logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 43
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Isoc.1.1Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoπολὺ διεστώσας εὑρήσομεν τάς τε τῶν σπουδαίων γνώμας καὶ τὰς τῶν φαύλων διανοίας· πολὺ δὲ μεγίστην διαφορὰν εἰλήφασιν ἐν ταῖς πρὸς ἀλλήλους συνηθείαις descubriremos que las opiniones de <personas> serias y las formas de pensar de <personas> vulgares están muy alejadas; y la mayor diferencia la adoptan en los tratos amistosos de unos con otrosσυνήθειαintimidad, familiaridad, trato amistoso
Isoc.1.1Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoἐν πολλοῖς… πολὺ διεστώσας εὑρήσομεν τάς τε τῶν σπουδαίων γνώμας καὶ τὰς τῶν φαύλων διανοίας en muchas cosas descubriremos que las opiniones de las personas serias y las de los incompetentes están muy distantesφαῦλοςtorpe, incompetente
Isoc.1.3Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoἐγὼ δὲ παιδεύειν ἄλλους ἐπιχειρῶ, καὶ σοὶ μὲν ἀκμὴ φιλοσοφεῖν, ἐγὼ δὲ τοὺς φιλοσοφοῦντας ἐπανορθῶ y yo intento educar a otros y para ti es el momento justo de buscar el conocimiento y yo dirijo a los que buscan el conocimientoἀκμήoportunidad, momento justo
Isoc.1.7Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoἡ δὲ τῆς ἀρετῆς κτῆσις… συγγηράσκει… τὰ δὲ τῷ πλήθει φοβερὰ θαρσαλέως ὑπομένουσα y la posesión de la virtud envejece con <nosotros> soportando con confianza lo que provoca miedo a la multitudφοβερόςterrible, temible, pavoroso, formidable, espantoso
Isoc.1.9Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoτὰς τοῦ πατρὸς προαιρέσεις ἀναμνησθεὶς οἰκεῖον καὶ καλὸν ἕξεις παράδειγμα recordando la conducta de tu padre tendrás un ejemplo familiar y hermosoπροαίρεσιςpropósito, plan, conducta
Isoc.1.10Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoμᾶλλον ἐθαύμαζε τοὺς περὶ αὑτὸν σπουδάζοντας ἢ τοὺς γένει προσήκοντας <él> admiraba más a los que se esforzaban por él que a sus parientes por nacimientoπερίen relación a, a propósito de, por, sobre
Isoc.1.10Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoἡγεῖτο γὰρ εἶναι πρὸς ἑταιρίαν πολλῷ κρείττω... προαίρεσιν ἀνάγκης pues consideraba que era mucho mejor para (tener) compañía… la elección (libre) que la obligaciónπροαίρεσιςelección (libre), decisión (libre)
Isoc.2.10Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoδεῖ τοὺς ταῦτα δυνησομένους καὶ περὶ τηλικούτων βουλευομένους μὴ ῥᾳθυμεῖν… ἀλλὰ σκοπεῖν ὅπως φρονιμώτερον διακείσονται τῶν ἄλλων es necesario que los que van a tener poder en eso y deciden sobre asuntos tan importantes, no flojeen sino que busquen cómo tendrán una actitud de mayor prudencia que los demásφρόνιμοςsensatamente, prudentemente, con prudencia
Isoc.1.13Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoτίμα τὸ δαιμόνιον ἀεὶ μέν, μάλιστα δὲ μετὰ τῆς πόλεως <tú> honra a la divinidad, siempre, pero, sobre todo, junto con la ciudadδαιμόνιοςdivinidad, ente divino, ser sobrenatural
Isoc.1.16Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoμηδέποτε μηδὲν αἰσχρὸν ποιήσας ἔλπιζε λήσειν nunca en absoluto esperes pasar desapercibido tras hacer algo vergonzosoμηδείςnada, en nada, en absoluto
Isoc.1.17Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoεὐλαβοῦ τὰς διαβολάς, κἂν ψευδεῖς ὦσιν ten cuidado con las acusaciones, aunque sean falsasδιαβολήacusación
Isoc.1.18Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoἃ μὲν ἐπίστασαι, ταῦτα διαφύλαττε ταῖς μελέταις, ἃ δὲ μὴ μεμάθηκας, προσλάμβανε ταῖς ἐπιστήμαις por un lado, lo que sabes, eso mantenlo con ejercicios; por otro, lo que no has aprendido, añádelo con conocimientosπροσλαμβάνωasociar, añadir, agregar, obtener además, aprovechar
Isoc.1.18Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoοὕτω γὰρ τὰ τοῖς ἄλλοις χαλεπῶς εὑρημένα συμβήσεταί σοι ῥᾳδίως μανθάνειν pues así lo descubierto con dificultad por otros tendrás la fortuna de aprenderlo con facilidadχαλεπόςdifícilmente, con dificultad
Isoc.1.19Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoμὴ κατόκνει μακρὰν ὁδὸν πορεύεσθαι πρός… τι χρήσιμον no dudes en recorrer un largo camino para algo útilπορεύομαιrecorrer (un camino)
Isoc.1.20Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoἡδέως μὲν ἔχε πρὸς ἅπαντας, χρῶ δὲ τοῖς βελτίστοις sé agradable con todos pero ten trato con los mejoresἡδύςagradablemente, con placer
Isoc.1.21Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoταῖς δ’ ἡδοναῖς δουλεύειν ser esclavo de los placeresδουλεύωser esclavo, servir
Isoc.1.22Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoπερὶ τῶν ἀπορρήτων μηδενὶ λέγε, πλὴν ἐὰν ὁμοίως συμφέρῃ τὰς πράξεις σιωπᾶσθαι σοί τε τῷ λέγοντι κἀκείνοις τοῖς ἀκούουσιν sobre secretos no hables con nadie a no ser que convenga mantener silencio por igual a ti que hablas y a aquellos que escuchanπλήνa no ser que, excepto si, si no
Isoc.1.22Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoπερὶ τῶν ἀπορρήτων μηδενὶ λέγε, πλὴν ἐὰν ὁμοίως συμφέρῃ τὰς πράξεις σιωπᾶσθαι σοί… sobre secretos no hables con nadie, excepto si igualmente te conviene que sean silenciadas las actuacionesσιωπάωser callado, ser silenciado
Isoc.1.23Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoφίλους ἐκ μεγάλων κινδύνων διασώζων salvando a amigos de grandes peligrosδιασώζωsalvar (a alguien)
Isoc.1.24Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoτοῦτο δὲ ποιήσεις, ἐὰν μὴ δεόμενος τὸ δεῖσθαι προσποιῇ y harás eso, si finges tener necesidad sin tenerlaπροσποιέωsimular, fingir, pretender
Isoc.1.27Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoπαραπλήσιον γὰρ οἱ τοιοῦτοι πάσχουσιν, ὥσπερ ἂν εἴ τις ἵππον κτήσαιτο καλὸν κακῶς ἱππεύειν ἐπιστάμενος pues a los de tal índole les pasa de forma semejante a como si uno, sabiendo que monta mal, adquiriera un buen caballoπαραπλήσιοςde forma semejante (a como)
Isoc.1.28Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoπειρῶ τὸν πλοῦτον χρήματα καὶ κτήματα κατασκευάζειν <tú> intenta disponer de riqueza: dinero y propiedadesχρῆμαbienes, propiedades, enseres, utensilios, riqueza, dinero
Isoc.1.29Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoκοινὴ γὰρ ἡ τύχη pues la fortuna es de todosεἰμί
Isoc.1.29Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoκαλὸς γὰρ θησαυρὸς παρ’ ἀνδρὶ σπουδαίῳ χάρις ὀφειλομένη pues para un hombre esforzado <es> un bello tesoro el agradecimiento debidoθησαυρόςtesoro, cosa valiosa
Isoc.1.31Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoὁμιλητικὸς δ’ ἔσει… μηδὲ παρὰ τὰ γελοῖα σπουδάζων, μηδὲ παρὰ τὰ σπουδαῖα τοῖς γελοίοις χαίρων y serás afable si no te pones serio ante las cosas dignas de risa y si no te alegras con risas ante los asuntos seriosσπουδάζωser serio, ponerse serio
Isoc.1.31Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoὁμιλητικὸς δ’ ἔσει… μηδὲ τὰς χάριτας ἀχαρίστως χαριζόμενος, ὅπερ πάσχουσιν οἱ πολλοί y serás de trato agradable si no favoreces con favores ingratamente, lo que precisamente sucede a la mayoríaχαρίζομαιfavorecer (con favores), conceder favores
Isoc.1.32Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoεὐλαβοῦ τὰς ἐν τοῖς πότοις συνουσίας· ἐὰν δέ ποτέ σοι συμπέσῃ καιρός, ἐξανίστασο πρὸ μέθης evita las reuniones de las borracheras, y si alguna vez se produce (esa) circunstancia, levántate y sal antes de estar borrachoσυμπίπτωsuceder (a), producirse (a)
Isoc.1.33Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoἀρχὴ γὰρ φιλίας μὲν ἔπαινος, ἔχθρας δὲ ψόγος pues el principio de la amistad es el elogio, y el de la enemistad el reproche
Isoc.1.34Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoβουλεύου μὲν βραδέως, ἐπιτέλει δὲ ταχέως τὰ δόξαντα delibera <tú> lentamente pero ejecuta rápidamente lo aprobadoβραδύςlentamente, despacio
Isoc.1.35Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoὁ κακῶς διανοηθεὶς περὶ τῶν οἰκείων el que discurre mal sobre las (cuestiones) domésticasδιανοέομαι
Isoc.1.36Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoτὸν ἐν μοναρχίᾳ κατοικοῦντα τὸν βασιλέα προσήκει θαυμάζειν conviene que el que habita en una monarquía admire al reyκατοικέωhabitar como colono, establecerse en un territorio, habitar
Isoc.1.38Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoκρείττων δικαιοσύνη χρημάτων la justicia es más fuerte que el dineroδικαιοσύνηjusticia, conducta justa
Isoc.1.38Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónico... ἵνα δοκῇς ὀρέγεσθαι τῆς δικαιοσύνης μὴ δι’ ἀσθένειαν ἀλλὰ δι’ ἐπιείκειαν ... para que parezca que anhelas la justicia no por debilidad sino por rectitudὀρέγωansiar (algo), anhelar (algo)
Isoc.1.39Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoοἱ γὰρ δίκαιοι τῶν ἀδίκων εἰ μηδὲν ἄλλο πλεονεκτοῦσιν, ἀλλ’ οὖν ἐλπίσι γε σπουδαίαις ὑπερέχουσιν pues los justos si en ninguna otra cosa tienen ventaja sobre los injustos, al menos en efecto <los> superan en buenas esperanzasπλεονεκτέωtener más (que otro), ganar más (que otro), tener ventaja sobre
Isoc.1.41Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoπολλοῖς γὰρ ἡ γλῶττα προτρέχει τῆς διανοίας pues la lengua de muchos se adelanta corriendo a su pensamientoγλῶσσαlengua
Isoc.1.41Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoὅ τι ἂν μέλλῃς ἐρεῖν, πρότερον ἐπισκόπει τῇ γνώμῃ lo que vayas a decir, antes piénsatelo (considéralo con tu razonamiento)ἐπισκοπέωconsiderar, reflexionar
Isoc.1.44Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoμὴ θαυμάσῃς εἰ πολλὰ τῶν εἰρημένων οὐ πρέπει σοι no te extrañes si mucho de lo dicho no te acomodaοὐno
Isoc.1.44Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoὅπως οὖν μὴ παρ’ ἑτέρου τὰ λοιπὰ ζητῇς, ἀλλ’ ἐντεῦθεν ὥσπερ ἐκ ταμιείου προφέρῃς, ᾠήθην δεῖν μηδὲν παραλιπεῖν ὧν ἔχω σοι συμβουλεύειν para que, en efecto, no busques lo restante de <manos de> otro, sino que a partir de ahora lo expongas como <sacado> de un almacén, creí que era necesario no omitir nada de lo que <yo> pueda aconsejarteπροφέρωllevar delante, presentar, ofrecer, exponer, mostrar
Isoc.1.44Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoπροειλόμην… τοῦ τε παρόντος βίου συμβουλίαν ἐξενεγκεῖν καὶ τοῦ μέλλοντος χρόνου παράγγελμα καταλιπεῖν escogí extraer un consejo para la vida presente y dejar un ejemplo para el futuroχρόνοςtiempo venidero, futuro
Isoc.2.45Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoκαὶ τί δεῖ καθ’ ἓν ἕκαστον λέγοντα διατρίβειν; ¿y por qué es necesario perder tiempo al enumerar cada uno uno por uno?λέγωcontar, numerar, considerar
Isoc.1.46Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoτὸ δὲ περὶ τὴν ἀρετὴν φιλοπονεῖν… ἀεὶ τὰς τέρψεις… βεβαιοτέρας ἀποδίδωσι esforzarse por la virtud siempre devuelve los placeres más segurosἀποδίδωμιdevolver, restituir, pagar
Isoc.1.47Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoἐν πᾶσι δὲ τοῖς ἔργοις οὐχ οὕτω τῆς ἀρχῆς μνημονεύομεν, ὡς τῆς τελευτῆς αἴσθησιν λαμβάνομεν y en todas las acciones no nos acordamos tanto de su principio como tomamos conciencia de su finalαἴσθησιςpercepción, conocimiento, conciencia
Isoc.4.137Isocrates, Ad Demonicum: Isócrates, A Demónicoκαὶ ταῦτα πάντα γέγονε διὰ τὴν ἡμετέραν ἄνοιαν, ἀλλ’ οὐ διὰ τὴν ἐκείνου δύναμιν y todo eso ha ocurrido por nuestra despreocupación pero no por el poder de aquelἀλλάpero (no), y (no)

1 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas