logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 3 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 106 -- Paginación: 1/3
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Pind.P.4.151Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasκοὔ με πονεῖ τεὸν οἶκον ταῦτα πορσύνοντα y no me aflige que esos bienes abastezcan tu casaπονέωafligir (a alguien)
Pind.P.4.228Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasἀνὰ βωλακίας δ’ ὀρόγυιαν σχίζε νῶτον γᾶς y surcaba la espalda de la tierra grumosa con una braza [de hondura]σχίζωsurcar’, rasgar
Pind.P.1.2Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasχρυσέα φόρμιγξ… τᾶς ἀκούει… βάσις, ἀγλαΐας ἀρχά lira de oro a la que escucha la cadencia [de la danza], comienzo de la fiestaβάσιςpaso, marcha, cadencia
Pind.P.1.6Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasεὕδει δ’ ἀνὰ σκάπτῳ Διὸς αἰετός y el águila duerme sobre el cetro de Zeusἀετόςáguila
Pind.P.1.22Pindarus, Pythia: Píndaro, PíticasΑἴτνα… τᾶς ἐρεύγονται… πυρὸς ἁγνόταται ἐκ μυχῶν παγαί Etna, de cuyas entrañas brotan purísimas fuentes de fuegoπηγήreguero, flujo, chorro
Pind.P.1.46Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasεἰ γὰρ ὁ πᾶς χρόνος ὄλβον μὲν οὕτω καὶ κτεάνων δόσιν εὐθύνοι ¡ojalá el tiempo todo encarrile así la felicidad y la concesión de bienes! (¡ojalá siempre el tiempo… !)χρόνοςtiempo
Pind.P.1.50Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasνῦν γε μὰν τὰν Φιλοκτήταο δίκαν ἐφέπων ἐστρατεύθη y ahora se puso en campaña siguiendo la costumbre de Filoctetesδίκηcostumbre
Pind.P.1.51Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasτὰν Φιλοκτήταο δίκαν ἐφέπων ἐστρατεύθη imitando las maneras de Filoctetes guerreóστρατεύωguerrear, estar en campaña militar
Pind.P.1.60Pindarus, Pythia: Píndaro, PíticasΑἴτνας βασιλεῖ φίλιον ἐξεύρωμεν ὕμνον creemos un himno amistoso para el rey de Etnaφίλιοςamistoso, amigable, amigo, aliado, benévolo
Pind.P.1.61Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasπόλιν κείναν θεοδμάτῳ σὺν ἐλευθερίᾳ… ἔκτισσε fundó aquella ciudad con libertad de origen divinoἐλευθερίαlibertad, independencia
Pind.P.2.19Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasπολεμίων καμάτων ἐξ ἀμαχάνων διὰ τεὰν δύναμιν lejos de las inexorables fatigas de guerra gracias a tu fuerzaπολέμιοςde la guerra
Pind.P.2.26Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasγλυκὺν ἑλὼν βίοτον, μακρὸν οὐχ ὑπέμεινεν ὄλβον tras lograr <él> una vida dulce, no conservó una felicidad duraderaμακρόςlargo, duradero
Pind.P.2.26Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticas[Ἰξίων] μακρὸν οὐχ ὑπέμεινεν ὄλβον Ixión no soportó <su> felicidad largo tiempoὑπομένωsoportar, aguantar, admitir
Pind.P.2.34Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticas… ὅτι… Διὸς ἄκοιτιν ἐπειρᾶτο … porque una vez intentaba <él> seducir a la esposa de Zeusπειράωintentar seducir
Pind.P.2.38Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasνεφέλᾳ παρελέξατο… εἶδος γὰρ… πρέπεν θυγατέρι Κρόνου se acostó con una nube, pues su aspecto se asemejaba a la hija de Cronoπρέπωparecerse, asemejarse
Pind.P.2.62Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasεὐανθέα δ’ ἀναβάσομαι στόλον me embarcaré en un viaje florecienteἀναβαίνωsubir a una nave, embarcar
Pind.P.2.84Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasλύκοιο δίκαν a la manera del loboδίκηa la manera de
Pind.P.2.89Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasἀνέχει… τὰ κείνων exalta las cosas de aquellosἀνέχωlevantar, exaltar
Pind.P.3.15Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticas… πρόσθεν… μιχθεῖσα Φοίβῳ, καὶ φέροισα σπέρμα θεοῦ καθαρόν … tras tener <ella> antes relaciones con Febo y llevando <en su vientre> el sagrado esperma del diosσπέρμαsemen, simiente (animal)
Pind.P.3.28Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasγνώμαν πιθών confiando <él> en <su> conocimientoπείθωtener confianza (en que), confiar (en que)
Pind.P.3.36Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasγειτόνων πολλοὶ ἐπαῦρον, ἁμᾷ δ’ ἔφθαρεν muchos vecinos compartieron [su destino] y perecieron al mismo tiempoφθείρωperecer, echarse a perder, arruinarse, corromperse
Pind.P.3.37Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasπολλὰν δ’ ὄρει πῦρ ἐξ ἑνὸς σπέρματος ἐνθορὸν ἀΐστωσεν ὕλαν y el fuego impetuoso a partir de un único origen aniquila un frondoso bosque en la montañaσπέρμαsemilla, germen, origen
Pind.P.3.46Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasπόρε Κενταύρῳ διδάξαι… ἀνθρώποισιν ἰᾶσθαι νόσους entregó [el niño] a Centauro para que le enseñara a curar las enfermedades a los hombresἰάομαιsanar, curar
Pind.P.3.56Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasἄνδρ’ ἐκ θανάτου κομίσαι sacar de la muerte a un hombreκομίζωllevarse, llevar
Pind.P.3.71Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasπραῢς ἀστοῖς, οὐ φθονέων ἀγαθοῖς, ξείνοις δὲ θαυμαστός agradable para los ciudadanos, sin sentir envidia de los nobles, admirable para los extranjerosἀστόςciudadano, residente de una ciudad
Pind.P.3.71Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasπραῢς ἀστοῖς… ξείνοις δὲ θαυμαστὸς πατήρ amable <él> con los ciudadanos y padre excelente para los huéspedesθαυμαστόςexcelente, admirable, venerado
Pind.P.3.73Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticas… τῷ μὲν διδύμας χάριτας, εἰ κατέβαν ὑγίειαν ἄγων χρυσέαν κῶμόν τ’ ἀέθλων Πυθίων… … dos favores para este, si <yo> hubiera llegado trayendo salud y la dorada fiesta de los juegos pitiosὑγίειαsalud, buena salud
Pind.P.3.73Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasτῷ μὲν διδύμας χάριτας, εἰ κατέβαν ὑγίειαν ἄγων χρυσέαν κῶμόν τ’ ἀέθλων Πυθίων αἴγλαν στεφάνοις y para él doble favor, si <yo> hubiera desembarcado trayendo salud de oro y como acompañamiento el brillo en las coronas de los concursos píticosχρυσοῦςde mucho valor, áureo, precioso
Pind.P.3.75Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasἀστέρος οὐρανίου φαμὶ τηλαυγέστερον κείνῳ φάος ἐξικόμαν κε afirmo que como luz más brillante que una estrella del cielo llegaría <yo> para aquelφῶςluz, luz del día, luz del sol, luz de los astros
Pind.P.3.80Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasεἰ δὲ λόγων συνέμεν κορυφάν, Ἱέρων, ὀρθὰν ἐπίστᾳ, μανθάνων οἶσθα προτέρων y si eres capaz de comprender, Hierón, la elevada cima de las palabras, sabes por aprender de los antepasadosσυνίημιcomprender (algo), entender (algo)
Pind.P.3.109Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasδαίμον’ ἀσκήσω… θεραπεύων al espíritu honraré sirviéndo<la>ἀσκέωhonrar
Pind.P.4.31Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasξείνοις… δεῖπν’ ἐπαγγέλλοντ ofreciendo comida a los huéspedesἐπαγγέλλωprometer, ofrecer
Pind.P.4.40Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasπεύθομαι δ’ αὐτὰν κατακλυσθεῖσαν ἐκ δούρατος ἐναλίαν βᾶμεν σὺν ἅλμᾳ ἑσπέρας y me entero de que eso [el terrón de tierra] barrido del barco se fue dentro del mar con la sal marina al atardecerἑσπέραtarde, atardecer
Pind.P.4.43Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasσπέρμα πρὶν ὥρας una simiente antes de tiempoπρίνantes de
Pind.P.4.51Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasσὺν τιμᾷ θεῶν con el honor divinoτιμήhonor divino, honor (procedente) de los dioses
Pind.P.4.54Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasτὸν… Φοῖβος ἀμνάσει θέμισσιν Febo lo mencionará en sus oráculosἀναμιμνῄσκωacordarse, rememorar, pensar en
Pind.P.4.256Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasτόθι γὰρ γένος Εὐφάμου φυτευθὲν λοιπὸν αἰεὶ τέλλετο en efecto, tras ser plantada allí la estirpe de Eufemo, en adelante siempre prosperabaγάρen efecto
Pind.P.4.59Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasσὲ δ’ ἐν τούτῳ λόγῳ χρησμὸς ὤρθωσεν y a ti en esa respuesta el oráculo te dirigió a un buen finλόγοςrespuesta (del oráculo), oráculo, palabra revelada
Pind.P.4.73Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasἦλθε δέ οἱ κρυόεν πυκινῷ μάντευμα θυμῷ y un oráculo llegó a su ánimo sagazπυκνόςsutil, sagaz, astuto
Pind.P.4.85Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasἐν ἀγορᾷ πλήθοντος ὄχλου rebosando en el ágora la muchedumbreὄχλοςmuchedumbre, gentío, multitud, aglomeración
Pind.P.4.116Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasἀλλὰ τούτων… κεφάλαια λόγων ἴστε pero conoced lo principal de esas palabrasκεφάλαιοςlo capital, lo principal
Pind.P.4.117Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasλευκίππων δὲ δόμους πατέρων… φράσσατέ μοι σαφέως indicadme con claridad el palacio de mis antepasados de blancos caballosφράζωindicar, señalar
Pind.P.4.130Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasἀθρόαις πέντε… νύκτεσσιν durante cinco noches seguidasἀθρόοςseguidos
Pind.P.4.133Pindarus, Pythia: Píndaro, PíticasἸάσων… συγγενέσιν παρεκοινᾶτο Jasón hacía partícipes a (sus) parientesσυγγενήςpariente
Pind.P.4.147Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasοὐ πρέπει νῷν ...μεγάλαν προγόνων τιμὰν δάσασθαι no conviene repartirnos el gran honor de nuestros antepasadosπρέπωes adecuado, es propio, conviene
Pind.P.4.155Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticas… μή τι νεώτερον ἐξ αὐτῶν ἀναστάῃ κακόν … para que no surja de ello algún daño imprevistoνέοςmás reciente, peor, imprevisto, extraordinario, dañino
Pind.P.4.167Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasκαρτερὸς ὅρκος ἄμμιν μάρτυς ἔστω Ζεύς como un poderoso juramento, que Zeus sea nuestro testigoμάρτυςtestigo
Pind.P.4.176Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasἐξ Ἀπόλλωνος δὲ φορμικτὰς ἀοιδᾶν πατὴρ ἔμολεν, εὐαίνητος, Ὀρφεύς e <hijo> de Apolo llegó Orfeo, el tañedor de la lira, padre de los cantos, muy afamadoπατήρpadre, creador
Pind.P.4.209Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasδεσπόταν λίσσοντο ναῶν… συνδρόμων κινηθμὸν ἀμαιμάκετον ἐκφυγεῖν πετρᾶν suplicaban al señor de las naves escapar del movimiento irresistible de las rocas concurrentesπέτραroca, peñasco, piedra, escollo
Pind.P.4.213Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasἔνθα κελαινώπεσσι Κόλχοισιν βίαν μῖξαν Αἰήτᾳ παρ’ αὐτῷ allí contra los colcos de negra faz, su fuerza en combate trabaron en la pelea delante del propio Eetesμίγνυμιjuntar, tener contacto, trabar

1 2 3 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas