logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 3 4 5 6 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 261 -- Paginación: 1/6
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Plat.Gorg.489bPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasοὐκ αἰσχύνῃ τηλικοῦτος ὢν ὀνόματα θηρεύων…; ¿no te avergüenzas, siendo tan mayor, de andar a la caza de palabras?τηλικοῦτοςtan mayor, de avanzada edad
Plat.Gorg.527cPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasἔασόν τινά σου καταφρονῆσαι… καὶ ναὶ μὰ Δία σύ γε θαρρῶν πατάξαι τὴν ἄτιμον ταύτην πληγήν permite <tú> que alguien te desprecie y sí, por Zeus, en efecto, tú, con buen ánimo, que te arree ese azote deshonrosoπληγήgolpe, azote, latigazo
Plat.Gorg.51cPlato, Gorgias: Platón, Gorgias… εἴποιμ’ ἂν ὥσπερ οἱ ἐν τῷ δήμῳ συγγραφόμενοι ... <yo> diría que como los que legislan en la asamblea popularσυγγράφωlegisla, redactar (textos legales), proponer (legislación)
Plat.Gorg.491bPlato, Gorgias: Platón, Gorgias… ἱκανοὶ ὄντες ἃ ἂν νοήσωσιν ἐπιτελεῖν … siendo <ellos> capaces de llevar a cabo lo que piensanἐπιτελέωrealizar, cumplir, llevar a cabo, completar
Plat.Gorg.447aPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasἀλλ’ ἦ, τὸ λεγόμενον, κατόπιν ἑορτῆς ἥκομεν καὶ ὑστεροῦμεν; pero ¿cómo hemos llegado después de la fiesta y estamos retrasados, <según> el dicho?ἀλλά¿pero cómo… ?, ¿pero acaso…?
Plat.Gorg.447aPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasκατόπιν ἑορτῆς ἥκομεν llegamos después de la diversión (dicho usado para indicar que se llega tarde)ἑορτήdiversión, ocio, entretenimiento
Plat.Gorg.447bPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasἐπ’ αὐτό γέ τοι τοῦτο πάρεσμεν precisamente para eso estamos aquíἐπίpara
Plat.Gorg.447bPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasπαρ’ἐμοὶ Γοργίας καταλύει Gorgias se aloja en mi casaκαταλύωalojarse, refugiarse
Plat.Gorg.447cPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasοὐδὲν οἷον τὸ αὐτὸν ἐρωτᾶν no hay nada como preguntarle a élοἷοςno hay nada como
Plat.Gorg.447dPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasἐπαγγέλλῃ ἀποκρίνεσθαι ὅ τι ἄν τίς ἐρωτᾷ ¿prometes responder a lo que alguien te pueda preguntar?ἐπαγγέλλωmanifestar, prometer
Plat.Gorg.448aPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasἂν δέ γε βούλῃ y si de verdad quieresγεde verdad, de hecho
Plat.Gorg.448aPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasπάρεστι τούτου πεῖραν… λαμβάνειν es posible poner a prueba esoπεῖρα(poner a) prueba
Plat.Gorg.448cPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasπολλαὶ τέχναι ἐν ἀνθρώποις εἰσὶν ἐκ τῶν ἐμπειριῶν ἐμπείρως ηὑρημέναι hay muchas artes entre los hombres descubiertas de forma práctica a partir de conocimientos prácticosἐμπειρίαconocimiento práctico, práctica
Plat.Gorg.448dPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasεἰ αὐτῷ γε σοὶ βουλομένῳ ἐστὶν ἀποκρίνεσθαι si tú por ti mismo quieres responderβούλομαιquiero
Plat.Gorg.448ePlato, Gorgias: Platón, Gorgiasὥσπερ τὰ ἔμπροσθέν σοι ὑπετείνατο Χαιρεφῶν… igual que Querefonte te sugería lo anterior…ἔμπροσθενantes
Plat.Gorg.449bPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasἔνιαι τῶν ἀποκρίσεων ἀναγκαῖαι διὰ μακρῶν τοὺς λόγους ποιεῖσθαι algunas de las contestaciones obligan a usar palabras ampliasἀναγκαῖοςque obliga a
Plat.Gorg.449bPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasεἰσὶ μέν, ὦ Σώκρατες, ἔνιαι τῶν ἀποκρίσεων ἀναγκαῖαι διὰ μακρῶν τοὺς λόγους ποιεῖσθαι hay algunas respuestas, Sócrates, que fuerzan a hacer argumentaciones prolongadasμακρόςmucho tiempo, prolongadamente
Plat.Gorg.449dPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasἀποκρίνῃ ὡς οἷόν τε διὰ βραχυτάτων contestas con las (palabras) más breves posiblesοἷοςlo más posible
Plat.Gorg.450cPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasδιὰ σιγῆς en silencioδιάcon, en
Plat.Gorg.450cPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasτὸ τῆς τέχνης περαίνοιτο ἂν καὶ διὰ σιγῆς lo relativo al arte se llevaría a cabo incluso en silencioσιγήen silencio
Plat.Gorg.451aPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasἴθι νυν καὶ σὺ τὴν ἀπόκρισιν ἣν ἠρόμην διαπέρανον venga ya, completa también tú la respuesta a lo que preguntéἀπόκρισιςrespuesta, réplica, contestación
Plat.Gorg.451cPlato, Gorgias: Platón, Gorgias… ὅτι τὰ μὲν ἄλλα καθάπερ ἡ ἀριθμητικὴ ἡ λογιστικὴ ἔχει—περὶ τὸ αὐτὸ γάρ ἐστιν, τό τε ἄρτιον καὶ τὸ περιττόν—διαφέρει δὲ τοσοῦτον, ὅτι… porque por lo demás la aritmética es como el cálculo, pues <versa> sobre lo mismo, lo par y lo impar, y difiere en tanto que…περιττόςimpar
Plat.Gorg.451cPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasπρὸς αὑτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα πῶς ἔχει πλήθους ἐπισκοπεῖ τὸ περιττὸν καὶ τὸ ἄρτιον ἡ λογιστική el cálculo considera cómo son en cuanto a cantidad lo impar y lo par en relación a sí mismos y en <su> relación mutuaπῶς¿cómo (en)?, ¿a qué situación (de)?
Plat.Gorg.451cPlato, Gorgias: Platón, Gorgias«οἱ δὲ λόγοι οἱ τῆς ἀστρονομίας» εἰ φαίη, «περὶ τί εἰσιν… ;» εἴποιμ’ ἂν ὅτι περὶ τὴν τῶν ἄστρων φορὰν καὶ ἡλίου καὶ σελήνης si dijera <él>: «los tratados sobre la astronomía, ¿sobre qué son?»; <yo> diría que sobre el movimiento de los astros, el sol y la lunaφοράtransporte, movimiento, toma, flujo, impulso
Plat.Gorg.452aPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasτί οὖν λέγεις; entonces, ¿qué dices?τίςquién, qué
Plat.Gorg.452cPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasσκόπει δῆτα ¡por favor, piensa!δῆτα
Plat.Gorg.452ePlato, Gorgias: Platón, Gorgiasἀναφανήσεται χρηματιζόμενος καὶ οὐχ αὑτῷ, ἀλλὰ σοὶ τῷ δυναμένῳ λέγειν καὶ πείθειν τὰ πλήθη se pondrá de manifiesto que se está enriqueciendo y no para sí mismo, sino para ti, que puedes hablar y persuadir a las multitudesπλῆθοςmultitud, muchedumbre, masa, gente
Plat.Gorg.452ePlato, Gorgias: Platón, Gorgiasἐν δικαστηρίῳ… ἐν βουλευτηρίῳ… ἐν ἐκκλησίᾳ… καὶ ἐν ἄλλῳ συλλόγῳ παντί, ὅστις ἂν πολιτικὸς σύλλογος γίγνηται en el tribunal de justicia, en el consejo, en la asamblea y en cualquier otra reunión que como reunión ciudadana se produzcaπολιτικόςde los ciudadanos, ciudadano, usual
Plat.Gorg.453aPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasλέγεις ὅτι πειθοῦς δημιουργός ἐστιν ἡ ῥητορική afirmas que la retórica es artífice de persuasiónδημιουργόςcreador, fabricante, artífice
Plat.Gorg.453aPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasἔστιν γὰρ τοῦτο τὸ κεφάλαιον pues eso es lo principal de ellaκεφάλαιοςlo capital, lo principal, lo esencial
Plat.Gorg.453bPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasοὐ μὴν ἀλλ’ ὑποπτεύω γε ἣν οἶμαί σε λέγειν sin embargo sospecho en efecto de la que creo que tú dicesμήνverdaderamente no, desde luego que no
Plat.Gorg.453bPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasὡς ἐμαυτὸν πείθω como yo mismo estoy convencidoπείθωconvencer (a), persuadir (a)
Plat.Gorg.453cPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasεἰ ἐτύγχανόν σε ἐρωτῶν τίς ἐστιν τῶν ζωγράφων Ζεῦξις, εἴ μοι εἶπες ὅτι ὁ τὰ ζῷα γράφων… si casualmente te preguntara <yo> quién es Zeuxis entre los pintores, si me dijeras que el que pinta seres vivos…γράφωpintar, dibujar
Plat.Gorg.454aPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasοὐ μόνη [ῥητορικὴ] ἀπεργάζεται τοῦτο τὸ ἔργον, ἀλλὰ καὶ ἄλλαι [τέχναι] no solo la retórica realiza esa función, sino también otras artesἀπεργάζομαιfabricar, realizar
Plat.Gorg.454aPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasποίας δὴ πειθοῦς καὶ τῆς περὶ τί πειθοῦς ¿de qué tipo de persuasión y persuasión sobre qué <cosa>?τίςquién, qué, cuál
Plat.Gorg.452aPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasσὺ δὲ τίς ὢν ταῦτα λέγεις; ¿y tú, siendo quién, dices eso? (¿quién eres tú para decir eso?)τίςquién, qué, cuál
Plat.Gorg.454bPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasταύτης τοίνυν τῆς πειθοῦς λέγω… τῆς ἐν τοῖς δικαστηρίοις καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ὄχλοις por tanto hablo de esa persuasión la <que se usa> en los tribunales y demás aglomeraciones de genteὄχλοςmuchedumbre, gentío, multitud, aglomeración
Plat.Gorg.455aPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasφέρε δή, ἴδωμεν τί ποτε καὶ λέγομεν περὶ τῆς ῥητορικῆς ¡venga ya!, veamos también qué decimos sobre la retóricaεἴδομαιpercibir, ver, comprender
Plat.Gorg.455aPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasφέρε δή, ἴδωμεν… venga, veamos…φέρωvenga
Plat.Gorg.455bPlato, Gorgias: Platón, Gorgias… τειχῶν περὶ οἰκοδομήσεως ἢ λιμένων κατασκευῆς … sobre la construcción de muros o la disposición de puertosκατασκευήobra (de construcción), recurso
Plat.Gorg.455bPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasοὐδ’ αὖ ὅταν στρατηγῶν αἱρέσεως πέρι ἤ… χωρίων καταλήψεως συμβουλὴ ᾖ Plat ni cuando a su vez el consejo era sobre la elección de generales o la toma de fortalezasχωρίονpuesto fortificado, fortaleza
Plat.Gorg.457dPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasἔνιοί γε τελευτῶντες αἴσχιστα ἀπαλλάττονται algunos, al menos, al final de su vida se transforman de la forma más vergonzosaαἰσχρόςmuy vergonzosamente
Plat.Gorg.457ePlato, Gorgias: Platón, Gorgiasνῦν ἐμοὶ δοκεῖς σὺ οὐ πάνυ ἀκόλουθα λέγειν οὐδὲ σύμφωνα οἷς τὸ πρῶτον ἔλεγες περὶ τῆς ῥητορικῆς me parece que ahora tú dices <cosas> no muy coherentes ni acordes con las que decías primero sobre la retóricaἀκόλουθοςcorrespondiente, coherente, consecuente
Plat.Gorg.458dPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasτό γ’ ἐμὸν οὐδὲν κωλύει lo mío al menos en nada impide (al menos en lo que a mí respecta nada lo impide)ἐμόςlo mío, mis cosas, mi propiedad, mis recursos, lo que me concierne
Plat.Gorg.458dPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasαἰσχρὸν δὴ τὸ λοιπόν, ὦ Σώκρατες, γίγνεται ἐμέ γε μὴ ἐθέλειν... en verdad, entonces, Sócrates, se hace vergonzoso que yo precisamente no quiera...λοιπόςentonces (sin valor temporal), en consecuencia
Plat.Gorg.459bPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasτοῦτο συμβαίνει ἢ ἄλλο τι; ¿resulta eso o alguna otra cosa?συμβαίνωresultar, derivar(se)
Plat.Gorg.459cPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasαὐτίκα ἐπισκεψόμεθα… νῦν δὲ τόδε πρότερον σκεψώμεθα lo examinaremos en seguida, pero ahora primero analicemos lo siguienteαὐτίκαinmediatamente, enseguida
Plat.Gorg.460aPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasἐάνπερ ῥητορικὸν σύ τινα ποιήσῃς, ἀνάγκη αὐτὸν εἰδέναι τὰ δίκαια καὶ τὰ ἄδικα si tú conviertes a una persona en orador, es necesario que él sepa lo justo y lo injustoἄδικοςla injusticia
Plat.Gorg.460cPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasὀλίγῳ πρότερον un poco antesὀλίγοςhace poco, poco antes
Plat.Gorg.461bPlato, Gorgias: Platón, Gorgiasἐκ ταύτης ἴσως τῆς ὁμολογίας ἐναντίον τι συνέβη ἐν τοῖς λόγοις tal vez a partir de esta concesión ocurrió algo contradictorio en los razonamientosὁμολογίαpropuesta (de conciliación), concesión

1 2 3 4 5 6 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas