logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 27
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Isoc.2.32Isocrates, Ad Nicoclem: Isócrates, A Nicoclesἐν τοῖς περὶ τὸ σῶμα κόσμοις en los adornos corporalesκόσμοςornato, embellecimiento
Isoc.2.4Isocrates, Ad Nicoclem: Isócrates, A Nicoclesτοῖς δὲ τυράννοις οὐδὲν ὑπάρχει τοιοῦτον, ἀλλ’ οὓς ἔδει παιδεύεσθαι μᾶλλον τῶν ἄλλων, ἐπειδὰν εἰς τὴν ἀρχὴν καταστῶσιν, ἀνουθέτητοι διατελοῦσιν y los soberanos no tienen tal <actitud>, sino que <ellos > que deberían ser educados mejor que los demás, una vez que acceden al poder, siguen sin instrucciónτύραννοςsoberano, rey
Isoc.2.6Isocrates, Ad Nicoclem: Isócrates, A Nicoclesἐξ ὧν ἄν τις… δύναιτο… τὰς δὲ συμφορὰς διαφεύγειν a partir de lo que uno podría evitar las desgraciasδιαφεύγωhuir de, evitar
Isoc.2.6Isocrates, Ad Nicoclem: Isócrates, A Nicocles… ἐξ ὧν ἄν τις μάλιστα δύναιτο κατὰ τρόπον διοικεῖν a partir de lo que alguien sobre todo podría gobernar convenientementeτρόποςde modo, de manera, según el modo, según la manera adecuada, convenientemente
Isoc.2.7Isocrates, Ad Nicoclem: Isócrates, A Nicoclesπολλὰ γὰρ καὶ τῶν μετὰ μέτρου ποιημάτων καὶ τῶν καταλογάδην συγγραμμάτων… μεγάλας τὰς προσδοκίας παρέσχεν pues también muchos de los poemas con metro y de los escritos en prosa suscitaron grandes expectativasποίημαcomposición poética, poema
Isoc.2.9Isocrates, Ad Nicoclem: Isócrates, A Nicoclesἂν γὰρ ἐν κεφαλαίοις τὴν δύναμιν ὅλου τοῦ πράγματος καλῶς περιλάβωμεν, ἐνταῦθ’ ἀποβλέποντες ἄμεινον καὶ περὶ τῶν μερῶν ἐροῦμεν pues si delimitamos bien la fuerza de toda su acción en su conjunto, entonces considerándo<lo> mejor también en relación a sus partes, hablaremosπεριλαμβάνωincluir, delimitar, definir
Isoc.2.11Isocrates, Ad Nicoclem: Isócrates, A Nicoclesοὐδενὶ τῶν ἀσκητῶν οὕτω προσήκει τὸ σῶμα γυμνάζειν ὡς τοῖς βασιλεῦσι τὴν ψυχὴν τὴν ἑαυτῶν a ningún atleta le conviene ejercitar su cuerpo tanto como a los reyes su propio espírituγυμνάζωentrenar, ejercitar
Isoc.2.12Isocrates, Ad Nicoclem: Isócrates, A Nicoclesοὕτω διάκεισο τὴν γνώμην ὡς… dispón tu espíritu de tal manera que…διάκειμαιestar dispuesto
Isoc.2.13Isocrates, Ad Nicoclem: Isócrates, A Nicoclesκαὶ παρασκεύαζε σεαυτὸν τῶν μὲν ἐλαττόνων κριτὴν τῶν δὲ μειζόνων ἀγωνιστήν y prepárate como juez de los inferiores <a ti> y como rival de los superioresἐλαχύςlos inferiores
Isoc.2.14Isocrates, Ad Nicoclem: Isócrates, A Nicocles… εἰ δεινὸν ἡγήσαιο τοὺς χείρους τῶν βελτιόνων ἄρχειν καὶ τοὺς ἀνοητοτέρους τοῖς φρονιμωτέροις προστάττειν … si pensaras que <es> terrible que los peores manden a los mejores y que los más insensatos den órdenes a los más prudentesφρόνιμοςrazonable, prudente, sensato
Isoc.2.17Isocrates, Ad Nicoclem: Isócrates, A Nicoclesζήτει νόμους τό... σύμπαν δικαίους καὶ συμφέροντας καὶ σφίσιν αὐτοῖς ὁμολογουμένους busca leyes justas en su conjunto, convenientes y coherentes entre síὁμολογέωconcordar, ser coherente
Isoc.2.17Isocrates, Ad Nicoclem: Isócrates, A Nicoclesζήτει νόμους τό… σύμπαν δικαίους καὶ συμφέροντας busca leyes en suma justas y convenientesσύμπαςen suma, en conjunto, en general
Isoc.2.24Isocrates, Ad Nicoclem: Isócrates, A Nicoclesοὕτως ὁμίλει τῶν πόλεων πρὸς τὰς ἥττους trata <tú> así con las ciudades más débilesὁμιλέωtratar (con), frecuentar (a), conversar (con)
Isoc.2.25Isocrates, Ad Nicoclem: Isócrates, A Nicoclesτοὺς καλῶν μὲν ἐφιεμένους los que desean lo buenoἐφίημιdesear (algo), aspirar a
Isoc.2.25Isocrates, Ad Nicoclem: Isócrates, A Nicoclesμεγαλόφρονας νόμιζε μὴ τοὺς μείζω περιβαλλομένους ὧν οἷοί τ’ εἰσὶ κατασχεῖν ἀλλὰ τούς… ἐξεργάζεσθαι… δυναμένους οἷς ἂν ἐπιχειρῶσιν considera <tú> magnánimos no a los que abarcan más cosas que las que son capaces de dominar sino a los que pueden realizar aquello que emprendenπεριβάλλωabarcar
Isoc.2.29Isocrates, Ad Nicoclem: Isócrates, A Nicoclesτοῦθ’ ἡγοῦ βασιλικώτατον, ἂν μηδεμιᾷ δουλεύῃς τῶν ἡδονῶν, ἀλλὰ κρατῆς τῶν ἐπιθυμιῶν μᾶλλον ἢ τῶν πολιτῶν <tú> piensa que eso es lo más propio de un rey: si no eres esclavo de ninguno de los placeres sino que dominas tus deseos más que a tus ciudadanosβασιλικόςdigno de un rey, regio, propio de un rey
Isoc.2.30Isocrates, Ad Nicoclem: Isócrates, A Nicoclesλάνθανε μέν, ἢν ἐπὶ τῴ σοι συμβῇ τῶν φαύλων χαίρειν, ἐνδείκνυσο δὲ περὶ τὰ μέγιστα σπουδάζων pasa desapercibido si ocurre que te alegras con algo insignificante, pero muestra que te esfuerzas por las cosas de máxima importanciaχαίρωalegrarse (con/de/por algo)
Isoc.2.31Isocrates, Ad Nicoclem: Isócrates, A Nicoclesμὴ τοὺς μὲν ἄλλους ἀξίου κοσμίως ζῆν τοὺς δὲ βασιλεῖς ἀτάκτως no consideres que los demás viven en orden y los reyes en desordenἄτακτοςdesordenado, desorganizado, indisciplinado
Isoc.2.32Isocrates, Ad Nicoclem: Isócrates, A Nicoclesπερὶ πλείονος ποιοῦ δόξαν… ἢ πλοῦτον… ὁ μὲν γὰρ θνητός, ἡ δ’ ἀθάνατος considera <tú> en más la reputación que la riqueza pues esta <es> mortal y esa, inmortaluno…, otro, este…, ese
Isoc.2.34Isocrates, Ad Nicoclem: Isócrates, A Nicoclesεὑρήσεις… τοὺς δὲ βουλομένους ἀστείους εἶναι ταπεινοὺς φαινομένους descubrirás que los que pretenden ser educados se muestran sumisosταπεινόςdébil, pobre, humilde, sumiso
Isoc.2.35Isocrates, Ad Nicoclem: Isócrates, A Nicoclesἐμπειρίᾳ μέτιθι καὶ φιλοσοφίᾳ persigue <tú> la práctica y el estudio teóricoφιλοσοφίαestudio teórico, estudio científico
Isoc.2.37Isocrates, Ad Nicoclem: Isócrates, A Nicoclesἐπειδὴ θνητοῦ σώματος ἔτυχες, πειρῶ τῆς ψυχῆς ἀθάνατον τὴν μνήμην καταλιπεῖν puesto que te tocó un cuerpo mortal, intenta dejar una memoria inmortal de tu almaψυχήalma
Isoc.2.46Isocrates, Ad Nicoclem: Isócrates, A Nicoclesἁπλοῦς δ’ ἡγοῦνται τοὺς νοῦν οὐκ ἔχοντας piensan que los que no tienen inteligencia son simplesἁπλοῦςsencillo, simple, ingenuo
Isoc.2.47Isocrates, Ad Nicoclem: Isócrates, A Nicoclesεὕροι δ’ ἄν τις αὐτοὺς ἐν... ταῖς πρὸς ἀλλήλους συνουσίαις ἢ λοιδοροῦντας ἢ λοιδορουμένους y uno descubriría que ellos en las conversaciones de unos con otros insultan o son insultadosλοιδορέωser insultado, ser censurado
Isoc.2.48Isocrates, Ad Nicoclem: Isócrates, A Nicoclesδεῖ τοὺς βουλομένους ἢ ποιεῖν ἢ γράφειν τι κεχαρισμένον τοῖς πολλοῖς… τῶν λόγων ζητεῖν… τοὺς μυθωδεστάτους es necesario que los que quieren hacer o escribir algo que sea grato a la mayoría busquen los discursos más fabulososγράφωescribir, anotar
Isoc.2.48Isocrates, Ad Nicoclem: Isócrates, A Nicoclesκατιδόντες τὴν φύσιν τὴν τῶν ἀνθρώπων ἀμφοτέραις ταῖς ἰδέαις ταύταις κατεχρήσαντο πρὸς τὴν ποίησιν tras analizar la naturaleza de los hombres usaron esas dos formas literarias para la creación poéticaἰδέαforma literaria
Isoc.2 51Isocrates, Ad Nicoclem: Isócrates, A Nicoclesοἱ περὶ τὴν φιλοσοφίαν ὄντες… ὁμολογοῦσιν, ὅτι δεῖ τὸν καλῶς πεπαιδευμένον… φαίνεσθαι βουλεύεσθαι δυνάμενον los que están dedicados a la filosofía están de acuerdo en que es necesario que se demuestre que la <persona> bien educada es capaz de deliberarφιλοσοφίαfilosofía

1 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas