosotros en modo alguno debatamos ahora con ellos con dureza, sino que les preguntemos tranquilamenteσκληρόςcon dureza, con dificultad, incómodamente
Plat.Leg.629aPlato, Leges: Platón, Leyesπροστησώμεθα γοῦν Τύρταιον, τὸν φύσει μὲν Ἀθηναῖον, τῶνδε δὲ πολίτην γενόμενον propongamos, por ejemplo, a Tirteo, ateniense por nacimiento pero que se hizo ciudadano de estos [espartanos]φύσιςnacimiento, origen
Plat.Leg.629dPlato, Leges: Platón, Leyesτὸ δὲ ἄλλο πολέμου θήσομεν… γένος ἅπαντες ᾧ πρὸς τοὺς ἐκτός τε καὶ ἀλλοφύλους χρώμεθα y estableceremos el otro tipo de guerra que usamos frente a los de fuera y a los de otra naciónἐκτόςfuera, en el exterior, por fuera
Plat.Leg.630bPlato, Leges: Platón, Leyesὧν οἱ πλεῖστοι γίγνονται θρασεῖς καὶ ἄδικοι καὶ ὑβρισταὶ καὶ ἀφρονέστατοι de estos la inmensa mayoría son insolentes, injustos, violentos y muy insensatosθρασύςatrevido, temerario, insolente
Plat.Leg.630cPlato, Leges: Platón, Leyesποῖ δὴ τελευτᾷ νῦν ἡμῖν οὗτος ὁ λόγος, καὶ τί φανερόν ποτε ποιῆσαι βουληθεὶς λέγει ταῦτα; ¿dónde en verdad concluye ahora ese razonamiento y qué desea hacer evidente alguna vez al afirmar eso?φανερόςvisible, manifiesto, evidente
Plat.Leg.630dPlato, Leges: Platón, Leyesτὸν νομοθέτην ἡμῶν ἀποβάλλομεν εἰς τοὺς πόρρω νομοθέτας despreciamos a nuestro legislador frente a legisladores lejanosἀποβάλλωdespreciar, echar a perder
Plat.Leg.631ePlato, Leges: Platón, Leyesπρεσβύτερον ἰόντων μέχρι γήρως avanzando en edad hasta la vejezπρέσβυςmayor, más viejo, más antiguo, más respetable, más importante
Plat.Leg.633cPlato, Leges: Platón, Leyesτὴν ἀνδρείαν δέ… τί θῶμεν; πότερον ἁπλῶς οὕτως εἶναι πρὸς φόβους καὶ λύπας διαμάχην μόνον ἢ καὶ πρὸς πόθους τε καὶ ἡδονάς… y la valentía, ¿cómo <la> vamos a definir? ¿acaso es tan sencillamente solo lucha contra miedos y tristezas o también contra deseos y placeres… ?οὕτωςtanto, tan
Plat.Leg.634aPlato, Leges: Platón, Leyesἐπιτηδεύματα… ἃ γεύοντα τῶν ἡδονῶν καὶ οὐ φεύγοντα αὐτάς ocupaciones que hacen probar los placeres y no los evitanγεύωhacer gustar, dar a probar
Plat.Leg.634bPlato, Leges: Platón, Leyesποῦ δὴ τοῦτ’ ἔστιν ταὐτὸν περὶ τὰς ἡδονὰς συντεταγμένον ἐν τοῖς νόμοις; ¿dónde, en efecto, está establecido en las leyes lo mismo a propósito de los placeres?συντάττωser establecido, ser ordenado
Plat.Leg.636dPlato, Leges: Platón, Leyesἐπειδὴ παρὰ Διὸς αὐτοῖς οἱ νόμοι πεπιστευμένοι ἦσαν γεγονέναι… puesto que se creía que para ellos las leyes habían surgido por obra de Zeus…πιστεύωcreerse (que)
Plat.Leg.683bPlato, Leges: Platón, Leyesεἴ τι συνεῖναι δυνάμεθα… ἀντὶ ποίων ποῖα μετατεθέντα εὐδαίμονα πόλιν ἀπεργάζοιτ’ ἄν si de alguna manera podemos entender qué cosas cambiadas por qué otras conseguirían una ciudad felizμετατίθημιser cambiado, ser modificado, ser sustituido
Plat.Leg.683bPlato, Leges: Platón, Leyes… εἴ τι συνεῖναι δυνάμεθα… ἀντὶ ποίων ποῖα μετατεθέντα εὐδαίμονα πόλιν ἀπεργάζοιτ’ ἄν … si podemos comprender de alguna manera qué cosas tras ser cambiadas en lugar de qué otras conseguirían una ciudad prósperaἀπεργάζομαιconseguir, llevar a cabo
Plat.Leg.639ePlato, Leges: Platón, Leyesτὰ πολλὰ… διημαρτημένα la mayoría están fracasadasδιαμαρτάνωequivocarse
Plat.Leg.641aPlato, Leges: Platón, Leyesνίκη πολέμου victoria en la guerraνίκη
Plat.Leg.641dPlato, Leges: Platón, Leyesδοκεῖς… τὴν ἐν τοῖς οἴνοις κοινὴν διατριβήν… λέγειν… parece que dices que la diversión compartida en los banquetes…διατριβήentretenimiento, diversión
Plat.Leg.642dPlato, Leges: Platón, Leyesτοσαῦτα ὁπόσα σοι φίλον tantas cosas cuantas (como) te plazcanὁπόσοςtanto como, cuanto
Plat.Leg.644dPlato, Leges: Platón, Leyesπερὶ δὴ τούτων διανοηθῶμεν οὑτωσί sobre estas cosas pensemos de la siguiente maneraδιανοέομαι
Plat.Leg.644dPlato, Leges: Platón, Leyesμόγις μέν πως ἐφέπομαι a duras penas te sigoἐφέπωseguir, entender
Plat.Leg.646aPlato, Leges: Platón, Leyesὁ γέρων δὶς παῖς γίγνοιτ’ ἄν, ἀλλὰ καὶ ὁ μεθυσθείς el viejo sería dos veces niño, pero también el embriagadoγέρωνviejo, anciano
Plat.Leg.646bPlato, Leges: Platón, Leyesἀληθῆ μέντοι μνημονεύεις sin duda recuerdas la verdadμνημονεύωrecordar (algo), hacer memoria (de algo)
Plat.Leg.646cPlato, Leges: Platón, Leyesἡγούμενοι δοξάζεσθαι κακοί pensando que somos considerados como malas personasδοξάζωcreer, considerar
Plat.Leg.648bPlato, Leges: Platón, Leyesτῶν πολιτῶν ἆρ’ ἂν δέξαιο βάσανον δυνατὸς εἶναι λαμβάνειν ἀνδρείας τε πέρι καὶ δειλίας; ¿acaso aceptarías ser capaz de tomar pruebas sobre el valor y la cobardía de los ciudadanos?βάσανοςprueba de verificación
Plat.Leg.649bPlato, Leges: Platón, Leyesὁπόσῳ ἂν πλέον αὐτοῦ γεύηται, τοσούτῳ… cuanto más pruebe de eso, tanto más…ὁπόσοςtodo lo que, cuanto
Plat.Leg.694dPlato, Leges: Platón, Leyesἔοικεν ἐκ νέου στρατεύεσθαι διὰ βίου, ταῖς γυναιξὶν παραδοὺς τοὺς παῖδας τρέφειν parece que desde joven <él> estaba en el ejército de por vida, tras encomendar a las mujeres criar a sus hijosπαῖςhijo, hija
Plat.Leg.652aPlato, Leges: Platón, Leyes… ἐν τῇ κατ’ ὀρθὸν χρείᾳ τῆς ἐν οἴνῳ συνουσίας ... en el trato social según las normas del simposio en (torno al) vinoσυνουσίαreunión de banquete, simposio
Plat.Leg.654dPlato, Leges: Platón, Leyesἴσμεν καὶ τὸν πεπαιδευμένον τε καὶ ἀπαίδευτον ὀρθῶς conocemos bien tanto a la persona educada como a la no educadaπαιδεύωpersona educada
Plat.Leg.655cPlato, Leges: Platón, Leyesτί ποτ’ ἂν οὖν λέγομεν τὸ πεπλανηκὸς ἡμᾶς εἶναι; así pues, ¿qué decimos entonces que sería lo que nos ha inducido a error?πλανάωhacer errar, inducir a error, equivocar
Plat.Leg.657dPlato, Leges: Platón, Leyesτὸ δὲ τῶν πρεσβυτέρων ἡμῶν lo (propio) de nuestros mayoresἐγώ
Plat.Leg.658aPlato, Leges: Platón, Leyesεἰ… ἀγῶνα θείη… γυμνικὸν… μουσικὸν… ἱππικόν si instituyera un certamen atlético, musical, hípicoἀγώνcertamen, lucha, competición
Plat.Leg.658bPlato, Leges: Platón, Leyesἐπιδεικνύναι, καθάπερ Ὅμηρος, ῥαψῳδίαν enseñar una rapsodia, como Homeroἐπιδείκνυμιmostrar, enseñar (mostrar)
Plat.Leg.658cPlato, Leges: Platón, Leyesβούλεσθε ἐγὼ σφῷν τὴν ἄτοπον ἀπόκρισιν ταύτην ἀποκρίνωμαι; ¿queréis que yo les conteste esa pregunta absurda?ἀποκρίνωresponder, contestar
Plat.Leg.658cPlato, Leges: Platón, Leyesβούλεσθε ἐγὼ σφῷν τὴν ἄτοπον ἀπόκρισιν ταύτην ἀποκρίνωμαι; ¿queréis que yo conteste a ambos a esa respuesta absurda?βούλομαι¿quieres (que)... ?
Plat.Leg.669dPlato, Leges: Platón, Leyesγέλωτ’ ἂν παρασκευάζοιεν τῶν ἀνθρώπων provocarían la risa de la genteγέλωςrisa, (provocar) risa, (mover a) risa

1 2 3 4 5 6 7 8 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas