logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 72 -- Paginación: 1/2
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Pind.N.1.12Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasμεγάλων δ’ ἀέθλων Μοῖσα μεμνᾶσθαι φιλεῖ y la Musa gusta de recordar los grandes certámenesφιλέωgustar de, tender a, acostumbrar, soler
Pind.N.1.48Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasἐκ δ’ ἄρ’ ἄτλατον δέος πλᾶξε γυναῖκας y así pues un terror insufrible sobrecogió a las mujeresἐκπλήττωasustar, desconcertar, sobrecoger, perturbar
Pind.N.1.60Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasγείτονα δ’ ἐκκάλεσεν Διὸς ὑψίστου προφάταν ἔξοχον ὀρθόμαντιν Τειρεσίαν y llamó a su vecino, el extraordinario intérprete de Zeus supremo, el buen adivino Tiresiasπροφήτηςintérprete de un dios, profeta
Pind.N.2.6Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasὀφείλει δ’ ἔτι… Ἰσθμιάδων δρέπεσθαι κάλλιστον ἄωτον, ἐν Πυθίοισί τε νικᾶν Τιμονόου παῖδα pero todavía es preciso que el hijo de Timónoo recolecte la más bella flor de los <juegos> ístmicos y venza en los <juegos> píticosὀφείλωes preciso, debe (ocurrir)
Pind.N.2.18Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasὅσσα δ’ ἀμφ’ ἀέθλοις, Τιμοδημίδαι… προλέγονται pero en todo lo relativo a premios son proclamados primero los hijos de Timodemoπρολέγωser predicho, ser dicho antes, ser proclamado antes
Pind.N.2.22Pindarus, Nemea: Píndaro, NemeasΤιμοδημίδαι… Κορινθίων ὑπὸ φωτῶν… ὀκτὼ στεφάνοις ἔμιχθεν ἤδη los Timodémidas se juntaron ya con ocho coronas gracias a los mortales corintiosμίγνυμιreunirse (con), juntarse (con)
Pind.N.3.8Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasἀεθλονικία… ἀοιδὰν φιλεῖ… δεξιωτάταν ὀπαδόν la victoria en los juegos ama el canto, el más auspicioso séquitoδεξιόςfavorable
Pind.N.3.20Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasεἰ δ’ ἐὼν καλὸς ἔρδων τ’ ἐοικότα μορφᾷ ἀνορέαις ὑπερτάταις ἐπέβα παῖς Ἀριστοφάνεος y si el hijo de Aristófanes, que era bello y actuaba de manera parecida a su aspecto, holló las muestras de coraje más elevadas…ἐπιβαίνωpisar, hollar
Pind.N.3.28Pindarus, Nemea: Píndaro, NemeasΑἰακῷ σε φαμὶ γένει τε Μοῖσαν φέρειν te pido llevar la musa a Eaco y su familiaΜοῦσαmusa, música, canto, poesía
Pind.N.3.42Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasψεφηνὸς ἀνήρ… μυριᾶν δ’ ἀρετᾶν ἀτελεῖ νόῳ γεύεται <es> un varón oscuro e intenta innumerables actos de valentía con una voluntad ineficazἀτελήςinconcluso, no realizado, ineficaz, vano
Pind.N.3.68Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeas… ὃς τάνδε νᾶσον εὐκλέϊ προσέθηκε λόγῳ ... quien acercó esta isla a un discurso famoso (hizo que esta isla fuera famosa)προστίθημιcolocar cerca (de), acercar (a), aplicar (a)
Pind.N.3.80Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasπέμπω μεμιγμένον μέλι λευκῷ σὺν γάλακτι… ὀψέ περ te envío miel mezclada con blanca leche, aunque tardeπερaunque, sin embargo, no obstante, por más que
Pind.N.4.2Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasἄριστος εὐφροσύνα πόνων κεκριμένων ἰατρός la alegría es el mejor médico de las penalidades ya superadasἰατρόςmédico, sanador
Pind.N.4.3Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasαἱ δὲ σοφαὶ Μοισᾶν θύγατρες ἀοιδαὶ θέλξαν νιν y las odas sabias, hijas de las musas, lo cautivaronθυγάτηρhija
Pind.N.4.37Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasσφόδρα δόξομεν δαΐων ὑπέρτεροι… καταβαίνειν parecerá que llegamos al combate (siendo) muy superiores a los enemigosσφόδραcon vehemencia, fuertemente, con fuerza, muy, mucho
Pind.N.4.39Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasφθονερὰ δ’ ἄλλος ἀνὴρ βλέπων γνώμαν κενεὰν σκότῳ κυλίνδει y otro hombre lanzando miradas envidiosas revuelve en la oscuridad un vano empeñoβλέπωmirar (con determinada mirada)
Pind.N.4.53Pindarus, Nemea: Píndaro, NemeasΔωδώναθεν ἀρχόμενοι πρὸς Ἰόνιον πόρον principiando desde Dodona hasta el paso (mar) Jónicoπόροςpaso (marítimo), camino (del mar)
Pind.N.4.58Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasδολίαις τέχναισι χρησάμενος haciendo <él> uso de engañosas artimañasτέχνηarte, maña, astucia, artimaña
Pind.N.4.61Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasτὸ μόρσιμον Διόθεν πεπρωμένον ἔκφερεν cumplía el destino marcado por Zeusἐκφέρωllevar a término, cumplir, producir, dar a luz
Pind.N.4.70Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasἀπότρεπε αὖτις Εὐρώπαν ποτὶ χέρσον ἔντεα ναός cambia de nuevo los aparejos de la nave hacia tierra firme, EuropaΕὐρώπηEuropa
Pind.N.4.88Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeas… ἵν’ ἐν ἀγῶνι βαρυκτύπου θάλησε Κορινθίοις σελίνοις … donde se llenó de apios corintios en el certamen del retumbante [Posidón]Κορίνθιοςcorintio
Pind.N.4.95Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasμαλακὰ μὲν φρονέων ἐσλοῖς, τραχὺς δὲ παλιγκότοις ἔφεδρος <él> que tiene favorables intenciones con los nobles, pero duro tercer competidor para los adversariosφρονέωpensar (de determinada manera), tener determinada intención
Pind.N.5.3Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasγλυκεῖ’ ἀοιδά dulce cantoγλυκύςdulce, agradable, ingenuo
Pind.N.5.18Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasτὸ σιγᾶν πολλάκις ἐστὶ σοφώτατον ἀνθρώπῳ νοῆσαι callarse es muchas veces para el hombre pensar con máxima prudenciaσιγάωcallar, callarse, guardar silencio
Pind.N.5.23Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasπρόφρων δὲ καὶ κείνοις ἄειδ’ ἐν Παλίῳ Μοισᾶν ὁ κάλλιστος χορός y afectuoso también para aquellos cantaba en el Pelión el hermosísimo coro de las musasχορόςcoro de cantantes o danzantes
Pind.N.5.25Pindarus, Nemea: Píndaro, NemeasἈπόλλων… ἁγεῖτο παντοίων νόμων Apolo conducía tonadas de todas clasesνόμοςmodo musical, canto
Pind.N.5.29Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasψεύσταν δὲ ποιητὸν συνέπαξε λόγον y compuso un relato mentiroso inventadoποιητόςcreado, inventado, ficticio, fingido
Pind.N.5.46Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasχαίρω δ’, ὅτι ἐσλοῖσι μάρναται πέρι πᾶσα πόλις y me alegro de que toda la ciudad luche por <estos> bienesχαίρωalegrarse (de que)
Pind.N.5.51Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasἀνὰ δ’ ἱστία τεῖνον πρὸς ζυγὸν alza las velas hasta la vergaζυγόνverga del mástil
Pind.N.6.3Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasἓν ἀνδρῶν, ἓν θεῶν γένος… τὸ μὲν οὐδέν, ὁ δὲ χάλκεος ἀσφαλὲς αἰὲν ἕδος μένει οὐρανός uno solo <es> el linaje de los hombres, uno solo el de los dioses; el primero <no es> nada, pero el cielo de bronce siempre permanece como inamovible asientoοὐδείςnada, sin valor, nulidad
Pind.N.6.4Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasἓν ἀνδρῶν, ἓν θεῶν γένος… τὸ μὲν οὐδέν, ὁ δὲ χάλκεος ἀσφαλὲς αἰὲν ἕδος μένει οὐρανός una es la estirpe de los hombres, otra la de los dioses; una no <es> nada, pero el cielo, asiento de bronce siempre seguro, permaneceμένωpermanecer, quedarse quieto
Pind.N.6.4Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasπροσφέρομεν ἔμπαν ἢ μέγαν νόον ἤτοι φύσιν ἀθανάτοις acercamos totalmente o en gran medida nuestro pensamiento o naturaleza a los inmortales (nos parecemos... en pensamiento o naturaleza a los inmortales)προσφέρωllevar a, acercar, aplicar
Pind.N.6.5Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasἓν ἀνδρῶν, ἓν θεῶν γένος… ἀλλά τι προσφέρομεν ἔμπαν ἢ μέγαν νόον ἤτοι φύσιν ἀθανάτοις una es la estirpe de los hombres otra la de los dioses; pero en algo nos parecemos en todo a los inmortales, o en el pensamiento grande, o en el aspectoφύσιςaspecto, apariencia, complexión, condición natural
Pind.N.6.7Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasἄμμε πότμος οἵαν τιν’ ἔγραψε δραμεῖν ποτὶ στάθμαν el destino nos ordena hacia qué meta correrγράφωprescribir, redactar (una ley, un decreto), promulgar
Pind.N.6.26Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasἕτερον οὔ τινα οἶκον ἀπεφάνατο πυγμαχία la lucha con los puños no permitió exhibirse a ninguna otra familiaἀποφαίνωpresentar (algo propio), ofrecer (algo propio), exhibirse
Pind.N.6.57Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasπὰρ ποδὶ ναός junto al timón de la naveπούςremo, pie (de monte), timón, escota
Pind.N.7.5Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasἀναπνέομεν δ’ οὐχ ἅπαντες ἐπὶ ἴσα y no todos respiramos por igualἀναπνέωinspirar (respiración), respirar
Pind.N.7.13Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasταὶ μεγάλαι γὰρ ἀλκαὶ σκότον πολὺν ὕμνων ἔχοντι δεόμεναι pues grandes acciones valientes tienen mucha oscuridad por carecer de himnosσκότοςsombra, oscuridad, penumbra, a escondidas, en secreto
Pind.N.7.44Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasτὸ μόρσιμον ἀπέδωκεν devolvió su destino (cumplió su destino)ἀποδίδωμιdevolver, restituir, pagar
Pind.N.7.50Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasθρασύ μοι τόδ’ εἰπεῖν para mí es atrevido decir lo siguienteθρασύςes atrevido (hacer), es temerario (hacer)
Pind.N.7.54Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasφυᾷ δ’ ἕκαστος διαφέρομεν βιοτὰν λαχόντες por naturaleza somos diferentes cada uno obteniendo por suerte un tipo de vidaδιαφέρωser diferente, diferenciarse, destacar
Pind.N.7.64Pindarus, Nemea: Píndaro, NemeasἈχαιὸς οὐ μέμψεταί μ’ ἀνήρ no me censurará un varón aqueoμέμφομαιcriticar, censurar, reprochar
Pind.N.7.67Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasὁ δὲ λοιπὸς εὔφρων ποτὶ χρόνος ἕρποι ¡que el tiempo futuro venga favorable!λοιπός(tiempo) venidero, (tiempo) futuro
Pind.N.7.71Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasἀπομνύω μὴ τέρμα προβαίς... ὄρσαι θοὰν γλῶσσαν te juro que no levanté <mi> rápida lengua traspasando el límiteπροβαίνωsobrepasar
Pind.N.8.1Pindarus, Nemea: Píndaro, NemeasὭρα πότνια, κάρυξ Ἀφροδίτας ἀμβροσιᾶν φιλοτάτων Señora Hora, mensajera de los inmortales amores de AfroditaὥραHora
Pind.N.8.4Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasἀγαπατὰ δὲ καιροῦ μὴ πλαναθέντα πρὸς ἔργον ἕκαστον τῶν ἀρειόνων ἐρώτων ἐπικρατεῖν δύνασθαι y <es> apetecible, sin haberse apartado de la ocasión en cada acción, poder obtener los mejores amoresπλανάωdesviarse (de), apartarse (de)
Pind.N.8.8Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasβασιλεὺς χειρὶ καὶ βουλαῖς ἄριστος un rey que es el mejor con su mano (en el combate) y en sus decisionesἄριστοςel mejor (en/para)
Pind.N.8.11Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasοἵ τε… ἅρμοζον στρατόν quienes gobernaban el puebloἁρμόζωregular, gobernar
Pind.N.8.27Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasχρυσέων δ’ Αἴας στερηθεὶς ὅπλων φόνῳ πάλαισεν pero Ayante luchó con la muerte privado de las armas de oroστερέωser privado (de), ser despojado (de), perder
Pind.N.9.12Pindarus, Nemea: Píndaro, Nemeasἰσχύος τ’… ἁμίλλαις con competiciones de fuerzaἅμιλλαcompetición, lucha

1 2 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas