logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 3 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 114 -- Paginación: 1/3
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Pind.O.1.1Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasἄριστον μὲν ὕδωρ, ὁ δὲ χρυσός… διαπρέπει… μεγάνορος ἔξοχα πλούτου el agua es lo mejor, mientras que el oro sobresale de forma extraordinaria entre la riqueza que enaltece al hombreἄριστοςel mejor (entre/de)
Pind.O.1.2Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasἄριστον μὲν ὕδωρ, ὁ δὲ χρυσὸς αἰθόμενον πῦρ ἅτε διαπρέπει νυκτί lo mejor es el agua, pero el oro destaca como fuego que brilla en la nocheἅτεcomo, igual que
Pind.O.1.5Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasμηκέθ’ ἁλίου σκόπει ἄλλο θαλπνότερον ἐν ἁμέρᾳ φαεννὸν ἄστρον ya no busques otro astro brillante más cálido durante el día que el solσκοπέωbuscar (con la mirada), mirar con atención, observar
Pind.O.1.13Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasδρέπων... κορυφὰς ἀρετᾶν ἄπο πασᾶν cosechando <él> la flor y nata de todas las excelenciasἀρετήexcelencia (moral), nobleza, virtud
Pind.O.1.13Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasδρέπων… κορυφὰς ἀρετᾶν ἄπο πασᾶν cosechando <él> la flor y nata de todas las excelenciasκορυφήpunto culminante, excelencia, flor y nata
Pind.O.1.15Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasὃς ἀμφέπει σκᾶπτον ἐν πολυμάλῳ Σικελίᾳ… ἀγλαΐζεται δὲ καὶ μουσικᾶς ἐν ἀώτῳ el que se preocupa del cetro en Sicilia de muchas ovejas está adornado también en lo excelso de la músicaμουσικόςmúsica, educación musical y artística
Pind.O.1.16Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasπαίζομεν φίλαν ἄνδρες ἀμφὶ θαμὰ τράπεζαν los hombres nos divertimos en torno a la amable mesa a menudoπαίζωdivertirse
Pind.O.1.19Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicas... εἴ τί τοι Πίσας... χάρις νόον ὑπὸ γλυκυτάταις ἔθηκε φροντίσιν si de algún modo el agradecimiento hacia ti de Pisa puso tu mente bajo las preocupaciones más agradablesγλυκύςdulce, agradable, ingenuo
Pind.O.1.23Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasκράτει δὲ προσέμιξε δεσπόταν, Συρακόσιον ἱπποχάρμαν βασιλῆα y vinculó en la victoria a su amo, el rey siracusano apasionado de los caballosΣυρακόσιοςsiracusano
Pind.O.1.28Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasβροτῶν φάτις ὑπὲρ τὸν ἀλαθῆ λόγον rumor de mortales en contra de la palabra verdaderaὑπέρmás allá de, en contra de
Pind.O.1.32Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasἄπιστον ἐμήσατο πιστόν ἔμμεναι τὸ πολλάκις se cuidó de que lo increíble fuera creíble la mayoría de las vecesπολλάκιςmuchas veces
Pind.O.1.35Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasμείων γὰρ αἰτία pues menor es <su> culpaαἰτίαculpa
Pind.O.1.37Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasἐκάλεσε… ἐς ἔρανον invitó a un banqueteκαλέωinvitar
Pind.O.1.77Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasἐμὲ δ’ ἐπὶ ταχυτάτων πόρευσον ἁρμάτων ἐς Ἆλιν y llévame sobre tus velocísimos carros hasta Élideπορεύομαιllevar, transportar
Pind.O.1.83Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasτί κέ τις ἀνώνυμον γῆρας ἐν σκότῳ καθήμενος ἕψοι μάταν... ; ¿por qué uno digeriría en vano una anónima vejez sentado en la oscuridad?μάτηνen vano, inútilmente
Pind.O.1.86Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasοὐδ’ ἀκράντοις ἐφάψατ’ ὦν ἔπεσι y no tocó, en efecto, palabras vanasἐφάπτομαιtocar, alcanzar
Pind.O.1.88Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasἕλεν Οἰνομάου βίαν superó el poder de Enómaoαἱρέωsuperar, ganar
Pind.O.1.92Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasνῦν δ’ ἐν αἱμακουρίαις ἀγλααῖσι μέμικται, Ἀλφεοῦ πόρῳ κλιθείς y ahora está mezclado con espléndidas ofrendas funerales de sangre, yaciendo muerto en el curso del Alfeoκλίνωyacer muerto
Pind.O.1.92Pindarus, Olympia: Píndaro, OlímpicasἈλφεοῦ πόρῳ κλιθείς estando inclinado al río Alfeoπόροςaquello que se vadea, corriente
Pind.O.1.97Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasὁ νικῶν δὲ λοιπὸν ἀμφὶ βίοτον ἔχει μελιτόεσσαν εὐδίαν y el vencedor tiene para el resto de su vida bonanza dulce como la mielλοιπόςrestante, sobrante
Pind.O.2.2Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasτίνα θεόν, τίν’ ἥρωα, τίνα δ’ ἄνδρα κελαδήσομεν; ¿a qué dios, a qué héroe y a qué hombre celebraremos?τίςquién, qué, cuál
Pind.O.2.11Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasαἰὼν δ’ ἔφεπε μόρσιμος, πλοῦτόν τε καὶ χάριν ἄγων γνησίαις ἐπ’ ἀρεταῖς y la vida predestinada <los> perseguía trayendo riqueza y gloria por sus virtudes genuinasγνήσιοςgenuino, auténtico
Pind.O.2.12Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasὦ Κρόνιε παῖ Ῥέας, ἕδος Ὀλύμπου νέμων ¡Crónida, hijo de Rea, que habitas la sede del Olimpo!νέμωhabitar, poseer
Pind.O.2.14Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasὦ Κρόνιε… ἄρουραν ἔτι πατρίαν σφίσιν κόμισον ¡Cronida, entrégales la tierra de labor aún paterna!πάτριοςpaterno, del padre, patrio
Pind.O.2.19Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasἐσλῶν γὰρ ὑπὸ χαρμάτων πῆμα θνάσκει pues la pena desaparece gracias a nobles alegríasθνήσκωperecer, desaparecer, fenecer, morir
Pind.O.2.22Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicas… ὅταν θεοῦ Μοῖρα πέμπῃ ἀνεκὰς ὄλβον ὑψηλόν … cuando el destino divino envía hacia arriba elevada felicidadπέμπωenviar, mandar
Pind.O.2.31Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasἤτοι βροτῶν γε κέκριται πεῖρας οὔ τι θανάτου en verdad no está decidido el límite de la muerte al menos para los mortalesπέραςlímite, final, confín
Pind.O.2.33Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasβροτῶν γε κέκριται πεῖρας οὔ τι θανάτου οὐδ’ ἡσύχιμον ἁμέραν ὁπότε… τελευτάσομεν no está decidido ningún plazo para la muerte, al menos de los mortales, ni siquiera cuándo acabaremos un día tranquiloτελευτάωterminar, acabar
Pind.O.2.54Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasὁ μὰν πλοῦτος… φέρει τῶν τε καὶ τῶν καιρόν, βαθεῖαν ὑπέχων μέριμναν en verdad la riqueza trae ocasión de esto y aquello provocando una profunda inquietudὑπέχωproducir, provocar, procurar
Pind.O.2.58Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasἐν τᾷδε Διὸς ἀρχᾷ en este poder de Zeusἀρχήpoder (sust.), mando, gobierno
Pind.O.2.60Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasτὰ δ’ ἐν τᾷδε Διὸς ἀρχᾷ ἀλιτρὰ κατὰ γᾶς δικάζει τις ἐχθρᾷ λόγον φράσαις ἀνάγκᾳ las acciones criminales cometidas en este reino de Zeus, <las> juzga alguien bajo tierra, expresando <su> decisión con odio inexorableφράζωseñalar (con palabras), declarar, expresar, exponer, indicar
Pind.O.2.63Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasοὐ χθόνα ταράσσοντες ἐν χερὸς ἀκμᾷ sin remover <ellos> la tierra con el vigor de <su> brazoἀκμήvigor, máximo vigor, madurez
Pind.O.2.66Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasἄδακρυν νέμονται αἰῶνα disfrutan de una existencia sin lágrimasνέμωrepartirse, disfrutar, habitar
Pind.O.2.89Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasἔπεχε νῦν σκοπῷ τόξον... τίνα βάλλομεν... ὀϊστοὺς ἱέντες; tensa <tú> ahora el arco hacia el blanco, ¿a quién vamos a disparar lanzando flechas?τόξονarco (poético)
Pind.O.3.8Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasφόρμιγγά τε ποικιλόγαρυν καὶ βοὰν αὐλῶν… συμμῖξαι πρεπόντως y que se mezclen adecuadamente la lira de muchos tonos y el sonido de las flautasβοήsonido, canto
Pind.O.3.20Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasἑσπέρας ὀφθαλμὸν ἀντέφλεξε Μήνα hizo brillar enfrente a la luna, ojo de la tardeὀφθαλμόςojo (que brilla)
Pind.O.4.11Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasδέκευ Χαρίτων ἕκατι τόνδε κῶμον, χρονιώτατον φάος εὐρυσθενέων ἀρετᾶν recibe <tú> este cortejo obra de las Gracias, luz la más perdurable de valores poderososφῶςluz, brillo, gloria
Pind.O.4.14Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasνιν αἰνέω μάλα μὲν τροφαῖς ἑτοῖμον ἵππων lo alabo mucho por estar preparado para la cría de caballosτροφήalimentación, crianza, cría, cuidado infantil
Pind.O.4.19Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasοὐ ψεύδεϊ τέγξω λόγον no teñiré el discurso con falsedadψεῦδοςmentira, falsedad, engaño
Pind.O.4.29Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasφύονται δὲ καὶ νέοις ἐν ἀνδράσιν πολιαὶ θαμὰ καὶ παρὰ τὸν ἁλικίας ἐοικότα χρόνον y crecen incluso en hombres jóvenes canas muchas veces y al margen del momento adecuado por edadἡλικίαedad, época de la vida
Pind.O.5.1Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasὑψηλᾶν ἀρετᾶν καὶ στεφάνων ἄωτον γλυκὺν τῶν Οὐλυμπίᾳ, Ὠκεανοῦ θύγατερ… δέκευ ¡hija de Océano! ¡acepta el dulce vellón de excelsas virtudes y coronas!ὑψηλόςelevado, excelso, de alta cuna, altanero
Pind.O.5.4Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasὃς τὰν σὰν πόλιν αὔξων engrandeciendo <él> tu ciudadαὔξωacrecentar, aumentar, engrandecer, enaltecer
Pind.O.6.1Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasχρυσέας ὑποστάσαντες εὐτειχεῖ προθύρῳ θαλάμου κίονας… πάξομεν consolidaremos colocando debajo del bien edificado pórtico de la sala columnas de oroὑφίστημιcolocar debajo de
Pind.O.6.11Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasπολλοὶ δὲ μέμνανται, καλὸν εἴ τι ποναθῇ pero muchos se acuerdan si algo noble se obtuvo con esfuerzoπονέωesforzarse (en algo), sufrir (por algo), obtener (algo) con esfuerzo
Pind.O.6.20Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasκαὶ μέγαν ὅρκον ὀμόσσαις τοῦτό γέ οἱ σαφέως μαρτυρήσω y tras jurar un gran juramento, testificaré para él precisamente eso con seguridadσαφήςcon claridad, con seguridad
Pind.O.6.21Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasὀμόσσαις τοῦτό γέ οἱ σαφέως μαρτυρήσω tras hacer un juramento eso en concreto testificaré para él con precisiónμαρτυρέωtestificar (algo para alguien), atestiguar
Pind.O.6.27Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasχρὴ τοίνυν πύλας ὕμνων ἀναπίτναμεν αὐταῖς es necesario por tanto abrirles de par en par las puertas de los himnosπύληpuerta, entrada, acceso
Pind.O.6.27Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasχρὴ τοίνυν πύλας ὕμνων ἀναπίτναμεν αὐταῖς es necesario, así pues, abrir las puertas de los himnos para ellasτοίνυνasí pues, por tanto
Pind.O.6.28Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicasδεῖ σάμερόν μ’ ἐλθεῖν ἐν ὥρᾳ es necesario que yo vaya hoy a tiempoδέωes obligado que, es necesario que
Pind.O.6.35Pindarus, Olympia: Píndaro, Olímpicas… ἔνθα [Εὐάδνα] τραφεῖσ’ ὑπ’ Ἀπόλλωνι γλυκείας πρῶτον ἔψαυσ’ Ἀφροδίτας … donde Evadne una vez criada alcanzó por primera vez el dulce placer del amor con ApoloἈφροδίτηplacer del amor, placer sexual

1 2 3 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas