logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 32
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Isoc.15.166Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasΠίνδαρον… τὸν ποιητὴν οἱ πρὸ ἡμῶν γεγονότες ὑπὲρ ἑνὸς μόνον ῥήματος, ὅτι τὴν πόλιν ἔρεισμα τῆς Ἑλλάδος ὠνόμασεν, οὕτως ἐτίμησαν los nacidos antes que nosotros honraron tanto a Píndaro por una sola declaración: llamó a nuestra ciudad defensa de Greciaῥῆμαpalabra, dicho, declaración, expresión
Isoc.15.4Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasἐπιεικῶς ἔχειν tratar amablementeἐπιεικήςamablemente
Isoc.15.11Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasὅμως δ’ οὐκ ἀπέστην, καίπερ τηλικοῦτος ὤν y sin embargo no desistí, a pesar de ser tan mayorκαίπερaunque, a pesar de
Isoc.15.16Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasοἱ μὲν ἄλλοι τοῖς λόγοις διαλύονται τὰς διαβολὰς… los demás refutan las calumnias con sus palabrasδιαλύωabolir, poner fin
Isoc.15.20Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasχρή… [ὑμᾶς] ἀκροᾶσθαι τῶν ἀπολογουμένων es preciso que vosotros escuchéis a los acusadosἀπολογέομαιel que se defiende, el acusado
Isoc.15.27Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasοὕτω γὰρ βεβίωκα τὸν παρελθόντα χρόνον, ὥστε μηδένα μοι πώποτε… μήθ’ ὕβριν μήτ’ ἀδικίαν ἐγκαλέσαι pues he vivido en el tiempo pasado de tal forma que nunca nadie me acusó de violencia o injusticiaχρόνοςotro tiempo, tiempo pasado
Isoc.15.45Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasἐκεῖνο δεῖ μαθεῖν ὑμᾶς, ὅτι τρόποι τῶν λόγων εἰσὶν οὐκ ἐλάττους ἢ τῶν μετὰ μέτρου ποιημάτων es necesario que vosotros aprendáis eso, que hay figuras en los discursos no inferiores que las de los poemas en metroτρόποςforma de expresión, giro (expresivo), tropo, figura (retórica)
Isoc.15.47Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasκαὶ γὰρ τῇ λέξει ποιητικωτέρᾳ καὶ ποικιλωτέρᾳ τὰς πράξεις δηλοῦσι pues también con el estilo más poético y más adornado muestran las acciones [algunos escritores de discursos]ποιητικόςpoético, poético
Isoc.15.47Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasτῇ λέξει ποιητικωτέρᾳ καὶ ποικιλωτέρᾳ τὰς πράξεις δηλοῦσι muestran las acciones con un estilo más poético y elaboradoποικίλοςvariado, variopinto, complicado, elaborado, sutil
Isoc.15.52Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasπερὶ ὧν τὴν ψῆφον οἴσουσι sobre lo que llevarán el voto (votarán)φέρωtraer, aportar, producir, suministrar, pagar, presentar, gestionar
Isoc.15.68Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasτὸ λεγόμενον… ἀπολύσας γὰρ ἀπὸ τοῦ προτέρου… πειρῶμαι… φράζειν pues tras separar lo dicho de lo primero intento expresarmeἀπολύωsoltar, desatar, separar
Isoc.15.93Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasτοὺς δὲ κεχρημένους ἐκ μειρακίων μοι μέχρι γήρως δηλώσω y mostraré a los que han tratado conmigo desde muchachos hasta la vejezμειράκιονmuchacho, adolescente, chaval
Isoc.15.100Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasεἴ τις ἔχει τινὰ φράσαι τοιοῦτον… si alguien puede señalar a alguien así…φράζωindicar, señalar
Isoc.15.104Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasτοῖς δ’ ὑπολαμβανομένοις συμβούλοις εἶναι… ὁμοίως ὑπὲρ τῶν συγγεγενημένων ὥσπερ ὑπὲρ αὑτῶν ἀναγκαῖον ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν y los que se supone que son consejeros es necesario que hagan la defensa en favor de sus seguidores igual que en favor de sí mismosὑπολαμβάνωentender, suponer, interpretar, sospechar
Isoc.15.117Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasδεῖ γὰρ οὐχ ἁπλῶς εἰπεῖν, ἀλλὰ σαφῶς φράσαι περὶ αὐτῶν pues no hay que hablar de forma genérica sino exponer claramente sobre esoφράζωseñalar (con palabras), declarar, expresar, exponer, indicar
Isoc.15.174Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasτοιαύτης οὖν ἀεὶ τῆς περιόδου γιγνομένης ἀναγκαῖόν ἐστιν, ὅπως ἃ οἱ νεώτεροι παιδευθῶσιν, οὕτω τὴν πόλιν πράττουσαν διατελεῖν siendo, por tanto, tal siempre el curso <de los acontecimientos>, es obligado que la ciudad siga actuando así de forma que los jóvenes sean educados en aquello [en lo que lo han sido tradicionalmente]περίοδοςperíodo, transcurso, curso, ciclo
Isoc.15.183Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasοἱ… παιδοτρίβαι τὰ σχήματα τὰ πρὸς τὴν ἀγωνίαν εὑρημένα τοὺς φοιτῶντας διδάσκουσιν los maestros de gimnasia enseñan a sus discípulos los lances descubiertos de la luchaσχῆμαgesto, lance, paso (de danza)
Isoc.15.186Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasὁ… τύπος τῆς φιλοσοφίας τοιοῦτός τίς ἐστιν el esquema general de la filosofía es algo asíτύποςesbozo, esquema general
Isoc.15.192Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasεἰ γάρ τις διακούσειεν ἅπαντα τὰ περὶ τοὺς λόγους καὶ διακριβωθείη… λόγων μὲν ποιητὴς τυχὸν ἂν χαριέστερος γένοιτο τῶν πολλῶν, εἰς ὄχλον δὲ καταστάς, τούτου μόνον ἀποστερηθείς, τοῦ τολμᾶν, οὐδ’ ἂν φθέγξασθαι δυνηθείη pues si uno aprendiera todo lo relativo a los discursos y lo estudiara con rigor, podría tal vez ser un creador de discursos mejor dotado que la mayoría, pero situado frente a una multitud, al carecer solo de eso, de atrevimiento, ni siquiera podría articular palabraφθέγγομαιarticular palabra, hablar
Isoc.15.195Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasταῦτα κομψοτέρως… πέφρασται τῶν ἔμπροσθεν εἰρημένων eso está expuesto de manera más refinada que lo dicho antesφράζωser expuesto
Isoc.15.235Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasΣόλων… τῶν ἑπτὰ σοφιστῶν ἐκλήθη Solón fue considerado de los siete sabiosἑπτάsiete
Isoc.15.235Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasΣόλων… τῶν ἑπτὰ σοφιστῶν ἐκλήθη καὶ ταύτην ἔσχε τὴν ἐπωνυμίαν Solón fue llamado <uno> de los siete sabios y alcanzó esa denominaciónσοφιστήςsabio
Isoc.15.237Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasἔχω δὲ δεῖξαι καὶ τόπους ἐν οἷς ἔξεστιν ἰδεῖν τοῖς βουλομένοις τοὺς πολυπράγμονας… ἐν δὲ ταῖς [σανίσι] τῶν τετταράκοντα τούς... ἐν τοῖς ἰδίοις πράγμασιν ἀδικοῦντας y puedo mostrar también los lugares en los que es posible ver a los que <lo> desean, a los entrometidos: en las tablillas de los cuarenta a los que infringen la ley en asuntos privadosτεσσαράκονταlos cuarenta
Isoc.15.241Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasχαίρουσιν ὁπόταν ὁρῶσιν αὐτοὺς μεθ’ ἡμῶν ἡμερεύοντας se alegran cada vez que ven que ellos pasan el día con nosotrosὁπότανcada vez que, siempre que
Isoc.15.258Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasἔνιοί τινες ὁμοίως βλασφημοῦσι περὶ τῶν λόγων algunos hablan mal por igual sobre los discursosἔνιοιalgunos
Isoc.15.270Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasπερί... τούτων ἀπόχρη μοι τὸ νῦν εἶναι ταῦτ’ εἰρηκέναι sobre eso me es suficiente ahora haber dicho esoνῦν
Isoc.15.277Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasτὸ λέγειν εὖ καὶ τὸ φρονεῖν παραγενήσεται τοῖς φιλοσόφως… διακειμένοις hablar bien y pensar acompañará a los que tienen una actitud filosóficael, el hecho de
Isoc.15.277Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasἅμα τὸ λέγειν εὖ καὶ τὸ φρονεῖν παραγενήσεται τοῖς φιλοσόφως καὶ φιλοτίμως πρὸς τοὺς λόγους διακειμένοις hablar bien y pensar ocurrirá simultáneamente a los que están dispuestos con afán de conocimiento y con ansia de gloria en relación a los discursosφιλόσοφοςfilosóficamente, con afán de conocimiento
Isoc.15.280Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasπᾶν τὸ τῶν πίστεων εἶδος toda clase de creenciasεἶδοςforma, tipo, especie, clase
Isoc.15.283Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasκαὶ ταῦτα καὶ ταῖς ἀληθείαις οὕτως ἔχει esto es así también con la verdadἀλήθειαde verdad
Isoc.15.287Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasψύχουσιν οἶνον [algunos] refrescan el vinoψύχωenfriar, refrescar
Isoc.15.320Isocrates, Antidosis: Isócrates, Sobre el cambio de fortunasὑπὸ τῆς ὀργῆς βίᾳ φερόμενος arrastrado violentamente por la cóleraφέρωdejarse llevar, ser arrastrado

1 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas