logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 3 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 105 -- Paginación: 1/3
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Pind.P.4.151Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasκοὔ με πονεῖ τεὸν οἶκον ταῦτα πορσύνοντα y no me aflige que esos bienes abastezcan tu casaπονέωafligir (a alguien)
Pind.P.1.2Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasχρυσέα φόρμιγξ… τᾶς ἀκούει… βάσις, ἀγλαΐας ἀρχά lira de oro a la que escucha la cadencia [de la danza], comienzo de la fiestaβάσιςpaso, marcha, cadencia
Pind.P.1.6Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasεὕδει δ’ ἀνὰ σκάπτῳ Διὸς αἰετός y el águila duerme sobre el cetro de Zeusἀετόςáguila
Pind.P.1.22Pindarus, Pythia: Píndaro, PíticasΑἴτνα… τᾶς ἐρεύγονται… πυρὸς ἁγνόταται ἐκ μυχῶν παγαί Etna, de cuyas entrañas brotan purísimas fuentes de fuegoπηγήreguero, flujo, chorro
Pind.P.1.46Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasεἰ γὰρ ὁ πᾶς χρόνος ὄλβον μὲν οὕτω καὶ κτεάνων δόσιν εὐθύνοι ¡ojalá el tiempo todo encarrile así la felicidad y la concesión de bienes! (¡ojalá siempre el tiempo… !)χρόνοςtiempo
Pind.P.1.50Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasνῦν γε μὰν τὰν Φιλοκτήταο δίκαν ἐφέπων ἐστρατεύθη y ahora se puso en campaña siguiendo la costumbre de Filoctetesδίκηcostumbre
Pind.P.1.51Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasτὰν Φιλοκτήταο δίκαν ἐφέπων ἐστρατεύθη imitando las maneras de Filoctetes guerreóστρατεύωguerrear, estar en campaña militar
Pind.P.1.60Pindarus, Pythia: Píndaro, PíticasΑἴτνας βασιλεῖ φίλιον ἐξεύρωμεν ὕμνον creemos un himno amistoso para el rey de Etnaφίλιοςamistoso, amigable, amigo, aliado, benévolo
Pind.P.1.61Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasπόλιν κείναν θεοδμάτῳ σὺν ἐλευθερίᾳ… ἔκτισσε fundó aquella ciudad con libertad de origen divinoἐλευθερίαlibertad, independencia
Pind.P.2.19Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasπολεμίων καμάτων ἐξ ἀμαχάνων διὰ τεὰν δύναμιν lejos de las inexorables fatigas de guerra gracias a tu fuerzaπολέμιοςde la guerra
Pind.P.2.26Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasγλυκὺν ἑλὼν βίοτον, μακρὸν οὐχ ὑπέμεινεν ὄλβον tras lograr <él> una vida dulce, no conservó una felicidad duraderaμακρόςlargo, duradero
Pind.P.2.26Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticas[Ἰξίων] μακρὸν οὐχ ὑπέμεινεν ὄλβον Ixión no soportó <su> felicidad largo tiempoὑπομένωsoportar, aguantar, admitir
Pind.P.2.34Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticas… ὅτι… Διὸς ἄκοιτιν ἐπειρᾶτο … porque una vez intentaba <él> seducir a la esposa de Zeusπειράωintentar seducir
Pind.P.2.38Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasνεφέλᾳ παρελέξατο… εἶδος γὰρ… πρέπεν θυγατέρι Κρόνου se acostó con una nube, pues su aspecto se asemejaba a la hija de Cronoπρέπωparecerse, asemejarse
Pind.P.2.62Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasεὐανθέα δ’ ἀναβάσομαι στόλον me embarcaré en un viaje florecienteἀναβαίνωsubir a una nave, embarcar
Pind.P.2.84Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasλύκοιο δίκαν a la manera del loboδίκηa la manera de
Pind.P.2.89Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasἀνέχει… τὰ κείνων exalta las cosas de aquellosἀνέχωlevantar, exaltar
Pind.P.3.15Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticas… πρόσθεν… μιχθεῖσα Φοίβῳ, καὶ φέροισα σπέρμα θεοῦ καθαρόν … tras tener <ella> antes relaciones con Febo y llevando <en su vientre> el sagrado esperma del diosσπέρμαsemen, simiente (animal)
Pind.P.3.28Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasγνώμαν πιθών confiando <él> en <su> conocimientoπείθωtener confianza (en que), confiar (en que)
Pind.P.3.36Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasγειτόνων πολλοὶ ἐπαῦρον, ἁμᾷ δ’ ἔφθαρεν muchos vecinos compartieron [su destino] y perecieron al mismo tiempoφθείρωperecer, echarse a perder, arruinarse, corromperse
Pind.P.3.37Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasπολλὰν δ’ ὄρει πῦρ ἐξ ἑνὸς σπέρματος ἐνθορὸν ἀΐστωσεν ὕλαν y el fuego impetuoso a partir de un único origen aniquila un frondoso bosque en la montañaσπέρμαsemilla, germen, origen
Pind.P.3.46Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasπόρε Κενταύρῳ διδάξαι… ἀνθρώποισιν ἰᾶσθαι νόσους entregó [el niño] a Centauro para que le enseñara a curar las enfermedades a los hombresἰάομαιsanar, curar
Pind.P.3.56Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasἄνδρ’ ἐκ θανάτου κομίσαι sacar de la muerte a un hombreκομίζωllevarse, llevar
Pind.P.3.71Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasπραῢς ἀστοῖς, οὐ φθονέων ἀγαθοῖς, ξείνοις δὲ θαυμαστός agradable para los ciudadanos, sin sentir envidia de los nobles, admirable para los extranjerosἀστόςciudadano, residente de una ciudad
Pind.P.3.71Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasπραῢς ἀστοῖς… ξείνοις δὲ θαυμαστὸς πατήρ amable <él> con los ciudadanos y padre excelente para los huéspedesθαυμαστόςexcelente, admirable, venerado
Pind.P.3.73Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticas… τῷ μὲν διδύμας χάριτας, εἰ κατέβαν ὑγίειαν ἄγων χρυσέαν κῶμόν τ’ ἀέθλων Πυθίων… … dos favores para este, si <yo> hubiera llegado trayendo salud y la dorada fiesta de los juegos pitiosὑγίειαsalud, buena salud
Pind.P.3.73Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasτῷ μὲν διδύμας χάριτας, εἰ κατέβαν ὑγίειαν ἄγων χρυσέαν κῶμόν τ’ ἀέθλων Πυθίων αἴγλαν στεφάνοις y para él doble favor, si <yo> hubiera desembarcado trayendo salud de oro y como acompañamiento el brillo en las coronas de los concursos píticosχρυσοῦςde mucho valor, áureo, precioso
Pind.P.3.75Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasἀστέρος οὐρανίου φαμὶ τηλαυγέστερον κείνῳ φάος ἐξικόμαν κε afirmo que como luz más brillante que una estrella del cielo llegaría <yo> para aquelφῶςluz, luz del día, luz del sol, luz de los astros
Pind.P.3.80Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasεἰ δὲ λόγων συνέμεν κορυφάν, Ἱέρων, ὀρθὰν ἐπίστᾳ, μανθάνων οἶσθα προτέρων y si eres capaz de comprender, Hierón, la elevada cima de las palabras, sabes por aprender de los antepasadosσυνίημιcomprender (algo), entender (algo)
Pind.P.3.109Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasδαίμον’ ἀσκήσω… θεραπεύων al espíritu honraré sirviéndo<la>ἀσκέωhonrar
Pind.P.4.31Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasξείνοις… δεῖπν’ ἐπαγγέλλοντ ofreciendo comida a los huéspedesἐπαγγέλλωprometer, ofrecer
Pind.P.4.40Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasπεύθομαι δ’ αὐτὰν κατακλυσθεῖσαν ἐκ δούρατος ἐναλίαν βᾶμεν σὺν ἅλμᾳ ἑσπέρας y me entero de que eso [el terrón de tierra] barrido del barco se fue dentro del mar con la sal marina al atardecerἑσπέραtarde (sust.), atardecer
Pind.P.4.43Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasσπέρμα πρὶν ὥρας una simiente antes de tiempoπρίνantes de
Pind.P.4.51Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasσὺν τιμᾷ θεῶν con el honor divinoτιμήhonor divino, honor (procedente) de los dioses
Pind.P.4.54Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasτὸν… Φοῖβος ἀμνάσει θέμισσιν Febo lo mencionará en sus oráculosἀναμιμνῄσκωacordarse, rememorar, pensar en
Pind.P.4.256Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasτόθι γὰρ γένος Εὐφάμου φυτευθὲν λοιπὸν αἰεὶ τέλλετο en efecto, tras ser plantada allí la estirpe de Eufemo, en adelante siempre prosperabaγάρen efecto
Pind.P.4.59Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasσὲ δ’ ἐν τούτῳ λόγῳ χρησμὸς ὤρθωσεν y a ti en esa respuesta el oráculo te dirigió a un buen finλόγοςrespuesta (del oráculo), oráculo, palabra revelada
Pind.P.4.73Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasἦλθε δέ οἱ κρυόεν πυκινῷ μάντευμα θυμῷ y un oráculo llegó a su ánimo sagazπυκνόςsutil, sagaz, astuto
Pind.P.4.85Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasἐν ἀγορᾷ πλήθοντος ὄχλου rebosando en el ágora la muchedumbreὄχλοςmuchedumbre, gentío, multitud, aglomeración
Pind.P.4.116Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasἀλλὰ τούτων… κεφάλαια λόγων ἴστε pero conoced lo principal de esas palabrasκεφάλαιοςlo capital, lo principal
Pind.P.4.117Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasλευκίππων δὲ δόμους πατέρων… φράσσατέ μοι σαφέως indicadme con claridad el palacio de mis antepasados de blancos caballosφράζωindicar, señalar
Pind.P.4.130Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasἀθρόαις πέντε… νύκτεσσιν durante cinco noches seguidasἀθρόοςseguidos
Pind.P.4.133Pindarus, Pythia: Píndaro, PíticasἸάσων… συγγενέσιν παρεκοινᾶτο Jasón hacía partícipes a (sus) parientesσυγγενήςpariente
Pind.P.4.147Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasοὐ πρέπει νῷν ...μεγάλαν προγόνων τιμὰν δάσασθαι no conviene repartirnos el gran honor de nuestros antepasadosπρέπωes adecuado, es propio, conviene
Pind.P.4.155Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticas… μή τι νεώτερον ἐξ αὐτῶν ἀναστάῃ κακόν … para que no surja de ello algún daño imprevistoνέοςmás reciente, peor, imprevisto, extraordinario, dañino
Pind.P.4.167Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasκαρτερὸς ὅρκος ἄμμιν μάρτυς ἔστω Ζεύς como un poderoso juramento, que Zeus sea nuestro testigoμάρτυςtestigo
Pind.P.4.176Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasἐξ Ἀπόλλωνος δὲ φορμικτὰς ἀοιδᾶν πατὴρ ἔμολεν, εὐαίνητος, Ὀρφεύς e <hijo> de Apolo llegó Orfeo, el tañedor de la lira, padre de los cantos, muy afamadoπατήρpadre, creador
Pind.P.4.209Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasδεσπόταν λίσσοντο ναῶν… συνδρόμων κινηθμὸν ἀμαιμάκετον ἐκφυγεῖν πετρᾶν suplicaban al señor de las naves escapar del movimiento irresistible de las rocas concurrentesπέτραroca, peñasco, piedra, escollo
Pind.P.4.213Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasἔνθα κελαινώπεσσι Κόλχοισιν βίαν μῖξαν Αἰήτᾳ παρ’ αὐτῷ allí contra los colcos de negra faz, su fuerza en combate trabaron en la pelea delante del propio Eetesμίγνυμιjuntar, tener contacto, trabar
Pind.P.4.217Pindarus, Pythia: Píndaro, Píticasλιτάς τ’ ἐπαοιδὰς ἐκδιδάσκησεν σοφὸν Αἰσονίδαν conjuros y voces de encanto enseñó al sabio hijo de Esónδιδάσκωenseñar (algo a alguien)

1 2 3 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas